Opinion polling for the 2004 Russian presidential election

This is a collection of scientific, public opinion polls that have been conducted relating to the 2004 Russian presidential election.

Opinion polling for the Russian presidential election, 2004

← 2000
2008 →

2000 pollsEdit

Date Agency Putin Khaka-
mada
Zyuganov Yavlinsky Zhiri-
novsky
Lebed Luzhkov Nemtsov Primakov Kiriyenko Tuleyev Shoygu Govo-
rukhin
Kasyanov Pamfilova Podbe-
rezkin
Dzhabra-
ilov
Seleznyov Skuratov Titov Against All Other Undecided Wouldn't vote No answer Additional candidates
26 Mar 2000 2000 Result 53.4% 29.5% 5.9% 2.7% 3.0% 0.4% 1.0% 0.1% 0.1% 0.4% 1.5% 1.9%
1–2 April 2000 FOM[1] 45% 22% 5% 4% 3% 1% 1% 3% 1% 5% 10%
8–9 April 2000 FOM[1] 46% 22% 5% 3% 3% 1% 1% 4% 1% 8% 7%
11 April 2000 FOM[2] 46% 22% 5% 3% 3% 0% 1% 0% 0% 0% 1% 4% 8% 7%
15–16 April 2000 FOM[1] 47% 19% 3% 3% 3% 1% 1% 5% 1% 8% 9%
18 April 2000 FOM[3] 47% 19% 3% 3% 3% 0% 1% 0% 0% 0% 1% 5% 8% 9%
22–23 April 2000 FOM[4] 43% 17% 3% 3% 1% 5% 1% 3% 0% 0% 4% 6% 10%
26 April 2000 FOM[5] 43% 17% 3% 3% 3% 1% 0% 5% 1% 3% 0% 4% 6% 10% Stepashin
0%
29–30 April 2000 FOM[4] 47% 15% 4% 3% 3% 3% 1% 4% 1% 0% 5% 7% 6%
3 May 2000 FOM[6] 47% 15% 4% 3% 3% 0% 3% 1% 4% 1% 5% 7% 6% Stepashin
0%
6–7 May 2000 FOM[4] 51% 17% 4% 3% 3% 2% 1% 4% 1% 0% 3% 5% 7%
10 May 2000 FOM[7] 51% 17% 4% 3% 3% 0% 2% 1% 4% 1% 3% 5% 7% Stepashin
0%
13–14 May 2000 FOM[4] 50% 18% 5% 3% 3% 2% 1% 4% 1% 0% 2% 6% 6%
20–21 May 2000 FOM[4] 50% 16% 4% 2% 2% 2% 1% 3% 1% 0% 3% 6% 7%
27–28 May 2000 FOM[4] 48% 16% 5% 3% 1% 2% 2% 5% 1% 1% 3% 6% 7%
3–4 June 2000 FOM[4] 50% 17% 3% 3% 1% 2% 2% 3% 1% 1% 3% 6% 8%
10–11 June 2000 FOM[4] 46% 16% 4% 4% 1% 2% 3% 4% 1% 1% 4% 7% 7%
17–18 June 2000 FOM[4] 47% 16% 4% 4% 1% 3% 2% 3% 1% 1% 3% 7% 9%
24–25 June 2000 FOM[4] 45% 17% 5% 4% 1% 3% 2% 3% 2% 0% 5% 7% 8%
30 June−27 July 2000 VCIOM[8] 50% 13% 3% 3% 1% 0% 6% 1% 5% 3% 11% 6% Stepashin
0%
1–2 July 2000 FOM[4] 46% 15% 3% 4% 2% 2% 2% 5% 2% 1% 4% 8% 7%
8–9 July 2000 FOM[4] 43% 15% 4% 5% 1% 4% 2% 4% 1% 1% 5% 8% 7%
15 July 2000 VCIOM[9] 46% 19% 5% 3% 4% 1% 0% 0% 3% 12% 4%
15–16 July 2000 FOM[4] 44% 18% 4% 4% 1% 2% 3% 4% 1% 0% 4% 7% 8%
20−27 July 2000 VCIOM[8] 40% 19% 2% 2% 0% 1% 2% 1% 8% 13% Ivanov
0%
22–23 July 2000 FOM[4] 47% 14% 3% 4% 1% 3% 2% 6% 1% 1% 5% 7% 7%
29–30 July 2000 FOM[4] 47% 15% 3% 4% 1% 3% 2% 4% 2% 1% 4% 7% 7%
5–6 August 2000 FOM[4] 46% 17% 4% 3% 2% 2% 1% 5% 2% 0% 5% 7% 6%
12–13 August 2000 FOM[4] 46% 15% 3% 4% 1% 2% 1% 4% 1% 1% 5% 9% 7%
18−21 August 2000 VCIOM[8] 40% 13% 2% 2% 0% 2% 2% 0% 1% 7% 16% 17% Yeltsin
0%
19–20 August 2000 FOM[4][10] 43% 15% 3% 4% 2% 3% 2% 5%
26–27 August 2000 FOM[4][10] 42% 16% 3% 3% 2% 3% 1% 6%
2–3 September 2000 FOM[10][11][12] 44% 15% 4% 4% 2% 3% 3% 4% 2% 1% 3% 7% 8%
9–10 September 2000 FOM[10][11][12] 43% 15% 4% 4% 1% 2% 2% 4% 2% 1% 5% 9% 9%
15 September 2000 VCIOM[13] 48% 0% 13% 3% 2% 0% 0% 0% 1% 1% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 12% 0% 0% 14% Barkashov, Fyodorov, Gaidar, Gusinsky, Lukashenko, Matviyenko, Stepashin Stroyev
0%
16–17 September 2000 FOM[10][11][12] 41% 15% 4% 5% 2% 3% 2% 4% 3% 1% —} 4% 7% 8%
20−25 September 2000 VCIOM[8] 41% 14% 3% 2% 0% 1% 1% 0% 8% 6% 12% 11% Stepashin
0%
23–24 September 2000 FOM[10][11][12][14] 41% 16% 4% 4% 2% 2% 3% 4% 2% 2% 5% 10% 9%
30 September 2000 VCIOM[15] 64% 0% 7% 2% 1% 0% 0% 0% 1% 0% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 7% 1% 10% Ayatskov, Chubais, Gaidar, Gusinsky, Lukashenko, Matviyenko, Stepashin Stroyev
0%
30 September–1 October 2000 FOM[10][11][12][14] 42% 15% 4% 4% 2% 3% 3% 4% 1% 1% 5% 7% 9%
7–8 October 2000 FOM[10][11][12][14] 42% 17% 4% 4% 2% 3% 2% 3% 1% 1% 5% 10% 8%
10 October 2000 VCIOM[16] 52% 0% 11% 2% 1% 0% 1% 0% 2% 0% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 8% 1% 15% Ayatskov, Barkashov, Berezovsky, Gaidar, Gusinsky, Lukashenko, Matviyenko, Rushailo, Ryzhkov, Savostyanov, Sliska, Stepashin
0%
14–15 October 2000 FOM[11][12][14][17] 42% 17% 4% 4% 1% 3% 2% 4% 2% 1% 5% 8% 8%
21–22 October 2000 FOM[11][12][14][17] 39% 18% 4% 5% 2% 2% 2% 3% 2% 0% 5% 10% 9%
27−30 October 2000 VCIOM[8] 41% 14% 2% 3% 1% 1% 8% 6% 15% 10%
28–29 October 2000 FOM[11][12][14][17] 44% 16% 4% 3% 2% 3% 2% 4% 2% 1% 5% 7% 8%
4–5 November 2000 FOM[11][12][14][17] 43% 15% 3% 3% 2% 3% 2% 4% 2% 1% 6% 9% 9%
11–12 November 2000 FOM[11][12][14][17] 45% 15% 3% 4% 2% 2% 2% 4% 2% 1% 4% 7% 8%
15 November 2000 VCIOM[18] 54% 0% 12% 3% 3% 0% 1% 0% 2% 1% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 7% 0% 10 —% Barkashov
1
Rushailo
1
Ayatskov, Berezovsky, Gaidar, Gusinsky, Lukashenko, Matviyenko, Savostyanov, Stepashin
0%
18–19 November 2000 FOM[11][12][19] 41% 14% 3% 5% 2% 2% 3% 4% 1% 1% 4% 10% 10%
25–26 November 2000 FOM[11][12][19][17] 47% 15% 4% 4% 2% 2% 2% 3% 2% 1% 5% 6% 8%
30 November 2000 VCIOM[20] 56% 0% 13% 3% 2% 1% 0% 1% 0% 2% 1% 1% 1% 0% 7% 1% 10% Ayatskov, Chernomyrdin, Gaidar, Ivanov, Rutskoy, Stroyev
0%
2–3 December 2000 FOM[11][12][17][21] 44% 15% 3% 4% 1% 2% 1% 5% 2% 2% 4% 10% 7%
9–10 December 2000 FOM[11][12][21] 46% 16% 3% 4% 2% 3% 2% 4% 3% 1% 3% 7% 9%
16–17 December 2000 FOM[11][12][22][23] 45% 17% 3% 3% 1% 2% 1% 3% 2% 1% 5% 8% 9%
23–24 December 2000 FOM[11][12][23] 47% 15% 4% 3% 2% 2% 2% 3% 3% 1% 5% 8% 9%

