Vice Premier of the Republic of China

The Vice Premier of the Republic of China (Chinese: 行政院副院長; pinyin: Xíngzhèng Yuàn Fù Yuànzhǎng; lit. 'Vice President of the Executive Yuan') serves as the deputy to the premier and is appointed by the president, on the recommendation of the Premier. The title of vice premier had been changed several times, so this list is divided into several sections. This includes both vice premiers of the Republic of China before 1949, when the seat of government was in Mainland China, and vice premiers since 1949, when the seat of government was relocated to Taiwan.

Vice Premier of the Republic of China
行政院副院長
鄭文燦副院長肖像.jpg
Incumbent
Cheng Wen-tsan
since 31 January 2023
Executive Yuan
StyleMr Vice Premier (informal)
Mr Vice President (within Executive Yuan)
His Excellency (diplomatic)
Reports toPremier
SeatTaipei, Taiwan
NominatorPremier
AppointerPresident
Term lengthNo fixed term
Formation28 October 1928; 94 years ago (1928-10-28)
First holderFeng Yuxiang
Websiteenglish.ey.gov.tw

ListEdit

Vice presidents of Executive Yuan of the National Government (1928–1948)Edit

Portrait Name
(Birth–Death)
Term of office Days Political party President
1   Feng Yuxiang
馮玉祥
Féng Yùxíang
(1882–1948)
28 October 1928 11 October 1930 713 Kuomintang Chiang Kai-shek
2   Soong Tse-ven
(T. V. Soong)

宋子文
Sòng Ziwén
(1891–1971)
11 October 1930 16 December 1931 447 Kuomintang Chiang Kai-shek
3   Chen Mingshu
陳銘樞
Chén Míngshū
(1889–1965)
16 December 1931 29 January 1932 410 Kuomintang Lin Sen
(2)   Soong Tse-ven
(T. V. Soong)

宋子文
Sòng Ziwén
(1891–1971)
29 January 1932 4 November 1933 645 Kuomintang Lin Sen
4   Kung Hsiang-hsi
(H. H. Kung)

孔祥熙
Kǒng Xiángxī
(1881–1967)
4 November 1933 1 January 1938 1519 Kuomintang Lin Sen
5   Chang Ch'ün
張群
Zhāng Qún
(1889–1990)
1 January 1938 11 December 1939 709 Kuomintang Lin Sen
(4)   Kung Hsiang-hsi
(H. H. Kung)

孔祥熙
Kǒng Xiángxī
(1881–1967)
11 December 1939 4 June 1945 2002 Kuomintang Lin Sen, Chiang Kai-shek
6   Weng Wenhao
翁文灝
Wēng Wénhào
(1889–1971)
4 June 1945 18 April 1947 683 Kuomintang Chiang Kai-shek
7   Wang Yunwu
王雲五
Wáng Yúnwǔ
(1888–1979)
18 April 1947 24 May 1948 402 Non-partisan Chiang Kai-shek

Vice presidents of Executive Yuan of the Republic of China (1948–present)Edit

Portrait Name
(Birth–Death)
Term of office Days Political party President
8   Ku Meng-yu
顧孟餘
Gù Mèngyú
(1888–1972)
24 May 1948 22 June 1948 29 Kuomintang Chiang Kai-shek
9   Chang Li-sheng
張厲生
Zhāng Lìshēng
(1901–1971)
22 June 1948 23 December 1948 184 Kuomintang Chiang Kai-shek
10   Wu Tieh-cheng
吳鐵城
Wú Tiěchéng
(1888–1953)
23 December 1948 21 March 1949 88 Kuomintang Chiang Kai-shek
11   Chia Ching-teh
賈景德
Jiǎ Jǐngdé
(1880–1960)
21 March 1949 12 June 1949 83 Kuomintang Chiang Kai-shek
12   Chu Chia-hua
朱家驊
Zhū Jiāhuá
(1893–1963)
12 June 1949 12 March 1950 273 Kuomintang Chiang Kai-shek
(9)   Chang Li-sheng
張厲生
Zhāng Lìshēng
(1901–1971)
12 March 1950 1 June 1954 1542 Kuomintang Chiang Kai-shek
13   Huang Shao-ku
黃少谷
Huáng Shǎogǔ
(1901–1996)
1 June 1954 15 July 1958 1505 Kuomintang Chiang Kai-shek
(7)   Wang Yun-wu
王雲五
Wáng Yúnwǔ
(1888–1978)
15 July 1958 16 December 1963 1980 Non-partisan Chiang Kai-shek
14   Yu Ching-tang
余井塘
Yú Jǐngtáng
(1896–1985)
16 December 1963 1 June 1966 898 Kuomintang Chiang Kai-shek
(13)   Huang Shao-ku
黃少谷
Huáng Shǎogǔ
(1901–1996)
1 June 1966 1 July 1969 1126 Kuomintang Chiang Kai-shek
15   Chiang Ching-kuo
蔣經國
Jiǎng Jīngguó
(1910–1988)
1 July 1969 1 June 1972 1066 Kuomintang Chiang Kai-shek
16   Hsu Ching-chung
徐慶鐘
Xú Qìngzhōng
(1907–1996)
1 June 1972 1 December 1981 3470 Kuomintang Chiang Kai-shek, Yen Chia-kan, Chiang Ching-kuo
17   Chiu Chuang-huan
邱創煥
Qīu Chuànghuàn
(1925–2020)
1 December 1981 1 June 1984 913 Kuomintang Chiang Ching-kuo
18   Lin Yang-kang
林洋港
Lín Yánggǎng
(1927–2013)
1 June 1984 1 May 1987 1064 Kuomintang Chiang Ching-kuo
19   Lien Chan
連戰
Lián Zhàn
(1936–)
1 May 1987 22 July 1988 448 Kuomintang Chiang Ching-kuo, Lee Teng-hui
20   Shih Chi-yang
施啟揚
Shī Qǐyáng
(1935–2019)
22 July 1988 27 February 1993 1681 Kuomintang Lee Teng-hui
21   Hsu Li-teh
徐立德
Xú Lìdé
(1931–)
27 February 1993 1 September 1997 1647 Kuomintang Lee Teng-hui
22   Chiang Hsiao-yen
(John Chiang)

