Open main menu

Wikipedia β

Scots is the Germanic language variety spoken in Lowland Scotland and parts of Ulster (where the local dialect is known as Ulster Scots).[7] It is sometimes called Lowland Scots to distinguish it from Scottish Gaelic, the Celtic language which was historically restricted to most of the Highlands, the Hebrides and Galloway after the 16th century.[8] The Scots language developed during the Middle English period as a distinct entity.[9][10][11]

Scots
Lowland Scots
(Braid) Scots, Lallans
Native to United Kingdom, Ireland
Region
Ethnicity Scottish people
Native speakers
110,000–125,000 (1999–2011)[1][citation needed]
1.5 million L2 speakers (no date)[2]

In the 2011 census, respondents indicated that 1.54 million (30%) are able to speak Scots.[3]

Early forms
Dialects
Latin
Official status
Official language in

None

Recognised minority
language in
Regulated by
Language codes
ISO 639-2 sco
ISO 639-3 sco
Glottolog scot1243[4]
Linguasphere 52-ABA-aa (varieties:
52-ABA-aaa to -aav)
ScotsLanguageMap.png
Areas where the Scots language was spoken in the 20th century[5][6]

As there are no universally accepted criteria for distinguishing a language from a dialect, scholars and other interested parties often disagree about the linguistic, historical and social status of Scots and particularly its relationship to English.[12] Although a number of paradigms for distinguishing between languages and dialects do exist, these often render contradictory results. Broad Scots is at one end of a bipolar linguistic continuum, with Scottish Standard English at the other.[13] Scots is often regarded as one of the ancient varieties of English, yet it has its own distinct dialects.[12] Alternatively, Scots is sometimes treated as a distinct Germanic language, in the way Norwegian is closely linked to, yet distinct from, Danish.[12]

A 2010 Scottish Government study of "public attitudes towards the Scots language" found that 64% of respondents (around 1,000 individuals being a representative sample of Scotland's adult population) "don't really think of Scots as a language", but it also found that "the most frequent speakers are least likely to agree that it is not a language (58%) and those never speaking Scots most likely to do so (72%)".[14] In the 2011 Scottish census, a question on Scots language ability was featured.

Contents

NomenclatureEdit

Native speakers sometimes refer to their vernacular as braid Scots (or "broad Scots" in English)[15] or use a dialect name such as the "Doric",[16] or the "Buchan Claik".[17] The old-fashioned Scotch, an English loan,[18] occurs occasionally, especially in Northern Ireland.[19][20] The term Lallans, a variant of the Modern Scots word lawlands [ˈlo̜ːlən(d)z, ˈlɑːlənz],[21] is also used, though this is more often taken to mean the Lallans literary form.[22] Scots in Ireland is known in official circles as Ulster-Scots (Ulstèr-Scotch in revivalist Ulster-Scots) or "Ullans", a recent neologism merging Ulster and Lallans.[23]

EtymologyEdit

Scots is a contraction of Scottis, the Older Scots[15] and northern version of late Old English Scottisc (modern English "Scottish"), which replaced the earlier i-mutated version Scyttisc.[24][25] Before the end of the fifteenth century, English speech in Scotland was known as "English" (written Ynglis or Inglis at the time), whereas "Scottish" (Scottis) referred to Gaelic.[26]

By the beginning of the fifteenth century, the English language used in Scotland had arguably become a distinct language, albeit one lacking a name which clearly distinguished it from all the other English variants and dialects spoken in Britain. From 1495 the term Scottis was increasingly used to refer to the Lowland vernacular[12] and Erse, meaning Irish, as a name for Gaelic. For example, towards the end of the fifteenth century, William Dunbar was using Erse to refer to Gaelic and, in the early sixteenth century, Gavin Douglas was using Scottis as a name for the Lowland vernacular.[27][28] The Gaelic of Scotland is now usually called Scottish Gaelic.

HistoryEdit

 
The growth and distribution of Scots in Scotland and Ulster:
  Old English by the beginning of the 9th century in the northern portion of the Anglo-Saxon kingdom of Northumbria, now part of Scotland
  Early Scots by the beginning of the 15th century
  Modern Scots by the mid 20th century

Northumbrian Old English had been established in what is now southeastern Scotland as far as the River Forth by the seventh century, as the region was part of the Anglo-Saxon kingdom of Northumbria.[29] Gaelic was the then language of the Scottish court and the common use of Old English remained largely confined to this area until the thirteenth century. The succeeding variety of Early northern Middle English spoken in southeastern Scotland, also known as Early Scots, began to diverge from that of Northumbria due to twelfth and thirteenth century immigration of Scandinavian-influenced Middle English-speakers from the North and Midlands of England.[30] Later influences on the development of Scots were from Romance languages via ecclesiastical and legal Latin, Norman French[31] and later Parisian French due to the Auld Alliance as well as Dutch and Middle Low German influences due to trade and immigration from the Low Countries.[32] Scots also includes loan words resulting from contact with Gaelic. Early medieval legal documents include a body of Gaelic legal and administrative loans.[33] Contemporary Gaelic loans are mainly for geographical and cultural features, such as ceilidh, loch and clan.

From the thirteenth century Early Scots spread further into Scotland via the burghs, proto-urban institutions which were first established by King David I. The growth in prestige of Early Scots in the fourteenth century, and the complementary decline of French in Scotland, made Scots the prestige language of most of eastern Scotland. By the sixteenth century Middle Scots had established orthographic and literary norms largely independent of those developing in England.[34] From 1610 to the 1690s during the Plantation of Ulster large numbers of Scots-speaking Lowlanders, some 200,000, settled there.[35] In the core areas of Scots settlement, Scots outnumbered English settlers by five or six to one.[36] Modern Scots is used to describe the language after 1700 when southern Modern English was generally adopted as the literary language though Scots remained the vernacular.