2001 pollsEdit

Date Agency Putin Khaka-
mada
Zyuganov Yavlinsky Zhiri-
novsky
Lebed Luzhkov Nemtsov Primakov Kiriyenko Tuleyev Shoygu Kasyanov Against All Other Undecided Wouldn't vote Additional candidates
13–14 January 2001 FOM[11][12][24][25] 48% 16% 2% 3% 2% 2% 1% 3% 3% 1% 4% 8% 7%
18-22 January 2001 VCIOM[8] 47% 1% 2% 3% 1% 1% 1% 0% 0% 7% 7% 10% 10% Chernomyrdin
0%
20–21 January 2001 FOM[24][11][12][26] 48% 14% 3% 4% 1% 2% 1% 4% 2% 1% 5% 7% 8%
27–28 January 2001 FOM[24][27] 46% 15% 3% 4% 1% 3% 1% 5% 3% 1% 5% 7% 8%
3–4 February 2001 FOM[24][28] 47% 14% 2% 4% 1% 2% 1% 4% 2% 1% 4% 8% 9%
10–11 February 2001 FOM[24][29] 44% 15% 3% 4% 2% 2% 1% 4% 5% 1% 5% 7% 8%
17–18 February 2001 FOM[24][30] 45% 14% 3% 5% 1% 2% 1% 3% 2% 1% 4% 8% 11%
23-26 February 2001 VCIOM[8] 40% 13% 2% 3% 0% 1% 2% 0% 1% 7% 9% 13% 10% Stepashin
0%
24–25 February 2001 FOM[24][31] 44% 15% 3% 5% 2% 2% 2% 4% 4% 1% 4% 9% 7%
3–4 March 2001 FOM[24][32] 47% 13% 4% 4% 1% 2% 1% 4% 2% 1% 4% 8% 9%
10–11 March 2001 FOM[24][33] 45% 17% 3% 5% 2% 3% 2% 3% 3% 1% 5% 6% 6%
10–11 March 2001 FOM[33] 45% 17% 3% 5% 2% 3% 2% 3% 3% 1% 5% 6% 6%
17–18 March 2001 FOM[24][34] 45% 15% 2% 4% 2% 3% 1% 3% 2% 1% 4% 8% 10%
15 March 2001 VCIOM[35] 63% 0% 8% 1% 2% 0% 1% 0% 1% 0% 2% 1% 6% 1% 8% Matvienko
2%
Dorenko
1%
Ayatskov, Berezovsky, Chubais, Dorenko, Gaidar, Gref, I. Ivanov, Lukashenko, Pamfilova, Rushailo, Seleznyov, Stepashin, and Voloshin
0%
24–25 March 2001 FOM[24] 46% 16% 3% 5% 2% 3% 1% 5% 2% 1% 4% 7% 6%
31 Mar.–1 Apr. 2001 FOM[24][36] 48% 15% 3% 4% 1% 2% 1% 4% 2% 1% 5% 7% 8%
7–8 April 2001 FOM[24][37][38] 42% 17% 5% 4% 2% 3% 2% 4% 3% 1% 5% 6% 8%
14–15 April 2001 FOM[24][38][39] 42% 16% 3% 5% 2% 1% 2% 5% 3% 1% 5% 6% 10%
15 April 2001 VCIOM[40] 57% 0% 10% 3% 2% 0% 0% 0% 1% 0% 2% 1% 0% 6% 1% 12% Ayatskov, Berezovsky, Chernomyrdin, Gaidar, Gref, I. Ivanov, Lukashenko, Matvienko, Pamfilova, Rushailo, Ryzhkov, Seleznyov, Sliska, Stepashin, and Voloshin
0%
20-21 April 2001 VCIOM[8] 41% 15% 3% 2% 0% 1% 0% 6% 6% 11% 14% Stepashin
1%
21–22 April 2001 FOM[24][38] 44% 15% 4% 4% 2% 3% 2% 4% 3% 1% 5% 7% 8%
5–6 May 2001 FOM[24][41] 42% 16% 3% 4% 2% 1% 3% 4% 2% 1% 5% 7% 10%
12–13 May 2001 FOM[24][42] 46% 15% 4% 4% 2% 1% 3% 4% 2% 1% 5% 6% 7%
19–20 May 2001 FOM[43] 44% 15% 3% 5% 2% 1% 3% 5% 2% 1% 5% 6% 9%
26–27 May 2001 FOM[44] 44% 15% 3% 4% 1% 2% 2% 4% 3% 1% 4% 8% 10%
2–3 June 2001 FOM[45] 44% 15% 3% 3% 3% 1% 2% 5% 3% 1% 5% 7% 8%
9–10 June 2001 FOM[46] 43% 13% 3% 5% 3% 2% 2% 5% 3% 1% 5% 7% 9%
15 June 2001 VCIOM[47] 57% 0% 9% 2% 3% 1% 0% 0% 1% 0% 3% 1% 0% 7% 0% 11% Kudrin
1%
Berezovsky, Chubais Gaidar, Lukashenko, Matvienko, Seleznyov, Stepashin, and Voloshin
0%
16–17 June 2001 FOM[48] 46% 13% 3% 4% 2% 1% 2% 4% 3% 0% 6% 7% 10%
23–24 June 2001 FOM[49] 43% 16% 3% 4% 3% 2% 2% 4% 3% 1% 5% 7% 8%
30 Jun.–1 Jul. 2001 FOM[50] 46% 14% 3% 4% 2% 1% 2% 3% 3% 0% 6% 7% 8%
7–8 July 2001 FOM[51] 43% 15% 3% 4% 2% 1% 2% 4% 3% 1% 6% 8% 8%
14–15 July 2001 FOM[52] 44% 14% 2% 3% 2% 1% 2% 5% 3% 1% 6% 9% 8%
15 July 2001 VCIOM[53] 56% 0% 10% 2% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 1% 1% 8% 1% 13% Ayatskov, Berezovsky, Chubais, Dorenko, Gaidar, Gref, I. Ivanov, Lukashenko, Matvienko, Pamfilova, Rushailo, Ryzhkov, Sliska, and Voloshin
0%
21–22 July 2001 FOM[54] 45% 14% 3% 5% 2% 1% 4% 4% 3% 1% 5% 7% 6%
28–29 July 2001 FOM[55] 45% 14% 2% 4% 1% 1% 2% 3% 3% 1% 4% 9% 9%
4–5 August 2001 FOM[56] 45% 14% 3% 5% 2% 1% 2% 3% 2% 1% 4% 8% 9%
11–12 August 2001 FOM[57] 44% 14% 2% 4% 3% 1% 3% 4% 4% 1% 3% 7% 10%
18–19 August 2001 FOM[58] 42% 15% 2% 4% 2% 1% 2% 4% 3% 0% 5% 8% 10%
24-27 August 2001 VCIOM[8] 40% 12% 2% 2% 1% 2% 1% 0% 0% 7% 8% 10% 13% Yeltsin
1%
25–26 August 2001 FOM[59] 43% 14% 3% 4% 2% 1% 2% 4% 3% 1% 6% 9% 8%
1–2 September 2001 FOM[60][61][62][63] 47% 15% 2% 3% 2% 1% 2% 4% 4% 2% 3% 8% 11%
8–9 September 2001 FOM[60][61][62][64] 45% 16% 2% 4% 2% 1% 2% 4% 4% 0% 5% 8% 8%
15–16 September 2001 FOM[60][61][65] 46% 13% 2% 3% 2% 1% 3% 3% 3% 1% 6% 10% 8%
24-27 September 2001 VCIOM[8] 47% 11% 1% 3% 0% 1% 0% 0% 6% 3% 10% 7%
22–23 September 2001 FOM[60][66] 48% 14% 2% 3% 1% 1% 3% 3% 3% 0% 4% 10% 9%
29–30 September 2001 FOM[67] 49% 15% 2% 3% 1% 1% 2% 3% 3% 0% 3% 10% 9%
6–7 October 2001 FOM[68][69][70] 50% 14% 1% 4% 1% 1% 4% 4% 3% 0% 3% 9% 9%
13–14 October 2001 FOM[69][71] 49% 14% 1% 3% 2% 0% 3% 4% 3% 0% 4% 8% 8%
20–21 October 2001 FOM[69][68][72] 51% 15% 2% 0% 4% 1% 4% 3% 3% 1% 4% 6% 9%
27–28 October 2001 FOM[69][73] 50% 13% 1% 3% 2% 0% 3% 4% 3% 1% 5% 8% 7%
3–4 November 2001 FOM[74][75][76][77][78] 50% 11% 2% 1% 5% 2% 2% 3% 2% 1% 5% 8% 8%
10–11 November 2001 FOM[74][75][76][77][79] 49% 13% 2% 3% 2% 1% 2% 2% 2% 1% 6% 9% 8%
15 November 2001 VCIOM[75][80] 68% 0% 7% 1% 2% 0% 1% 0% 2% 0% 2% 1% 0% 4% 0% 8% Ayatskov, Chernomyrdin, Chubais, Gaidar, Gref, Gusinsky, I.Ivanov, S. Ivanov, Kudrin, Lukashenko, Matvienko, Pamfilova, Patrushev, Ryzhkov, Shamanov, Sliska Stepashin, Voloshin, and Yeltsin
0%
17–18 November 2001 FOM[75][76][77][81] 53% 12% 1% 4% 2% 1% 2% 3% 2% 1% 3% 8% 7%
24–25 November 2001 FOM[76][77][82] 51% 13% 2% 3% 1% 1% 1% 3% 2% 1% 5% 8% 9%
1–2 December 2001 FOM[83][84][85][77][86] 52% 13% 2% 4% 2% 1% 2% 3% 2% 3% 7% 9%
8–9 December 2001 FOM[85][83][84][87] 49% 14% 1% 3% 2% 1% 1% 3% 2% 5% 7% 8%
15–16 December 2001 FOM[85][83][84][88] 54% 12% 2% 3% 1% 1% 2% 3% 2% 5% 7% 8%
22–23 December 2001 FOM[85][83][89] 50% 13% 2% 3% 2% 1% 2% 2% 2% 1% 5% 7% 8%

2002 pollsEdit

Date Agency Putin Khaka-
mada
Mironov Zyuganov Yavlinsky Zhiri-
novsky
Luzhkov Nemtsov Primakov Kiriyenko Tuleyev Shoygu Kasyanov Pamfilova Against All Other Undecided Wouldn't vote Additional candidates
12–13 January 2002 FOM[85][90] 55% 12% 2% 4% 1% 1% 2% 3% 2% 1% 5% 6% 7%
15 January 2002 VCIOM[91][92][93] 69% 1% 7% 1% 3% 0% 0% 1% 1% 1% 0% 6% 0% 8% I. Ivanov and Lukashenko
1%
Gaidar, Gref, Lebed, Kudrin, Rushailo, Seleznyov, Shamanov, Voloshin
0%
19–20 January 2002 FOM[94] 51% 14% 2% 4% 1% 0% 2% 3% 3% 0% 3% 6% 10%
25-28 January 2002 VCIOM[8] 51% 11% 2% 4% 0% 1% 0% 6% 5% 12% 9% Lebed
0%
26–27 January 2002 FOM[95] 53% 15% 2% 3% 1% 1% 2% 2% 2% 1% 4% 5% 9%
2–3 February 2002 FOM[96] 52% 15% 3% 4% 1% 2% 2% 2% 1% 2% 4% 6% 7%
9–10 February 2002 FOM[97] 51% 14% 2% 4% 1% 2% 2% 4% 1% 3% 4% 7% 8%
15 February 2002 VCIOM[98] 59% 0% 8% 1% 3% 1% 0% 1% 0% 1% 1% 0% 0% 7% 0% 12% Dmitry Ayatskov, Lapshin, Lebed, and Lukashenko
1%

Chernomyrdin, Gaidar, Gref, I. Ivanov, Lebed, Kudrin, Seleznyov, Voloshin and Yeltsin
0%

16–17 February 2002 FOM[99] 50% 13% 1% 4% 2% 2% 3% 2% 1% 1% 5% 9% 8%
23–24 February 2002 FOM[100] 52% 12% 2% 5% 1% 2% 2% 3% 2% 1% 4% 7% 8%
2–3 March 2002 FOM[101] 51% 13% 2% 4% 1% 2% 1% 3% 2% 0% 4% 8% 8%
9–10 March 2002 FOM[102] 51% 13% 2% 4% 1% 2% 2% 3% 2% 1% 4% 8% 9%
15 March 2002 VCIOM[103] 65% 8% 1% 2% 0% 0% 1% 0% 1% 0% 0% 6% 0% 12% Ayatskov
1%
Matviyenko
1%
Chernomyrdin, Gaidar, Gref, Gusinsky, Lapshin, Lebed, Lukashenko, Seleznyov, Stepashin, and Voloshin
0%
16–17 March 2002 FOM[104] 48% 14% 1% 5% 1% 2% 2% 3% 2% 1% 5% 8% 9%
23–24 March 2002 FOM[105] 50% 14% 2% 5% 1% 2% 1% 2% 2% 1% 6% 7% 8%
30–31 March 2002 FOM[106] 48% 14% 2% 5% 1% 2% 2% 3% 1% 1% 5% 7% 10%
6–7 April 2002 FOM[107] 49% 14% 1% 4% 1% 1% 2% 3% 2% 1% 4% 9% 9%
13–14 April 2002 FOM[108] 50% 17% 2% 3% 1% 2% 2% 3% 2% 1% 3% 6% 7%
15 April 2002 VCIOM[109] 66% 0% 8% 2% 3% 0% 1% 1% 0% 1% 1% 0% 5% 0% 9% Ayatskov, Chubais, Gaidar, Gref, I. Ivanov, Lebed, Matviyenko, Seleznyov
0%
19-22 April 2001 VCIOM[8] 48% 12% 3% 4% 2% 1% 0% 0% 6% 5% 9% 11% Yeltsin
0%
27–28 April 2002 FOM[110] 49% 13% 2% 5% 1% 2% 3% 3% 1% 3% 4% 8% 8%
4–5 May 2002 FOM[111] 50% 14% 1% 4% 1% 2% 2% 4% 1% 2% 4% 8% 7%
11–12 May 2002 FOM[112] 48% 14% 2% 4% 0% 2% 3% 4% 0% 1% 5% 8% 8%
15 May 2002 VCIOM[113] 65% 1% 7% 4% 0% 0% 0% 1% 0% 2% 1% 0% 0% 5% 0% 11% Ayatskov, Gaidar, Gref, Gusinsky, I. Ivanov, S. Ivanov, Lapshin, Lebed, Lukashenko, Ryzhkov, Seleznyov, Stepashin, and Voloshin
0%
18–19 May 2002 FOM[114] 50% 13% 2% 4% 1% 1% 2% 4% 1% 2% 4% 8% 7%
25–26 May 2002 FOM[115] 48% 13% 2% 5% 1% 1% 1% 4% 1% 3% 5% 8% 9%
1–2 June 2002 FOM[116] 50% 13% 1% 4% 1% 2% 2% 4% 2% 1% 5% 7% 8%
8–9 June 2002 FOM[117] 48% 11% 1% 4% 1% 2% 2% 5% 0% 3% 6% 8% 11%
15–16 June 2002 FOM[118] 46% 13% 2% 4% 1% 2% 4% 5% 2% 1% 5% 6% 8%
22–23 June 2002 FOM[119] 46% 13% 2% 4% 1% 2% 2% 4% 0% 3% 6% 9% 9%
29–30 June 2002 FOM[120] 54% 13% 2% 4% 1% 1% 1% 3% 3% 1% 4% 7% 7%
6–7 July 2002 FOM[121] 49% 11% 2% 5% 1% 2% 2% 4% 1% 3% 5% 6% 9%
13–14 July 2002 FOM[122] 51% 13% 2% 3% 1% 1% 1% 3% 3% 1% 4% 8% 9%
20–21 July 2002 FOM[123] 52% 11% 1% 5% 1% 1% 3% 3% 3% 0% 4% 8% 8%
27–28 July 2002 FOM[124] 52% 10% 2% 3% 1% 1% 2% 3% 3% 1% 5% 9% 8%
3–4 August 2002 FOM[125] 47% 11% 1% 5% 1% 2% 1% 5% 1% 2% 5% 9% 10%
10–11 August 2002 FOM[126] 53% 12% 2% 4% 1% 1% 1% 4% 0% 2% 3% 7% 8%
15 August 2002 VCIOM[127][128] 71% 0% 0% 5% 1% 2% 0% 0% 0% 1% 1% 0% 0% 6% 0% 7% Lukashenko
1%


