Gepids

(Redirected from Gepid)

The Gepids, or Gepidas[2] (Latin: Gepidae, Gipedae, Ancient Greek: Γήπαιδες) were an East Germanic tribe who lived in the area of modern Romania, Hungary and Serbia, roughly between the Tisza, Sava and Carpathian Mountains. They were said to share the religion and language of the Goths and Vandals.

Kingdom of the Gepids
454–567
Gepid kingdom in Europe following the end of the Western Roman Empire in 476 AD
Gepid kingdom in Europe following the end of the Western Roman Empire in 476 AD
Common languagesGermanic languages (possibly Vandalic or Gothic) (among elite), Alanian, Latin (administration), Hunnish (fewer speaker) Proto-Romanian
Religion
Arianism
GovernmentMonarchy
King 
• c. 454
Ardaric
• c. 560-567
Cunimund
History 
• Ardaric established an independent Gepid kingdom following the Hunnic defeat at the Battle of Nedao
454
• The kingdom is destroyed by the Lombards and Avars
567
Preceded by
Succeeded by
Hunnic Empire
Ostrogothic Kingdom
Pannonian Avars
Kingdom of the Lombards
Hunnic Empire
Today part of
various countries
Coin of the Gepids c. 491–518. Sirmium mint. In the name of Byzantine Emperor Anastasius I.
Coin of the Gepids. Sirmium mint. Struck in the name of Justin I, c. 518-526 CE. Obv: D N IVSTINVS P LV (first N retrograde), pearl-diademed and cuirassed bust right. Rev: VINVICTL ROMLNI, large “Theodericus” monogram across fields, cross above.[1]

They are first mentioned by Roman sources in the third century. In the fourth century, they were among the peoples incorporated into the Hunnic Empire, within which they formed an important part. After the death of Attila, the Gepids under their leader Ardaric, led an alliance of other peoples who had been in the empire, and defeated the sons of Attila and their remaining allies at the Battle of Nedao in 454. The Gepids and their allies subsequently founded kingdoms on the Middle Danube, bordering on the Roman Empire. The Gepid Kingdom was one of the most important and long-lasting of these, centered on Sirmium, and sometimes referred to as Gepidia.[3] It covered a large part of the former Roman province of Dacia, north of the Danube, and compared to other Middle Danubian kingdoms it remained relatively un-involved with Rome.

The Gepids were defeated by the Lombards and Avars a century later in 567, Constantinople giving no support to the Gepids. Some Gepids joined the Lombards in their subsequent conquest of Italy, some moved into Roman territory, and other Gepids still lived in the area of the old kingdom after it was conquered by the Avars.

The Gepids were medium height, and likely originated from Scandinavia. Few archaeological sites remained that can be attributed to them for sure. After their settlement of the Carpathian Basin, their population was mostly centered around the Szamos and Körös rivers, but didn't intermingle with other nations.[4]

NameEdit

The most common Latin spellings of the Gepid name in plural used a "p", but varied concerning the vowels: Gepidae, Gipidae, Gipedae, Gipides. Similarly, Procopius writing in Greek uses a stem γηπαιδ- which should be transliterated as Giped-. Despite this, the Gepids have been equated to the people mentioned in the Old English Widsith and Beowulf, as Gifðas or Gefþas. These names are considered etymologically equivalent Old English forms of Gepidae that could not have arisen through borrowing from attested Latin forms.[5]

Although Walter Goffart has objected that "no serious arguments substantiating the identification seem to me to have been set out", linguists interpret the "p" in Latin and Greek as an insulting Gothic nickname for the Gepids.[6] In addition to the Old English words, placename evidence in Italy, and a single medieval Latin genitive plural form "Gebodorum"[7] are taken to indicate that the "p" was really a fricative sound similar to a "b". Many linguists therefore reconstruct the original Germanic form as *Gíbidoz, based on the Germanic verb "to give", as still found in English (German geben, Dutch geven), apparently indicating that they named themselves gifted or rewarded or generous.[8]

