Open main menu

Townships are the third-level administrative subdivisions of counties of Taiwan, along with county-controlled cities. After World War II, the townships were established from the following conversions on the Japanese administrative divisions:

Divisions before 1945 Divisions after 1945
Name Kanji Japanese
Hepburn
Taiwanese
Pe̍h-ōe-jī
Name Chinese Mandarin
Pinyin
Taiwanese
Pe̍h-ōe-jī
Town gai ke Urban township zhèn tìn
Village chng Rural township xiāng hiong
Aboriginal areas 蕃地 banchi hoan-tē Mountain indigenous township 山地鄉 shāndì xiāng soaⁿ-tē hiong

Although local laws do not enforce strict standards for classifying them, generally urban townships have a larger population and more business and industry than rural townships, but not to the extent of county-controlled cities. Under townships, there is still the village as the fourth or basic level of administration.

As of 2017, there are totally 184 townships in Taiwan, including 38 urban townships, 122 rural townships and 24 mountain indigenous townships. Penghu and Lienchiang are the only two counties that do not have urban townships.

Contents

Statistics of townshipsEdit

County
Name
Subdivisions Types of Townships County
Name
Subdivisions Types of Townships
Cities Townships Urban Rural Mountain
Indigenous
Cities Townships Urban Rural Mountain
Indigenous
Changhua 2 24 6 18 0 Nantou 1 12 4 6 2
Chiayi 2 16 2 13 1 Penghu 1 5 0 5 0
Hsinchu 1 12 3 7 2 Pingtung 1 32 3 21 8
Hualien 1 12 2 7 3 Taitung 1 15 2 8 5
Kinmen 0 6 3 3 0 Yilan 1 11 3 6 2
Lienchiang 0 4 0 4 0 Yunlin 1 19 5 14 0
Miaoli 2 16 5 10 1 Total 14 184 38 122 24

List of townships by countyEdit

 
Zhudong, an urban township in Hsinchu County.
 
Jiadong, a rural township in Pingtung County.
 
Jianshi, a mountain indigenous township in Hsinchu County.

Township names are now transliterated using the Hanyu Pinyin romanization system. Note that the county names do not necessarily use Hanyu Pinyin or special case such as Lukang.[1]

Colors indicate the common language status of Formosan languages, Hakka or Matsu dialect within each division.