Geographic distributionEdit

In Scotland, Scots is spoken in the Scottish Lowlands, the Northern Isles, Caithness, Arran and Campbeltown. In Ulster (Ireland) it is spoken in the Counties of Down, Antrim, Londonderry and Donegal. Dialects include Insular Scots, Northern Scots, Central Scots, Southern Scots and Ulster Scots.

StatusEdit

 
Lufe God abufe al and yi nychtbour as yi self ("Love God above all and thy neighbour as thyself"), an example of Early Scots on John Knox House, Edinburgh

Before the Treaty of Union 1707, when Scotland and England joined to form the Kingdom of Great Britain, there is ample evidence that Scots was widely held to be an independent sister language[37] forming a pluricentric diasystem with English.

The linguist Heinz Kloss considered Modern Scots a Halbsprache (half language) in terms of an abstand and ausbau languages framework[38] although today, in Scotland, most people's speech is somewhere on a continuum ranging from traditional broad Scots to Scottish Standard English. Many speakers are either diglossic and/or able to code-switch along the continuum depending on the situation in which they find themselves. Where on this continuum English-influenced Scots becomes Scots-influenced English is difficult to determine. Because standard English now generally has the role of a Dachsprache, disputes often arise as to whether the varieties of Scots are dialects of Scottish English or constitute a separate language in their own right.[39][40]

The UK government now accepts Scots as a regional language and has recognised it as such under the European Charter for Regional or Minority Languages.[41]

Notwithstanding the UK government's and the Scottish Executive's obligations under part II of the European Charter for Regional or Minority Languages, the Scottish Executive recognises and respects Scots (in all its forms) as a distinct language, and does not consider the use of Scots to be an indication of poor competence in English.

Evidence for its existence as a separate language lies in the extensive body of Scots literature, its independent – if somewhat fluid – orthographic conventions and in its former use as the language of the original Parliament of Scotland.[42] Because Scotland retained distinct political, legal, and religious systems after the Union, many Scots terms passed into Scottish English.

Language shiftEdit

From the mid-sixteenth century, written Scots was increasingly influenced by the developing Standard English of Southern England due to developments in royal and political interactions with England.[43]

When an English herald spoke to Mary of Guise and her councillors in 1560, at first they spoke in the "Scottyshe toung", but then he "not well understanding", they continued in her native French.[44] King James VI, who in 1603 became James I of England, observed in his work The Reulis and Cautelis to be observit and eschewit in Scottis Prose that "For albeit sindrie has written of it in Engish, quhilk is lykest to our language ..." however, with the increasing influence and availability of books printed in England, most writing in Scotland came to be done in the English fashion.[45] Following James VI's move to London, the Protestant Church of Scotland adopted the 1611 Authorized King James Version of the Bible; subsequently, the Acts of Union 1707 led to England joining Scotland to form the Kingdom of Great Britain, having a single Parliament of Great Britain based in London. After the Union and the shift of political power to England, the use of Scots was discouraged by many in authority and education, as was the notion of Scottishness itself.[46] Many leading Scots of the period, such as David Hume, defined themselves as Northern British rather than Scottish.[47] They attempted to rid themselves of their Scots in a bid to establish standard English as the official language of the newly formed union. Nevertheless, Scots was still spoken across a wide range of domains until the end of the eighteenth century,[45] illustrated for example, in the summary by Frederick Pottle, James Boswell's twentieth-century biographer, concerning James's view of the speech habits of his father Alexander Boswell, a judge of the Supreme Courts of Scotland:

He scorned modern literature, spoke broad Scots from the bench, and even in writing took no pains to avoid the Scotticisms which most of his colleagues were coming to regard as vulgar.

Others did however scorn Scots, such as intellectuals from the Scottish Enlightenment David Hume and Adam Smith, who went to great lengths to get rid of every Scotticism from their writings.[48] Following such examples, many well-off Scots took to learning English through the activities of those such as Thomas Sheridan, who in 1761 gave a series of lectures on English elocution. Charging a guinea at a time (about £100 in today's money[49]), they were attended by over 300 men, and he was made a freeman of the City of Edinburgh. Following this, some of the city's intellectuals formed the Select Society for Promoting the Reading and Speaking of the English Language in Scotland. From such eighteenth-century activities grew Scottish Standard English.[50] Scots remained the vernacular of many rural communities and the growing number of urban working-class Scots.[51]

In the eighteenth and nineteenth centuries, the use of Scots as a literary language was revived by several prominent Scotsmen such as Robert Burns. Such writers established a new cross-dialect literary norm.

During the first half of the twentieth century, knowledge of eighteenth- and nineteenth-century literary norms waned, and currently there is no institutionalised standard literary form.[52] By the 1940s, the Scottish Education Department's language policy was that Scots had no value: "it is not the language of 'educated' people anywhere, and could not be described as a suitable medium of education or culture".[53] Students reverted to Scots outside the classroom, but the reversion was not complete. What occurred, and has been occurring ever since, is a process of language attrition, whereby successive generations have adopted more and more features from Standard English. This process has accelerated rapidly since widespread access to mass media in English and increased population mobility became available after the Second World War.[54] It has recently taken on the nature of wholesale language shift, sometimes also termed language change, convergence or merger. By the end of the twentieth century, Scots was at an advanced stage of language death over much of Lowland Scotland.[55] Residual features of Scots are often regarded as slang.[56] A Scottish Government study in 2010 found that 64% of respondents (being a representative sample of Scotland's adult population) "don't really think of Scots as a language", however, "the most frequent speakers are least likely to agree that it is not a language (58%) and those never speaking Scots most likely to do so (72%)".[14]

Language revitalisationEdit

 
William Wye Smith's The New Testament in Braid Scots.