The modern idea that the recorded name of the Gepids was an insult comes from Jordanes in the sixth century, who reported in his Gothic origins story the Getica, that the name of the Gepids came from gepanta, an insult in Gothic meaning "sluggish, stolid" (pigra), because the Gepids had lagged behind their Gothic kin when they migrated more than a thousand years earlier.[9]

In contrast, Isidore of Seville in his etymologies, interpreted the second part of the Gepid name as "feet" (Latin pedes) and explained that the Gepids were known for going into battle on foot (pedestri), rather than mounted. The much later (12th century) Byzantine Etymologicum Magnum interprets the name using the Greek word for children, making the Gepids Gētípaides (Γητίπαιδες) meaning "children of the Goths (equated to Getae)". All three of these texts follow a tradition of seeing the Gepids as "offshoots or close relatives of the Goths".[10]

Tabula Peutingeriana, a 4th century map shows the "Piti" people living next of Porolissum. Whether is this the distortion of Gepid or not is disputed by historians.[11]

LanguageEdit

Gepid
Gepidan
Gepidian
RegionDacia
EthnicityGepids
Extinct(date missing)
Language codes
ISO 639-3
1el

There is little direct evidence for the original language of the Gepids, but they were clearly Gothic in culture during the period when the Romans reported upon them. The sixth-century Byzantine writer, Procopius, listed the Gepids among the "Gothic nations" along with the Vandals, Visigoths, and Goths proper, in his Wars of Justinian, "sharing the same language, white bodies, blond hair, and Arian form of Christianity".[12]

HistoryEdit

LegendaryEdit

All information of the Gepids' origins came from "malicious and convoluted Gothic legends",[13] recorded in Jordanes' Getica after 550.[14][15][16] According to Jordanes's narration the northern island of "Scandza", which is associated with Sweden by modern scholars, was the original homeland of the ancestors of the Goths and Gepids.[17] They left Scandza together in three boats under the leadership of Berig, the legendary Gothic king.[17][18] Jordanes specified that the Gepids' ancestors traveled in the last of the three ships, for which their fellows mocked them as gepanta, or "slow and stolid."[18][19][20] The Goths and Gepids then settled along the southern shore of the Baltic Sea on an island at the mouth of the Vistula river, called "Gepedoius", or the Gepids' fruitful meadows, by Jordanes.[16][21] Modern historians debate whether the part of Jordanes's work which described the migration from Scandza was written at least partially on the basis of Gothic oral history or whether it was an "ahistorical fabrication."[22] Jordanes's passage in his Getica reads:

Should you ask how the [Goths] and Gepidae are kinsmen, I can tell you in a few words. You surely remember that in the beginning I said the Goths went forth from the bosom of the island of Scandza with Berig, their king, sailing in only three ships toward the hither shore of Ocean, namely to Gothiscandza. One of these three ships proved to be slower than the others, as is usually the case, and thus is said to have given the tribe their name, for in their language gepanta means slow. Hence it came to pass that gradually and by corruption the name Gepidae was coined for them by way of reproach. For undoubtedly they too trace their origin from the stock of the Goths, but because, as I have said, gepanta means something slow and stolid, the word Gepidae arose as a gratuitous name of reproach.[23]

According to Jordanes, the Gepids decided to leave "Gepedoius" during the reign of a king named Fastida.[24] He claims the Gepids moved to the south long after the Goths had already moved, and defeated the Burgundians and other races, provoking the Goths in the process.[24] Fastida demanded land from Ostrogotha, King of the Visigoths, because the Gepids' territory was "hemmed in by rugged mountains and dense forests".[13][25][26] Ostrogotha refused Fastida's demand and the Gepids joined battle with the Goths "at the town of Galtis, near which the river Auha flows".[27][25] They fought until darkness fell, when Fastida and his Gepids withdrew from the battlefield and returned to their land.[13][25] Whether they still lived around the Vistula or have already conquered Galicia is debated by historians.[28]

Before the arrival of the HunsEdit

 
The Roman empire under Hadrian (ruled 117–138), showing the location of the Gepidae (Gepids) East Germanic tribe, then inhabiting the region around the mouth of the Visula (Vistula) river, Poland.

