Tetragrammaton

The Tetragrammaton (/ˌtɛtrəˈɡræmətɒn/) or Tetragram (from Greek τετραγράμματον, meaning "[consisting of] four letters") is the four-letter Hebrew word יהוה‎ (transliterated as YHWH), the name of the national god of Israel.[1][2] The four letters, read from right to left, are yodh, he, waw, and he.[3] While there is no consensus about the structure and etymology of the name, the form Yahweh is now accepted almost universally.[4][1]

The Tetragrammaton in Phoenician (12th century BCE to 150 BCE), Paleo-Hebrew (10th century BCE to 135 CE), and square Hebrew (3rd century BCE to present) scripts

The books of the Torah and the rest of the Hebrew Bible except Esther, Ecclesiastes, and (with a possible instance in verse 8:6) the Song of Songs contain this Hebrew name.[1] Observant Jews and those who follow Talmudic Jewish traditions do not pronounce יהוה‎ nor do they read aloud proposed transcription forms such as Yahweh or Yehovah; instead they replace it with a different term, whether in addressing or referring to the God of Israel. Common substitutions in Hebrew are Adonai ("My Lord") or Elohim (literally "gods" but treated as singular when meaning "God") in prayer, or HaShem ("The Name") in everyday speech.

Four lettersEdit

The letters, properly read from right to left (in Biblical Hebrew), are:

Hebrew Letter name Pronunciation
י Yod [j]
ה He [h]
ו Waw [w], or placeholder for "O"/"U" vowel (see mater lectionis)
ה He [h] (or often a silent letter at the end of a word)

VocalisationEdit

YHWH and Hebrew scriptEdit

 
Transcription of the divine name as ΙΑΩ in the 1st-century BCE Septuagint manuscript 4Q120

Like all letters in the Hebrew script, the letters in YHWH originally indicated consonants. In unpointed Biblical Hebrew, most vowels are not written, but some are indicated ambiguously, as certain letters came to have a secondary function indicating vowels (similar to the Latin use of I and V to indicate either the consonants /j, w/ or the vowels /i, u/). Hebrew letters used to indicate vowels are known as אִמּוֹת קְרִיאָה‎ or matres lectionis ("mothers of reading"). Therefore, it can be difficult to deduce how a word is pronounced from its spelling, and each of the four letters in the Tetragrammaton can individually serve as a mater lectionis.

Several centuries later, the original consonantal text of the Hebrew Bible was provided with vowel marks by the Masoretes to assist reading. In places where the word to be read (the qere) differed from that indicated by the consonants of the written text (the ketiv), they wrote the qere in the margin as a note showing what was to be read. In such a case the vowel marks of the qere were written on the ketiv. For a few frequent words, the marginal note was omitted: these are called qere perpetuum.

One of the frequent cases was the Tetragrammaton, which according to later Rabbinite Jewish practices should not be pronounced but read as "Adonai" (אֲדֹנָי‎/"my Lord"), or, if the previous or next word already was Adonai, as "Elohim" (אֱלֹהִים‎/"God"). Writing the vowel diacritics of these two words on the consonants YHVH produces יְהֹוָה‎ and יֱהֹוִה‎ respectively, non-words that would spell "Yehovah" and "Yehovih" respectively.[5][6]

The oldest complete or nearly complete manuscripts of the Masoretic Text with Tiberian vocalisation, such as the Aleppo Codex and the Leningrad Codex, both of the 10th or 11th century, mostly write יְהוָה‎ (yhwah), with no pointing on the first h. It could be because the o diacritic point plays no useful role in distinguishing between Adonai and Elohim and so is redundant, or it could point to the qere being שְׁמָא‎ (šə), which is Aramaic for "the Name".

YahwehEdit

The scholarly consensus is that the original pronunciation of the Tetragrammaton was Yahweh (יַהְוֶה‎): "The strong consensus of biblical scholarship is that the original pronunciation of the name YHWH ... was Yahweh."[7] R. R. Reno agrees that, when in the late first millennium Jewish scholars inserted indications of vowels into the Hebrew Bible, they signalled that what was pronounced was "Adonai" (Lord); non-Jews later combined the vowels of Adonai with the consonants of the Tetragrammaton and invented the name "Jehovah." Modern scholars reached a consensus should be pronounced "Yahweh".[8] Paul Joüon and Takamitsu Muraoka state: "The Qre is יְהֹוָהthe Lord, whilst the Ktiv is probably (יַהְוֶה‎ (according to ancient witnesses)", and they add: "Note 1: In our translations, we have used Yahweh, a form widely accepted by scholars, instead of the traditional Jehovah."[9] Already in 1869, when, as shown by the use of the then traditional form "Jehovah" as title for its article on the question, the present strong consensus that the original pronunciation was "Yahweh" had not yet attained full force, Smith's Bible Dictionary, a collaborative work of noted scholars of the time, declared: "Whatever, therefore, be the true pronunciation of the word, there can be little doubt that it is not Jehovah."[10] Mark P. Arnold remarks that certain conclusions drawn from the pronunciation of יהוה‎ as "Yahweh" would be valid even if the scholarly consensus were not correct.[11] Thomas Römer holds that "the original pronunciation of Yhwh was 'Yahô' or 'Yahû'".[12]

The adoption at the time of the Protestant Reformation of "Jehovah" in place of the traditional "Lord" in some new translations, vernacular or Latin, of the biblical Tetragrammaton stirred up dispute about its correctness. In 1711, Adriaan Reland published a book containing the text of 17th-century writings, five attacking and five defending it.[13] As critical of the use of "Jehovah" it incorporated writings by Johannes van den Driesche (1550–1616), known as Drusius; Sixtinus Amama (1593–1629); Louis Cappel (1585–1658); Johannes Buxtorf (1564–1629); Jacob Alting (1618–1679). Defending "Jehovah" were writings by Nicholas Fuller (1557–1626) and Thomas Gataker (1574–1654) and three essays by Johann Leusden (1624–1699). The opponents of "Jehovah" said that the Tetragrammaton should be pronounced as "Adonai" and in general do not speculate on what may have been the original pronunciation, although mention is made of the fact that some held that Jahve was that pronunciation.[14]

Almost two centuries after the 17th-century works reprinted by Reland, 19th-century Wilhelm Gesenius reported in his Thesaurus Philologicus on the main reasoning of those who argued either for יַהְוֹה‎/Yahwoh or יַהְוֶה‎/Yahweh as the original pronunciation of the Tetragrammaton, as opposed to יְהֹוָה‎/Yehovah, citing explicitly as supporters of יְהֹוָה‎ the 17th-century writers mentioned by Reland and implicitly Johann David Michaelis (1717–1791) and Johann Friedrich von Meyer (1772–1849),[15] the latter of whom Johann Heinrich Kurtz described as the last of those "who have maintained with great pertinacity that יְהֹוָה‎ was the correct and original pointing".[16] Edward Robinson's translation of a work by Gesenius, gives the personal view of Gesenius as: "My own view coincides with that of those who regard this name as anciently pronounced [יַהְוֶה‎/Yahweh] like the Samaritans."[17]

Non-biblical textsEdit

Texts with TetragrammatonEdit

 
The Mesha Stele bears the earliest known reference (840 BCE) to the Israelite God Yahweh.

The oldest known inscription of the Tetragrammaton dates to 840 BCE: the Mesha Stele mentions the Israelite god Yahweh.[18]

Of the same century are two pottery sherds found at Kuntillet Ajrud with inscriptions mentioning "Yahweh of Samaria and his Asherah" and "Yahweh of Teman and his Asherah".[19] A tomb inscription at Khirbet el-Qom also mentions Yahweh.[20][21][22] Dated slightly later (VII century BCE) there are an ostracon from the collections of Shlomo Moussaieff,[23] and two tiny silver amulet scrolls found at Ketef Hinnom that mention Yahweh.[2] Also a wall inscription, dated to the late 6th century BCE, with mention of Yahweh had been found in a tomb at Khirbet Beit Lei.[24]

 
YHWH in one of the Lachish letters

Yahweh is mentioned also in the Lachish letters (587 BCE) and the slightly earlier Tel Arad ostraca, and on a stone from Mount Gerizim (III or beginning of II century BCE).[25]

Texts with similar theonymsEdit

The theonyms YHW and YHH are found in the Elephantine papyri of about 500 BCE.[26] One ostracon with YH is thought to have lost the final letter of an original YHW.[27][28] These texts are in Aramaic, not the language of the Hebrew Tetragrammaton (YHWH) and, unlike the Tetragrammaton, are of three letters, not four. However, because they were written by Jews, they are assumed to refer to the same deity and to be either an abbreviated form of the Tetragrammaton or the original name from which the name YHWH developed.