Name Chinese Taiwanese Hakka Formosan or others County Type
Luodong 羅東鎮 Lô-tong Lò-tûng RutungKavalan Yilan Urban
Su'ao 蘇澳鎮 So·-Ò Sû-o Yilan Urban
Toucheng 頭城鎮 Thâu-siâⁿ Thèu-sàng Yilan Urban
Jiaoxi 礁溪鄉 Ta-khe Tsiâu-hâi Yilan Rural
Zhuangwei 壯圍鄉 Chòng-ûi Tsong-vì Yilan Rural
Yuanshan 員山鄉 Îⁿ-soaⁿ Yèn-sân Yilan Rural
Dongshan 冬山鄉 Tang-soaⁿ Tûng-sân Yilan Rural
Wujie 五結鄉 Gō·-kiat Ńg-kiet Yilan Rural
Sanxing 三星鄉 Saⁿ-chheⁿ/chhiⁿ Sâm-sên Yilan Rural
Datong 大同鄉 Tāi-tông Thai-thùng Atayal Yilan Mountain indigenous
Nan'ao 南澳鄉 Lâm-ò Nàm-o Atayal Yilan Mountain indigenous
Guanxi 關西鎮 Koan-se Kûan-sî Atayal Hsinchu Urban
Xinpu 新埔鎮 Sin-po͘ Sîn-phû Hsinchu Urban
Zhudong 竹東鎮 Tek-tang Tsuk-tûng Hsinchu Urban
Hukou 湖口鄉 Ô͘-kháu Fù-khiéu Hsinchu Rural
Hengshan 橫山鄉 Hoâiⁿ-san Vàng-sân Hsinchu Rural
Xinfeng 新豐鄉 Sin-hong Sîn-fûng Hsinchu Rural
Qionglin 芎林鄉 Khiông-nâ Khiûng-lìm Hsinchu Rural
Baoshan 寶山鄉 Pó-san Pó-sân Hsinchu Rural
Beipu 北埔鄉 Pak-po͘ Pet-phû Hsinchu Rural
Emei 峨眉鄉 Gô-bî Ngô-mì Hsinchu Rural
Jianshi 尖石鄉 Chiam-chio̍h Tsiâm-sa̍k Atayal Hsinchu Mountain indigenous
Wufeng 五峰鄉 Ngó͘-hong Ńg-fûng Atayal, Saisiyat Hsinchu Mountain indigenous
Yuanli 苑裡鎮 Oán-lí Yen-lî Miaoli Urban
Tongxiao 通霄鎮 Thong-siau Thûng-sêu Miaoli Urban
Zhunan 竹南鎮 Tek-lâm Tsuk-nàm Miaoli Urban
Houlong 後龍鎮 Āu-lâng Heu-liùng Miaoli Urban
Zhuolan 卓蘭鎮 Tah-lân Cho̍k-làn Miaoli Urban
Dahu 大湖鄉 Tōa-ô͘ Thai-fù Miaoli Rural
Gongguan 公館鄉 Kong-koán Kûng-kón Miaoli Rural
Tongluo 銅鑼鄉 Tâng-lô Thùng-lò Miaoli Rural
Nanzhuang 南庄鄉 Lâm-chng Nàm-chông Miaoli Rural
Touwu 頭屋鄉 Thâu-ok Thèu-vuk Miaoli Rural
Sanyi 三義鄉 Sam-gī Sâm-ngi Miaoli Rural
Xihu 西湖鄉 Se-ô͘ Sî-fù Miaoli Rural
Zaoqiao 造橋鄉 Chō-kiô Cho-khièu Miaoli Rural
Sanwan 三灣鄉 Sam-oan Sâm-vân Miaoli Rural
Shitan 獅潭鄉 Sai-thâm Sṳ̂-thàn Miaoli Rural
Tai'an 泰安鄉 Thài-an Thai-ôn Atayal Miaoli Mountain indigenous
Lukang 鹿港鎮 Lo̍k-káng Lu̍k-kóng Changhua Urban
Hemei 和美鎮 Hô-bí Fò-mî Changhua Urban
Beidou 北斗鎮 Pó-táu Pet-téu Changhua Urban
Xihu 溪湖鎮 Khe-ô͘ Hâi-fù Changhua Urban
Tianzhong 田中鎮 Tiân-tiong Thièn-chûng Changhua Urban
Erlin 二林鎮 Jī-lîm Ngi-lìm Changhua Urban
Xianxi 線西鄉 Soàⁿ-sai Sien-sî Changhua Rural
Shengang 伸港鄉 Sin-káng Tshûn-kóng Changhua Rural
Fuxing 福興鄉 Hok-heng Fuk-hîn Changhua Rural
Xiushui 秀水鄉 Siù-chúi Siu-súi Changhua Rural
Huatan 花壇鄉 Hoe-toâⁿ Fâ-thàn Changhua Rural