The Gepids were the "most shadowy of all the major Germanic peoples of the migration period", according to historian Malcolm Todd.[29] Neither Tacitus nor Ptolemy mentioned them in their detailed lists of the "barbarians" in the first and second centuries AD. They first appear only in the late 3rd century AD, and by this time they are already living in or near the area where they remained for the rest of their known history.

According to the unreliable Augustan History of Emperor Claudius Gothicus (VI.2), Gepids were involved in the "Scythian" invasion of the Roman provinces in the Balkan Peninsula in 269; the emperor routed them. Others listed were Greuthungi, Ostrogoths, Tervingi, Vesi, Peucini, Heruli and Celts.[13][24][30] The same source also says that Emperor Probus, who ruled between 276 and 282, settled Gepid, Vandals, and Greuthungi prisoners of war in the Roman Empire in the Balkans.[24][31]

In the 11th panegyric to emperor Maximian given in Trier in 291, which is also the first time the Tervingi and Taifali were mentioned, the passage described a battle outside the empire where the Gepids were on the side of the Vandals, attacked by Taifali and a "part" of the Goths. The other part of the Goths had defeated the Burgundians who were supported by Tervingi and Alemanni.[32][33][13] They were however "remote enough from the imperial frontier for them not to appear in the Verona list or in the histories of Ammianus or Orosius".[14]

Modern historians who write of the Gepids' early history sometimes apply a "mixed argumentation", combining Jordanes' narration with results of archaeological research.[34] Historian István Bóna says that the battle mentioned in the panegyric was about 290 in the former province of Dacia, equating it to the battle mentioned by Jordanes, involving Fastida.[13] Archaeologist Kurdt Horedt however also equates it to the battle involving Fastida and proposed that the battle took place east of the Carpathian Mountains after 248 and before the withdrawal of the Romans from the province of Dacia in the early 270s.[24] Walter Pohl only says that the battle must have happened between 248 and 291, and could have been inside or outside the curve of the Carpathians, though he feels it is obvious that it must in the region of the formerly Roman province of Dacia in Transylvania.[35]

The Gepids' history in the 4th century is unknown, because no written source mentioned them during this period.[36][14] The silence of the Roman sources suggests that their homeland did not border on the Roman Empire.[14] On the basis of Jordanes' reference to the "rugged mountains" of the Gepids' land, historians locate it near the Carpathians, along the upper courses of either the Tisza or the Dniester rivers, in the late 3rd century.[24] The exact date of the Gepids' settlement in the Carpathian Basin cannot exactly be determined.[36][37] Archaeologist István Bóna says they were present in the northeastern region already in the 260s.[13] According to Coriolan H. Opreanu, they seem to have arrived around 300.[37] Archaeologists Eszter Istvánovits and Valéria Kulcsár write that no archaeological evidence substantiates the Gepids' presence before around 350.[36]

Graves from the 4th century which yielded swords, lances and shields with iron boss were unearthed in cemeteries between the rivers Tisza and Körös (in present-day north-eastern Hungary and north-western Romania).[13][36] Many scholars (including Kurdt Horedt, István Bóna and Coriolan H. Opreanu) attribute those graves to Gepid warriors.[13][36][37] Graves of women from the same cemeteries produced artefacts—including bronze and silver clasps, bone combs, and fibulae—which are similar to objects found in the cemeteries of the nearby "Sântana de Mureș-Chernyakhov culture".[13][36] István Bóna writes that the spread of these cemeteries shows that the Gepids subjugated the Germanic Victohali, who had previously inhabited the same region, before expanding towards the Mureș River in the middle of the 4th century.[13]

Within the Hunnic EmpireEdit

A large group of diverse peoples from the region of the Middle Danube crossed the river Rhine and invaded the Roman Empire in 405 or 406.[38] Although most contemporaneous sources only listed the Vandals, Alans and Sueves among the invaders, according to St. Jerome, who lived in Bethlehem around that time, Gepids also participated in the invasion.[39][40] According to a scholarly theory, the westward migration of the Huns forced the tribes to flee from the Carpathian Basin and seek refuge in the Roman Empire.[41] Whatever the exact sequence of events, the Middle Danube region was subsequently dominated by peoples from the east, associated with Goths and Huns.[42]