Kristin De Troyer says that YHW or YHH, and also YH, are attested in the fifth and fourth-century BCE papyri from Elephantine and Wadi Daliyeh: "In both collections one can read the name of God as Yaho (or Yahu) and Ya".[29] The name YH (Yah/Jah), the first syllable of "Yahweh", appears 50 times in the Old Testament, 26 times alone (Exodus 15:2; 17:16; and 24 times in the Psalms), 24 times in the expression "Hallelujah".[30]

An Egyptian hieroglyphic inscription of the Pharaoh Amenhotep III (1402-1363 BCE) mentions a group of Shasu whom it calls "the Shashu of Yhw³" (read as: ja-h-wi or ja-h-wa). James D. G. Dunn and John W. Rogerson tentatively suggest that the Amenhotep III inscription may indicate that worship of Yahweh originated in an area to the southeast of Palestine.[31] A later inscription from the time of Ramesses II (1279-1213) in West Amara associates the Shasu nomads with S-rr, interpreted as Mount Seir, spoken of in some texts as where Yahweh comes from.[32][33] Frank Moore Cross says: "It must be emphasized that the Amorite verbal form is of interest only in attempting to reconstruct the proto-Hebrew or South Canaanite verbal form used in the name Yahweh. We should argue vigorously against attempts to take Amorite yuhwi and yahu as divine epithets."[34]

According to De Troyer, the short names, instead of being ineffable like "Yahweh", seem to have been in spoken use not only as elements of personal names but also in reference to God: "The Samaritans thus seem to have pronounced the Name of God as Jaho or Ja." She cites Theodoret (c. 393 – c. 460) as that the shorter names of God were pronounced by the Samaritans as "Iabe" and by the Jews as "Ia". She adds that the Bible also indicates that the short form "Yah" was spoken, as in the phrase "Halleluyah".[29]

The Patrologia Graeca texts of Theodoret differ slightly from what De Troyer says. In Quaestiones in Exodum 15 he says that Samaritans pronounced the name Ἰαβέ and Jews the name Άϊά.[35] (The Greek term Άϊά is a transcription of the Exodus 3:14 phrase אֶהְיֶה (ehyeh), "I am".)[36] In Haereticarum Fabularum Compendium 5.3, he uses the spelling Ἰαβαί.[37]

Magical papyriEdit

Among the Jews in the Second Temple Period magical amulets became very popular. Representations of the Tetragrammaton name or combinations inspired by it in languages such as Greek and Coptic, giving some indication of its pronunciation, occur as names of powerful agents in Jewish magical papyri found in Egypt.[38] Iαβε Iave and Iαβα Yaba occurs frequently,[39] "apparently the Samaritan enunciation of the tetragrammaton YHWH (Yahweh)".[40]

The most commonly invoked god is Ιαω (Iaō), another vocalization of the tetragrammaton YHWH.[41] There is a single instance of the heptagram ιαωουηε (iaōouēe).[42]

Yāwē is found in an Ethiopian Christian list of magical names of Jesus, purporting to have been taught by him to his disciples.[39]

Hebrew BibleEdit

Masoretic TextEdit

According to the Jewish Encyclopedia it occurs 5,410 times in the Hebrew scriptures.[43] In the Hebrew Bible, the Tetragrammaton occurs 6828 times,[2]: 142  as can be seen in Kittel's Biblia Hebraica and the Biblia Hebraica Stuttgartensia. In addition, the marginal notes or masorah[note 1] indicate that in another 134 places, where the received text has the word Adonai, an earlier text had the Tetragrammaton.[44][note 2] which would add up to 142 additional occurrences. Even in the Dead Sea Scrolls practice varied with regard to use of the Tetragrammaton.[45] According to Brown–Driver–Briggs, יְהֹוָה‎ (qere אֲדֹנָי‎) occurs 6,518 times, and יֱהֹוִה‎ (qere אֱלֹהִים‎) 305 times in the Masoretic Text.

The first appearance of the Tetragrammaton is in the Book of Genesis 2:4.[46] The only books it does not appear in are Ecclesiastes, the Book of Esther, and Song of Songs.[2][1]

In the Book of Esther the Tetragrammaton does not appear, but it has been distinguished acrostic-wise in the initial or last letters of four consecutive words,[note 3] as indicated in Est 7:5 by writing the four letters in red in at least three ancient Hebrew manuscripts.[47][original research?]

The short form יָהּ‎/Yah (a digrammaton) "occurs 50 times if the phrase hallellu-Yah is included":[48][49] 43 times in the Psalms, once in Exodus 15:2; 17:16; Isaiah 12:2; 26:4, and twice in Isaiah 38:11. It also appears in the Greek phrase Ἁλληλουϊά (Alleluia, Hallelujah) in Revelation 19:1–6.

Other short forms are found as a component of theophoric Hebrew names in the Bible: jô- or jehô- (29 names) and -jāhû or -jāh (127 jnames). A form of jāhû/jehô appears in the name Elioenai (Elj(eh)oenai) in 1Ch 3:23–24; 4:36; 7:8; Ezr 22:22, 27; Neh 12:41.

The following graph shows the absolute number of occurrences of the Tetragrammaton (6828 in all) in the books in the Masoretic Text,[50] without relation to the length of the books.

Leningrad CodexEdit

Six presentations of the Tetragrammaton with some or all of the vowel points of אֲדֹנָי‎ (Adonai) or אֱלֹהִים‎ (Elohim) are found in the Leningrad Codex of 1008–1010, as shown below. The close transcriptions do not indicate that the Masoretes intended the name to be pronounced in that way (see qere perpetuum).

Chapter and verse Masoretic Text display Close transcription of the display Ref. Explanation
Genesis 2:4 יְהוָה Yǝhwāh [51] This is the first occurrence of the Tetragrammaton in the Hebrew Bible and shows the most common set of vowels used in the Masoretic text. It is the same as the form used in Genesis 3:14 below, but with the dot (holam) on the first he left out, because it is a little redundant.
Genesis 3:14 יְהֹוָה Yǝhōwāh [52] This is a set of vowels used rarely in the Masoretic text, and are essentially the vowels from Adonai (with the hataf patakh reverting to its natural state as a shewa).
Judges 16:28 יֱהֹוִה Yĕhōwih [53] When the Tetragrammaton is preceded by Adonai, it receives the vowels from the name Elohim instead. The hataf segol does not revert to a shewa because doing so could lead to confusion with the vowels in Adonai.
Genesis 15:2 יֱהוִה Yĕhwih [54] Just as above, this uses the vowels from Elohim, but like the second version, the dot (holam) on the first he is omitted as redundant.
1 Kings 2:26 יְהֹוִה Yǝhōwih [55] Here, the dot (holam) on the first he is present, but the hataf segol does get reverted to a shewa.
Ezekiel 24:24 יְהוִה Yǝhwih [56] Here, the dot (holam) on the first he is omitted, and the hataf segol gets reverted to a shewa.

ĕ is hataf segol; ǝ is the pronounced form of plain shva.

Dead Sea ScrollsEdit

In the Dead Sea Scrolls and other Hebrew and Aramaic texts the Tetragrammaton and some other names of God in Judaism (such as El or Elohim) were sometimes written in paleo-Hebrew script, showing that they were treated specially. Most of God's names were pronounced until about the 2nd century BCE. Then, as a tradition of non-pronunciation of the names developed, alternatives for the Tetragrammaton appeared, such as Adonai, Kurios and Theos.[29] The 4Q120, a Greek fragment of Leviticus (26:2–16) discovered in the Dead Sea scrolls (Qumran) has ιαω ("Iao"), the Greek form of the Hebrew trigrammaton YHW.[57] The historian John the Lydian (6th century) wrote: "The Roman Varo [116–27 BCE] defining him [that is the Jewish God] says that he is called Iao in the Chaldean mysteries" (De Mensibus IV 53). Van Cooten mentions that Iao is one of the "specifically Jewish designations for God" and "the Aramaic papyri from the Jews at Elephantine show that 'Iao' is an original Jewish term".[58][59]

The preserved manuscripts from Qumran show the inconsistent practice of writing the Tetragrammaton, mainly in biblical quotations: in some manuscripts is written in paleo-Hebrew script, square scripts or replaced with four dots or dashes (tetrapuncta).

The members of the Qumran community were aware of the existence of the Tetragrammaton, but this was not tantamount to granting consent for its existing use and speaking. This is evidenced not only by special treatment of the Tetragrammaton in the text, but by the recommendation recorded in the 'Rule of Association' (VI, 27): "Who will remember the most glorious name, which is above all [...]".[60]

The table below presents all the manuscripts in which the Tetragrammaton is written in paleo-Hebrew script,[note 4] in square scripts, and all the manuscripts in which the copyists have used tetrapuncta.

Copyists used the 'tetrapuncta' apparently to warn against pronouncing the name of God.[61] In the manuscript number 4Q248 is in the form of bars.