Fenyuan 芬園鄉 Hun-hn̂g Fûn-yèn Changhua Rural
Dacun 大村鄉 Tāi-chhoan Thai-tshûn Changhua Rural
Puyan 埔鹽鄉 Po͘-iâm Phû-yàm Changhua Rural
Puxin 埔心鄉 Po͘-sim Phû-sîm Changhua Rural
Yongjing 永靖鄉 Éng-chēng Yún-tshìn Changhua Rural
Shetou 社頭鄉 Siā-thâu Sa-thèu Changhua Rural
Ershui 二水鄉 Jī-chúi Ngi-súi Changhua Rural
Tianwei 田尾鄉 Chhân-boé Thièn-mî Changhua Rural
Pitou 埤頭鄉 Pi-thâu Phî-thèu Changhua Rural
Fangyuan 芳苑鄉 Hong-oán Fông-yen Changhua Rural
Dacheng 大城鄉 Toā-siâⁿ Thai-sàng Changhua Rural
Zhutang 竹塘鄉 Tek-tn̂g Tsuk-thòng Changhua Rural
Xizhou 溪州鄉 Khe-chiu Hâi-chû Changhua Rural
Puli 埔里鎮 Po͘-lí Phû-lî Nantou Urban
Caotun 草屯鎮 Chháu-tūn Chhó-thùn Nantou Urban
Zhushan 竹山鎮 Tek-san Tsuk-sân Nantou Urban
Jiji 集集鎮 Chi̍p-chi̍p Si̍p-si̍p Nantou Urban
Mingjian 名間鄉 Bêng-kan Miàng-kiên Nantou Rural
Lugu 鹿谷鄉 Lo̍k-kok Lu̍k-kuk Nantou Rural
Zhongliao 中寮鄉 Tiong-liâu Chûng-liàu Nantou Rural
Yuchi 魚池鄉 Hî-tî Ǹg-tshṳ̀ Thao Nantou Rural
Guoxing 國姓鄉 Kok-sèng Koet-siang Nantou Rural
Shuili 水里鄉 Chúi-lí Súi-lî Nantou Rural
Xinyi 信義鄉 Sìn-gī Sin-ngi Bunun Nantou Mountain indigenous
Ren'ai 仁愛鄉 Jîn-ài Yìn-oi Atayal, Bunun, Seediq Nantou Mountain indigenous
Dounan 斗南鎮 Táu-lâm Téu-nàm Yunlin Urban
Huwei 虎尾鎮 Hó͘-bóe Fú-mî Yunlin Urban
Xiluo 西螺鎮 Sai-lê Sî-lô Yunlin Urban
Tuku 土庫鎮 Thô͘-khò͘ Thú-khù Yunlin Urban
Beigang 北港鎮 Pak-káng Pet-kóng Yunlin Urban
Gukeng 古坑鄉 Kó͘-kheⁿ Kú-hâng Yunlin Rural
Dapi 大埤鄉 Tōa-pi Thai-phî Yunlin Rural
Citong 莿桐鄉 Chhì-tông Tshṳ̀-thùng Yunlin Rural
Linnei 林內鄉 Nâ-lāi Lìm-nui Yunlin Rural
Erlun 二崙鄉 Jī-lūn Ngi-lûn Yunlin Rural
Lunbei 崙背鄉 Lūn-pòe Lûn-poi Yunlin Rural
Mailiao 麥寮鄉 Be̍h-liâu Ma̍k-liàu Yunlin Rural
Dongshi 東勢鄉 Tang-sì Tûng-sṳ Yunlin Rural
Baozhong 褒忠鄉 Po-tiong Pô-chûng Yunlin Rural
Taixi 臺西鄉 Tâi-se Thòi-sî Yunlin Rural
Yuanchang 元長鄉 Goân-chiáng Ngièn-tshòng Yunlin Rural
Sihu 四湖鄉 Sì-ô͘ Si-fù Yunlin Rural
Kouhu 口湖鄉 Kháu-ô͘ Khiéu-fù Yunlin Rural
Shuilin 水林鄉 Chúi-nâ Súi-lìm Yunlin Rural
Budai 布袋鎮 Pò͘-tē Pu-thoi Chiayi Urban
Dalin 大林鎮 Tōa-nâ Thai-lìm Chiayi Urban
Minxiong 民雄鄉 Bîn-hiông Mìn-hiùng Chiayi Rural
Xikou 溪口鄉 Khe-kháu Hâi-khiéu Chiayi Rural
Xingang 新港鄉 Sin-káng Sîn-kóng Chiayi Rural
Liujiao 六腳鄉 La̍k-kha Liuk-kiok Chiayi Rural
Dongshi 東石鄉 Tang-chio̍h Tûng-sa̍k Chiayi Rural
Yizhu 義竹鄉 Gī-tek Ngi-tsuk Chiayi Rural
Lucao 鹿草鄉 Lok-chháu Lu̍k-tshó Chiayi Rural