Jordanes reported that Thorismund, King of the Ostrogoths, who was subjected to the Huns, "won a great victory over" the Gepids, but fell in the battle.[43] Jordanes' report suggests that the Gepids were forced to accept the overlordship of the Ostrogoths, within the emerging Hunnic Empire.[29][13][44] A treasure of gold jewels, which was found at Șimleu Silvaniei, was hidden in the first decades of the 5th century, most probably in connection with the struggles ending with the Gepids' subjection to the Huns, according to István Bóna.[13]

The Gepid warriors fought on the side of the Huns during the next decades.[45] According to Jordanes, Attila the Hun prized Ardaric, King of the Gepids, and Valamir, King of the Ostrogoths, "above all the other chieftains", who were subjected to the Huns, in the 440s, according to Jordanes.[46][44][47] Goffart, sceptical of Jordanes, has suggested that "scattered evidence", including descriptions of Attila himself as a Gepid, suggests that Ardaric and the Gepids may have been more important than the Ostrogoths under Attila.[48]

The Gepids' participation in the Huns' campaigns against the Roman Empire brought them much booty, contributing to the development of a rich Gepid aristocracy.[44][49] Especially, the isolated graves of fifth-century aristocratic women evidence the Gepid leaders' wealth: they wore heavy silver fibulas on their shoulders, bead necklaces, silver bracelets, large gold earrings, and silver clasps on their clothes and belts.[49] A "countless host" under the command of Ardaric formed the right wing of the army of Attila the Hun in the Battle of the Catalaunian Plains in 451.[50][45][47] On the eve of the main encounter between allied hordes, the Gepids and Franks met each other, the latter fighting for the Romans and the former for the Huns, and seem to have fought one another to a standstill with 15,000 dead.[citation needed]

Attila the Hun died unexpectedly in 453.[51] Conflicts among his sons developed into a civil war, enabling the subject peoples to rise up in rebellion.[51] According to Jordanes, the Gepid king, Ardaric, who "became enraged because so many nations were being treated like slaves of the basest condition",[52] was the first to take up arms against the Huns.[51][53] The decisive battle was fought at the (unidentified) Nedao River in Pannonia in 454 or 455.[54] In the battle, the united army of Gepids, Rugii, Sarmatians and Suebi routed the Huns and their allies, including the Ostrogoths.[45][55] It was the Gepids who took the lead among the old allies of Attila, and establishing one of the largest and most independent new kingdoms, thus acquiring the "capital of esteem that sustained their kingdom for more than a century".[48]

Kingdom of the GepidsEdit

 
Gepidia at its largest territorial extent
 
A belt buckle from the treasure of Apahida from the north-west area of Romania

After the Battle of Nedao, the Hunnic Empire disintegrated and the Gepids became the dominant power in the eastern regions of the Carpathian Basin.[45][47] According to Jordanes, the Gepids "by their own might won for themselves the territory of the Huns and ruled as victors over the extent of all Dacia, demanding of the Roman Empire nothing more than peace and an annual gift"[56] after their victory.[45][57] Emperor Marcian confirmed their status as the allies of the empire and granted them an annual subsidy of 100 pounds of gold.[45][47] The late-5th-century treasures excavated at Apahida and Someșeni show that the Gepid rulers accumulated great wealth in the second half of the century.[53]

The Gepids joined a coalition formed by the Suebi, Sciri, Sarmatians and other peoples formed against the Ostrogoths who had settled in Pannonia.[58][59] However, the Ostrogoths routed the united forces of their enemies in the Battle of Bolia in 469.[58] After the Ostrogoths left Pannonia in 473, the Gepids captured Sirmium (now Sremska Mitrovica in Serbia), a strategically important town on the road between Italy and Constantinople.[57]