Ayatskov, Gref, I. Ivanov, S. Ivanov, Kudrin, Matvienko, Ryzhkov, Seleznyov, Shamanov, Sliska, and Voloshin

17–18 August 2002 FOM[129] 49% 13% 2% 6% 1% 1% 2% 3% 0% 2% 4% 9% 8%
24–25 August 2002 FOM[130] 51% 11% 2% 4% 1% 1% 1% 4% 1% 3% 4% 8% 8%
31 Aug.–1 Sept. 2002 FOM[131] 52% 13% 1% 4% 1% 1% 2% 3% 1% 2% 5% 9% 8%
7–8 September 2002 FOM[132] 51% 14% 1% 5% 1% 2% 1% 3% 0% 3% 3% 7% 8%
14–15 September 2002 FOM[133] 51% 12% 2% 5% 1% 1% 2% 2% 0% 3% 5% 8% 7%
15 September 2002 VCIOM[134] 71% 0% 6% 1% 2% 0% 1% 1% 1% 1% 0% 0% 5% 0% Ayatskov
1%

Chubais, Gref, I. Ivanov, Lukashenko, Matvienko, Ryzhkov, Seleznyov, Stepashin, and Voloshin

21–22 September 2002 FOM[135] 52% 12% 2% 5% 1% 1% 2% 1% 3% 2% 5% 7% 7%
28–29 September 2002 FOM[136] 47% 13% 2% 5% 1% 2% 1% 4% 1% 3% 4% 9% 7%
5–6 October 2002 FOM[137] 50% 13% 2% 5% 1% 1% 1% 4% 1% 4% 5% 7% 7%
12–13 October 2002 FOM[138] 53% 13% 2% 4% 1% 1% 2% 3% 2% 1% 3% 7% 7%
15 October 2002 VCIOM[139] 71% 0% 0% 6% 1% 1% 0% 0% 0% 1% 1% 1% 0% 5% 1% 8% Ayatskov
1%

Chernomyrdin, Chubais, Gref, I. Ivanov, Lukashenko, Matvienko, Nadezhdin, Pokhmelkin, Rushailo, Ryzhkov, Seleznyov, Stepashin, Voloshin, Yeltsin, and Sergei Yushenkov
0%

19–20 October 2002 FOM[140] 51% 14% 2% 5% 1% 1% 2% 3% 2% 1% 4% 9% 6%
26–27 October 2002 FOM[141] 52% 14% 2% 6% 1% 2% 2% 2% 2% 1% 3% 6% 7%
2–3 November 2002 FOM[142] 54% 13% 2% 6% 1% 2% 1% 2% 2% 0% 3% 8% 6%
9–10 November 2002 FOM[143] 52% 14% 1% 5% 1% 2% 1% 3% 1% 1% 3% 9% 6%
16–17 November 2002 FOM[144] 51% 16% 2% 4% 1% 2% 1% 3% 2% 1% 5% 7% 6%
23–24 November 2002 FOM[145] 51% 14% 2% 6% 1% 2% 1% 2% 2% 0% 5% 8% 7%
30 Nov.–1 Dec. 2002 FOM[146] 56% 12% 1% 4% 0% 1% 1% 3% 2% 1% 3% 7% 8%
7–8 December 2002 FOM[147] 53% 13% 2% 5% 1% 2% 1% 2% 2% 1% 3% 8% 7%
14–15 December 2002 FOM[148] 52% 16% 3% 5% 1% 2% 1% 3% 2% 1% 3% 6% 7%
21–22 December 2002 FOM[149] 52% 13% 2% 7% 0% 1% 1% 2% 1% 1% 3% 8% 7%

2003 pollsEdit

Date Agency Putin Glazyev Khaka-
mada
Gerash-
chenko
Rybkin Zyuganov Yavlinsky Zhiri-
novsky
Nemtsov Luzhkov Primakov Tuleyev Shoygu Kasyanov Seleznyov Rogozin Gryzlov Against All Other Undecided Wouldn't vote
11–12 January 2003 FOM[150][151] 55% 12% 3% 5% 1% 1% 1% 2% 2% 1% 3% 7% 6%
18–19 January 2003 FOM[150][152] 50% 16% 2% 4% 0% 1% 2% 3% 2% 0% 4% 7% 7%
25–26 January 2003 FOM[150][153] 51% 16% 2% 4% 1% 1% 1% 2% 2% 1% 3% 10% 6%
1–2 February 2003 FOM[150][154][155][156] 50% 15% 2% 5% 0% 1% 1% 3% 1% 1% 3% 8% 9%
8–9 February 2003 FOM[150][154][155][157] 50% 14% 2% 5% 1% 1% 2% 3% 2% 1% 4% 9% 6%
15–16 February 2003 FOM[150][158] 47% 16% 2% 4% 1% 1% 1% 2% 2% 0%
22–23 February 2003 FOM[150][154][155][159] 49% 13% 2% 5% 0% 1% 2% 3% 2% 1% 4% 10% 7%
1–2 March 2003 FOM[150][154][155][160] 48% 15% 2% 5% 0% 1% 1% 2% 2% 0% 3% 10% 8%
8–9 March 2003 FOM[150][154][155][161] 49% 16% 2% 5% 1% 2% 1% 2% 2% 0% 3% 10% 7%
15–16 March 2003 FOM[150][154][155][162] 50% 15% 3% 4% 0% 1% 2% 3% 3% 0% 3% 9% 6%
22–23 March 2003 FOM[154][155][163] 51% 15% 2% 4% 1% 1% 2% 2% 1% 1% 4% 9% 7%
29–30 March 2003 FOM[155][164] 51% 14% 2% 5% 1% 1% 2% 3% 1% 0% 3% 11% 6%
5–6 April 2003 FOM[165] 50% 15% 3% 4% 1% 1% 2% 4% 1% 1% 3% 9% 7%
12–13 April 2003 FOM[166] 50% 14% 2% 5% 1% 1% 2% 3% 2% 0% 3% 10% 7%
19–20 April 2003 FOM[167] 49% 15% 2% 5% 1% 1% 1% 4% 2% 0% 3% 8% 7%
26–27 April 2003 FOM[168] 48% 15% 2% 4% 1% 1% 1% 2% 2% 0% 5% 11% 7%
10–11 May 2003 FOM[169] 49% 15% 2% 5% 1% 1% 2% 3% 2% 0% 4% 10% 6%
17 May 2003 FOM[170] 50% 13% 2% 5% 1% 1% 2% 3% 2%
17–18 May 2003 FOM[171] 50% 13% 2% 5% 1% 1% 1% 3% 2% 0% 4% 11% 8%
24–25 May 2003 FOM[172] 48% 15% 2% 5% 1% 1% 2% 3% 1% 0% 4% 12% 7%
31 May–1 Jun. 2003 FOM[173] 50% 14% 2% 5% 1% 1% 2% 3% 1% 0% 4% 10% 6%
7–8 June 2003 FOM[174] 49% 14% 2% 5% 1% 1% 1% 2% 2% 0% 5% 10% 7%
14 June 2003 FOM[175] 50% 12% 2% 6% 1% 1% 2% 3% 1% 0% 5% 10% 7%
14–15 June 2003 FOM[176] 48% 14% 2% 4% 1 % 1% 1% 3% 2% 1% 5% 11% 7%
21–22 June 2003 FOM[177] 50% 14% 2% 5% 1% 1% 1% 2% 2% 0% 5% 10% 7%
28–29 June 2003 FOM[178] 48% 14% 2% 5% 1% 1% 2% 2% 2% 0% 4% 10% 7%
5–6 July 2003 FOM[179] 48% 14% 2% 5% 1% 1% 2% 3% 2% 1% 5% 10% 7%
12–13 July 2003 FOM[180] 51% 13% 2% 5% 1% 1% 1% 3% 2% 0% 4% 9% 8%
19–20 July 2003 FOM[181] 49% 13% 2% 5% 1% 1% 2% 3% 2% 0% 5% 10% 7%
26–27 July 2003 FOM[182] 49% 14% 2% 5% 1% 1% 1% 2% 1% 0% 5% 10% 8%
2–3 August 2003 FOM[183] 50% 12% 2% 5% 1% 1% 1% 2% 2% 0% 5% 11% 7%
9–10 August 2003 FOM[184] 50% 12% 2% 6% 1% 1% 2% 3% 1% 0%
16–17 August 2003 FOM[185] 47% 13% 2% 6% 1% 1% 1% 3% 2% 0% 4% 12% 8%
23–24 August 2003 FOM[186] 49% 13% 2% 6% 1% 1% 1% 3% 1% 1% 4% 10% 8%
30–31 August 2003 FOM[187] 50% 13% 1% 5% 1% 1% 1% 3% 2% 0% 5% 10% 8%
September 2003 VTsIOM[188] 55% 3% 11% 2% 3% 2% 5% 9%
September 2003 ROMIR[188] 61% 1% 6% 2% 4% 1% 3% 5%
6–7 September 2003 FOM[189] 48% 13% 2% 5% 1% 1% 2% 3% 1% 0% 1% 1% 4% 10% 7%
14–15 September 2003 FOM[190] 47% 12% 2% 6% 1% 2% 3% 2% 2% 1% 0% 1% 4% 11% 8%
20–21 September 2003 FOM[191] 50% 12% 1% 4% 2% 2% 2% 2% 0% 1% 1%
27–28 September 2003 FOM[191] 48% 12% 1% 5% 1% 1% 2% 3% 2% 0% 1% 1% 5% 12% 7%
4–5 October 2003 FOM[192] 51% 12% 1% 5% 1% 1% 1% 3% 1% 0% 0% 1% 5% 11% 7%
11–12 October 2003 FOM[193] 49% 13% 2% 4% 1% 1% 1% 3% 2% 0% 0% 1% 4% 11% 8%
18–19 October 2003 FOM[194] 49% 14% 1% 5% 0% 1% 2% 3% 1% 1% 1% 1% 4% 10% 7%
25–26 October 2003 FOM[195] 50% 11% 1% 4% 1% 1% 1% 3% 2% 0% 0% 1% 5% 11% 8%
1–2 November 2003 FOM[196] 51% 11% 2% 4% 0% 1% 1% 3% 2% 0% 0% 1% 4% 12% 6%
8–9 November 2003 FOM[197] 49% 12% 2% 4% 1% 1% 1% 2% 2% 0% 0% 1% 4% 13% 7%
15–16 November 2003 FOM[198] 49% 11% 2% 5% 1% 1% 1% 3% 2% 0% 0% 1% 5% 11% 8%
18 Nov.–23 Dec. 2003 VTsIOM[199] 75% 1% 4% 1% 7% 11%
22–23 November 2003 FOM[200] 51% 10% 2% 5% 1% 1% 1% 2% 2% 1% 0% 1% 4% 13% 7%
29–30 November 2003 FOM[201] 52% 12% 2% 5% 1% 1% 1% 2% 1% 1% 0% 1% 4% 11% 5%
3–4 December 2003 FOM[202] 52% 12% 2% 5% 1% 1% 1% 2% 1% 1% 0% 1%
13–14 December 2003 FOM[202] 61% 5% 1% 7% 1% 1% 1% 2% 1% 1% 0% 1% 4% 10% 5%
20-21 December 2003 FOM[203] 66% 4% 1% 6% 0% 1% 1% 2% 1% 0% 0% 0% 0% 3% 8% 6%
23–28 December 2003 FOM[204] 65% 2% 0% 1% 0.5% 4% 1% 5% 0% 1% 1% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 3% 8% 6%