PALEO-HEBREW SQUARE TETRAPUNCTA
1Q11 (1QPsb) 2–5 3 (link: [1]) 2Q13 (2QJer) (link: [2]) 1QS VIII 14 (link: [3])
1Q14 (1QpMic) 1–5 1, 2 (link: [4]) 4Q27 (4QNumb) (link: [5]) 1QIsaa XXXIII 7, XXXV 15 (link: [6])
1QpHab VI 14; X 7, 14; XI 10 (link: [7]) 4Q37 (4QDeutj) (link: [8]) 4Q53 (4QSamc) 13 III 7, 7 (link: [9])
1Q15 (1QpZeph) 3, 4 (link: [10]) 4Q78 (4QXIIc) (link: [11]) 4Q175 (4QTest) 1, 19
2Q3 (2QExodb) 2 2; 7 1; 8 3 (link: [12] [13]) 4Q96 (4QPso (link: [14]) 4Q176 (4QTanḥ) 1–2 i 6, 7, 9; 1–2 ii 3; 8–10 6, 8, 10 (link: [15])
3Q3 (3QLam) 1 2 (link: [16]) 4Q158 (4QRPa) (link: [17]) 4Q196 (4QpapToba ar) 17 i 5; 18 15 (link: [18])
4Q20 (4QExodj) 1–2 3 (link: [19]) 4Q163 (4Qpap pIsac) I 19; II 6; 15–16 1; 21 9; III 3, 9; 25 7 (link: [20]) 4Q248 (history of the kings of Greece) 5 (link: [21])
4Q26b (4QLevg) linia 8 (link: [22]) 4QpNah (4Q169) II 10 (link: [23]) 4Q306 (4QMen of People Who Err) 3 5 (link: [24])
4Q38a (4QDeutk2) 5 6 (link: [25]) 4Q173 (4QpPsb) 4 2 (link: [26]) 4Q382 (4QparaKings et al.) 9+11 5; 78 2
4Q57 (4QIsac) (link: [27]) 4Q177 (4QCatena A) (link: [28]) 4Q391 (4Qpap Pseudo-Ezechiel) 36, 52, 55, 58, 65 (link: [29])
4Q161 (4QpIsaa) 8–10 13 (link: [30]) 4Q215a (4QTime of Righteousness) (link: [31]) 4Q462 (4QNarrative C) 7; 12 (link: [32])
4Q165 (4QpIsae) 6 4 (link: [33]) 4Q222 (4QJubg) (link: [34]) 4Q524 (4QTb)) 6–13 4, 5 (link: [35])
4Q171 (4QpPsa) II 4, 12, 24; III 14, 15; IV 7, 10, 19 (link: [36]) 4Q225 (4QPsJuba) (link: [37]) XḤev/SeEschat Hymn (XḤev/Se 6) 2 7
11Q2 (11QLevb) 2 2, 6, 7 (link: [38]) 4Q365 (4QRPc) (link: [39])
11Q5 (11QPsa)[62] (link: [40]) 4Q377 (4QApocryphal Pentateuch B) 2 ii 3, 5 (link: [41])
4Q382 (4Qpap paraKings) (link: [42])
11Q6 (11QPsb) (link: [43])
11Q7 (11QPsc) (link: [44])
11Q19 (11QTa)
11Q20 (11QTb) (link: [45])
11Q11 (11QapocrPs) (link: [46])

SeptuagintEdit

Editions of the Septuagint Old Testament are based on the complete or almost complete fourth-century manuscripts Codex Vaticanus, Codex Sinaiticus and Codex Alexandrinus and consistently use Κύριος, "Lord", where the Masoretic Text has the Tetragrammaton in Hebrew. This corresponds with the Jewish practice of replacing the Tetragrammaton with "Adonai" when reading the Hebrew word.[63][64][65]

However, five of the oldest manuscripts now extant (in fragmentary form) render the Tetragrammaton into Greek in a different way.[66]

Two of these are of the first century BCE: Papyrus Fouad 266 uses יהוה‎ in the normal Hebrew alphabet in the midst of its Greek text, and 4Q120 uses the Greek transcription of the name, ΙΑΩ. Three later manuscripts use 𐤉𐤄𐤅𐤄, the name יהוה‎ in Paleo-Hebrew script: the Greek Minor Prophets Scroll from Nahal Hever, Papyrus Oxyrhynchus 3522 and Papyrus Oxyrhynchus 5101.[67]

Other extant ancient fragments of Septuagint or Old Greek manuscripts provide no evidence on the use of the Tetragrammaton, Κύριος, or ΙΑΩ in correspondence with the Hebrew-text Tetragrammaton. They include the oldest known example, Papyrus Rylands 458.[68][69]

Scholars differ on whether in the original Septuagint translations the Tetragrammaton was represented by Κύριος,[70][71][72][73] by ΙΑΩ,[74] by the Tetragrammaton in either normal or Paleo-Hebrew form, or whether different translators used different forms in different books.[75]

Frank Shaw argues that the Tetragrammaton continued to be articulated until the second or third century CE and that the use of Ιαω was by no means limited to magical or mystical formulas, but was still normal in more elevated contexts such as that exemplified by Papyrus 4Q120. Shaw considers all theories that posit in the Septuagint a single original form of the divine name as merely based on a priori assumptions.[75] Accordingly, he declares: "The matter of any (especially single) 'original' form of the divine name in the LXX is too complex, the evidence is too scattered and indefinite, and the various approaches offered for the issue are too simplistic" to account for the actual scribal practices (p. 158). He holds that the earliest stages of the LXX's translation were marked by diversity (p. 262), with the choice of certain divine names depending on the context in which they appear (cf. Gen 4:26; Exod 3:15; 8:22; 28:32; 32:5; and 33:19). He treats of the related blank spaces in some Septuagint manuscripts and the setting of spaces around the divine name in 4Q120 and Papyrus Fouad 266b (p. 265), and repeats that "there was no one 'original' form but different translators had different feelings, theological beliefs, motivations, and practices when it came to their handling of the name" (p. 271).[75] His view has won the support of Anthony R. Meyer,[75] Bob Becking,[76] and (commenting on Shaw's 2011 dissertation on the subject) D.T. Runia.[77]

Mogens Müller says that, while no clearly Jewish manuscript of the Septuagint has been found with Κύριος representing the Tetragrammaton, other Jewish writings of the time show that Jews did use the term Κύριος for God, and it was because Christians found it in the Septuagint that they were able to apply it to Christ.[78] In fact, the deuterocanonical books of the Septuagint, written originally in Greek (e.g., Wisdom, 2 and 3 Maccabees), do speak of God as Κύριος and thus show that "the use of κύριος as a representation of יהוה‎ must be pre-Christian in origin".[79]

Similarly, while consistent use of Κύριος to represent the Tetragrammaton has been called "a distinguishing mark for any Christian LXX manuscript", Eugen J. Pentiuc says: "No definitive conclusion has been reached thus far."[80] And Sean McDonough denounces as implausible the idea that Κύριος did not appear in the Septuagint before the Christian era.[81]

Speaking of the Greek Minor Prophets Scroll from Nahal Hever, which is a kaige recension of the Septuagint, "a revision of the Old Greek text to bring it closer to the Hebrew text of the Bible as it existed in ca. 2nd-1st century BCE" (and thus not necessarily the original text), Kristin De Troyer remarks: "The problem with a recension is that one does not know what is the original form and what the recension. Hence, is the paleo-Hebrew Tetragrammaton secondary – a part of the recension – or proof of the Old Greek text? This debate has not yet been solved."

While some interpret the presence of the Tetragrammaton in Papyrus Fouad 266, the oldest Septuagint manuscript in which it appears, as an indication of what was in the original text, others see this manuscript as "an archaizing and hebraizing revision of the earlier translation κύριος".[82] Of this papyrus, De Troyer asks: "Is it a recension or not?" In this regard she says that Emanuel Tov notes that in this manuscript a second scribe inserted the four-letter Tetragrammaton where the first scribe left spaces large enough for the six-letter word Κύριος, and that Pietersma and Hanhart say the papyrus "already contains some pre-hexaplaric corrections towards a Hebrew text (which would have had the Tetragrammaton". She also mentions Septuagint manuscripts that have Θεός and one that has παντοκράτωρ where the Hebrew text has the Tetragrammaton. She concludes: "It suffices to say that in old Hebrew and Greek witnesses, God has many names. Most if not all were pronounced till about the second century BCE As slowly onwards there developed a tradition of non-pronunciation, alternatives for the Tetragrammaton appeared. The reading Adonai was one of them. Finally, before Kurios became a standard rendering Adonai, the Name of God was rendered with Theos."[29] In the Book of Exodus alone, Θεός represents the Tetragrammaton 41 times.[83]

Robert J. Wilkinson says that the Greek Minor Prophets Scroll from Nahal Hever is also a kaige recension and thus not strictly a Septuagint text.[84]

Origen (Commentary on Psalms 2.2) said that in the most accurate manuscripts the name was written in an older form of the Hebrew characters, the paleo-Hebrew letters, not the square: "In the more accurate exemplars the (divine) name is written in Hebrew characters; not, however, in the current script, but in the most ancient." While Pietersma interprets this statement as referring to the Septuagint,[70] Wilkinson says one might assume that Origen refers specifically to the version of Aquila of Sinope, which follows the Hebrew text very closely, but he may perhaps refer to Greek versions in general.[85][86]

Manuscripts of the Septuagint and later Greek renderingsEdit

The great majority of extant manuscripts of the Old Testament in Greek, complete or fragmentary, dated to the ninth century CE or earlier, employ Κύριος to represent the Tetragrammaton of the Hebrew text. The following do not. They include the oldest now extant.

I. Manuscripts of the Septuagint or recensions thereof

II. Manuscripts of Greek translations made by Symmachus and Aquila of Sinope (2nd century CE)

 • 3rd century CE
 • 5th century CE
  • AqTaylor, this manuscript of the Aquila version is dated after the middle of the 5th century, but not later than the beginning of the 6th century.
  • AqBurkitt – a palimpsest manuscript of the Aquila version dated late 5th century or early 6th century.