In 489, Thraustila, King of the Gepids, tried to hinder the Ostrogoths from crossing the river Vuka during Theoderic the Great's campaign against Italy, but the Ostrogoths routed Thraustila's army.[57][60] The Gepids also lost Sirmium to the Ostrogoths, according to Walter Pohl.[61] In short, according to Walter Goffart, Thraustila's son, Thrasaric, "regained control of Sirmium but possibly under Ostrogothic underlordship".[62] Theoderic the Great dispatched one comes Pitzia to launch a campaign against the Gepids who either tried to capture Sirmium or wanted to get rid of Theoderic's suzerainty in 504.[61][62][63] Comes Pitzia expelled the Gepid troops from Sirmium without much resistance.[58][64] For some time the Gepids relinquished from the city and built good relationship with the Ostrogoths under King Elemund. This safety attracted part of the Heruls to take refuge in Gepidia from the neighborhood of the aggressive Langobards. Wacho married Elemund's daughter in return.[65]

In an attempt to take advantage of the death of Theoderic the Great in 526, the Gepids invaded the region of Sirmium in 528 or 530, but Vitiges defeated them.[62][58]

The Gepids reached the zenith of their power after 537, settling in the rich area around Singidunum (today's Belgrade). For a short time, the city of Sirmium (present-day Sremska Mitrovica) was the center of the Gepid State and the king Cunimund minted golden coins in it.[66] Justinian I, angered by their expansion, made an alliance with the Lombards, who, under King Alboin, dealt a disastrous defeat on the Gepids in 552. After the Battle of Asfeld, Alboin had a drinking cup made from the skull of Cunimund.[67]

In 539, most of the Byzantine army was in Persia, so the Gepids and Heruls plundered Moesia, killing masiter militum Calluc, while the Frankish king Theudebert I raided Northern Italy. According to Jordanes, the clashes were the bloodiest since Attila, and the Romans were obliged to pay heavy taxes and recognize new Gepid occupation zones.[68] Thurisind, new king of Gepidia attempted to expel the Lombards from Pannonia, and both peoples asked for help from the Byzantines. Justinian I sent his army against the Gepids, however it was routed on the way by the Herulians and the sides signed a two-year truce. Revenging what he felt as a betrayal, Thurisind made an alliance with the Kutrigurs who devastated Moesia before end of the armistice. The Langobard and Roman army joined together and defeated the Gepids in 551. In the battle, Audoin's son, Alboin killed Thurisind's son, Turismod.[69]

List of Gepid kingsEdit

Fall and last recordsEdit

The Gepids were finally overrun by the Avars in the 567 Lombard-Gepid war. Many Gepids followed Alboin to Italy in 568 according to Paulus Diaconus, but many remained in the area of their old kingdom.

In 630, Theophylact Simocatta reported that the Byzantine Army entered the territory of the Avars and attacked a Gepid feast, capturing 30,000 Gepids (they met no Avars).[71]

Recent excavation by the Tisza River at Szolnok brought up a Gepid nobleman from an Avar period grave who was also wearing Turkic-Avar pieces next to the traditional Germanic clothes in which he was buried.[citation needed]

In the eighth century, Paul the Deacon lists Gepid, Bulgarian, Sarmatian, Pannonian, Suabian and Norican villages in Italy but we do not know if Paul means in his own day or is simply lifting the phrase from an older source.[72]

Archeological sitesEdit

 
Gold ring with the inscription Omharus found at Apahida

Numerous archaeological sites have been attributed to the Gepids.[16] The first scientific excavations of such an attributed Gepid site were done by István Kovács at Band in 1906 and 1907.[73]

In Vlaha, Cluj County, Romania, a necropolis was discovered in August 2004 with over two hundred tombs dated to the sixth century AD.[citation needed] Eighty-five percent of the discovered tombs were robbed in the same period. The remaining artifacts are ceramics, bronze articles and an armory. Also in Romania, at Miercurea Sibiului, there is another necropolis with rich artifacts.[citation needed] Other necropolises in Romania are:

Gepid treasures were also found at Someșeni and Șimleu Silvaniei.[citation needed]