Recently, attitudes have somewhat changed, and the status of the language has been raised in schools in Scotland.[57] Scots is now included in the new national school curriculum.[58] Previously in Scotland's schools there had been little education taking place through the medium of Scots, although it may have been covered superficially in English lessons, which could entail reading some Scots literature and observing the local dialect. Much of the material used was often Standard English disguised as Scots, which caused upset among proponents of Standard English and proponents of Scots alike.[59] One example of the educational establishment's approach to Scots is, "Write a poem in Scots. (It is important not to be worried about spelling in this – write as you hear the sounds in your head.)",[60] whereas guidelines for English require teaching pupils to be "writing fluently and legibly with accurate spelling and punctuation".[61]

The use of Scots in the media is scant and is usually reserved for niches where local dialect is deemed acceptable, e.g. comedy, Burns Night, or representations of traditions and times gone by. Serious use for news, encyclopaedias, documentaries, etc., rarely occurs in Scots, although the Scottish Parliament website has offered some information in it.[62]

Number of speakersEdit

 
The proportion of respondents in the 2011 census in Scotland aged 3 and above who stated that they can speak Scots.
 
The proportion of respondents in the 2011 census in Northern Ireland aged 3 and above who stated that they can speak Ulster-Scots.

It has been difficult to determine the number of speakers of Scots via census, because many respondents might interpret the question "Do you speak Scots?" in different ways. Campaigners for Scots pressed for this question to be included in the 2001 UK National Census. The results from a 1996 trial before the Census, by the General Register Office for Scotland,[63] suggested that there were around 1.5 million speakers of Scots, with 30% of Scots responding "Yes" to the question "Can you speak the Scots language?", but only 17% responding "Aye" to the question "Can you speak Scots?".[citation needed] (It was also found that older, working-class people were more likely to answer in the affirmative.) The University of Aberdeen Scots Leid Quorum performed its own research in 1995, cautiously suggesting that there were 2.7 million speakers, though with clarification as to why these figures required context.[64]

The GRO questions, as freely acknowledged by those who set them, were not as detailed and as systematic as the University of Aberdeen ones, and only included reared speakers, not those who had learned the language. Part of the difference resulted from the central question posed by surveys: "Do you speak Scots?". In the Aberdeen University study, the question was augmented with the further clause "... or a dialect of Scots such as Border etc.", which resulted in greater recognition from respondents. The GRO concluded that there simply was not enough linguistic self-awareness amongst the Scottish populace, with people still thinking of themselves as speaking badly pronounced, grammatically inferior English rather than Scots, for an accurate census to be taken. The GRO research concluded that "[a] more precise estimate of genuine Scots language ability would require a more in-depth interview survey and may involve asking various questions about the language used in different situations. Such an approach would be inappropriate for a Census." Thus, although it was acknowledged that the "inclusion of such a Census question would undoubtedly raise the profile of Scots", no question about Scots was, in the end, included in the 2001 Census.[39][65][66] The Scottish Government's Pupils in Scotland Census 2008[67] found that 306 pupils spoke Scots as their main home language. A Scottish Government study in 2010 found that 85% of around 1000 respondents (being a representative sample of Scotland's adult population) claim to speak Scots to varying degrees.[14]

The 2011 UK census was the first to ask residents of Scotland about Scots. A campaign called Aye Can was set up to help individuals answer the question.[68][69] The specific wording used was "Which of these can you do? Tick all that apply" with options for 'Understand', 'Speak', 'Read' and 'Write' in three columns: English, Scottish Gaelic and Scots.[70] Of approximately 5.1 million respondents, about 1.2 million (24%) could speak, read and write Scots, 3.2 million (62%) had no skills in Scots and the remainder had some degree of skill, such as understanding Scots (0.27 million, 5.2%) or being able to speak it but not read or write it (0.18 million, 3.5%).[71] There were also small numbers of Scots speakers recorded in England and Wales on the 2011 Census, with the largest numbers being either in bordering areas (e.g. Carlisle) or in areas that had recruited large numbers of Scottish workers in the past (e.g. Corby or the former mining areas of Kent).[72]

LiteratureEdit

Wikitongues - Scottish poet Christine De Luca speaking the Shetlandic variety of Scots

Among the earliest Scots literature is John Barbour's Brus (fourteenth century), Wyntoun's Cronykil and Blind Harry's The Wallace (fifteenth century). From the fifteenth century, much literature based on the Royal Court in Edinburgh and the University of St Andrews was produced by writers such as Robert Henryson, William Dunbar, Gavin Douglas and David Lyndsay. The Complaynt of Scotland was an early printed work in Scots. The Eneados is a Middle Scots translation of Virgil's Aeneid, completed by Gavin Douglas in 1513.

After the seventeenth century, anglicisation increased. At the time, many of the oral ballads from the borders and the North East were written down. Writers of the period were Robert Sempill, Robert Sempill the younger, Francis Sempill, Lady Wardlaw and Lady Grizel Baillie.

In the eighteenth century, writers such as Allan Ramsay, Robert Burns, James Orr, Robert Fergusson and Walter Scott continued to use Scots – Burns's "Auld Lang Syne" is in Scots, for example. Scott introduced vernacular dialogue to his novels. Other well-known authors like Robert Louis Stevenson, William Alexander, George MacDonald, J. M. Barrie and other members of the Kailyard school like Ian Maclaren also wrote in Scots or used it in dialogue.