2004 pollsEdit

Date Agency Putin Khari-
tonov
Glazyev Khaka-
mada
Malyshkin Mironov Gerash-
chenko
Rybkin Zyuganov Aksentyev-
Kikalishvili
Bryntsalov Sterligov Against All Other Undecided Wouldn't vote No preference
9–13 January 2004 FOM[204][205][206][207][208] 71.0% 1.5% 3.4% 1.2% 0.2% 0.3% 1% 0.5% 0.2% 0.0% 0.3% 0.0% 3.8% 10.4% 7.2%
9-13 January 2004 VCIOM[8] 71.3% 1.2% 3.5% 1.0% 3.9% 4% 8.8% 6.7% 19%
10–11 January 2004 FOM[209][208][210][211] 71.0% 1.5% 3.4% 1.2% 0.2% 0.3% 0.2% 3.8% 10.4% 7.2%
10–11 January 2004 VCIOM[212] 80% 1% 3% 1% <1% <1% <1% <1% 1% 1% 2% 6%
17–18 January 2004 FOM[209][208][210][205][206][207][211] 70.7% 1.4% 3.5% 1.1% 0.2% 0.3% 1% 0.3% 0.4% 0.2% 0.1% 3.8% 10.5% 7.6%
23-26 January 2004 VCIOM[8] 67.0% 1.7% 3.7% 1.49% 6.3% 4% 6.3% 6.3% 19%
23–27 January 2004 VCIOM[212][213][214] 79% 2% 4% 1% <1% 1% 1% <1% <1% <1% 4% 9%
24–25 January 2004 FOM[209][208][210][206][207][211] 68.6% 1.6% 3.5% 1.5% 0.4% 0.2% 0.3% 0.2% 0.1% 0.3% 4% 11.9% 7.2%
31 Jan.–1 Feb. 2004 FOM[209][208][210][207][211] 70.8% 2.3% 3.7% 1.4% 0.5% 0.4% 0.4% 0.3% 0.3% 3.4% 10% 6.9%
7–8 February 2004 FOM[209][208][210][211] 71.1% 1.8% 2.7% 1.3% 0.3% 0.3% 0.1% 2.5% 12.0% 7.8%
13–16 February 2004 VCIOM[214][215] 80% 5% 4% 2% 1% 1% 1% 1% 4%
13–16 February 2004 VCIOM[8] 68.6% 3.9% 3.8% 1.4% 6.0% 8.3% 6.2%
14–15 February 2004 FOM[209][216][210][211] 69.9% 3.3% 2.2% 2.1% 0.6% 0.4% 0.1% 4.2% 10.8% 6.4%
21–22 February 2004 FOM[209][216][211] 69.3% 5.4% 3.5% 2.2% 1.3% 0.4% 0.1% 2.8% 8.5% 6.6%
28–29 February 2004 FOM[209][216] 64.8% 6.1% 2.8% 2.9% 1.5% 0.6% 0.1% 2.0% 11.5% 7.7%
29 February 2004 FOM[216] 64.8% 6.1% 2.8% 2.9% 1.5% 0.6% 0.1% 2.0% 11.4%
5–8 March 2004 Levada[217][218] 73.7% 10.3% 4.7% 3.2% 2.3% 1.1% 4.6% —%
5–8 March 2004 VCIOM[8] 61.9% 7.9% 4.0% 3.2% 5.1% 3% 8.4% 7.9% 21%
6–7 March 2004 FOM[216][219] 62.5% 6.8% 2.9% 2.9% 1.9% 0.6% 0.2% 3.0% 11.8% 7.1%
8 March 2004 FOM[216][220] 73% 9% 5% 4% 2% 1% 4%
8 March 2004 FOM[220] 71.8% 9.5% 5.2% 4.0% 3.2% 1.7% 4.6%
12 March 2004 FOM[220][221] 75% 11% 4% 4% 2% 1% 3%
14 March 2004 Election result 71.9% 13.8% 4.1% 3.9% 2.0% 0.8% 3.5%

Exit pollsEdit

Agency Putin Kharitonov Glazyev Khakamada Malyshkin Mironov Against all
FOM[222] 69.0% 12.6% 4.7% 4.7% 2.3% 1.0% 5.7%
Election result 71.9% 13.8% 4.1% 3.9% 2.0% 0.8% 3.5%

Subnational pollsEdit

Central Federal DistrictEdit

Date Agency Putin Zyuganov Yavlinsky Zhirinovsky Luzhkov Nemtsov Primakov Kiriyenko Shoygu Tuleyev Kasyanov Against All Undecided Wouldn't vote Additional candidates
12–13 May 2001 FOM[223] 44% 14% 5% 4% 1% 3% 7% 2% 3% 0% 5% 6% 6%
19–20 May 2001 FOM[223]
26–27 May 2001 FOM[223]
2–3 June 2001 FOM[223]
9–10 June 2001 FOM[223]
16–17 June 2001 FOM[223]
23–24 June 2001 FOM[223]
30 June–July 1, 2001 FOM[223]
7–8 July 2001 FOM[223]
14–15 July 2001 FOM[223]
21–22 July 2001 FOM[223]
28–29 July 2001 FOM[223]
4–5 August 2001 FOM[223]
11–12 August 2001 FOM[223]
18–19 August 2001 FOM[223]
25–26 August 2001 FOM[223]
1–2 September 2001 FOM[223]
8–9 September 2001 FOM[223]
15–16 September 2001 FOM[223]
22–23 September 2001 FOM[223]
29–30 September 2001 FOM[223]
6–7 October 2001 FOM[223]
13–14 October 2001 FOM[223]
27–28 October 2001 FOM[223]
3–4 November 2001 FOM[223]
10–11 November 2001 FOM[223]
17–18 November 2001 FOM[223]
24–25 November 2001 FOM[223]
1–2 December 2001 FOM[223]
8–9 December 2001 FOM[223]
15–16 December 2001 FOM[223]
22–23 December 2001 FOM[223]

Exit pollsEdit

Agency Putin Kharitonov Glazyev Khakamada Malyshkin Mironov Against all
FOM[222] 67.3% 8.0% 5.0% 5.7% 1.9% 0.6% 7.3%

Far Eastern Federal DistrictEdit

Date Agency Putin Zyuganov Yavlinsky Zhirinovsky Luzhkov Nemtsov Primakov Kiriyenko Shoygu Tuleyev Kasyanov Against All Undecided Wouldn't vote Additional candidates
2–3 September 2000 FOM[224] 53% 11% 0% 2% 0% 4% 0% 8% 13% 0% 2% 2% 0%
9–10 September 2000 FOM[224] 43% 16% 0% 7% 0% 0% 2% 0% 1% 0% 6% 17% 9%
16–17 September 2000 FOM[224]
23–24 September 2000 FOM[224]
30 September–1 October 2000 FOM[224]
7–8 October 2000 FOM[224]
14–15 October 2000 FOM[224]
21–22 October 2000 FOM[224]
28–28 October 2000 FOM[224]
4–5 November 2000 FOM[224]
11–12 November 2000 FOM[224]
18–19 November 2000 FOM[224]
25–26 November 2000 FOM[224]
2–3 December 2000 FOM[224]
9–10 December 2000 FOM[224]
16–17 December 2000 FOM[224]
23–24 December 2000 FOM[224]
13–14 January 2001 FOM[224]
20–21 January 2001 FOM[224]
12–13 May 2001 FOM[225]
19–20 May 2001 FOM[225]
26–27 May 2001 FOM[225]
2–3 June 2001 FOM[225]
9–10 June 2001 FOM[225]
16–17 June 2001 FOM[225]
23–24 June 2001 FOM[225]
30 June–July 1, 2001 FOM[225]
7–8 July 2001 FOM[225]
14–15 July 2001 FOM[225]
21–22 July 2001 FOM[225]
28–29 July 2001 FOM[225]
4–5 August 2001 FOM[225]
11–12 August 2001 FOM[225]
18–19 August 2001 FOM[225]
25–26 August 2001 FOM[225]
1–2 September 2001 FOM[225]
8–9 September 2001 FOM[225]
15–16 September 2001 FOM[225]
22–23 September 2001 FOM[225]
29–30 September 2001 FOM[225]
6–7 October 2001 FOM[225]
13–14 October 2001 FOM[225]
27–28 October 2001 FOM[225]
3–4 November 2001 FOM[225]
10–11 November 2001 FOM[225]
17–18 November 2001 FOM[225]
24–25 November 2001 FOM[225]
1–2 December 2001 FOM[225]
8–9 December 2001 FOM[225]
15–16 December 2001 FOM[225]
22–23 December 2001 FOM[225]

Exit pollsEdit

Agency Putin Kharitonov Glazyev Khakamada Malyshkin Mironov Against all
FOM[222] 59.4% 14.5% 7.7% 4.7% 5.1% 1.7% 6.9%

MoscowEdit

Date Agency Putin Zyuganov Yavlinsky Zhiri-
novsky
Luzhkov Nemtsov Primakov Kiri-
yenko
Shoygu Tuleyev Kasyanov Against All Undecided Wouldn't vote Additional candidates
29 March 2000 FOM[226] 39% 11% 13% 1% 1% 7% 13% 11% Govorukhin and Pamfilova
2%