See alsoEdit

ReferencesEdit

 1. ^ CNG Coins
 2. ^ Vékony, Gábor (2000). Dacians, Romans, Romanians. Internet Archive. [Hamilton, Ont. ; Buffalo, N.Y.] : Matthias Corvinus. ISBN 978-1-882785-13-1.
 3. ^ Jordanes, Getica, XII.74: Haec Gotia, quam Daciam appellavere maiores, quae nunc ut diximus Gepidia dicitur. Rough translation: "This Gothia, which our ancestors called Dacia, we now call Gepidia."
 4. ^ "A gepidák rövid története" [Short history of the Gepids]. Gepida (in Hungarian). 2022.
 5. ^ Neidorf, Leonard (2019). "The Gepids in Beowulf". ANQ. 34: 1–4. doi:10.1080/0895769X.2019.1584028. S2CID 166373368.
 6. ^ Goffart 2006, p. 333
 7. ^ Continuatio Prosperi Havniensis/Auctarium Prosperi Havniense p.337, in: Monumenta Germaniae Historica (MGH), Auctores antiquissimi vol. 9., Chronicorum Minorum saec. IV, V, VI, VII vol. 1. p.337
 8. ^ Neumann 1998.
 9. ^ Jordanes. "Goths" (in Latin and English). Yeat, Theedrich tr. Harbour net. Retrieved 2008-03-03. For undoubtedly they too trace their origin from the stock of the Goths, but because, as I have said, gepanta means something slow and stolid, the name Giped arose as a spontaneous taunt. I do not believe the name itself is very far from wrong, for they are slow of thought and too sluggish for quick movement of their bodies.
 10. ^ See Pohl (1998, p. 131) (in German) and Goffart (2006, pp. 199–200) (in English).
 11. ^ Sevin, Heinrich (1955). Die Gebiden (in German). Sevin. p. 29-30.
 12. ^ Goffart 2009, pp. 199–200.
 13. ^ a b c d e f g h i j k l m Bóna, István (2001). "From Dacia to Transylvania: The Period of the Great Migrations (271–895); "Forest people": the Goths in Transylvania; The Gepids before Hun Rule". In Köpeczi, Béla; Barta, Gábor; Makkai, László; Mócsy, András; Szász, Zoltán (eds.). History of Transylvania. Hungarian Research Institute of Canada (Distributed by Columbia University Press). ISBN 0-88033-479-7.
 14. ^ a b c d Goffart 2009, p. 200.
 15. ^ Wolfram 1988, p. 21.
 16. ^ a b c Kharalambieva 2010, p. 245.
 17. ^ a b Christensen 2002, p. 8.
 18. ^ a b Wolfram 1988, p. 26.
 19. ^ The Gothic History of Jordanes (xvii:95), p. 78.
 20. ^ Heather 2010, pp. 124–125.
 21. ^ Wolfram 1988, p. 23.
 22. ^ Christensen 2002, p. 318.
 23. ^ The Gothic History of Jordanes (xvii:94-95), p. 78. See Christensen (2002, p. 338)
 24. ^ a b c d e f Kharalambieva 2010, p. 246.
 25. ^ a b c Wolfram 1988, p. 58.
 26. ^ The Gothic History of Jordanes (xvii:98), p. 79.
 27. ^ The Gothic History of Jordanes (xvii:99), p. 79.
 28. ^ Kiss, Attila (2014). A gepidák Kárpát-medencei története [The history of the Gepids in the Carpathian Basin] (PDF) (in Hungarian). Szeged: Szegedi Középkorász Műhel. p. 34.
 29. ^ a b Todd 2003, p. 142.
 30. ^ "Historia Augusta: The Life of Claudius (6.2.)". Loeb Classical Library (on LacusCurtius). 11 February 2014. Retrieved 27 May 2015.
 31. ^ Southern 2001, p. 129.
 32. ^ Pohl (1998, p. 131); Nixon; Saylor Rodgers, eds. (January 1994), In Praise of Later Roman Emperors: The Panegyrici Latini, pp. 100–101, ISBN 9780520083264; Christensen (2002, pp. 207–209)
 33. ^ Wolfram 1988, pp. 57–59.
 34. ^ Kharalambieva 2010, pp. 245–246.
 35. ^ Pohl 1998, p. 132.
 36. ^ a b c d e f Kharalambieva 2010, p. 247.
 37. ^ a b c Opreanu 2005, p. 119.
 38. ^ Heather 2010, pp. 173–174, 660.
 39. ^ Heather 2010, p. 172.
 40. ^ Goffart 2009, p. 81.
 41. ^ Heather 2010, p. 178.
 42. ^ Goffart 2006, ch.5.