In the Victorian era popular Scottish newspapers regularly included articles and commentary in the vernacular, often of unprecedented proportions.[73]

In the early twentieth century, a renaissance in the use of Scots occurred, its most vocal figure being Hugh MacDiarmid whose benchmark poem "A Drunk Man Looks at the Thistle" (1926) did much to demonstrate the power of Scots as a modern idiom. Other contemporaries were Douglas Young, John Buchan, Sidney Goodsir Smith, Robert Garioch, Edith Anne Robertson and Robert McLellan. The revival extended to verse and other literature.

In 1955 three Ayrshire men – Sandy MacMillan, an English teacher at Ayr Academy; Thomas Limond, noted town Chamberlain of Ayr; and A.L. (Ross) Taylor, Rector of Cumnock Academy  – collaborated to write Bairnsangs (Child Songs),[74] a collection of children's nursery rhymes and poems in Scots. The book contains a five-page glossary of contemporary Scots words and their pronunciations.

Alexander Gray's translations into Scots constitute the greater part of his work, and are the main basis for his reputation.

In 1983 William Laughton Lorimer's translation of the New Testament from the original Greek was published.

Highly anglicised Scots is sometimes used in contemporary fiction, for example, the Edinburgh dialect of Scots in Trainspotting by Irvine Welsh (later made into a motion picture of the same name).

But'n'Ben A-Go-Go by Matthew Fitt is a cyberpunk novel written entirely in what Wir Ain Leid[75] (Our Own Language) calls "General Scots". Like all cyberpunk work, it contains imaginative neologisms.

The Rubaiyat of Omar Khayyam has been translated into Scots by Rab Wilson (published in 2004). Alexander Hutchison has translated the poetry of Catullus into Scots, and in the 1980s, Liz Lochhead produced a Scots translation of Tartuffe by Molière. J. K. Annand translated poetry and fiction from German and medieval Latin into Scots.

The strip cartoons Oor Wullie and The Broons in the Sunday Post use some Scots.

OrthographyEdit

The orthography of Early Scots had become more or less standardised[76] by the middle to late sixteenth century.[77] After the Union of the Crowns in 1603 the Standard English of England came to have an increasing influence on the spelling of Scots[78] through the increasing influence and availability of books printed in England. After the Acts of Union in 1707 the emerging Scottish form of Standard English replaced Scots for most formal writing in Scotland.[45]

The eighteenth-century Scots revival saw the introduction of a new literary language descended from the old court Scots, but with an orthography that had abandoned some of the more distinctive old Scots spellings[79] and adopted many standard English spellings. Despite the updated spelling, however, the rhymes make it clear that a Scots pronunciation was intended.[80] These writings also introduced what came to be known as the apologetic apostrophe,[81] generally occurring where a consonant exists in the Standard English cognate. This Written Scots drew not only on the vernacular but also on the King James Bible and was also heavily influenced by the norms and conventions of Augustan English poetry.[82] Consequently, this written Scots looked very similar to contemporary Standard English, suggesting a somewhat modified version of that, rather than a distinct speech form with a phonological system which had been developing independently for many centuries.[83] This modern literary dialect, ‘Scots of the book' or Standard Scots[84][85] once again gave Scots an orthography of its own, lacking neither "authority nor author."[86] This literary language used throughout Lowland Scotland and Ulster,[87] embodied by writers such as Allan Ramsay, Robert Fergusson, Robert Burns, Sir Walter Scott, Charles Murray, David Herbison, James Orr, James Hogg and William Laidlaw among others, is well described in the 1921 Manual of Modern Scots.[88]

Other authors developed dialect writing, preferring to represent their own speech in a more phonological manner rather than following the pan-dialect conventions of modern literary Scots,[80] especially for the northern[89] and insular dialects of Scots.

During the twentieth century a number of proposals for spelling reform were presented. Commenting on this, John Corbett (2003: 260) writes that "devising a normative orthography for Scots has been one of the greatest linguistic hobbies of the past century." Most proposals entailed regularising the use of established eighteenth and nineteenth century conventions, in particular the avoidance of the apologetic apostrophe which supposedly represented "missing" English letters. Such letters were never actually missing in Scots. For example, in the fourteenth century, Barbour spelt the Scots cognate of 'taken' as tane. Because there has been no k in the word for over 700 years, representing its omission with an apostrophe seems pointless. The current spelling is usually taen.

Through the twentieth century, with the decline of spoken Scots and knowledge of the literary tradition, phonetic (often humorous) representations became more common.

Sample text of Modern ScotsEdit

From The New Testament in Scots (William Laughton Lorimer 1885–1967) Mathew:1:18ff

This is the storie o the birth o Jesus Christ. His mither Mary wis trystit til Joseph, but afore they war mairriet she wis fund tae be wi bairn bi the Halie Spírit. Her husband Joseph, honest man, hed nae mind tae affront her afore the warld an wis for brakkin aff their tryst hidlinweys; an sae he wis een ettlin tae dae, whan an angel o the Lord kythed til him in a draim an said til him, "Joseph, son o Dauvit, be nane feared tae tak Mary your trystit wife intil your hame; the bairn she is cairrein is o the Halie Spírit. She will beir a son, an the name ye ar tae gíe him is Jesus, for he will sauf his fowk frae their sins."
Aa this happent at the wurd spokken bi the Lord throu the Prophet micht be fulfilled: Behaud, the virgin wil bouk an beir a son, an they will caa his name Immanuel – that is, "God wi us".
Whan he hed waukit frae his sleep, Joseph did as the angel hed bidden him, an tuik his trystit wife hame wi him. But he bedditna wi her or she buir a son; an he caa’d the bairn Jesus.

