Open main menu

The charts below show the way in which the International Phonetic Alphabet (IPA) represents Marshallese language pronunciations in Wikipedia articles. For a guide to adding IPA characters to Wikipedia articles, see {{IPA-mh}}, {{IPAc-mh}} and Wikipedia:Manual of Style/Pronunciation § Entering IPA characters.

See Marshallese phonology for detailed discussion of the phonology of Marshallese.

Marshallese consonants
IPA Examples English approximations Notes
Ep beach between vowels
subway between vowels
otem dust between vowels
ɡ Pikinni again between vowels
ɡʷ kwōj guano between vowels
k stuck
Kuwajleen, Kwaron̄ equal
le leave (RP)
ɫ M̧aļoeļap bill
ɫʷ Jabtoļon̄e, Lo̧ļwe Galway, well wisher
Mile meat
ajeļ, M̧weeņļap gym wear
Epoon near
ɳˠ Arņo barn (rhotic accents) retroflex
ɳʷ earn wealth (rhotic accents) retroflex
ŋ aelō sung
ŋʷ Roļap wrong way
Pikinni peace
Bokaak, bwil sleepwear
r̪ʲ Amedka N\A similar to Hungarian r
Pikaar rat (trilled)
Jo̧rwe, Nim̧ur roof (trilled)
Ruot tough
jouj meet you, bless you
his yarn between vowels
Vowels
IPA Allophones Example English approximations
a æ, æ͡ɑ, æ͡ɒ, ɑ͡æ, ɑ, ɑ͡ɒ, ɒ͡æ, ɒ͡ɑ, ɒ Ānewetak, ikwe bat, father, rock
ɜ ɛ, ɛ͡ʌ, ɛ͡ɔ, ʌ͡ɛ, ʌ, ʌ͡ɔ, ɔ͡ɛ, ɔ͡ʌ, ɔ Lae, Wōtto get, saw, stub
ɘ e, e͡ɤ, e͡o, ɤ͡e, ɤ, ɤ͡o, o͡e, o͡ɤ, o Aelok, Jālwōj boat, great
ɨ i, i͡ɯ, i͡u, ɯ͡i, ɯ, ɯ͡u, u͡i, u͡ɯ, u Aur, Likiep, Wūjae goose, green

NotesEdit