蔣孝嚴
Jiǎng Xiàoyán
(1941–)
1 September 1997 11 December 1997 101 Kuomintang Lee Teng-hui
23   Liu Chao-shiuan
劉兆玄
Liú Zhàoxuán
(1943–)
11 December 1997 20 May 2000 891 Kuomintang Lee Teng-hui
24   Yu Shyi-kun
游錫堃
Yóu Xíkūn
(1948–)
20 May 2000 27 July 2000 68 Democratic Progressive Chen Shui-bian
25   Chang Chun-hsiung
張俊雄
Zhāng Jùnxióng
(1938–)
27 July 2000 6 October 2000 71 Democratic Progressive Chen Shui-bian
26   Lai In-jaw
賴英照
Laì Yīnzhaò
(1946–)
6 October 2000 1 February 2002 483 Non-partisan Chen Shui-bian
27   Lin Hsin-i
林信義
Lín Xìnyì
(1946–)
1 February 2002 20 May 2004 839 Non-partisan Chen Shui-bian
28   Yeh Chu-lan
葉菊蘭
Yè Júlán
(1949–)
20 May 2004 1 February 2005 257 Democratic Progressive Chen Shui-bian
First female vice president of any government branch.
29   Wu Rong-i
吳榮義
Wú Róngyì
(1939–)
1 February 2005 25 January 2006 358 Non-partisan Chen Shui-bian
30   Tsai Ing-wen
蔡英文
Cài Yīngwén
(1956–)
25 January 2006 21 May 2007 481 Democratic Progressive Chen Shui-bian
31   Chiou I-jen
邱義仁
Qiū Yìrén
(1950–)
21 May 2007 6 May 2008 351 Democratic Progressive Chen Shui-bian
  Chang Chun-hsiung
張俊雄
Zhāng Jùnxióng
(1938–)
6 May 2008 20 May 2008 14 Democratic Progressive Chen Shui-bian
As acting.
32   Chiu Chang-hsiung
(Paul Chiu)

邱正雄
Qiū Zhèngxióng
(1942–)
20 May 2008 10 September 2009 478 Kuomintang Ma Ying-jeou
33   Chu Li-luan
(Eric Chu)

朱立倫
Zhū Lìlún
(1961–)
10 September 2009 17 May 2010 249 Kuomintang Ma Ying-jeou
34   Chen Chun
(Sean Chen)

陳冲
Chén Chōng
(1949–)
17 May 2010 6 February 2012 630 Kuomintang Ma Ying-jeou
35   Jiang Yi-huah
江宜樺
Jiāng Yihuà
(1960–)
6 February 2012 18 February 2013 378 Non-partisan → Kuomintang Ma Ying-jeou
36   Mao Chi-kuo
毛治國
Máo Zhìguó
(1948–)
18 February 2013 7 December 2014 657 Kuomintang Ma Ying-jeou
37   Chang San-cheng
(Simon Chang)

張善政
Zhāng Shànzhèng
(1954–)
8 December 2014 1 February 2016 420 Non-partisan Ma Ying-jeou
38   Duh Tyzz-jiun
(Woody Duh)

杜紫軍
Dù Zǐjūn
(1959–)
1 February 2016 19 May 2016 108 Non-partisan Ma Ying-jeou
39   Lin Hsi-yao
林錫耀
Lín Xíyào
(1961–)
20 May 2016 7 September 2017 475 Democratic Progressive Tsai Ing-wen
40   Shih Jun-ji
施俊吉
Shī Jùnjí
(1955–)
8 September 2017 13 January 2019 492 Non-partisan Tsai Ing-wen
41   Chen Chi-mai
陳其邁
Chén Qímài
(1964–)
14 January 2019 19 June 2020[1] 522 Democratic Progressive Tsai Ing-wen
42   Shen Jong-chin
沈榮津
Shěn Róngjīn
(1951–)
19 June 2020 30 January 2023 1014 Non-partisan Tsai Ing-wen
43   Cheng Wen-tsan
鄭文燦
Zhèng Wéncàn
(1967–)
31 January 2023 Incumbent 58 Democratic Progressive Tsai Ing-wen

See alsoEdit

ReferencesEdit

  1. ^ 楊濡嘉,蔡孟妤,王慧瑛. "辭官投入市長補選 陳其邁:我準備好了" (in Chinese). United Daily News. Retrieved 17 June 2020.{{cite news}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link)