 43. ^ The Gothic History of Jordanes (xlviii:250), p. 122.
 44. ^ a b c Kharalambieva 2010, p. 248.
 45. ^ a b c d e f Todd 2003, p. 220.
 46. ^ The Gothic History of Jordanes (xxxliii:199-200), p. 122.
 47. ^ a b c d Bóna 1974, p. 14.
 48. ^ a b Goffart 2006, p. 201.
 49. ^ a b Bóna, István (2001). "From Dacia to Transylvania: The Period of the Great Migrations (271–895); The Kingdom of the Gepids; The Gepids during and after the Hun Period". In Köpeczi, Béla; Barta, Gábor; Makkai, László; Mócsy, András; Szász, Zoltán (eds.). History of Transylvania. Hungarian Research Institute of Canada (Distributed by Columbia University Press). ISBN 0-88033-479-7.
 50. ^ The Gothic History of Jordanes (xxxliii:199), p. 122.
 51. ^ a b c Heather 2010, p. 207.
 52. ^ The Gothic History of Jordanes (l:260), p. 125.
 53. ^ a b Kharalambieva 2010, p. 249.
 54. ^ Wolfram 1988, p. 258.
 55. ^ Wolfram 1988, pp. 258–259.
 56. ^ The Gothic History of Jordanes (l:264), p. 126.
 57. ^ a b c Goffart 2009, p. 201.
 58. ^ a b c d Bóna 1974, p. 15.
 59. ^ Wolfram 1988, pp. 264–265.
 60. ^ Wolfram 1988, p. 280.
 61. ^ a b Kharalambieva 2010, p. 251.
 62. ^ a b c Goffart 2009, p. 202.
 63. ^ Wolfram 1988, p. 321.
 64. ^ Todd 2003, p. 221.
 65. ^ Nagy, Margit (1984). A gepida királyság (454-567) [The Gepid kingdom (454-567)]. A gepidák egy időre lemondtak Sirmiumról, és Elemund királyuk idejében valószínűleg békés kapcsolatokat építettek ki az itáliai keleti gót királysággal. (...) A langobardok királya, Wacho, aki a Dunántúl északi területeinek elfoglalásával a gepidák szomszédságába került, Ostrigotót, Elemund gepida király leányát vette feleségül. A két nép kapcsolata kezdetben békésnek mutatkozott
 66. ^ "Civitas Sancti Demetrii".
 67. ^ Which occasioned his death later in Italy, at the hands of an assassin sent by Rosamund, Cunimund's daughter; as told in Procopius, in Paulus Diaconus and in Andreas Agnellus
 68. ^ Nagy, Margit (1984). A gepida királyság (454-567) [The Gepid kingdom (454-567)] (in Hungarian). 539-től a császári seregek nagy részét a gót háború mellett a perzsák elleni háborúba vitték. A seregek távollétét kihasználva a gepidák és a csatlakozott herulok nyomban a Duna vidéki császári területek felé terjeszkedtek. Ugyanekkor a gepidák zövetségese, Theudebert frank király Észak-Itáliában kezdeményezett támadást. A gepida fronton - Jordanes szerint - Attila óta nem látott véres ütközetre került sor, melyben maga a bizánci hadmester, Kalluk is elesett. A császár a nehéz helyzetben a gepidák évi adójának fizetésére és a megszállt területek elismerésére kényszerült.
 69. ^ Köpeczi, Béla; Bóna, István; Makkai, László; Mócsy, András; Szász, Zoltán. "The Kingdom of the Gepids". History of Transylvania. Vol. II. Translated by Kovrig, Bennett.
 70. ^ Son of Giesmus. He does not appear to have actually ruled, but he is called a king by George Kedrenos. See Patrick Amory, People and Identity in Ostrogothic Italy, 489–554 (Cambridge University Press, 1997), pp. 397–99.
 71. ^ Kharalambieva 2010, p. 209.
 72. ^ Leif Inge Ree Petersen, Siege Warfare and Military Organization in the Successor States (400-800 AD): Byzantium, the West and Islam, BRILL, 2013, p. 179.
 73. ^ Dobos, Alpár (2011). "The Reihengräberfelder in Transylvania after 100 Years of Archaeological Research". Acta Archaeologica Carpathica. 46: 171–206, pages 175–176.
 74. ^ Dobos 2011, pp. 175–176