GrammarEdit

Modern Scots follows the subject–verb–object sentence structure as does Standard English. However, the word order He turnt oot the licht to 'He turned the light out' and Gie's it (Give us it) to 'Give it to me' may be preferred.[90]

The indefinite article a may be used before both consonants and vowels. The definite article the is used before the names of seasons, days of the week, many nouns, diseases, trades and occupations, sciences and academic subjects.[91] It is also often used in place of the indefinite article and instead of a possessive pronoun.[92]

Scots includes some strong plurals such as ee/een (eye/eyes), cauf/caur (calf/calves), horse/horse (horse/horses), cou/kye (cow/cows) and shae/shuin (shoe/shoes) that survived from Old English into Modern Scots but have become weak plurals in Standard Modern English – ox/oxen and child/children being exceptions.[93][94] Nouns of measure and quantity remain unchanged in the plural.[94][95]

The relative pronoun is that for all persons and numbers, but may be elided.[94][96] Modern Scots also has a third adjective/adverb this-that-yon/yonder (thon/thonder) indicating something at some distance.[94] Thir and thae are the plurals of this and that respectively.

The present tense of verbs adheres to the Northern subject rule whereby verbs end in -s in all persons and numbers except when a single personal pronoun is next to the verb.[94][97] Certain verbs are often used progressively[94] and verbs of motion may be dropped before an adverb or adverbial phrase of motion.[90]

Many verbs have strong or irregular forms which are distinctive from Standard English.[94][98] The regular past form of the weak or regular verbs is -it, -t or -ed, according to the preceding consonant or vowel.[94][99]

The present participle and gerund in are now usually /ən/[100] but may still be differentiated /ən/ and /in/ in Southern Scots[101] and, /ən/ and /ɪn/ North Northern Scots.

The negative particle is na, sometimes spelled nae, e.g. canna (can't), daurna (daren't), michtna (mightn't).[102]

Adverbs usually take the same form as the verb root or adjective especially after verbs. Haein a real guid day (Having a really good day). She's awfu fauchelt (She's awfully tired).

PhonologyEdit

VowelsEdit

The vowel system of Modern Scots:[103]

Aitken IPA Common spellings
1 short /əi/
long /aɪ/
i-e, y-e, ey
2 /i/ ee, e-e, ie
3 /ei/[a] ei, ea
4 /e/ a-e, #ae
5 /o/ oa, o-e
6 /u/ ou, oo, u-e
7 /ø/[b][c] ui, eu[c]
8 /eː/ ai, #ay
8a /əi/ i-e, y-e, ey
9 /oe/ oi, oy
10 /əi/ i-e, y-e, ey
11 /iː/ #ee, #ie
12 /ɑː, ɔː/ au, #aw
13 /ʌu/[d] ow, #owe
14 /ju/ ew
15 /ɪ/ i
16 /ɛ/ e
17 /ɑ, a/ a
18 /ɔ/[e] o
19 /ʌ/ u
 1. ^ With the exception of North Northern dialects[104] this vowel has generally merged with vowels 2, 4 or 8.
 2. ^ Merges with vowels 15. and 8. in central dialects and vowel 2 in Northern dialects.
 3. ^ a b Also /(j)u/ or /(j)ʌ/ before /k/ and /x/ depending on dialect.
 4. ^ Vocalisation to /o/ may occur before /k/.
 5. ^ Some mergers with vowel 5.

Vowel length is usually conditioned by the Scottish Vowel Length Rule.

ConsonantsEdit

Labial Dental Alveolar Post-
alveolar
Palatal Velar Glottal
Nasal m n ŋ[a]
Stop p b t d[b] k ɡ[c] ʔ
Affricate [d]
Fricative f v θ ð[e] s z[f] ʃ ʒ ç[g] x[g] h
Approximant central ɹ[h] j ʍ[i] w
lateral l
Trill r[h]
 1. ^ Spelt ng, always /ŋ/.[105]
 2. ^ /t/ may be a glottal stop between vowels or word final.[106] In Ulster dentalised pronunciations may also occur, also for /d/.
 3. ^ In Northern dialects the clusters kn and gn may be realised as /kn/, /tn/ and /ɡn/[106] e.g. knap (talk), knee, knowe (knoll), etc.
 4. ^ The cluster nch is usually realised /nʃ/[107] e.g. brainch (branch), dunch (push), etc.
 5. ^ Spelt th. In Mid Northern varieties an intervocallic /ð/ may be realised /d/.[108] Initial 'th' in thing, think and thank, etc. may be /h/.[109]
 6. ^ Both /s/ and /z/ may be spelt s or se. Z is seldom used for /z/ but may occur in some words as a substitute for the older ⟨ȝ⟩ (yogh) realised /jɪ/ or /ŋ/. For example: brulzie (broil), gaberlunzie (a beggar) and the names Menzies, Finzean, Culzean, Mackenzie etc.
 7. ^ a b Spelt ch, also gh. Medial 'cht' may be /ð/ in Northern dialects. loch (fjord or lake), nicht (night), dochter (daughter), dreich (dreary), etc. Similar to the German "Nacht".[110] The spelling ch is realised /tʃ/ word initially or where it follows 'r' e.g. airch (arch), mairch (march), etc.
 8. ^ a b Spelt r and pronounced in all positions,[111] i.e. rhotically.
 9. ^ W /w/ and wh /ʍ/, older /xʍ/, do not merge.[110] Northern dialects also have /f/ for /ʍ/.[109] The cluster wr may be realised /wr/, more often /r/, but may be /vr/ in Northern dialects[109] e.g. wrack (wreck), wrang (wrong), write, wrocht (worked), etc.