Skuratov and Titov
1%

3 April 2000 FOM[226][227] 39% 11% 13% 1% 1% 7% 13% 11% Govorukhin and Pamfilova
2%

Skuratov and Titov
1%


Dzhabrailov and Podberezkin
0%

10 April 2000 FOM[227][226] 35% 13% 12% 1% 1% 10% 14% 12% Govorukhin, Pamfilova, Skuratov, and Titov
1%

Dzhabrailov, and Podberezkin
0%

17 April 2000 FOM[226] 37% 11% 10% 1% 1% 10% 17% 11% Pamfilova and Titov
1%

Dzhabrailov, Govorukhin. Podberezkin, and Skuratov
0%

26 April 2000 FOM[5] 43% 13% 6% 5% 8% 0% 6% 0% 3% 7% 5% 7% Lebed, Seleznev, and Stepashin
0%
4 May 2000 FOM[6] 43% 12% 11% 3% 6% 1% 8% 1% 1% 2% 4% 3% 4% Stepashin
1%
10 May 2000 FOM[7] 41% 10% 11% 2% 7% 1% 11% 2% 1% 2% 4% 3% 5% Stepashin
2%
2–3 September 2000 FOM[228] 32% 9% 11% 3% 14% 9% 2% 2% 2% 1% 7% 4% 4%
9–10 September 2000 FOM[228] 35% 9% 11% 3% 13% 7% 1% 2% 2% 0% 6% 4% 6%
16–17 September 2000 FOM[228] 32% 9% 11% 1% 15% 11% 3% 1% 2% 1% 5% 3% 6%
23–24 September 2000 FOM[228] 33% 9% 10% 2% 19% 6% 2% 1% 2% 1% 5% 2% 8%
30 September–1 October 2000 FOM[228] 34% 11% 7% 2% 15% 10% 2% 1% 2% 1% 6% 3% 6%
7–8 October 2000 FOM[228] 36% 7% 9% 3% 11% 10% 2% 1% 2% 1% 8% 5% 6%
14–15 October 2000 FOM[228] 35% 10% 11% 3% 10% 9% 3% 1% 2% 0% 5% 4% 8%
21–22 October 2000 FOM[228] 35% 10% 10% 3% 10% 8% 3% 2% 1% 0% 5% 6% 7%
28–29 October 2000 FOM[228] 36% 10% 11% 1% 10% 10% 2% 2% 1% 0% 6% 4% 8%
4–5 November 2000 FOM[228] 34% 10% 11% 1% 13% 9% 3% 1% 2% 1% 6% 4% 7%
11–12 November 2000 FOM[228] 34% 8% 10% 2% 14% 8% 3% 2% 2% 1% 6% 3% 6%
18–19 November 2000 FOM[228] 35% 10% 9% 2% 14% 8% 2% 2% 1% 1% 5% 3% 9%
25–26 November 2000 FOM[228] 36% 10% 8% 2% 14% 8% 3% 1% 2% 1% 5% 3% 7%
2–3 December 2000 FOM[228] 33% 9% 8% 3% 12% 9% 2% 2% 2% 1% 6% 6% 7%
9–10 December 2000 FOM[228] 36% 8% 9% 1% 15% 6% 3% 3% 1% 1% 6% 3% 8%
16–17 December 2000 FOM[228] 36% 9% 10% 1% 10% 8% 1% 2% 2% 1% 8% 4% 9%
23–24 December 2000 FOM[228] 34% 9% 10% 2% 12% 8% 1% 1% 2% 1% 5% 4% 10%
13–14 January 2001 FOM[228] 37% 10% 7% 2% 13% 6% 3% 2% 2% 0% 6% 4% 9%
20–21 January 2001 FOM[228] 35% 11% 8% 4% 10% 8% 2% 4% 2% 1% 8% 3% 5%
May 2001 FOM[68]
June 2001 FOM[68]
July 2001 FOM[60][61][62][68][69][74][75][76]
August 2001 FOM[60][61][62][68][69][74][75][76]
1–2 September 2001 FOM[60][61][62]
8–9 September 2001 FOM[60][61][62]
15–16 September 2001 FOM[60][61]
22–23 September 2001 FOM[60]
6–7 October 2001 FOM[68][69]
20–21 October 2001 FOM[68][69]
28–28 October 2001 FOM[69]
3–4 November 2001 FOM[74][75][76]
10–11 November 2001 FOM[74][75][76]
17–18 November 2001 FOM[76]
24–25 November 2001 FOM[74][75][76]
1–2 December 2001 FOM[77][229][84][83][85]
8–9 December 2001 FOM[83][229][85]
15–16 December 2001 FOM[83][84][85]
22–23 December 2001 FOM[83][85]
12–13 January 2002 FOM[230][85][231][232][233][234][235][236]
19–20 January 2002 FOM[230][231][232][233][235][236]
26–27 January 2002 FOM[231][232][233][234][235][236]
2–3 February 2002 FOM[232][233][235][236][237][238]
9–10 February 2002 FOM[233][234][235][236][237][238]
16–17 February 2002 FOM[233][234][235][236][237][238]
23–24 February 2002 FOM[234][235][236][237][238]
2–3 March 2002 FOM[235][236][237][239][238][240]
9–10 March 2002 FOM[236][237][239][238][240]
16–17 March 2002 FOM[237][239][238][240]
23–24 March 2002 FOM[239][238][240]
30–31 March 2002 FOM[238][240]
6–7 April 2002 FOM[240][241][242][243][244][245]
13–14 April 2002 FOM[241][246][242][243][244][245]
20–21 April 2002 FOM[246][242][243][244][245]
27–28 April 2002 FOM[242][243][244][245]
4–5 May 2002 FOM[243][244][245][247][248][249][250]
11–12 May 2002 FOM[244][245][247][248][249][250]
18–19 May 2002 FOM[251][247][248][249][250]
25–26 May 2002 FOM[247][248][249][250]
1–2 June 2002 FOM[248][249][250][252][253][254][255]
8–9 June 2002 FOM[249][250][252][253][254][255]
15–16 June 2002 FOM[250][252][253][254][255]
22–23 June 2002 FOM[252][253][254][255]
29–30 June 2002 FOM[253][254][255]
6–7 July 2002 FOM[256][254][255][257][258][259][260][261]
13–14 July 2002 FOM[254][255][257][258][259][260][261]
20–21 July 2002 FOM[255][257][258][259][260][261]
27–28 July 2002 FOM[257][258][259][260][261]
3–4 August 2002 FOM[258][259][260][261][262][263][264][265]
10–11 August 2002 FOM[259][260][261][262][263][264][265]
17–18 August 2002 FOM[260][261][262][263][264][265]
24–25 August 2002 FOM[261][262][263][264][265]
31 August–1 September 2002 FOM[262][263][264][265]
7–8 September 2002 FOM[263][264][265][266][267]
14–15 September 2002 FOM[264][265][266][267]
21–22 September 2002 FOM[265][266][267]
28–29 September 2002 FOM[266][267]
5–6 October 2002 FOM[267]
12–13 October 2002 FOM[268]
19–20 October 2002 FOM[269]
26–27 October 2002 FOM[270]
2–3 November 2002 FOM[271]
9–10 November 2002 FOM[272]
16–17 November 2002 FOM[273]
23–24 November 2002 FOM[274]
30 November–1 December 2002 FOM[275]
7–8 December 2002 FOM[276]
14–15 December 2002 FOM[277]
21–22 December 2002 FOM[278]
28–29 December 2002 FOM[279]
11–12 January 2003 FOM[279] 47% 8% 8% 2% 8% 1% 5% 3% 3% 1%
18–19 January 2003 FOM[280] 45% 10% 8% 4% 6% 2% 7% 2% 1% 0%
25–26 January 2003 FOM[281] 48% 9% 7% 5% 7% 3% 4% 2% 1% 1%
1–2 February 2003 FOM[282] 47% 9% 8% 3% 6% 1% 4% 1% 3% 1%
14 March 2004 Election result in Moscow[283] 68.61% 6.60% Kharitonov
7.39

Glazyev
6.29%


Khakamada
8.20%


Malyshkin
1.23%


Mironov
0.62%

Northwestern Federal DistrictEdit

Date Agency Putin Zyuganov Yavlinsky Zhirinovsky Luzhkov Nemtsov Primakov Kiriyenko Shoygu Tuleyev Kasyanov Against All Undecided Wouldn't vote Additional candidates
12–13 May 2001 FOM[284] 51% 8% 5% 5% 1% 6% 2% 2% 5% 0% 4% 5% 8%
19–20 May 2001 FOM[284]
26–27 May 2001 FOM[284]
2–3 June 2001 FOM[284]
9–10 June 2001 FOM[284]
16–17 June 2001 FOM[284]
23–24 June 2001 FOM[284]
30 June–July 1, 2001 FOM[284]
7–8 July 2001 FOM[284]
14–15 July 2001 FOM[284]
21–22 July 2001 FOM[284]
28–29 July 2001 FOM[284]
4–5 August 2001 FOM[284]
11–12 August 2001 FOM[284]
18–19 August 2001 FOM[284]
25–26 August 2001 FOM[284]
1–2 September 2001 FOM[284]
8–9 September 2001 FOM[284]
15–16 September 2001 FOM[284]
22–23 September 2001 FOM[284]
29–30 September 2001 FOM[284]
6–7 October 2001 FOM[284]
13–14 October 2001 FOM[284]
27–28 October 2001 FOM[284]
3–4 November 2001 FOM[284]
10–11 November 2001 FOM[284]
17–18 November 2001 FOM[284]
24–25 November 2001 FOM[284]
1–2 December 2001 FOM[284]
8–9 December 2001 FOM[284]
15–16 December 2001 FOM[284]
22–23 December 2001 FOM[284]

Exit pollsEdit

Agency Putin Kharitonov Glazyev Khakamada Malyshkin Mironov Against all
FOM[222] 75.2% 8.0% 3.4% 5.3% 1.6% 1.2% 5.2%

Siberian Federal DistrictEdit

Date Agency Putin Zyuganov Yavlinsky Zhirinovsky Luzhkov Nemtsov Primakov Kiriyenko Shoygu Tuleyev Kasyanov Against All Undecided Wouldn't vote Additional candidates
12–13 May 2001 FOM[285]
19–20 May 2001 FOM[285]
26–27 May 2001 FOM[285]
2–3 June 2001 FOM[285]
9–10 June 2001 FOM[285]
16–17 June 2001 FOM[285]
23–24 June 2001 FOM[285]
30 June–July 1, 2001 FOM[285]
7–8 July 2001 FOM[285]
14–15 July 2001 FOM[285]
21–22 July 2001 FOM[285]
28–29 July 2001 FOM[285]
4–5 August 2001 FOM[285]
11–12 August 2001 FOM[285]
18–19 August 2001 FOM[285]
25–26 August 2001 FOM[285]
1–2 September 2001 FOM[285]
8–9 September 2001 FOM[285]
15–16 September 2001 FOM[285]
22–23 September 2001 FOM[285]
29–30 September 2001 FOM[285]
6–7 October 2001 FOM[285]
13–14 October 2001 FOM[285]
27–28 October 2001 FOM[285]
3–4 November 2001 FOM[285]
10–11 November 2001 FOM[285]
17–18 November 2001 FOM[285]
24–25 November 2001 FOM[285]
1–2 December 2001 FOM[285]
8–9 December 2001 FOM[285]
15–16 December 2001 FOM[285]
22–23 December 2001 FOM[285]

Exit pollsEdit

Agency Putin Kharitonov Glazyev Khakamada Malyshkin Mironov Against all
FOM[222] 66.2% 14.8% 6.3% 4.2% 2.3% 0.9% 5.3%

Southern Federal DistrictEdit

Date Agency Putin Zyuganov Yavlinsky Zhirinovsky Luzhkov Nemtsov Primakov Kiriyenko Shoygu Tuleyev Kasyanov Against All Undecided Wouldn't vote Additional candidates
13–14 January 2001 FOM[286] 53% 19% 1% 1% 0% 1% 1% 4% 2% 0% 4% 7% 8%
20–21 January 2001 FOM[286] 56% 19% 1% 2% 1% 2% 2% 2% 0% 2% 2% 4% 8%
27–28 January 2001 FOM[286] 41% 23% 3% 2% 0% 2% 3% 3% 1% 0% 7% 7% 8%
3–4 February 2001 FOM[286] 54% 16% 1% 1% 0% 3% 2% 2% 2% 1% 5% 5% 9%
10–11 February 2001 FOM[286] 39% 18% 2% 5% 1% 2% 0% 5% 4% 1% 5% 8% 11%
17–18 February 2001 FOM[286] 43% 20% 2% 4% 1% 2% 1% 3% 5% 2% 3% 4% 11%
24–25 February 2001 FOM[286] 38% 23% 1% 5% 2% 2% 3% 3% 1% 1% 1% 16% 5%
3–4 March 2001 FOM[286] 51% 12% 3% 2% 1% 2% 1% 1% 0% 1% 6% 10% 12%
10–11 March 2001 FOM[286] 38% 23% 1% 5% 2% 1% 2% 3% 0% 1% 8% 7% 10%
17–18 March 2001 FOM[286] 48% 19% 1% 2% 1% 1% 0% 1% 2% 0% 5% 10% 10%
24–25 March 2001 FOM[286] 37% 26% 3% 5% 0% 5% 0% 1% 3% 1% 4% 9% 6%
31 March–1 April 2001 FOM[286] 48% 24% 1% 4% 0% 4% 0% 3% 2% 1% 3% 4% 8%
7–8 April 2001 FOM[286] 32% 22% 6% 4% 4% 1% 2% 2% 4% 0% 7% 4% 13%
14–15 April 2001 FOM[286] 43% 23% 1% 5% 1% 1% 3% 2% 2% 0% 7% 4% 9%
21–22 April 2001 FOM[286] 43% 18% 2% 7% 1% 3% 0% 2% 1% 1% 4% 8% 9%
5–6 May 2001 FOM[286] 45% 18% 1% 5% 2% 1% 1% 1% 6% 0% 4% 8% 9%
12–13 May 2001 FOM[286][287] 46% 18% 4% 5% 1% 1% 2% 1% 2% 1% 3% 8% 7%
19–20 May 2001 FOM[287]
26–27 May 2001 FOM[287]
2–3 June 2001 FOM[287]
9–10 June 2001 FOM[287]
16–17 June 2001 FOM[287]
23–24 June 2001 FOM[287]
30 June–July 1, 2001 FOM[287]
7–8 July 2001 FOM[287]
14–15 July 2001 FOM[287]
21–22 July 2001 FOM[287]
28–29 July 2001 FOM[287]
4–5 August 2001 FOM[287]
11–12 August 2001 FOM[287]
18–19 August 2001 FOM[287]
25–26 August 2001 FOM[287]
1–2 September 2001 FOM[287]
8–9 September 2001 FOM[287]
15–16 September 2001 FOM[287]
22–23 September 2001 FOM[287]
29–30 September 2001 FOM[287]
6–7 October 2001 FOM[287]
13–14 October 2001 FOM[287]
27–28 October 2001 FOM[287]
3–4 November 2001 FOM[287]
10–11 November 2001 FOM[287]
17–18 November 2001 FOM[287]
24–25 November 2001 FOM[287]
1–2 December 2001 FOM[287]
8–9 December 2001 FOM[287]
15–16 December 2001 FOM[287]
22–23 December 2001 FOM[287]