SourcesEdit

Primary sourcesEdit

 • Genethliacus of Maximian Augustus by an Anonymous Orator (291) (Translation and Notes by Rodgers) (1994). In: In Praise of Later Roman Emperors: The Panegyrici Latini (Introduction, Translation, and Historical Commentary with the Latin Text of R. A. B. Mynors by C. E. V. Nixon and Barbara Saylor Rodgers) (1994); University of California Press; ISBN 0-520-08326-1.
 • The Gothic History of Jordanes (in English Version with an Introduction and a Commentary by Charles Christopher Mierow, Ph.D., Instructor in Classics in Princeton University) (2006). Evolution Publishing. ISBN 1-889758-77-9.

Secondary sourcesEdit

 • Bóna, István (1974). A középkor hajnala: A gepidák és a langobardok a Kárpát-medencében [The Dawn of the Dark Ages: the Gepids and the Lombards in the Carpathian Basin] (in Hungarian). Corvina Kiadó. ISBN 963-13-0491-4.
 • Christensen, Arne Søby (2002). Cassiodorus, Jordanes and the History of the Goths: Studies in a Migration Myth. Museum Tusculanum Press. ISBN 87-7289-7104.
 • Goffart, Walter (2009). Barbarian Tides: The Migration Age and the Later Roman Empire. University of Pennsylvania Press. ISBN 978-0-8122-3939-3.
 • Heather, Peter (2010). Empires and Barbarians: The Fall of Rome and the Birth of Europe. Oxford University Press. ISBN 978-0-19-973560-0.
 • Kharalambieva, Anna (2010). "Gepids in the Balkans: A Survey of the Archaeological Evidence". In Curta, Florin (ed.). Neglected Barbarians. Studies in the early Middle Ages, volume 32 (second ed.). Turnhout, Belgium: Brepols. pp. 245–262. ISBN 978-2-503-53125-0.
 • Neumann, Günter (1998), "Gepiden §1. Namenkundliches", Reallexikon der Germanischen Altertumskunde, vol. 11 (2 ed.), ISBN 3-11-015832-9
 • Opreanu, Coriolan Horațiu (2005). "The North-Danube Regions from the Roman Province of Dacia to the Emergence of the Romanian Language (2nd–8th Centuries AD)". In Pop, Ioan-Aurel; Bolovan, Ioan (eds.). History of Romania: Compendium. Romanian Cultural Institute (Center for Transylvanian Studies). pp. 59–132. ISBN 978-973-7784-12-4.
 • Pohl, Walter (1998), "Gepiden §3. Historisches", Reallexikon der Germanischen Altertumskunde, vol. 11 (2 ed.), ISBN 3-11-015832-9
 • Sarantis, Alexander (2009). "War and Diplomacy in Pannonia and the Northwest Balkans during the Reign of Justinian: The Gepid Threat and Imperial Responses". Dumbarton Oaks Papers. 63.
 • Southern, Patricia (2001). The Early Germans. Routledge. ISBN 0-415-23944-3.
 • Todd, Malcolm (2003). The Early Germans. Blackwell Publishing Ltd. ISBN 0-631-16397-2.
 • Wolfram, Herwig (1988). History of the Goths. University of California Press. ISBN 0-520-06983-8.

Further readingEdit

External linksEdit