See alsoEdit

ReferencesEdit

 1. ^ 7% of the population (100,000–115,000) report using Scots at home in the 2011 census; 10,000 speakers in Ireland are reported by Ethnologue
 2. ^ Scots at Ethnologue (20th ed., 2017)
 3. ^ Scotland's Census 2011 – Scots language skills
 4. ^ Hammarström, Harald; Forkel, Robert; Haspelmath, Martin, eds. (2017). "Scots". Glottolog 3.0. Jena, Germany: Max Planck Institute for the Science of Human History. 
 5. ^ Grant, William (1931). "Map 2". Scottish National Dictionary. Archived from the original on 21 January 2012. 
 6. ^ Gregg, R. J. (1972) The Scotch-Irish Dialect Boundaries in Ulster in Wakelin M.F., Patterns in the Folk Speech of The British Isles, London
 7. ^ "List of declarations made with respect to treaty No. 148". Conventions.coe.int. Retrieved 9 September 2012. 
 8. ^ Gaelic Language
 9. ^ Bergs, Alexander (2001). "Modern Scots". Languages of the World. Bow Historical Books. 242: 4. Scots developed out of a mixture of Scandinavianised Northern English during the early Middle English period 
 10. ^ Bergs, Alexander (2001). "Modern Scots". Languages of the World. Bow Historical Books. 242: 50. Scots originated as one form of Northern Old English and quickly developed into a language in its own right up to the seventeenth century 
 11. ^ Sandred, Karl Inge (1983). "Good or Bad Scots?: Attitudes to Optional Lexical and Grammatical Usages in Edinburgh". ACTA Universitatis Upsaliensis. Ubsaliensis S. Academiae. 48: 13. ISBN 9789155414429. Whereas Modern Standard English is traced back to an East Midland dialect of Middle English, Modern Scots developed from a northern variety which goes back to Old Northumbrian 
 12. ^ a b c d A. J. Aitken in The Oxford Companion to the English Language, Oxford University Press 1992. p.894
 13. ^ Stuart-Smith J. Scottish English: Phonology in Varieties of English: The British Isles, Kortman & Upton (Eds), Mouton de Gruyter, New York 2008. p.47
 14. ^ a b c The Scottish Government. "Public Attitudes Towards the Scots Language". Retrieved 18 October 2015. 
 15. ^ a b "Scottish National Dictionary (1700–): Scots, adj". Dsl.ac.uk. Retrieved 13 December 2016. 
 16. ^ "Scottish National Dictionary (1700–): Doric". Dsl.ac.uk. Retrieved 13 December 2016. 
 17. ^ Buchan, Peter; Toulmin, David (1998). Buchan Claik: The Saut and the Glaur O't : a Compendium of Words and Phrases from the North-east of Scotland. Gordon Wright. ISBN 978-0-903065-94-8. 
 18. ^ A.J. Aitken in The Oxford Companion to the English Language, Oxford University Press 1992. p.892
 19. ^ Traynor, Michael (1953) The English dialect of Donegal Royal Irish Academy, Dublin, p244
 20. ^ Nic Craith M. (2002) Plural Identities—singular Narratives. Berghahn Books. p.107
 21. ^ "Scottish National Dictionary (1700–): Lawland, adj". Dsl.ac.uk. Retrieved 13 December 2016. 
 22. ^ "Ethnologue". Ethnologue. Retrieved 9 September 2012. 
 23. ^ Tymoczko M. & Ireland C.A. (2003) Language and Tradition in Ireland: Continuities and Displacements, Univ of Massachusetts Press. p. 159
 24. ^ [dictionary.oed.com OED online], Scots, a. (n.)
 25. ^ OED online, Scottish, a. and n.
 26. ^ "Scotslanguage.com - A Brief History of Scots". 
 27. ^ The Stewart Kingdom of Scotland 1371–1603, Caroline Bingham, 1974
 28. ^ Companion to the Oxford English Dictionary, Tom McArthur, Oxford University Press, 1994
 29. ^ "A History of Scots to 1700 (from the Dictionary of the Older Scottish Tongue Vol. 12 p. xxxvi)". Dictionary of the Scots Language. Retrieved 18 October 2015. 
 30. ^ A History of Scots to 1700, DOST Vol. 12 p. xliii
 31. ^ A History of Scots to 1700, pp. lxiii–lxv
 32. ^ A History of Scots to 1700, pp. lxiii
 33. ^ A History of Scots to 1700, pp. lxi
 34. ^ "A Brief History of Scots" in Corbett, John; McClure, Derrick; Stuart-Smith, Jane (Editors)(2003) The Edinburgh Companion to Scots. Edinburgh, Edinburgh University Press. ISBN 0-7486-1596-2. pp. 9ff
 35. ^ Montgomery & Gregg 1997: 572
 36. ^ Adams 1977: 57
 37. ^ Horsbroch, Dauvit. "Nostra Vulgari Lingua: Scots as a European Language 1500–1700". www.scots-online.org. Retrieved 18 October 2015. 
 38. ^ Kloss, Heinz, ²1968, Die Entwicklung neuer germanischer Kultursprachen seit 1800, Düsseldorf: Bagel. pp.70, 79
 39. ^ a b Jane Stuart-Smith (2004). "Scottish English: phonology". In Bernd Kortmann and Edgar W. Schneider. A Handbook of Varieties of English. Walter de Gruyter. pp. 48–49. ISBN 3-11-017532-0. 
 40. ^ Scott, Maggie (November 2007). "The Scots Continuum and Descriptive Linguistics". The Bottle Imp. Association for Scottish Literary Studies. Retrieved 21 July 2011. 
 41. ^ "Second Report submitted by the United Kingdom pursuant to article 25, paragraph 2 of the framework convention for the protection of national minorities" (PDF). Coe.int. Retrieved 16 August 2013. 