Exit pollsEdit

Agency Putin Kharitonov Glazyev Khakamada Malyshkin Mironov Against all
FOM[222] 69.5% 15.5% 3.7% 3.8% 1.9% 1.0% 4.7%

Ural Federal DistrictEdit

Date Agency Putin Zyuganov Yavlinsky Zhirinovsky Luzhkov Nemtsov Primakov Kiriyenko Shoygu Tuleyev Kasyanov Against All Undecided Wouldn't vote Additional candidates
12–13 May 2001 FOM[288] 60% 16%
19–20 May 2001 FOM[288] 40% 9%
26–27 May 2001 FOM[288] 61% 10%
2–3 June 2001 FOM[288] 45% 9%
9–10 June 2001 FOM[288] 48% 9%
16–17 June 2001 FOM[288]
23–24 June 2001 FOM[288]
30 June–July 1, 2001 FOM[288]
7–8 July 2001 FOM[288]
14–15 July 2001 FOM[288]
21–22 July 2001 FOM[288]
28–29 July 2001 FOM[288]
4–5 August 2001 FOM[288]
11–12 August 2001 FOM[288]
18–19 August 2001 FOM[288]
25–26 August 2001 FOM[288]
1–2 September 2001 FOM[288]
8–9 September 2001 FOM[288]
15–16 September 2001 FOM[288]
22–23 September 2001 FOM[288]
29–30 September 2001 FOM[288]
6–7 October 2001 FOM[288]
13–14 October 2001 FOM[288]
27–28 October 2001 FOM[288]
3–4 November 2001 FOM[288]
10–11 November 2001 FOM[288]
17–18 November 2001 FOM[288]
24–25 November 2001 FOM[288]
1–2 December 2001 FOM[288]
8–9 December 2001 FOM[288]
15–16 December 2001 FOM[288]
22–23 December 2001 FOM[288]

Exit pollsEdit

Agency Putin Kharitonov Glazyev Khakamada Malyshkin Mironov Against all
FOM[222] 72.4% 8.9% 4.1% 5.2% 3.0% 1.0% 5.6%

Volga Federal DistrictEdit

Date Agency Putin Zyuganov Yavlinsky Zhirinovsky Luzhkov Primakov Kiriyenko Shoygu Tuleyev Kasyanov Against All Undecided Wouldn't vote
12–13 May 2001 FOM[289] 46% 15% 3% 6% 1% 3% 0% 2% 6% 1% 6% 5% 6%
19–20 May 2001 FOM[289] 42% 18% 2% 5% 2% 4% 1% 3% 1% 2% 4% 8% 10%
26–27 May 2001 FOM[289] 47% 19% 2% 5% 1% 1% 2% 3% 2% 1% 3% 6% 8%
2–3 June 2001 FOM[289] 45% 14% 3% 5% 0% 1% 3% 3% 5% 0% 5% 7% 10%
9–10 June 2001 FOM[289] 47% 18% 4% 4% 0% 1% 2% 3% 4% 1% 4% 5% 7%
16–17 June 2001 FOM[289] 49% 14% 2% 4% 0% 1% 2% 2% 3% 1% 8% 8% 8%
23–24 June month 2001 FOM[289] 50% 16% 3% 1% 1% 2% 4% 4% 2% 1% 6% 4% 7%
30 June–July 1, 2001 FOM[289] 52% 12% 2% 3% 1% 2% 1% 3% 2% 0% 7% 8% 7%
7–8 July 2001 FOM[289] 44% 17% 2% 5% 1% 2% 1% 4% 4% 2% 4% 6% 9%
14–15 July 2001 FOM[289] 45% 13% 2% 3% 1% 2% 2% 3% 2% 0% 8% 9% 10%
21–22 July 2001 FOM[289] 49% 17% 0% 5% 0% 5% 1% 4% 4% 0% 5% 4% 5%
28–29 July 2001 FOM[289] 48% 17% 2% 3% 1% 0% 0% 2% 3% 2% 4% 10% 8%
4–5 August 2001 FOM[289] 50% 17% 2% 4% 1% 1% 1% 3% 2% 2% 3% 7% 5%
11–12 August 2001 FOM[289] 46% 11% 2% 3% 1% 2% 3% 4% 3% 0% 5% 8% 11%
18–19 August 2001 FOM[289] 47% 22% 1% 2% 1% 2% 2% 3% 1% 0% 5% 7% 8%
25–26 August 2001 FOM[289] 49% 14% 4% 3% 2% 1% 0% 2% 3% 1% 3% 11% 7%
1–2 September 2001 FOM[289] 46% 21% 1% 3% 1% 0% 1% 3% 3% 1% 1% 7% 11%
8–9 September 2001 FOM[289] 47% 14% 1% 1% 1% 2% 0% 3% 3% 0% 7% 10% 9%
15–16 September 2001 FOM[289] 48% 17% 2% 3% 0% 4% 2% 2% 2% 1% 3% 8% 8%
22–23 September 2001 FOM[289] 46% 14% 2% 2% 1% 3% 2% 3% 2% 0% 4% 11% 10%
29–30 September 2001 FOM[289] 56% 18% 2% 3% 1% 1% 0% 2% 2% 0% 4% 6% 5%
6–7 October 2001 FOM[289] 52% 14% 1% 6% 0% 1% 1% 2% 2% 0% 2% 9% 11%
13–14 October 2001 FOM[289] 54% 15% 1% 3% 0% 2% 0% 5% 3% 0% 4% 7% 6%
20–21 October 2001 FOM[289] 48% 17% 1% 4% 1% 2% 2% 4% 2% 0% 4% 8% 7%
27–28 October 2001 FOM[289] 51% 12% 1% 4% 1% 1% 3% 4% 3% 0% 5% 8% 7%
3–4 November 2001 FOM[289] 44% 11% 2% 7% 1% 1% 3% 2% 2% 2% 6% 8% 11%
10–11 November 2001 FOM[289] 54% 10% 1% 3% 1% 2% 3% 2% 3% 0% 4% 11% 7%
17–18 November 2001 FOM[289] 53% 14% 1% 4% 0% 1% 1% 3% 1% 0% 3% 12% 6%
24–25 November 2001 FOM[289] 55% 16% 3% 2% 1% 1% 1% 2% 3% 0% 3% 6% 8%
1–2 December 2001 FOM[289] 57% 17% 1% 3% 1% 2% 0% 3% 2% 2% 2% 4% 6%
8–9 December 2001 FOM[289] 57% 12% 0% 4% 1% 3% 0% 4% 2% 0% 3% 6% 8%
15–16 December 2001 FOM[289] 63% 10% 0% 3% 0% 1% 1% 2% 1% 1% 5% 8% 4%
22–23 December 2001 FOM[289] 52% 15% 0% 4% 1% 3% 1% 2% 1% 1% 6% 8% 7%

Exit pollsEdit

Agency Putin Kharitonov Glazyev Khakamada Malyshkin Mironov Against all
FOM[222] 70.6% 13.0% 4.0% 4.2% 2.4% 1.2% 4.7%