III. Manuscripts with Hexaplaric elements

 • 6th century CE
  • Codex Marchalianus – In addition to the Septuagint text of the prophets (with κς), the manuscript contains marginal notes from a hand "not much later than the original scribe" indicating Hexaplaric variations, each identified as from Aquila, Symmachus or Theodotion. Marginal notes on some of the prophets contain πιπι to indicate that κς in the text corresponds to the Tetragrammaton. Two marginal notes at Ezekiel 1:2 and 11:1 use the form ιαω with reference to the Tetragrammaton.[94]
 • 7th century CE
  • Taylor-Schechter 12.182 – a Hexapla manuscript with Tetragrammaton in Greek letters ΠΙΠΙ. It has Hebrew text transliterated into Greek, Aquila, Symmachus and the Septuagint.
 • 9th century CE
  • Ambrosiano O 39 sup. – the latest Greek manuscript containing the name of God is Origen's Hexapla, transmitting among other translations the text of the Septuagint, Aquila, Symmachus and Theodotion, and in three other unidentified Greek translations (Quinta, Sextus and Septima). This codex, copied from a much earlier original, comes from the late 9th century, and is stored in the Biblioteca Ambrosiana.

Patristic writingsEdit

 
Petrus Alphonsi's early 12th-century Tetragrammaton-Trinity diagram, rendering the name as "IEVE"
 
Tetragrammaton at the Fifth Chapel of the Palace of Versailles, France.

According to the Catholic Encyclopedia (1910) and B.D. Eerdmans:[95][96]

 • Diodorus Siculus (1st century BCE) writes[97] Ἰαῶ (Iao);
 • Irenaeus (d. c. 202) reports[98] that the Gnostics formed a compound Ἰαωθ (Iaoth) with the last syllable of Sabaoth. He also reports[99] that the Valentinian heretics use Ἰαῶ (Iao);
 • Clement of Alexandria (d. c. 215) reports: "the mystic name of four letters which was affixed to those alone to whom the adytum was accessible, is called Ἰαοὺ" (Iaoú); manuscript variants also have the forms ἰαοῦε (Iaoúe) and ἰὰ οὐὲ.[100]
 • Origen (d. c. 254), Ἰαώ (Iao);[101]
 • Porphyry (d. c. 305) according to Eusebius (died 339),[102] Ἰευώ (Ieuo);
 • Epiphanius (died 404), who was born in Palestine and spent a considerable part of his life there, gives Ἰά (Ia) and Ἰάβε (pronounced at that time /ja'vε/) and explains Ἰάβε as meaning He who was and is and always exists.[103]
 • Jerome (died 420)[104] speaks of certain Greek writers who misunderstood the Hebrew letters יהוה‎ (read right-to-left) as the Greek letters ΠΙΠΙ (read left-to-right), thus changing YHWH to pipi.
 • Theodoret (d. c. 457) writes Ἰαώ (Iao);[105] he also reports[106] that the Samaritans say Ἰαβέ or Ἰαβαί (both pronounced at that time /ja'vε/), while the Jews say Ἀϊά (Aia).[39] (The latter is probably not יהוה‎ but אהיהEhyeh = "I am " or "I will be", Exod. 3:14 which the Jews counted among the names of God.)
 • (Pseudo-)Jerome (4th/5th or 9th century),:[107] IAHO. This work was traditionally attributed to Jerome and, in spite of the view of one modern writer who in 1936 said it is "now believed to be genuine and to be dated before CE 392"[108] is still generally attributed to the 9th century[109] and to be non-authentic.[110][111]

PeshittaEdit

The Peshitta (Syriac translation), probably in the second century,[112] uses the word "Lord" (ܡܳܪܝܳܐ, pronounced moryo) for the Tetragrammaton.[113]

VulgateEdit

The Vulgate (Latin translation) made from the Hebrew in the 4th century CE,[114] uses the word Dominus ("Lord"), a translation of the Hebrew word Adonai, for the Tetragrammaton.[113]

The Vulgate translation, though made not from the Septuagint but from the Hebrew text, did not depart from the practice used in the Septuagint. Thus, for most of its history, Christianity's translations of the Scriptures have used equivalents of Adonai to represent the Tetragrammaton. Only at about the beginning of the 16th century did Christian translations of the Bible appear combining the vowels of Adonai with the four (consonantal) letters of the Tetragrammaton.[115][116]

Usage in religious traditionsEdit

JudaismEdit

Especially due to the existence of the Mesha Stele, the Jahwist tradition found in Exod. 3:15, and ancient Hebrew and Greek texts, biblical scholars widely hold that the Tetragrammaton and other names of God were spoken by the ancient Israelites and their neighbours.[117][29][118]: 40 

Some time after the destruction of Solomon's Temple, the spoken use of God's name as it was written ceased among the people, even though knowledge of the pronunciation was perpetuated in rabbinic schools.[39] The Talmud relays this occurred after the death of Simeon the Just (either Simon I or his great-great-grandson Simon II).[119] Philo calls it ineffable, and says that it is lawful for those only whose ears and tongues are purified by wisdom to hear and utter it in a holy place (that is, for priests in the Temple). In another passage, commenting on Lev. xxiv. 15 seq.: "If any one, I do not say should blaspheme against the Lord of men and gods, but should even dare to utter his name unseasonably, let him expect the penalty of death."[39]

Rabbinic sources suggest that the name of God was pronounced only once a year, by the high priest, on the Day of Atonement.[120] Others, including Maimonides,[121] claim that the name was pronounced daily in the liturgy of the Temple in the priestly benediction of worshippers (Num. vi. 27), after the daily sacrifice; in the synagogues, though, a substitute (probably "Adonai") was used.[39] According to the Talmud, in the last generations before the fall of Jerusalem, the name was pronounced in a low tone so that the sounds were lost in the chant of the priests.[39] Since the destruction of Second Temple of Jerusalem in 70 CE, the Tetragrammaton has no longer been pronounced in the liturgy. However the pronunciation was still known in Babylonia in the latter part of the 4th century.[39]

Spoken prohibitionsEdit

The vehemence with which the utterance of the name is denounced in the Mishnah suggests that use of Yahweh was unacceptable in rabbinical Judaism. "He who pronounces the Name with its own letters has no part in the world to come!"[39] Such is the prohibition of pronouncing the Name as written that it is sometimes called the "Ineffable", "Unutterable", or "Distinctive Name", or "Explicit Name" ("Shem HaMephorash" in Hebrew).[122][123][124]

Halakha prescribes that whereas the Name is written "yodh he waw he", it is only to be pronounced "Adonai"; and the latter name too is regarded as a holy name, and is only to be pronounced in prayer.[125][126] Thus when someone wants to refer in third person to either the written or spoken Name, the term HaShem "the Name" is used;[127][128] and this handle itself can also be used in prayer.[note 5] The Masoretes added vowel points (niqqud) and cantillation marks to the manuscripts to indicate vowel usage and for use in ritual chanting of readings from the Bible in Jewish prayer in synagogues. To יהוה‎ they added the vowels for "Adonai" ("My Lord"), the word to use when the text was read. While "HaShem" is the most common way to reference "the Name", the terms "HaMaqom" (lit. "The Place", i.e. "The Omnipresent") and "Raḥmana" (Aramaic, "Merciful") are used in the mishna and gemara, still used in the phrases "HaMaqom y'naḥem ethḥem" ("may The Omnipresent console you"), the traditional phrase used in sitting Shiva and "Raḥmana l'tzlan" ("may the Merciful save us" i.e. "God forbid").

Written prohibitionsEdit

The written Tetragrammaton,[129] as well as six other names of God, must be treated with special sanctity. They cannot be disposed of regularly, lest they be desecrated, but are usually put in long-term storage or buried in Jewish cemeteries in order to retire them from use.[130] Similarly, writing the Tetragrammaton (or these other names) unnecessarily is prohibited, so as to avoid having them treated disrespectfully, an action that is forbidden. To guard the sanctity of the Name, sometimes a letter is substituted by a different letter in writing (e.g. יקוק), or the letters are separated by one or more hyphens, a practice applied also to the English name "God", which Jews commonly write as "G-d".[131][132] Most Jewish authorities say that this practice is not obligatory for the English name.[133]

KabbalahEdit

Kabbalistic tradition holds that the correct pronunciation is known to a select few people in each generation, it is not generally known what this pronunciation is. There are two main schools of Kabbalah arising in 13th century Spain. These are called Theosophic Kabbalah represented by Rabbi Moshe De leon and the Zohar, and the Kabbalah of Names or Prophetic Kabbalah whose main representative is Rabbi Abraham Abulafia of Saragossa. Rabbi Abulafia wrote many wisdom books and prophetic books where the name is used for meditation purposes from 1271 onwards. Abulafia put a lot of attention on Exodus 15 and the Songs of Moses. In this song it says "Yehovah is a Man of War, Yehovah is his name". For Abulafia the goal of prophecy was for a man to come to the level of prophecy and be called "Yehovah a man of war". Abulafia also used the tetragrammaton in a spiritual war against his spiritual enemies. For example, he prophesied in his book "The Sign", "Therefore, thus said YHWH, the God of Israel: Have no fear of the enemy" (See Hylton, A The Prophetic Jew Abraham Abulafia, 2015).

