Help:IPA/Piedmontese

The charts below show how the International Phonetic Alphabet (IPA) represents Piedmontese language pronunciations in Wikipedia articles. For a guide to adding IPA characters to Wikipedia articles, see {{IPA-pms}} and Wikipedia:Manual of Style/Pronunciation § Entering IPA characters.

Consonants[1]
IPA Examples English approximation
b motobin, Biela, glòb bone
d perde, vëdde, dapërtut, bòrd dot
dz arvëdse, dzèmber dads
gieugh, giàun, alèrgich, magg jam
f fieul, definission fit
ɡ gheuba, magara, lagh glad
k canaja, chèich, quajëtta, brich, lagh scar
l alpin, làit, còl let
m musé, tamborn, dòm, fomna might
n novod, pann, genà[2] night
ŋ dansé, lenga, ghërsin, bon-a[2] sing
ɲ gnun, scagn, soagné canyon
p amprendù, pitòst, grop, glòb spout
r riscaudament, arnomà, àutr trilled r
s Savòja, mersì, fasson safe
t majëtta, batù, Turin, bòrd stop
ts armëtse, bats bets
cesa, ciàir, s-cet, baricc, magg watch
v veja, derivà, dventà vest
ʋ avosà, vnù, euvra between wet and vet
z zòna, disoma, arzultà, sbalià[3] zoom
Semivowels
IPA Examples English approximation
j sacabojé, avèj, stàit, piassa you
ʊ̯ giàun, Euròpa, cativ, euv how
w question, guèra wise
 
Vowels
IPA Examples English approximation
a manera, ancaminà[4] bat (RP)
ɑ ampi, vàire, sacrà[4] father
e fnestra, dovré, elétrica bait
ɛ tèra, nen, përchè, vers[4] bed
ə marëssal, ghëmmo, vësco about
i finisso, ghignon, fiorì see
ø Pinareul, greuja, bleu[4] girl
ɔ nòta, rispòsta, ëdcò[4] off
ʊ fonsion, moneda, róndola pull
y buel, agiut, cudì, vnù somewhat like few
 
Suprasegmentals
IPA Examples Explanation
ˈ Piemont [pjeˈmʊŋt] primary stress
ˌ deurbëscàtole [ˌdørbəˈskɑtʊle] secondary stress
. noarèis [nʊ.aˈrɛjz] syllable break
ː fiëtta [ˈfjətːa] geminated consonant[1]

NotesEdit

  1. ^ a b Piedmontese generally lacks contrastive consonant length, and double graphemes are normally used for orthographic purposes (e.g. ⟨cc⟩, ⟨gg⟩, ⟨nn⟩, ⟨ss⟩). However, when they don't carry such diacritical use, they represent geminated consonants.
  2. ^ a b A plain ⟨n⟩ normally represents /n/ before a vowel and /ŋ/ elsewhere. When it is not the case, ⟨nn⟩ is used for /n/ and ⟨n-⟩ for /ŋ/ to avoid confusion.
  3. ^ ⟨s⟩ is always voiced [z] immediately before a voiced or nasal consonant and, when not doubled, between (semi)vowels or word-finally.
  4. ^ a b c d e /ɛ/, /ɔ/, /ø/ and [ɑ] only occur in stressed position, the latter the stressed allophone of /a/ in most dialects.