SourcesEdit

 1. ^ a b c "База данных ФОМ > ЕСЛИ БЫ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА ПРОХОДИЛИ В БЛИЖАЙШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ, ТО ЗА КОГО ИЗ КАНДИДАТОВ ВЫ БЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ?". Archived from the original on 2018-11-11. Retrieved 2018-11-11.
 2. ^ "База данных ФОМ > ЕСЛИ БЫ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА ПРОХОДИЛИ В БЛИЖАЙШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ, ТО ЗА КОГО ИЗ КАНДИДАТОВ ВЫ БЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ?". Archived from the original on 2018-11-11. Retrieved 2018-11-11.
 3. ^ "База данных ФОМ > ЕСЛИ БЫ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА ПРОХОДИЛИ В БЛИЖАЙШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ, ТО ЗА КОГО ИЗ КАНДИДАТОВ ВЫ БЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ?". Archived from the original on 2018-11-11. Retrieved 2018-11-11.
 4. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s "Electoral ratings in the dynamics. Spring-Summer 2000 (Population of Russia) FOM". Archived from the original on 2018-11-11. Retrieved 2018-11-11.
 5. ^ a b "База данных ФОМ > ПРЕДСТАВЬТЕ СЕБЕ, ЧТО В БЛИЖАЙШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ СОСТОЯТСЯ ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ С УЧАСТИЕМ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ПОЛИТИКОВ". Archived from the original on 2018-11-11. Retrieved 2018-11-11.
 6. ^ a b "База данных ФОМ > ПРЕДСТАВЬТЕ СЕБЕ, ЧТО В БЛИЖАЙШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ СОСТОЯТСЯ ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ С УЧАСТИЕМ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ПОЛИТИКОВ. ЗА КОГО ИЗ ЭТИХ ПОЛИТИКОВ ВЫ БЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ? (один ответ, карточка)". Archived from the original on 2018-11-11. Retrieved 2018-11-11.
 7. ^ a b "База данных ФОМ > ПРЕДСТАВЬТЕ СЕБЕ, ЧТО В БЛИЖАЙШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ СОСТОЯТСЯ ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ С УЧАСТИЕМ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ПОЛИТИКОВ". Archived from the original on 2018-11-11. Retrieved 2018-11-11.
 8. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p "Russia votes". Archived from the original on 2018-11-05. Retrieved 2022-02-07.
 9. ^ "Archived copy". Archived from the original on 2018-03-22. Retrieved 2018-03-22.{{cite web}}: CS1 maint: archived copy as title (link)
 10. ^ a b c d e f g h "Archived copy". Archived from the original on 2017-11-01. Retrieved 2018-03-02.{{cite web}}: CS1 maint: archived copy as title (link)
 11. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s "Electoral ratings in the dynamics. Autumn-Winter 2001 (Population of Russia) FOM". Archived from the original on 2018-11-09. Retrieved 2018-11-09.
 12. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s "База данных ФОМ > Электоральные рейтинги в динамике. Осень-зима 2001 г. (Население России)". Archived from the original on 2018-03-03. Retrieved 2018-03-03.
 13. ^ "Archived copy". Archived from the original on 2018-03-20. Retrieved 2018-03-20.{{cite web}}: CS1 maint: archived copy as title (link)
 14. ^ a b c d e f g h "Archived copy". Archived from the original on 2017-11-01. Retrieved 2018-03-02.{{cite web}}: CS1 maint: archived copy as title (link)
 15. ^ "Archived copy". Archived from the original on 2018-03-21. Retrieved 2018-03-20.{{cite web}}: CS1 maint: archived copy as title (link)
 16. ^ "Archived copy". Archived from the original on 2018-03-20. Retrieved 2018-03-19.{{cite web}}: CS1 maint: archived copy as title (link)
 17. ^ a b c d e f g "База данных ФОМ > Индикаторы". Archived from the original on 2017-11-01. Retrieved 2018-03-02.
 18. ^ "Archived copy". Archived from the original on 2018-03-19. Retrieved 2018-03-19.{{cite web}}: CS1 maint: archived copy as title (link)
 19. ^ a b "База данных ФОМ > Индикаторы". Archived from the original on 2017-11-01. Retrieved 2018-03-02.
 20. ^ "Archived copy". Archived from the original on 2018-03-21. Retrieved 2018-03-21.{{cite web}}: CS1 maint: archived copy as title (link)
 21. ^ a b "Archived copy". Archived from the original on 2017-11-01. Retrieved 2018-03-02.{{cite web}}: CS1 maint: archived copy as title (link)
 22. ^ "База данных ФОМ > Индикаторы". Archived from the original on 2017-11-01. Retrieved 2018-03-02.
 23. ^ a b "База данных ФОМ > Индикаторы". Archived from the original on 2017-11-01. Retrieved 2018-03-02.
 24. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q "Electoral ratings in the dynamics. Winter-Spring 2001 (Population of Russia) FOM". Archived from the original on 2018-11-11. Retrieved 2018-11-11.
 25. ^ "База данных ФОМ > Индикаторы". Archived from the original on 2018-03-03. Retrieved 2018-03-02.
 26. ^ "База данных ФОМ > Индикаторы". Archived from the original on 2018-03-02. Retrieved 2018-03-02.
 27. ^ "База данных ФОМ > Индикаторы". Archived from the original on 2018-03-03. Retrieved 2018-03-03.
 28. ^ "База данных ФОМ > Индикаторы". Archived from the original on 2018-03-03. Retrieved 2018-03-03.
 29. ^ "База данных ФОМ > Индикаторы". Archived from the original on 2018-03-03. Retrieved 2018-03-03.
 30. ^ "База данных ФОМ > Индикаторы". Archived from the original on 2018-03-03. Retrieved 2018-03-03.
 31. ^ "База данных ФОМ > Индикаторы". Archived from the original on 2018-03-03. Retrieved 2018-03-03.
 32. ^ "Archived copy". Archived from the original on 2018-03-03. Retrieved 2018-03-03.{{cite web}}: CS1 maint: archived copy as title (link)
 33. ^ a b "База данных ФОМ > Индикаторы". Archived from the original on 2018-03-04. Retrieved 2018-03-03.
 34. ^ "База данных ФОМ > Категории". Archived from the original on 2018-11-06. Retrieved 2018-03-02.
 35. ^ "Archived copy". Archived from the original on 2018-11-08. Retrieved 2018-11-08.{{cite web}}: CS1 maint: archived copy as title (link)
 36. ^ "Archived copy". Archived from the original on 2018-03-03. Retrieved 2018-03-03.{{cite web}}: CS1 maint: archived copy as title (link)
 37. ^ "Archived copy". Archived from the original on 2018-03-03. Retrieved 2018-03-03.{{cite web}}: CS1 maint: archived copy as title (link)
 38. ^ a b c "Archived copy". Archived from the original on 2018-03-04. Retrieved 2018-03-03.{{cite web}}: CS1 maint: archived copy as title (link)
 39. ^ "Archived copy". Archived from the original on 2018-03-03. Retrieved 2018-03-03.{{cite web}}: CS1 maint: archived copy as title (link)
 40. ^ "Archived copy". Archived from the original on 2018-11-08. Retrieved 2018-11-08.{{cite web}}: CS1 maint: archived copy as title (link)
 41. ^ "Archived copy". Archived from the original on 2018-03-03. Retrieved 2018-03-03.{{cite web}}: CS1 maint: archived copy as title (link)
 42. ^ "База данных ФОМ > Индикаторы". Archived from the original on 2018-03-03. Retrieved 2018-03-03.
 43. ^ "Archived copy". Archived from the original on 2018-03-03. Retrieved 2018-03-03.{{cite web}}: CS1 maint: archived copy as title (link)
 44. ^ "База данных ФОМ > Индикаторы". Archived from the original on 2018-03-04. Retrieved 2018-03-03.
 45. ^ "Archived copy". Archived from the original on 2018-03-03. Retrieved 2018-03-03.{{cite web}}: CS1 maint: archived copy as title (link)
 46. ^ "База данных ФОМ > Индикаторы". Archived from the original on 2018-03-04. Retrieved 2018-03-03.
 47. ^ "Archived copy". Archived from the original on 2018-11-08. Retrieved 2018-11-08.{{cite web}}: CS1 maint: archived copy as title (link)
 48. ^ "База данных ФОМ > Индикаторы". Archived from the original on 2018-03-03. Retrieved 2018-03-03.
 49. ^ "База данных ФОМ > Индикаторы". Archived from the original on 2018-03-04. Retrieved 2018-03-03.
 50. ^ "Archived copy". Archived from the original on 2018-03-03. Retrieved 2018-03-03.{{cite web}}: CS1 maint: archived copy as title (link)
 51. ^ "База данных ФОМ > Индикаторы". Archived from the original on 2018-03-04. Retrieved 2018-03-03.
 52. ^ "База данных ФОМ > Индикаторы". Archived from the original on 2018-03-03. Retrieved 2018-03-03.
 53. ^ "Archived copy". Archived from the original on 2018-11-08. Retrieved 2018-11-08.{{cite web}}: CS1 maint: archived copy as title (link)
 54. ^ "База данных ФОМ > Индикаторы". Archived from the original on 2018-03-03. Retrieved 2018-03-03.
 55. ^ "База данных ФОМ > Индикаторы". Archived from the original on 2018-03-03. Retrieved 2018-03-03.
 56. ^ "База данных ФОМ > Индикаторы". Archived from the original on 2018-03-03. Retrieved 2018-03-03.
 57. ^ "Archived copy". Archived from the original on 2018-03-03. Retrieved 2018-03-03.{{cite web}}: CS1 maint: archived copy as title (link)
 58. ^ "База данных ФОМ > Индикаторы". Archived from the original on 2018-03-03. Retrieved 2018-03-03.
 59. ^ "База данных ФОМ > Индикаторы". Archived from the original on 2018-03-03. Retrieved 2018-03-03.
 60. ^ a b c d e f g h i j "База данных ФОМ > Индикаторы". Archived from the original on 2018-11-12. Retrieved 2018-11-11.
 61. ^ a b c d e f g h "База данных ФОМ > Индикаторы". Archived from the original on 2018-11-12. Retrieved 2018-11-11.
 62. ^ a b c d e f "База данных ФОМ > Индикаторы". Archived from the original on 2018-11-12. Retrieved 2018-11-11.
 63. ^ "База данных ФОМ > Индикаторы". Archived from the original on 2018-03-03. Retrieved 2018-03-03.
 64. ^ "База данных ФОМ > Индикаторы". Archived from the original on 2018-03-03. Retrieved 2018-03-03.
 65. ^ "База данных ФОМ > Индикаторы". Archived from the original on 2018-03-03. Retrieved 2018-03-03.
 66. ^ "Archived copy". Archived from the original on 2018-03-03. Retrieved 2018-03-03.{{cite web}}: CS1 maint: archived copy as title (link)
 67. ^ "База данных ФОМ > Индикаторы". Archived from the original on 2018-03-03. Retrieved 2018-03-03.
 68. ^ a b c d e f g h "Archived copy". Archived from the original on 2018-11-12. Retrieved 2018-11-11.{{cite web}}: CS1 maint: archived copy as title (link)
 69. ^ a b c d e f g h i "База данных ФОМ > Индикаторы". Archived from the original on 2018-11-12. Retrieved 2018-11-11.
 70. ^ "Archived copy". Archived from the original on 2018-03-03. Retrieved 2018-03-03.{{cite web}}: CS1 maint: archived copy as title (link)
 71. ^ "Archived copy". Archived from the original on 2018-03-03. Retrieved 2018-03-03.{{cite web}}: CS1 maint: archived copy as title (link)
 72. ^ "База данных ФОМ > Индикаторы". Archived from the original on 2018-03-04. Retrieved 2018-03-03.
 73. ^ "База данных ФОМ > Индикаторы". Archived from the original on 2018-03-03. Retrieved 2018-03-03.
 74. ^ a b c d e f g "База данных ФОМ > Индикаторы". Archived from the original on 2018-11-12. Retrieved 2018-11-11.
 75. ^ a b c d e f g h i "База данных ФОМ > Индикаторы". Archived from the original on 2018-11-12. Retrieved 2018-11-11.
 76. ^ a b c d e f g h i j "База данных ФОМ > Индикаторы". Archived from the original on 2018-11-12. Retrieved 2018-11-11.
 77. ^ a b c d e f "База данных ФОМ > Индикаторы". Archived from the original on 2018-11-12. Retrieved 2018-11-11.
 78. ^ "Archived copy". Archived from the original on 2018-03-03. Retrieved 2018-03-03.{{cite web}}: CS1 maint: archived copy as title (link)
 79. ^ "База данных ФОМ > Индикаторы". Archived from the original on 2018-03-04. Retrieved 2018-03-03.
 80. ^ "Archived copy". Archived from the original on 2018-11-08. Retrieved 2018-11-08.{{cite web}}: CS1 maint: archived copy as title (link)
 81. ^ "База данных ФОМ > Индикаторы". Archived from the original on 2018-03-03. Retrieved 2018-03-03.
 82. ^ "База данных ФОМ > Индикаторы". Archived from the original on 2018-03-04. Retrieved 2018-03-03.
 83. ^ a b c d e f g h "База данных ФОМ > Индикаторы". Archived from the original on 2018-11-12. Retrieved 2018-11-11.
 84. ^ a b c d e "База данных ФОМ > Индикаторы". Archived from the original on 2018-11-12. Retrieved 2018-11-11.
 85. ^ a b c d e f g h i j "База данных ФОМ > Индикаторы". Archived from the original on 2018-11-12. Retrieved 2018-11-11.
 86. ^ "База данных ФОМ > Индикаторы". Archived from the original on 2018-03-04. Retrieved 2018-03-03.