Shuishang 水上鄉 Chhúi-siāng Súi-song Chiayi Rural
Zhongpu 中埔鄉 Tiong-po͘ Chûng-phû Chiayi Rural
Zhuqi 竹崎鄉 Tek-kiā Tsuk-khì Chiayi Rural
Meishan 梅山鄉 Bôe-san Mòi-sân Chiayi Rural
Fanlu 番路鄉 Hoan-lō͘ Fân-lu Chiayi Rural
Dapu 大埔鄉 Tōa-po͘ Thai-phû Chiayi Rural
Alishan 阿里山鄉 A-lí-san Â-lî-sân PsoseonganaTsou Chiayi Mountain Indigenous
Chaozhou 潮州鎮 Tiô-chiu Tshèu-chû Pingtung Urban
Donggang 東港鎮 Tang-káng Tûng-kóng Pingtung Urban
Hengchun 恆春鎮 Hêng-chhun Hèn-tshûn Pingtung Urban
Wandan 萬丹鄉 Bān-tan Van-tân Pingtung Rural
Changzhi 長治鄉 Tióng-tī Tshòng-tshṳ Pingtung Rural
Linluo 麟洛鄉 Lîn-lo̍k Lìm-lo̍k Pingtung Rural
Jiuru 九如鄉 Kíu-jû Kiú-yì Pingtung Rural
Ligang 里港鄉 Lí-káng Lî-kóng Pingtung Rural
Yanpu 鹽埔鄉 Iâm-po͘ Yâm-phû Pingtung Rural
Gaoshu 高樹鄉 Ko-chhiū Kô-su Pingtung Rural
Wanluan 萬巒鄉 Bān-loân Van-lòng Pingtung Rural
Neipu 內埔鄉 Lāi-po͘ Lui-phû Pingtung Rural
Zhutian 竹田鄉 Tek-chhân Tsuk-thièn Pingtung Rural
Xinpi 新埤鄉 Sin-pi Sîn-phî Pingtung Rural
Fangliao 枋寮鄉 Pang-liâu Piông-liàu Pingtung Rural
Xinyuan 新園鄉 Sin-hn̂g Sîn-yèn Pingtung Rural
Kanding 崁頂鄉 Khàm-téng Kham-táng Pingtung Rural
Linbian 林邊鄉 Nâ-piⁿ Lìm-piên Pingtung Rural
Nanzhou 南州鄉 Lâm-chiu Nàm-chû Pingtung Rural
Jiadong 佳冬鄉 Ka-tang Kâ-tûng Pingtung Rural
Liuqiu 琉球鄉 Liû-khiû Liù-khiù Lamay Pingtung Rural
Checheng 車城鄉 Chhia-siâⁿ Tshâ-sàng Pingtung Rural
Manzhou 滿州鄉 Bóan-chiu Mân-chû ManutsuruPaiwan Pingtung Rural
Fangshan 枋山鄉 Pang-soaⁿ Piông-sân Pingtung Rural
Sandimen 三地門鄉 Soaⁿ-tē-mn̂g Sâm-thi-mùn TimurPaiwan Pingtung Mountain Indigenous
Wutai 霧臺鄉 Bū-tâi Vu-thòi VedaiRukai Pingtung Mountain Indigenous
Majia 瑪家鄉 Má-ka Mâ-kâ MakazayazayaPaiwan Pingtung Mountain Indigenous
Taiwu 泰武鄉 Thài-bú Thai-vú KlaljucPaiwan Pingtung Mountain Indigenous
Laiyi 來義鄉 Lâi-gī Lòi-ngi RaiPaiwan Pingtung Mountain Indigenous
Chunri 春日鄉 Chhun-ji̍t Tshûn-ngit KasugaguPaiwan Pingtung Mountain Indigenous
Shizi 獅子鄉 Sai-chú Sṳ̂-é SisiguPaiwan Pingtung Mountain Indigenous
Mudan 牡丹鄉 Bó͘-tan Méu-tân SinvaudjanPaiwan Pingtung Mountain Indigenous
Chenggong 成功鎮 Sêng-kong Sṳ̀n-kûng MadawdawAmis Taitung Urban
Guanshan 關山鎮 Koan-san Kûan-sân KinalaunganBunun Taitung Urban
Beinan 卑南鄉 Pi-lâm Pî-nàm PuyumaAmis, Puyuma, PinangRukai Taitung Rural
Dawu 大武鄉 Tāi-bú Thai-vú PalangoePaiwan Taitung Rural