Moshe Chaim Luzzatto,[134] says that the tree of the Tetragrammaton "unfolds" in accordance with the intrinsic nature of its letters, "in the same order in which they appear in the Name, in the mystery of ten and the mystery of four." Namely, the upper cusp of the Yod is Arich Anpin and the main body of Yod is and Abba; the first Hei is Imma; the Vav is Ze`ir Anpin and the second Hei is Nukvah. It unfolds in this aforementioned order and "in the mystery of the four expansions" that are constituted by the following various spellings of the letters:

ע"ב/`AV : יו"ד ה"י וי"ו ה"י, so called "`AV" according to its gematria value ע"ב=70+2=72.

ס"ג/SaG: יו"ד ה"י וא"ו ה"י, gematria 63.

מ"ה/MaH: יו"ד ה"א וא"ו ה"א, gematria 45.

ב"ן/BaN: יו"ד ה"ה ו"ו ה"ה, gematria 52.

Luzzatto summarises, "In sum, all that exists is founded on the mystery of this Name and upon the mystery of these letters of which it consists. This means that all the different orders and laws are all drawn after and come under the order of these four letters. This is not one particular pathway but rather the general path, which includes everything that exists in the Sefirot in all their details and which brings everything under its order."[134]

Another parallel is drawn[by whom?] between the four letters of the Tetragrammaton and the Four Worlds: the י is associated with Atziluth, the first ה with Beri'ah, the ו with Yetzirah, and final ה with Assiah.

 
A tetractys of the letters of the Tetragrammaton adds up to 72 by gematria.

There are some[who?] who believe that the tetractys and its mysteries influenced the early kabbalists. A Hebrew tetractys in a similar way has the letters of the Tetragrammaton (the four lettered name of God in Hebrew scripture) inscribed on the ten positions of the tetractys, from right to left. It has been argued that the Kabbalistic Tree of Life, with its ten spheres of emanation, is in some way connected to the tetractys, but its form is not that of a triangle. The occult writer Dion Fortune says:

The point is assigned to Kether;
the line to Chokmah;
the two-dimensional plane to Binah;
consequently the three-dimensional solid naturally falls to Chesed.[135]

(The first three-dimensional solid is the tetrahedron.)

The relationship between geometrical shapes and the first four Sephirot is analogous to the geometrical correlations in tetractys, shown above under Pythagorean Symbol, and unveils the relevance of the Tree of Life with the tetractys.

SamaritansEdit

The Samaritans shared the taboo of the Jews about the utterance of the name, and there is no evidence that its pronunciation was common Samaritan practice.[39][136] However Sanhedrin 10:1 includes the comment of Rabbi Mana II, "for example those Kutim who take an oath" would also have no share in the world to come, which suggests that Mana thought some Samaritans used the name in making oaths. (Their priests have preserved a liturgical pronunciation "Yahwe" or "Yahwa" to the present day.)[39] As with Jews, the use of Shema (שמא "the Name") remains the everyday usage of the name among Samaritans, akin to Hebrew "the Name" (Hebrew השם "HaShem").[127]

ChristianityEdit

 
Tetragrammaton by Francisco Goya: "The Name of God", YHWH in triangle, detail from fresco Adoration of the Name of God, 1772
 
The Tetragrammaton as represented in stained glass in an 1868 Episcopal Church in Iowa

It is assumed that early Jewish Christians inherited from Jews the practice of reading "Lord" where the Tetragrammaton appears in the Hebrew text (and where a few Greek manuscripts use it in the midst of their Greek translation). Gentile Christians, primarily non-Hebrew speaking and using Greek Scripture texts, may have read Κύριος ("Lord"), as in the Greek text of the New Testament and in their copies of the Greek Old Testament. This practice continued into the Latin Vulgate where Dominus ("Lord") represented the Tetragrammaton in the Latin text. At the Reformation, the Luther Bible used capitalized Herr ("Lord") in the German text of the Old Testament to represent the Tetragrammaton.[137]

Christian translationsEdit

The Septuagint (Greek translation), the Vulgate (Latin translation), and the Peshitta (Syriac translation)[113] use the word "Lord" (κύριος, kyrios, dominus, and ܡܳܪܝܳܐ, moryo respectively).

Use of the Septuagint by Christians in polemics with Jews led to its abandonment by the latter, making it a specifically Christian text. From it Christians made translations into Coptic, Arabic, Slavonic and other languages used in Oriental Orthodoxy and the Eastern Orthodox Church,[86][138] whose liturgies and doctrinal declarations are largely a cento of texts from the Septuagint, which they consider to be inspired at least as much as the Masoretic Text.[86][139] Within the Eastern Orthodox Church, the Greek text remains the norm for texts in all languages, with particular reference to the wording used in prayers.[140][141]

The Septuagint, with its use of Κύριος to represent the Tetragrammaton, was the basis also for Christian translations associated with the West, in particular the Vetus Itala, which survives in some parts of the liturgy of the Latin Church, and the Gothic Bible.

Christian translations of the Bible into English commonly use "LORD" in place of the Tetragrammaton in most passages, often in small capitals (or in all caps), so as to distinguish it from other words translated as "Lord".

Eastern OrthodoxyEdit

The Eastern Orthodox Church considers the Septuagint text, which uses Κύριος (Lord), to be the authoritative text of the Old Testament,[86] and in its liturgical books and prayers it uses Κύριος in place of the Tetragrammaton in texts derived from the Bible.[142][143]: 247–248 

CatholicismEdit

 
The Tetragrammaton on the Tympanum of the Roman Catholic Basilica of St. Louis, King of France in Missouri

In the Catholic Church, the first edition of the official Vatican Nova Vulgata Bibliorum Sacrorum Editio, editio typica, published in 1979, used the traditional Dominus when rendering the Tetragrammaton in the overwhelming majority of places where it appears; however, it also used the form Iahveh for rendering the Tetragrammaton in three known places:

In the second edition of the Nova Vulgata Bibliorum Sacrorum Editio, editio typica altera, published in 1986, these few occurrences of the form Iahveh were replaced with Dominus,[147][148][149] in keeping with the long-standing Catholic tradition of avoiding direct usage of the Ineffable Name.

On 29 June 2008, the Holy See reacted to the then still recent practice of pronouncing, within Catholic liturgy, the name of God represented by the Tetragrammaton. As examples of such vocalisation it mentioned "Yahweh" and "Yehovah". The early Christians, it said, followed the example of the Septuagint in replacing the name of God with "the Lord", a practice with important theological implications for their use of "the Lord" in reference to Jesus, as in Philippians 2:9–11 and other New Testament texts. It therefore directed that, "in liturgical celebrations, in songs and prayers the name of God in the form of the Tetragrammaton YHWH is neither to be used or pronounced"; and that translations of Biblical texts for liturgical use are to follow the practice of the Greek Septuagint and the Latin Vulgate, replacing the divine name with "the Lord" or, in some contexts, "God".[150] The United States Conference of Catholic Bishops welcomed this instruction, adding that it "provides also an opportunity to offer catechesis for the faithful as an encouragement to show reverence for the Name of God in daily life, emphasizing the power of language as an act of devotion and worship".[151]

See alsoEdit

ReferencesEdit

NotesEdit

 1. ^ masora parva (small) or masora marginalis: notes to the Masoretic text, written in the margins of the left, right and between the columns and the comments on the top and bottom margins to masora magna (large).
 2. ^ C. D. Ginsburg in The Massorah. Compiled from manuscripts, London 1880, vol I, p. 25, 26, § 115 lists the 134 places where this practice is observed, and likewise in 8 places where the received text has Elohim (C. D. Ginsburg, Introduction to the Massoretico-Critical Edition of the Hebrew Bible, London 1897, s. 368, 369). These places are listed in: C.D. Ginsburg, The Massorah. Compiled from manuscripts, vol I, p. 26, § 116.
 3. ^ These are Est 1:20; 5:4, 13 and 7:7. The same acrostic has been seen in Exodus 3:14 and in the first four words of Psalm 96:11 ("Bible Gateway passage: 96:11 תהילים - The Westminster Leningrad Codex".).
 4. ^ In some manuscripts the Tetragrammaton was replaced by the word ’El or ’Elohim written in Paleo-Hebrew script, they are: 1QpMic (1Q14) 12 3; 1QMyst (1Q27) II 11; 1QHa I (Suk. = Puech IX) 26; II (X) 34; VII (XV) 5; XV (VII) 25; 1QHb (1Q35) 1 5; 3QUnclassified fragments (3Q14) 18 2; 4QpPsb (4Q173) 5 4; 4QAges of Creation A (4Q180) 1 1; 4QMidrEschate?(4Q183) 2 1; 3 1; fr. 1 kol. II 3; 4QSd (4Q258) IX 8; 4QDb (4Q267) fr. 9 kol. i 2; kol. iv 4; kol. v 4; 4QDc (4Q268) 1 9; 4QComposition Concerning Divine Providence (4Q413) fr. 1–2 2, 4; 6QD (6Q15) 3 5; 6QpapHymn (6Q18) 6 5; 8 5; 10 3. W 4QShirShabbg (4Q406) 1 2; 3 2 występuje ’Elohim.
 5. ^ For example, in the common utterance and praise, "Barukh Hashem" (Blessed [i.e. the source of all] is Hashem), or "Hashem yishmor" (God protect [us])