 42. ^ See for example Confession of Faith Ratification Act 1560, written in Scots and still part of British Law
 43. ^ "A Brief History of Scots in Corbett, John; McClure, Derrick; Stuart-Smith, Jane (Editors)(2003) The Edinburgh Companion to Scots. Edinburgh, Edinburgh University Press. ISBN 0-7486-1596-2. pp. 10ff
 44. ^ Calendar State Papers Scotland, vol. 1 (1898), 322.
 45. ^ a b c "A Brief History of Scots in Corbett, John; McClure, Derrick; Stuart-Smith, Jane (Editors)(2003) The Edinburgh Companion to Scots. Edinburgh, Edinburgh University Press. ISBN 0-7486-1596-2. p. 11
 46. ^ Jones, Charles (1995) A Language Suppressed: The Pronunciation of the Scots Language in the 18th Century, Edinburgh, John Donald, p. vii
 47. ^ Jones, Charles (1995) A Language Suppressed: The Pronunciation of the Scots Language in the 18th Century, Edinburgh, John Donald, p. 2
 48. ^ "Scuilwab, p.3" (PDF). 
 49. ^ UK Retail Price Index inflation figures are based on data from Clark, Gregory (2017). "The Annual RPI and Average Earnings for Britain, 1209 to Present (New Series)". MeasuringWorth. Retrieved November 6, 2017. 
 50. ^ "A Brief History of Scots in Corbett, John; McClure, Derrick; Stuart-Smith, Jane (Editors)(2003) The Edinburgh Companion to Scots. Edinburgh, Edinburgh University Press. ISBN 0-7486-1596-2. p. 13
 51. ^ "A Brief History of Scots in Corbett, John; McClure, Derrick; Stuart-Smith, Jane (Editors)(2003) The Edinburgh Companion to Scots. Edinburgh, Edinburgh University Press. ISBN 0-7486-1596-2. p. 14
 52. ^ Eagle, Andy (2006). "Aw Ae Wey – Written Scots in Scotland and Ulster" (PDF). Retrieved 18 October 2015. 
 53. ^ Primary education: a report of the Advisory Council on Education in Scotland, Scottish Education Department 1946, p. 75
 54. ^ "A Brief History of Scots in Corbett, John; McClure, Derrick; Stuart-Smith, Jane (Editors) (2003), The Edinburgh Companion to Scots. Edinburgh, Edinburgh University Press. ISBN 0-7486-1596-2. p. 15
 55. ^ Macafee C. "Studying Scots Vocabulary in Corbett, John; McClure, Derrick; Stuart-Smith, Jane (Editors)(2003) The Edinburgh Companion to Scots. Edinburgh, Edinburgh University Press. ISBN 0-7486-1596-2. p. 51
 56. ^ Jones, Charles (1997). The Edinburgh history of the Scots language. Edinburgh: Edinburgh University Press. p. 518. ISBN 0-7486-0754-4. Retrieved 9 August 2010. Menzies (1991:42) also found that in her sample of forty secondary-school children from Easterhouse in Glasgow, there was a tendency to describe Scots words as 'slang' alongside the use of the term 'Scots' 
 57. ^ "Scots language being revived in schools". BBC News. 13 February 2015. 
 58. ^ "Knowledge of Language: Scots: Scots and Curriculum for Excellence". Education Scotland. Archived from the original on 2016-10-14. Retrieved 18 October 2015. 
 59. ^ "Exposed to ridicule". The Scotsman. 7 February 2004. Retrieved 18 October 2015. 
 60. ^ "Scots – Teaching approaches – Learning and Teaching Scotland Online Service". Ltscotland.org.uk. 3 November 2005. Archived from the original on 30 October 2004. Retrieved 21 May 2009. 
 61. ^ "National Guidelines 5–14: ENGLISH LANGUAGE Learning and Teaching Scotland Online Service". Ltscotland.org.uk. Archived from the original on 6 October 2008. Retrieved 21 May 2009. 
 62. ^ "The Scottish Parliament: – Languages – Scots". Scottish Parliament. Retrieved 18 October 2015. 
 63. ^ [Iain Máté] (1996) Scots Language. A Report on the Scots Language Research carried out by the General Register Office for Scotland in 1996, Edinburgh: General Register Office (Scotland).
 64. ^ Steve Murdoch, Language Politics in Scotland (AUSLQ, 1995), p.18
 65. ^ "The Scots Language in education in Scotland" (PDF). Mercator-Education. 2002. ISSN 1570-1239. 
 66. ^ T. G. K. Bryce and Walter M. Humes (2003). Scottish Education. Edinburgh University Press. pp. 263–264. ISBN 0-7486-1625-X. 
 67. ^ "Pupils in Scotland, 2008". Scotland.gov.uk. 1 April 2009. Retrieved 9 September 2012. 
 68. ^ "Scottish Census Day 2011 survey begins". BBC News. 26 March 2011. Retrieved 21 July 2011. 
 69. ^ "Scots language – Scottish Census 2011". Aye Can. Retrieved 21 July 2011. 
 70. ^ "How to fill in your questionnaire: Individual question 16". Scotland's Census. General Register Office for Scotland. Archived from the original on 1 March 2011. Retrieved 21 July 2011. 
 71. ^ "Scotland's Census 2011: Standard Outputs". National Records of Scotland. Retrieved 12 December 2014. 
 72. ^ 2011 Census: KS206EW Household language, local authorities in England and Wales (Excel sheet 268Kb)
 73. ^ William Donaldson, The Language of the People: Scots Prose from the Victorian Revival, Aberdeen University Press 1989.
 74. ^ Bairnsangs ISBN 978-0-907526-11-7