Taimali 太麻里鄉 Thài-mâ-lí Thai-mà-lî TjavualjiAmis&Paiwan Taitung Rural
Donghe 東河鄉 Tong-hô Tûng-hò FafukodAmis Taitung Rural
Changbin 長濱鄉 Tn̂g-pin Tshòng-pîn KakacawanAmis Taitung Rural
Luye 鹿野鄉 Lo̍k-iá Lu̍k-yâ Amis Taitung Rural
Chishang 池上鄉 Tî-siōng Tshṳ̀-song Amis Taitung Rural
Lüdao 綠島鄉 Le̍k-tó Liu̍k-tó SanasayAmis, JitanaseyYami Taitung Rural
Yanping 延平鄉 Iân-pêng Yèn-phìn InpiingBunun Taitung Mountain indigenous
Haiduan 海端鄉 Hái-toaⁿ Hói-tôn HaitutuanBunun Taitung Mountain indigenous
Daren 達仁鄉 Ta̍t-jîn Tha̍t-yìn TadrenPaiwan Taitung Mountain indigenous
Jinfeng 金峰鄉 Kim-hong Kîm-fûng KinzangPaiwan Taitung Mountain indigenous
Lanyu 蘭嶼鄉 Lân-sū Làn-yí Ponso no TaoYami Taitung Mountain indigenous
Fenglin 鳳林鎮 Hōng-lîm Fung-lìm MarlimuAmis Hualien Urban
Yuli 玉里鎮 Gio̍k-lí Ngiu̍k-lî PoskoAmis Hualien Urban
Xincheng 新城鄉 Sin-siâⁿ Sîn-sàng SinjiyuTruku, TakidisAmis Hualien Rural
Ji'an 吉安鄉 Kiat-an Kit-ôn CikasuanAmis Hualien Rural
Shoufeng 壽豐鄉 Siū-hong Su-fûng CiamenganAmis Hualien Rural
Guangfu 光復鄉 Kong-ho̍k Kông-fu̍k Fata'anAmis Hualien Rural
Fengbin 豐濱鄉 Hong-pin Fûng-pîn FakonAmis, BakungKavalan Hualien Rural
Ruisui 瑞穗鄉 Sūi-sūi Lui-sui KohkohAmis Hualien Rural
Fuli 富里鄉 Hù-lí Fu-lî KongpoAmis Hualien Rural
Xiulin 秀林鄉 Siù-lîm Siu-lìm BsuringTruku Hualien Mountain Indigenous
Wanrong 萬榮鄉 Bān-êng Van-yùng MalibasiTruku Hualien Mountain Indigenous
Zhuoxi 卓溪鄉 Toh-khe Cho̍k-hâi TakkeiBunun Hualien Mountain Indigenous
Huxi 湖西鄉 Ô͘-sai Fù-sî Penghu Rural
Baisha 白沙鄉 Pe̍h-soa Pha̍k-sâ Penghu Rural
Xiyu 西嶼鄉 Sai-sū Sî-yí Penghu Rural
Wang'an 望安鄉 Bāng-oaⁿ Mong-ôn Penghu Rural
Qimei 七美鄉 Chhit-bí Tshit-mî Penghu Rural
Jincheng 金城鎮 Kim-siâⁿ Kîm-sàng Kinmen Urban
Jinhu 金湖鎮 Kim-ô· Kîm-fù Kinmen Urban
Jinsha 金沙鎮 Kim-soaⁿ Kîm-sâ Kinmen Urban
Jinning 金寧鄉 Kim-lêng Kîm-nèn Kinmen Rural
Lieyu 烈嶼鄉 Lia̍t-sū Lie̍t-yí Kinmen Rural
Wuqiu 烏坵鄉 O·-kiu Vû-hiu O-kuWuqiu Kinmen Rural
Nangan 南竿鄉 Lâm-kan Nàm-kôn Nàng-găngMatsu Lienchiang Rural
Beigan 北竿鄉 Pak-kan Pet-kôn Báe̤k-găngMatsu Lienchiang Rural
Juguang 莒光鄉 Kí-kong Kí-kóng Gṳ̄-guŏngMatsu Lienchiang Rural
Dongyin 東引鄉 Tang-ín Tûng-yín Dĕ̤ng-īngMatsu Lienchiang Rural

See alsoEdit

ReferencesEdit

  1. ^ "Glossary of Names for Admin Divisions" (PDF). Taiwan Geographic Names Information Systems. The Ministry of Interior of ROC. Retrieved 6 June 2015. [permanent dead link]