CitationsEdit

 1. ^ a b c d Geoffrey William Bromiley; Erwin Fahlbusch; Jan Milic Lochman; John Mbiti; Jaroslav Pelikan; Lukas Vischer, eds. (15 February 2008). "Yahweh". The Encyclopedia of Christianity. 5. Translated by Geoffrey William Bromiley. Wm. B. Eerdmans Publishing / Brill. pp. 823–824. ISBN 978-90-04-14596-2.
 2. ^ a b c d Knight, Douglas A.; Levine, Amy-Jill (2011). The Meaning of the Bible: What the Jewish Scriptures and Christian Old Testament Can Teach Us (1st ed.). New York: HarperOne. ISBN 978-0062098597.
 3. ^ The word "tetragrammaton" originates from tetra "four" + γράμμα gramma (gen. grammatos) "letter" "Online Etymology Dictionary".
 4. ^ Botterweck, G. Johannes; Ringgren, Helmer, eds. (1986). Theological Dictionary of the Old Testament. 5. Translated by Green, David E. William B. Eerdmans Publishing Company. p. 500. ISBN 0-8028-2329-7.
 5. ^ G. Johannes Botterweck; Helmer Ringgren, eds. (1979). Theological Dictionary of the Old Testament, Volume 3. Wm. B. Eerdmans Publishing. ISBN 978-0-8028-2327-4.
 6. ^ Norbert Samuelson (2006). Jewish Philosophy: An Historical Introduction. A&C Black. ISBN 978-0-8264-9244-9.
 7. ^ Alter, Robert (2018). The Hebrew Bible: A Translation with Commentary. W. W. Norton & Company. ISBN 9780393292503.
 8. ^ Reno, R. R. (2010). Genesis. Brazos Press. ISBN 9781587430916.
 9. ^ Paul Joüon and T. Muraoka. A Grammar of Biblical Hebrew (Subsidia Biblica). Part One: Orthography and Phonetics. Rome : Editrice Pontificio Istituto Biblio, 1996. ISBN 978-8876535956.
 10. ^ William Smith (1872). Dictionary of the Bible. 2. p. 1239.
 11. ^ Arnold, Mark P. (2015). Revealing the Name: An Investigation of the Divine Character through a Conversation Analysis of the Dialogues between God and Moses in the Book of Exodus (PhD thesis). University of Gloucestershire. p. 28.
 12. ^ Thomas Römer (2015). The Invention of God. Translated by Raymond Geuss. Harvard University Press. pp. 32–33. ISBN 9780674504974.
 13. ^ Reeland 1707.
 14. ^ Reeland 1707, p. 392.
 15. ^ Gesenius, Wilhelm (1839). Thesaurus Philologicus Criticus Linguae Hebraeae et Chaldaeae veteris testamenti. Vol. 2. pp. 575–577. |volume= has extra text (help)
 16. ^ Johann Heinrich Kurtz. History of the Old Covenant, tr., annotated and prefaced by a condensed abstract of Kurtz's 'Bible and astronomy', by A. Edersheim. 1859. p. 214.
 17. ^ Wilhelm Gesenius. A Hebrew and English Lexicon of the Old Testament: Including the Biblical Chaldee. Crocker and Brewster; 1844. p. 389.
 18. ^ Lemaire, Andre (May–June 1994). ""House of David" Restored in Moabite Inscription" (PDF). Biblical Archaeology Review. Biblical Archaeology Society. 20 (3). Archived from the original (PDF) on 31 March 2012.
 19. ^ Bonanno, Anthony (23 February 1986). Archaeology and Fertility Cult in the Ancient Mediterranean: Papers Presented at the First International Conference on Archaeology of the Ancient Mediterranean, University of Malta, 2-5 September 1985. John Benjamins. ISBN 9060322886.
 20. ^ Keel, Othmar; Uehlinger, Christoph (1998). Gods, Goddesses, And Images of God. Bloomsbury Academic. ISBN 9780567085917.
 21. ^ Becking, Bob (1 January 2001). Only One God?: Monotheism in Ancient Israel and the Veneration of the Goddess Asherah. A&C Black. ISBN 9781841271996.
 22. ^ Cross 1997, p. 61.
 23. ^ J.M. Lindenberger (2003). Ancient Aramaic and Hebrew Letters. Atlanta. pp. 110, 111.
 24. ^ Joseph Naveh (1963). "Old Hebrew Inscriptions in a Burial Cave". Israel Exploration Journal. 13 (2): 74–92.
 25. ^ G. Davis (2004). Ancient Hebrew inscriptions: corpus and concordance. 2. Cambridge. p. 18.
 26. ^ A. Vincent (1937). La religion des judéo-araméens d'Éléphantine (in French). Paris.
 27. ^ B. Porten (1968). Archives from Elephantine, The Life of an Ancient Jewish Military Colony. Berkeley – Los Angeles: University of California Press. pp. 105–106.
 28. ^ D.N. Freedman (1974). YHWH. Theological Dictionary of the Old Testament. 5. Eerdmans. p. 504. ISBN 0802823297.
 29. ^ a b c d e De Troyer 2005.
 30. ^ Becchio & Schadé 2006, p. 463.
 31. ^ James D. G. Dunn; John William Rogerson (2003). Eerdmans Commentary on the Bible. Wm. B. Eerdmans Publishing. p. 3. ISBN 9780802837110.
 32. ^ Coogan, Michael David; Coogan, Michael D. (23 February 2001). The Oxford History of the Biblical World. Oxford University Press. ISBN 9780195139372.
 33. ^ Smith, Mark S. (9 August 2001). The Origins of Biblical Monotheism: Israel's Polytheistic Background and the Ugaritic Texts. Oxford University Press. ISBN 9780199881178.
 34. ^ Cross 1997, pp. 61–63.
 35. ^ Jacques-Paul Migne (1860). Patrologiae cursus completus, series graeca. 80. pp. col. 244. English translation: Walter Woodburn Hyde, Paganism to Christianity in the Roman Empire (Wipf and Stock 2008), p. 80
 36. ^ Toy, Crawford Howell; Blau, Ludwig. "Tetragrammaton". Jewish Encyclopedia. Archived from the original on 26 February 2020.
 37. ^ Jacques-Paul Migne (1864). Patrologiae cursus completus, series graeca. 83. pp. col. 460.
 38. ^ B. Alfrink, La prononciation 'Jehova' du tétragramme, O.T.S. V (1948) 43–62.
 39. ^ a b c d e f g h i j k Moore, George Foot (1911). "Jehovah" . In Chisholm, Hugh (ed.). Encyclopædia Britannica. 15 (11th ed.). Cambridge University Press. pp. 311–314.
 40. ^ Hans Dieter Betz (editor), The Greek Magical Papyri in Translation (The University of Chicago Press 1986), p. 335
 41. ^ Evans, Luke, Aaron, Ralph, "Recipes for Love: A Semiotic Analysis of the Tools in the Erotic Magical Papyri" (Durham University 2015), p. 26
 42. ^ K. Preisendanz, Papyri Graecae Magicae, Leipzig-Berlin, I, 1928 and II, 1931.
 43. ^ http://www.jewishencyclopedia.com/articles/14346-tetragrammaton
 44. ^ C. D. Ginsburg. The Massorah. Translated into English with a critical and exegetical commentary. IV. p. 28,§115.
 45. ^ Steven Ortlepp (2010). Pronunciation of the Tetragrammaton: A Historico-Linguistic Approach. p. 60. ISBN 978-1-4452-7220-7.
 46. ^ The Bible translator. 56. United Bible Societies. 2005. p. 71.; Nelson's expository dictionary of the Old Testament. Merrill Frederick Unger, William White. 1980. p. 229.
 47. ^ The Name of Jehovah in the Book of Esther., appendix 60, Companion Bible.
 48. ^ G.H. Parke-Taylor (2006). Yahweh: The Divine Name in the Bible. Waterloo, Ontario: Wilfrid Laurier University Press. ISBN 9780889206526.
 49. ^ G. Lisowsky, Konkordanz zum hebräischen Alten Testament, Stuttgart 1958, p. 1612. Basic information about the form Jāh, see L. Koehler, W. Baumgartner, J.J. Stamm, Wielki słownik hebrajsko-polski i aramejsko-polski Starego Testamentu (Great Dictionary of the Hebrew-Aramaic-Polish and Polish Old Testament), Warszawa 2008, vol 1, p. 327, code No. 3514.
 50. ^ E. Jenni, C. Westermann, Theological Lexicon of the Old Testament, Hendrickson Publishers 1997, page 685.
 51. ^ "Genesis 2:4 in the Unicode/XML Leningrad Codex". Tanach.us. Retrieved 18 November 2011.
 52. ^ "Genesis 3:14 in the Unicode/XML Leningrad Codex". Tanach.us. Retrieved 18 November 2011.
 53. ^ "Judges 16:28 in the Unicode/XML Leningrad Codex". Tanach.us. Retrieved 18 November 2011.
 54. ^ "Genesis 15:2 in the Unicode/XML Leningrad Codex". Tanach.us. Retrieved 18 November 2011.
 55. ^ "1 Kings 2:26 in the Unicode/XML Leningrad Codex". Tanach.us. Retrieved 18 November 2011.
 56. ^ "Ezekiel 24:24 in the Unicode/XML Leningrad Codex". Tanach.us. Retrieved 18 November 2011.