 75. ^ Andy Eagle (26 July 2005). "Wir Ain Leed – An introduction to Modern Scots". Scots-online.org. Retrieved 15 September 2012. 
 76. ^ Agutter, Alex (1987) "A taxonomy of Older Scots orthography" in Caroline Macafee and Iseabail Macleod eds. The Nuttis Schell: Essays on the Scots Language Presented to A. J. Aitken, Aberdeen University Press, p. 75.
 77. ^ Millar, Robert McColl (2005) Language, Nation and Power An Introduction, Palgrave Macmillan, Basingstoke. pp. 90–91
 78. ^ Wilson, James (1926) The Dialects of Central Scotland, Oxford University Press. p.194
 79. ^ Tulloch, Graham (1980) The Language of Walter Scott. A Study of his Scottish and Period Language, London: Deutsch. p. 249
 80. ^ a b William Grant and David D. Murison (eds) The Scottish National Dictionary (SND) (1929–1976), The Scottish National Dictionary Association, vol. I Edinburgh, p.xv
 81. ^ William Grant and David D. Murison (eds) The Scottish National Dictionary (SND) (1929–1976), The Scottish National Dictionary Association, vol. I Edinburgh, p.xiv
 82. ^ J.D. McClure in The Oxford Companion to the English Language, Oxford University Press 1992. p.168
 83. ^ McClure, J. Derrick (1985) "The debate on Scots orthography" in Manfred Görlach ed. Focus on: Scotland, Amsterdam: Benjamins, p. 204
 84. ^ Mackie, Albert D. (1952) “Fergusson’s Language: Braid Scots Then and Now” in Smith, Syndney Goodsir ed. Robert Fergusson 1750–1774, Edinburgh: Nelson, p. 123–124, 129
 85. ^ Mairi Robinson (editor-in-chief), The Concise Scots Dictionary, Aberdeen University Press, 1985 p. xiii
 86. ^ Stevenson, R.L. (1905) The Works of R.L. Stevenson Vol. 8, “Underwoods”, London: Heinemann, p. 152
 87. ^ Todd, Loreto (1989) The Language of Irish Literature, London: MacMillan, p. 134
 88. ^ Grant, William; Dixon, James Main (1921) Manual of Modern Scots. Cambridge, University Press
 89. ^ McClure, J. Derrick (2002). Doric: The Dialect of North–East Scotland. Amsterdam: Benjamins, p. 79
 90. ^ a b A.J. Aitken in The Oxford Companion to the English Language, Oxford University Press 1992. p.897
 91. ^ Grant, William; Dixon, James Main (1921) Manual of Modern Scots. Cambridge, University Press. p.78
 92. ^ Grant, William; Dixon, James Main (1921) Manual of Modern Scots. Cambridge, University Press. p.77
 93. ^ Grant, William; Dixon, James Main (1921) Manual of Modern Scots. Cambridge, University Press. p.79
 94. ^ a b c d e f g h A.J. Aitken in The Oxford Companion to the English Language, Oxford University Press 1992. p.896
 95. ^ Grant, William; Dixon, James Main (1921) Manual of Modern Scots. Cambridge, University Press. p.80
 96. ^ Grant, William; Dixon, James Main (1921) Manual of Modern Scots. Cambridge, University Press. p.102
 97. ^ Grant, William; Dixon, James Main (1921) Manual of Modern Scots. Cambridge, University Press. p.112
 98. ^ Grant, William; Dixon, James Main (1921) Manual of Modern Scots. Cambridge, University Press. p.126 ff.
 99. ^ Grant, William; Dixon, James Main (1921) Manual of Modern Scots. Cambridge, University Press. p.113
 100. ^ Beal J. Syntax and Morphology in Jones C. (ed) The Edinburgh History of the Scots Language, Edinburgh,University of Edinburgh Press. p.356
 101. ^ "SND Introduction - Dialect Districts. p.xxxi". Dsl.ac.uk. Archived from the original on 21 January 2012. Retrieved 21 May 2009. 
 102. ^ Grant, William; Dixon, James Main (1921) Manual of Modern Scots. Cambridge, University Press. p.115
 103. ^ Aitken A.J. ‘How to Pronounce Older Scots’ in ‘Bards and Makars’. Glasgow University Press 1977
 104. ^ SND Introduction
 105. ^ Johnston, Paul (1997) Regional Variation in Jones, Charles (ed.) The Edinburgh History of the Scots Language, Edinburgh University Press, Edinburgh. p.510
 106. ^ a b Johnston, Paul (1997) Regional Variation in Jones, Charles (ed.) The Edinburgh History of the Scots Language, Edinburgh University Press, Edinburgh. p.501
 107. ^ Johnston, Paul (1997) Regional Variation in Jones, Charles (ed.) The Edinburgh History of the Scots Language, Edinburgh University Press, Edinburgh. p.500
 108. ^ Johnston, Paul (1997) Regional Variation in Jones, Charles (ed.) The Edinburgh History of the Scots Language, Edinburgh University Press, Edinburgh. p.506
 109. ^ a b c Johnston, Paul (1997) Regional Variation in Jones, Charles (ed.) The Edinburgh History of the Scots Language, Edinburgh University Press, Edinburgh. p.507
 110. ^ a b Johnston, Paul (1997) Regional Variation in Jones, Charles (ed.) The Edinburgh History of the Scots Language, Edinburgh University Press, Edinburgh. p.499
 111. ^ Johnston, Paul (1997) Regional Variation in Jones, Charles (ed.) The Edinburgh History of the Scots Language, Edinburgh University Press, Edinburgh. p.510-511

External linksEdit

Dictionaries and linguistic informationEdit

Collections of textsEdit