 57. ^ Bezalel Porten, Archives from Elephantine: The life of an ancient Jewish military colony, 1968, University of California Press, pp. 105, 106.
 58. ^ Stern M., Greek and Latin Authors on Jews and Judaism (1974–84) 1:172; Schafer P., Judeophobia: Attitudes toward the Jews in the Ancient World (1997) 232; Cowley A., Aramaic Papyri of the 5th century (1923); Kraeling E.G., The Brooklyn Museum Aramaic Papyri: New Documents of the 5th century BCE from the Jewish Colony at Elephantine (1953)
 59. ^ Sufficient examination of the subject is available at Sean McDonough's YHWH at Patmos (1999), pp 116 to 122 and George van Kooten's The Revelation of the Name YHWH to Moses (2006), pp 114, 115, 126–136. It is worth mentioning a fundamental, though aged, source about the subject: Adolf Deissmann's Bible studies: Contributions chiefly from papyri and inscriptions to the history of the language, the literature, and the religion of Hellenistic Judaism and primitive Christianity (1909), at chapter "Greek transcriptions of the Tetragrammaton".
 60. ^ Translated by: P. Muchowski, Rękopisy znad Morza Martwego. Qumran – Wadi Murabba‘at – Masada, Kraków 1996, pp. 31.
 61. ^ Tov 2018, p. 206.
 62. ^ A complete list: A. Sanders, The Psalms Scroll of Qumran Cave 11 (11QPsa), serie Discoveries of the Judaean Desert of Jordan IV, pp. 9.
 63. ^ T. Muraoka. A Greek-Hebrew/Aramaic Two-way Index to the Septuagint. Peeters Publishers 2010. p. 72.
 64. ^ T. Muraoka. A Greek-Hebrew/Aramaic Two-way Index to the Septuagint. Peeters Publishers 2010. p. 56.
 65. ^ E. Hatch, H.A. Redpath (1975). A Concordance to the Septuagint: And the Other Greek Versions of the Old Testament (Including the Apocryphal Books). I. pp. 630–648.
 66. ^ H. Bietenhard, “Lord,” in the New International Dictionary of New Testament Theology, C. Brown (gen. ed.), Grand Rapids, MI: Zondervan, 1986, Vol. 2, p. 512, ISBN 0310256208
 67. ^ Metzger, Bruce M. (17 September 1981). Manuscripts of the Greek Bible: An Introduction to Palaeography. Oxford University Press. ISBN 9780195365320.
 68. ^ Hiebert, Cox & Gentry 2001, p. 125.
 69. ^ Tov 2018, p. 304.
 70. ^ a b Pietersma 1984, p. 90.
 71. ^ Rösel, Martin (June 2007). "The Reading and Translation of the Divine Name in the Masoretic Tradition and the Greek Pentateuch". Journal for the Study of the Old Testament. 31 (4): 411. doi:10.1177/0309089207080558. ISSN 0309-0892. S2CID 170886081.
 72. ^ Larry Perkins, "ΚΥΡΙΟΣ – Articulation and Non-articulation in Greek Exodus" in Bulletin of the International Organization for Septuagint and Cognate Studies, volume 41 (2008), p. 23
 73. ^ Larry Perkins, "ΚΥΡΙΟΣ – Proper Name or Title in Greek Exodus", p. 6
 74. ^ Skehan 1957, pp. 148–160.
 75. ^ a b c d "F. Shaw, The Earliest Non-Mystical Jewish Use of Ιαω". www.jhsonline.org.
 76. ^ ThLZ - 2016 Nr. 11 / Shaw, Frank / The Earliest Non-Mystical Jewish Use of IAO. / Bob Becking Theologische Literaturzeitung, 241 (2016), 1203–1205
 77. ^ Runia, D. T. (28 October 2011). Philo of Alexandria: An Annotated Bibliography 1997-2006. BRILL. pp. 229–230. ISBN 978-9004210806.; David T. Runia, Philo of Alexandria: An Annotated Bibliography 1997–2006 (BRILL 2012), pp. 229–230
 78. ^ Mogens Müller (1996). The First Bible of the Church. The First Bible of the Church: A Plea for the Septuagint, Volume 1 of Copenhagen International Seminar, Journal for the Study of the Old Testament: Supplement series, Issue 206 of Supplement series. A&C Black. p. 118. ISBN 978-1-85075571-5.
 79. ^ Rösel, Martin (June 2007). "The Reading and Translation of the Divine Name in the Masoretic Tradition and the Greek Pentateuch". Journal for the Study of the Old Testament. 31 (4): 425. doi:10.1177/0309089207080558. ISSN 0309-0892. S2CID 170886081.
 80. ^ Eugen J. Pentiuc (2014). Septuagint Manuscripts and Printed Editions. The Old Testament in Eastern Orthodox Tradition. Oxford University Press USA. pp. 77–78. ISBN 978-0-19533123-3.
 81. ^ Sean M. McDonough (1999). "2". The Use of the Name YHWH. YHWH at Patmos: Rev. 1:4 in Its Hellenistic and Early Jewish Setting, Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament. Mohr Siebeck. p. 60. ISBN 978-31-6147055-4.
 82. ^ Wurthwein & Fischer 2014, p. 264.
 83. ^ Pietersma & Wright 2007, p. 46.
 84. ^ Wilkinson 2015, p. 55.
 85. ^ Wilkinson 2015, p. 70.
 86. ^ a b c d Andrew Phillips. "The Septuagint". Orthodox England (journal).
 87. ^ Z. Aly, L. Koenen, Three Rolls of the Early Septuagint: Genesis and Deuteronomy, Bonn 1980, s. 5, 6.
 88. ^ Meron Piotrkowski; Geoffrey Herman; Saskia Doenitz, eds. (2018). Sources and Interpretation in Ancient Judaism: Studies for Tal Ilan at Sixty. BRILL. p. 149. ISBN 9789004366985.
 89. ^ a b Tov 2018, p. 231.
 90. ^ Michael P. Theophilos. Recently Discovered Greek Papyri and Parchment of the Psalter from the Oxford Oxyrhynchus Manuscripts: Implications for Scribal Practice and Textual Transmission. Australian Catholic University.
 91. ^ Thomas J. Kraus (2007). Ad Fontes: Original Manuscripts and Their Significance for Studying Early Christianity: Selected Essays. Texts and Editions for New Testament Study. 3. BRILL. p. 3. ISBN 9789004161825.
 92. ^ Larry W. Hurtado (2006). The Earliest Christian Artifacts: Manuscripts and Christian Origins. Wm. B. Eerdmans Publishing. p. 214. ISBN 9780802828958.
 93. ^ Carl Wessely (1911). Studien zur Palaeographie und Papyruskunde. XI. Leipzig. p. 171.
 94. ^ Bruce M. Metzger. Manuscripts of the Greek Bible: An Introduction to Palaeography. Oxford University Press; 17 September 1981. ISBN 978-0-19-536532-0. pp. 94–95 (commentary on p. 94, image of a page from the manuscript on p. 95), cited also on p. 35 fn. 66.
 95. ^ Eerdmans 1948, pp. 1–29.
 96. ^ Maas 1910.
 97. ^ "Among the Jews Moses referred his laws to the god who is invoked as Iao (Gr. Ιαώ)." (Diodorus Siculus, Bibliotheca Historica I, 94:2)
 98. ^ Irenaeus, "Against Heresies", II, xxxv, 3, in P. G., VII, col. 840.
 99. ^ Irenaeus, "Against Heresies", I, iv, 1, in P.G., VII, col. 481.
 100. ^ Stromata v,6,34; see Karl Wilhelm Dindorf, ed. (1869). Clementis Alexandrini Opera (in Greek). III. Oxford: Clarendon Press. p. 27. ἀτὰρ καὶ τὸ τετράγραμμον ὄνομα τὸ μυστικόν, ὃ περιέκειντο οἷς μόνοις τὸ ἄδυτον βάσιμον ἦν· λέγεται δὲ Ἰαοὺ [also ἰαοῦε; ἰὰ οὐὲ]
 101. ^ Origen, "In Joh.", II, 1, in P.G., XIV, col. 105, where a footnote says that the last part of the name of Jeremiah refers to what the Samaritans expressed as Ἰαβαί, Eusebius as Ἰευώ, Theodoretus as Ἀϊά and the ancient Greeks as Ἰαώ.
 102. ^ Eusebius, Praeparatio evangelica I, ix, in P.G., XXI, col. 72 A; and also ibid. X, ix, in P.G., XXI, col. 808 B.
 103. ^ Epiphanius, Panarion, I, iii, 40, in P.G., XLI, col. 685
 104. ^ Jerome, "Ep. xxv ad Marcell.", in P. L., XXII, col. 429.
 105. ^ "the word Nethinim means in Hebrew 'gift of Iao', that is of the God who is" (Theodoret, "Quaest. in I Paral.", cap. ix, in P. G., LXXX, col. 805 C)
 106. ^ Theodoret, "Ex. quaest.", xv, in P. G., LXXX, col. 244 and "Haeret. Fab.", V, iii, in P. G., LXXXIII, col. 460
 107. ^ "nomen Domini apud Hebraeos quatuor litterarum est, jod, he, vau, he: quod proprie Dei vocabulum sonat: et legi potest JAHO, et Hebraei ἄῤῥητον, id est, ineffabile opinatur." ("Breviarium in Psalmos. Psalm. viii.", in P.L., XXVI, col. 838 A)
 108. ^ ZATW (W. de Gruyter, 1936. page 266)
 109. ^ British Library
 110. ^ Martin J. McNamara. The Psalms in the Early Irish Church. Bloomsbury Publishing; 1 February 2000. ISBN 978-0-567-54034-8. p. 49.
 111. ^ Manuscrits de Cîteaux
 112. ^ Sebastian P. Brock The Bible in the Syriac Tradition St. Ephrem Ecumenical Research Institute, 1988. Quote Page 17: "The Peshitta Old Testament was translated directly from the original Hebrew text, and most Biblical scholars believe that the Peshitta New Testament directly from the original Greek. The so-called ""deuterocanonical" books, or "Apocrypha" were all translated from Greek, with ..."
 113. ^ a b c Joshua Bloch, The Authorship of the Peshitta The American Journal of Semitic Languages and Literatures Vol. 35, No. 4, July 1919
 114. ^ Adam Kamesar. Jerome, Greek Scholarship, and the Hebrew Bible: A Study of the Quaestiones Hebraicae in Genesim. Clarendon Press, Oxford, 1993. ISBN 9780198147275. page 97.
 115. ^ In the 7th paragraph of Introduction to the Old Testament of the New English Bible, Sir Godfry Driver wrote, "The early translators generally substituted 'Lord' for [YHWH]. [...] The Reformers preferred Jehovah, which first appeared as Iehouah in 1530 A.D., in Tyndale's translation of the Pentateuch (Exodus 6.3), from which it passed into other Protestant Bibles."
 116. ^ Clifford Hubert Durousseau, "Yah: A Name of God" in Jewish Bible Quarterly, Vol. 42, No. 1, January–March 2014
 117. ^ "Names Of God". JewishEncyclopedia.com. Retrieved 18 November 2011.
 118. ^ Miller, Patrick D (2000). The Religion of Ancient Israel. Westminster John Knox Press. ISBN 978-0664221454.
 119. ^ Yoma; Tosef. Soṭah, xiii
 120. ^ The Cambridge History of Judaism: The Late Roman-Rabbinic Period p 779 William David Davies, Louis Finkelstein, Steven T. Katz – 2006 "(BT Kidd 7ia) The historical picture described above is probably wrong because the Divine Names were a priestly ... Name was one of the climaxes of the Sacred Service: it was entrusted exclusively to the High Priest once a year on the "
 121. ^ Mishneh Torah Maimonides, Laws of Prayer and Priestly Blessings, Chapter 14; http://www.chabad.org/dailystudy/rambam.asp?tDate=28 March 2012&rambamChapters=3
 122. ^ "Judaism 101 on the Name of God". jewfaq.org.
 123. ^ For example, see Saul Weiss and Joseph Dov Soloveitchik (February 2005). Insights of Rabbi Joseph B. Soloveitchik. p. 9. ISBN 978-0-7425-4469-7. and Minna Rozen (1992). Jewish Identity and Society in the 17th century. p. 67. ISBN 978-3-16-145770-8.
 124. ^ Rösel, Martin (June 2007). "The Reading and Translation of the Divine Name in the Masoretic Tradition and the Greek Pentateuch". Journal for the Study of the Old Testament. 31 (4): 418. doi:10.1177/0309089207080558. ISSN 0309-0892. S2CID 170886081. It is in this book that we find the strictest prohibition against pronouncing the name of the Lord. The Hebrew of 24.16, which may be translated as 'And he that blasphemes/curses (3B?) the name of the Lord (9H9J), he shall surely be put to death', in the LXX is subjected to a ...
 125. ^ "They [the Priests, when reciting the Priestly Blessing, when the Temple stood] recite [God's] name – i.e., the name yod-hei-vav-hei, as it is written. This is what is referred to as the 'explicit name' in all sources. In the country [that is, outside the Temple], it is read [using another one of God's names], א-ד-נ-י ('Adonai'), for only in the Temple is this name [of God] recited as it is written." – Mishneh Torah Maimonides, Laws of Prayer and Priestly Blessings, 14:10
 126. ^ Kiddushin 71a states, "I am not referred to as [My name] is written. My name is written yod-hei-vav-hei and it is pronounced "Adonai."
 127. ^ a b Stanley S. Seidner,"HaShem: Uses through the Ages." Unpublished paper, Rabbinical Society Seminar, Los Angeles, CA,1987.
 128. ^ For example, two common prayer books are titled "Tehillat Hashem" and "Avodat Hashem." Or, a person may tell a friend, "Hashem helped me to perform a great mitzvah today."
 129. ^ See Deut. 12:2-4: "You must destroy all the sites at which the nations you are to dispossess worshiped their gods...tear down their altars...and cut down the images of their gods, obliterating their name from that site. Do not do the same thing to Hashem (YHWH) your God."
 130. ^ "Based on the Talmud (Shavuot 35a-b), Maimonides (Hilkhot Yesodei HaTorah, Chapter 6), and the Shulchan Arukh (Yoreh Deah 276:9) it is prohibited to erase or obliterate the seven Hebrew names for God found in the Torah (in addition to the above, there is E-l, E-loha, Tzeva-ot, Sha-dai,...).
 131. ^ "Judaism 101: The Name of G-d". www.jewfaq.org.
 132. ^ Why Don't You Spell Out G-d's Name?, Aron Moss, Chabad.org
 133. ^ "Why do some Jews write "G-d" instead of "God"?". ReformJudaism.org. 19 February 2014.
 134. ^ a b In קל"ח פתחי חכמה by Rabbi Moshe Chaim Luzzato, Opening #31; English translation in book "138 Openings of Wisdom" by Rabbi Avraham Greenbaum, 2008, also viewable at http://www.breslev.co.il/articles/spirituality_and_faith/kabbalah_and_mysticism/the_name_of_havayah.aspx?id=10847&language=english, accessed 12 March 2012
 135. ^ The Mystical Qabalah, Dion Fortune, Chapter XVIII, 25
 136. ^ The Talmud Yerushalmi and Graeco-Roman culture: Volume 3 – Page 152 Peter Schäfer, Catherine Hezser – 2002 " In fact, there is no proof in any other rabbinic writing that Samaritans used to pronounce the Divine Name when they took an oath. The only evidence for Sarmaritans uttering the Tetragrammaton at that ..."
 137. ^ Euan Cameron. The Annotated Luther, Volume 6: The Interpretation of Scripture. Fortress Press; 1 April 2019. ISBN 978-1-5064-6043-7. pp. 62–63.
 138. ^ "BibliaHebraica.org, "The Septuagint"". Archived from the original on 4 May 2010.
 139. ^ "HTC: An Orthodox Critique of Bible Translations".
 140. ^ "orthodoxresearchinstitute.org".
 141. ^ Fairbarn, Donald (2002). Eastern Orthodoxy through Western Eyes. Westminister John Knox Press. p. 34. ISBN 978-0-66422497-4.
 142. ^ Eugen J. Pentiuc. The Old Testament in Eastern Orthodox Tradition, p. 77. Oxford University Press (6 February 2014) ISBN 978-0195331233
 143. ^ "Fatherhood of God" in The Encyclopedia of Eastern Orthodox Christianity, 2 Volume Set, Editor John Anthony McGuckin. Wiley 2010 ISBN 9781444392548
 144. ^ "Dixítque íterum Deus ad Móysen: «Hæc dices fíliis Israel: Iahveh (Qui est), Deus patrum vestrórum, Deus Abraham, Deus Isaac et Deus Iacob misit me ad vos; hoc nomen mihi est in ætérnum, et hoc memoriále meum in generatiónem et generatiónem." (Exodus 3:15).
 145. ^ "Dominus quasi vir pugnator; Iahveh nomen eius!" (Exodus 15:3).
 146. ^ "Aedificavitque Moyses altare et vocavit nomen eius Iahveh Nissi (Dominus vexillum meum)" (Exodus 17:15).
 147. ^ "Exodus 3:15: Dixítque íterum Deus ad Móysen: «Hæc dices fíliis Israel: Dominus, Deus patrum vestrórum, Deus Abraham, Deus Isaac et Deus Iacob misit me ad vos; hoc nomen mihi est in ætérnum, et hoc memoriále meum in generatiónem et generatiónem."
 148. ^ "Exodus 15:3: Dominus quasi vir pugnator; Dominus nomen eius!"
 149. ^ "Exodus 17:15: Aedificavitque Moyses altare et vocavit nomen eius Dominus Nissi (Dominus vexillum meum)"
 150. ^ "Letter of the Congregation for Divine Worship and the Discipline of the Sacraments (PDF)" (PDF). Retrieved 17 May 2016.
 151. ^ "United States Conference of Catholic Bishops Committee on Divine Worship (PDF)" (PDF). Retrieved 15 May 2014.

SourcesEdit