 87. ^ "База данных ФОМ > Индикаторы". Archived from the original on 2018-03-03. Retrieved 2018-03-03.
 88. ^ "Archived copy". Archived from the original on 2018-03-03. Retrieved 2018-03-03.{{cite web}}: CS1 maint: archived copy as title (link)
 89. ^ "База данных ФОМ > Индикаторы". Archived from the original on 2018-03-03. Retrieved 2018-03-03.
 90. ^ "База данных ФОМ > Индикаторы". Archived from the original on 2018-03-07. Retrieved 2018-03-06.
 91. ^ "Archived copy". Archived from the original on 2018-03-23. Retrieved 2018-03-23.{{cite web}}: CS1 maint: archived copy as title (link)
 92. ^ "Archived copy". Archived from the original on 2018-11-08. Retrieved 2018-11-08.{{cite web}}: CS1 maint: archived copy as title (link)
 93. ^ "Archived copy". Archived from the original on 2018-11-08. Retrieved 2018-11-08.{{cite web}}: CS1 maint: archived copy as title (link)
 94. ^ "База данных ФОМ > Индикаторы". Archived from the original on 2018-03-07. Retrieved 2018-03-06.
 95. ^ "База данных ФОМ > Индикаторы". Archived from the original on 2018-03-07. Retrieved 2018-03-06.
 96. ^ "База данных ФОМ > Индикаторы". Archived from the original on 2018-03-07. Retrieved 2018-03-06.
 97. ^ "База данных ФОМ > Индикаторы". Archived from the original on 2018-03-07. Retrieved 2018-03-06.
 98. ^ "Archived copy". Archived from the original on 2018-11-08. Retrieved 2018-11-08.{{cite web}}: CS1 maint: archived copy as title (link)
 99. ^ "База данных ФОМ > Индикаторы". Archived from the original on 2018-03-07. Retrieved 2018-03-06.
 100. ^ "База данных ФОМ > Индикаторы". Archived from the original on 2018-03-07. Retrieved 2018-03-06.
 101. ^ "База данных ФОМ > Индикаторы". Archived from the original on 2018-03-07. Retrieved 2018-03-06.
 102. ^ "База данных ФОМ > Индикаторы". Archived from the original on 2018-03-07. Retrieved 2018-03-06.
 103. ^ "Archived copy". Archived from the original on 2018-03-22. Retrieved 2018-03-22.{{cite web}}: CS1 maint: archived copy as title (link)
 104. ^ "База данных ФОМ > Индикаторы". Archived from the original on 2018-03-07. Retrieved 2018-03-06.
 105. ^ "База данных ФОМ > Индикаторы". Archived from the original on 2018-03-07. Retrieved 2018-03-06.
 106. ^ "База данных ФОМ > Индикаторы". Archived from the original on 2018-03-07. Retrieved 2018-03-06.
 107. ^ "База данных ФОМ > Индикаторы". Archived from the original on 2018-03-07. Retrieved 2018-03-06.
 108. ^ "Archived copy". Archived from the original on 2018-03-07. Retrieved 2018-03-06.{{cite web}}: CS1 maint: archived copy as title (link)
 109. ^ "Archived copy". Archived from the original on 2018-03-23. Retrieved 2018-03-23.{{cite web}}: CS1 maint: archived copy as title (link)
 110. ^ "База данных ФОМ > Индикаторы". Archived from the original on 2018-03-07. Retrieved 2018-03-06.
 111. ^ "База данных ФОМ > Индикаторы". Archived from the original on 2018-03-07. Retrieved 2018-03-06.
 112. ^ "База данных ФОМ > Индикаторы". Archived from the original on 2018-03-07. Retrieved 2018-03-06.
 113. ^ "Archived copy". Archived from the original on 2018-03-23. Retrieved 2018-03-23.{{cite web}}: CS1 maint: archived copy as title (link)
 114. ^ "База данных ФОМ > Индикаторы". Archived from the original on 2018-03-07. Retrieved 2018-03-06.
 115. ^ "Archived copy". Archived from the original on 2018-03-07. Retrieved 2018-03-06.{{cite web}}: CS1 maint: archived copy as title (link)
 116. ^ "База данных ФОМ > Индикаторы". Archived from the original on 2018-03-07. Retrieved 2018-03-06.
 117. ^ "База данных ФОМ > Индикаторы". Archived from the original on 2018-03-06. Retrieved 2018-03-05.
 118. ^ "База данных ФОМ > Индикаторы". Archived from the original on 2018-03-05. Retrieved 2018-03-05.
 119. ^ "База данных ФОМ > Индикаторы". Archived from the original on 2018-03-05. Retrieved 2018-03-05.
 120. ^ "База данных ФОМ > Индикаторы". Archived from the original on 2018-03-05. Retrieved 2018-03-05.
 121. ^ "База данных ФОМ > Индикаторы". Archived from the original on 2018-03-05. Retrieved 2018-03-05.
 122. ^ "База данных ФОМ > Индикаторы". Archived from the original on 2018-03-05. Retrieved 2018-03-05.
 123. ^ "База данных ФОМ > Индикаторы". Archived from the original on 2018-03-05. Retrieved 2018-03-05.
 124. ^ "База данных ФОМ > Индикаторы". Archived from the original on 2018-03-05. Retrieved 2018-03-05.
 125. ^ "База данных ФОМ > Индикаторы". Archived from the original on 2018-03-05. Retrieved 2018-03-04.
 126. ^ "База данных ФОМ > Индикаторы". Archived from the original on 2018-03-05. Retrieved 2018-03-04.
 127. ^ "Archived copy". Archived from the original on 2018-11-08. Retrieved 2018-11-08.{{cite web}}: CS1 maint: archived copy as title (link)
 128. ^ "Archived copy". Archived from the original on 2018-11-08. Retrieved 2018-11-08.{{cite web}}: CS1 maint: archived copy as title (link)
 129. ^ "База данных ФОМ > Индикаторы". Archived from the original on 2018-03-05. Retrieved 2018-03-04.
 130. ^ "База данных ФОМ > Индикаторы". Archived from the original on 2018-03-05. Retrieved 2018-03-04.
 131. ^ "База данных ФОМ > Индикаторы". Archived from the original on 2018-03-05. Retrieved 2018-03-04.
 132. ^ "База данных ФОМ > Индикаторы". Archived from the original on 2018-03-04. Retrieved 2018-03-04.
 133. ^ "Archived copy". Archived from the original on 2018-03-04. Retrieved 2018-03-04.{{cite web}}: CS1 maint: archived copy as title (link)
 134. ^ "Archived copy". Archived from the original on 2018-11-08. Retrieved 2018-11-08.{{cite web}}: CS1 maint: archived copy as title (link)
 135. ^ "База данных ФОМ > Индикаторы". Archived from the original on 2018-03-04. Retrieved 2018-03-04.
 136. ^ "База данных ФОМ > Индикаторы". Archived from the original on 2018-03-04. Retrieved 2018-03-04.
 137. ^ "База данных ФОМ > Индикаторы". Archived from the original on 2018-03-04. Retrieved 2018-03-04.
 138. ^ "База данных ФОМ > Индикаторы". Archived from the original on 2018-03-04. Retrieved 2018-03-04.
 139. ^ "Archived copy". Archived from the original on 2018-11-08. Retrieved 2018-11-08.{{cite web}}: CS1 maint: archived copy as title (link)
 140. ^ "База данных ФОМ > Индикаторы". Archived from the original on 2018-03-04. Retrieved 2018-03-04.
 141. ^ "База данных ФОМ > Индикаторы". Archived from the original on 2018-03-04. Retrieved 2018-03-04.
 142. ^ "Archived copy". Archived from the original on 2018-03-04. Retrieved 2018-03-04.{{cite web}}: CS1 maint: archived copy as title (link)
 143. ^ "База данных ФОМ > Индикаторы". Archived from the original on 2018-03-04. Retrieved 2018-03-04.
 144. ^ "Archived copy". Archived from the original on 2018-03-04. Retrieved 2018-03-04.{{cite web}}: CS1 maint: archived copy as title (link)
 145. ^ "База данных ФОМ > Индикаторы". Archived from the original on 2018-03-04. Retrieved 2018-03-04.
 146. ^ "База данных ФОМ > Индикаторы". Archived from the original on 2018-03-04. Retrieved 2018-03-04.
 147. ^ "База данных ФОМ > Индикаторы". Archived from the original on 2018-03-04. Retrieved 2018-03-04.
 148. ^ "Archived copy". Archived from the original on 2018-03-04. Retrieved 2018-03-04.{{cite web}}: CS1 maint: archived copy as title (link)
 149. ^ "База данных ФОМ > Индикаторы". Archived from the original on 2018-03-04. Retrieved 2018-03-04.
 150. ^ a b c d e f g h i j "Archived copy". Archived from the original on 2018-11-12. Retrieved 2018-11-11.{{cite web}}: CS1 maint: archived copy as title (link)
 151. ^ "Archived copy". Archived from the original on 2018-03-05. Retrieved 2018-03-05.{{cite web}}: CS1 maint: archived copy as title (link)
 152. ^ "Archived copy". Archived from the original on 2018-03-05. Retrieved 2018-03-05.{{cite web}}: CS1 maint: archived copy as title (link)
 153. ^ "База данных ФОМ > Индикаторы". Archived from the original on 2018-03-05. Retrieved 2018-03-05.
 154. ^ a b c d e f g "Archived copy". Archived from the original on 2018-11-12. Retrieved 2018-11-11.{{cite web}}: CS1 maint: archived copy as title (link)
 155. ^ a b c d e f g h "База данных ФОМ > Индикаторы". Archived from the original on 2018-11-12. Retrieved 2018-11-11.
 156. ^ "База данных ФОМ > Индикаторы". Archived from the original on 2022-02-08. Retrieved 2018-03-05.
 157. ^ "База данных ФОМ > Индикаторы". Archived from the original on 2018-03-05. Retrieved 2018-03-05.
 158. ^ "База данных ФОМ > Индикаторы". Archived from the original on 2018-03-05. Retrieved 2018-03-05.
 159. ^ "Archived copy". Archived from the original on 2018-03-05. Retrieved 2018-03-05.{{cite web}}: CS1 maint: archived copy as title (link)
 160. ^ "Archived copy". Archived from the original on 2018-03-05. Retrieved 2018-03-05.{{cite web}}: CS1 maint: archived copy as title (link)
 161. ^ "Archived copy". Archived from the original on 2018-03-05. Retrieved 2018-03-05.{{cite web}}: CS1 maint: archived copy as title (link)
 162. ^ "Archived copy". Archived from the original on 2018-03-06. Retrieved 2018-03-05.{{cite web}}: CS1 maint: archived copy as title (link)
 163. ^ "База данных ФОМ > Индикаторы". Archived from the original on 2018-03-06. Retrieved 2018-03-05.
 164. ^ "Archived copy". Archived from the original on 2018-03-05. Retrieved 2018-03-05.{{cite web}}: CS1 maint: archived copy as title (link)
 165. ^ "База данных ФОМ > Индикаторы". Archived from the original on 2018-03-05. Retrieved 2018-03-05.
 166. ^ "Archived copy". Archived from the original on 2018-11-12. Retrieved 2018-03-05.{{cite web}}: CS1 maint: archived copy as title (link)
 167. ^ "Archived copy". Archived from the original on 2018-03-05. Retrieved 2018-03-05.{{cite web}}: CS1 maint: archived copy as title (link)
 168. ^ "База данных ФОМ > Индикаторы". Archived from the original on 2018-03-05. Retrieved 2018-03-05.
 169. ^ "База данных ФОМ > Индикаторы". Archived from the original on 2018-03-05. Retrieved 2018-03-05.
 170. ^ "База данных ФОМ > Рейтинги политиков". Archived from the original on 2018-03-05. Retrieved 2018-03-05.
 171. ^ "Archived copy". Archived from the original on 2018-03-05. Retrieved 2018-03-05.{{cite web}}: CS1 maint: archived copy as title (link)
 172. ^ "База данных ФОМ > Индикаторы". Archived from the original on 2018-03-06. Retrieved 2018-03-05.
 173. ^ "База данных ФОМ > Индикаторы". Archived from the original on 2018-03-05. Retrieved 2018-03-05.
 174. ^ "База данных ФОМ > Индикаторы". Archived from the original on 2018-03-05. Retrieved 2018-03-05.
 175. ^ "База данных ФОМ > Электоральные рейтинги политиков". Archived from the original on 2018-03-06. Retrieved 2018-03-05.
 176. ^ "База данных ФОМ > Индикаторы". Archived from the original on 2018-03-05. Retrieved 2018-03-05.
 177. ^ "База данных ФОМ > Индикаторы". Archived from the original on 2018-03-05. Retrieved 2018-03-05.
 178. ^ "База данных ФОМ > Индикаторы". Archived from the original on 2018-03-03. Retrieved 2018-03-02.
 179. ^ "База данных ФОМ > Индикаторы". Archived from the original on 2018-03-03. Retrieved 2018-03-02.
 180. ^ "База данных ФОМ > Индикаторы". Archived from the original on 2018-03-03. Retrieved 2018-03-02.
 181. ^ "База данных ФОМ > Индикаторы". Archived from the original on 2018-11-11. Retrieved 2018-03-05.
 182. ^ "База данных ФОМ > Индикаторы". Archived from the original on 2018-03-05. Retrieved 2018-03-05.
 183. ^ "База данных ФОМ > Индикаторы". Archived from the original on 2018-03-05. Retrieved 2018-03-05.
 184. ^ "База данных ФОМ > Индикаторы". Archived from the original on 2018-03-05. Retrieved 2018-03-05.
 185. ^ "База данных ФОМ > Индикаторы". Archived from the original on 2018-03-05. Retrieved 2018-03-05.
 186. ^ "База данных ФОМ > Индикаторы". Archived from the original on 2018-03-05. Retrieved 2018-03-05.
 187. ^ "База данных ФОМ > Индикаторы". Archived from the original on 2018-03-05. Retrieved 2018-03-05.
 188. ^ a b "RUSSIAN ELECTION WATCH Vol.3, No.4" (PDF). Harvard University (Belfer Center for Science & International Affairs, Davis Center for Russian & Eurasian Studies) and Indiana University-Bloomington. January 2004. Archived (PDF) from the original on October 30, 2018. Retrieved October 29, 2018.
 189. ^ "База данных ФОМ > Индикаторы". Archived from the original on 2018-03-05. Retrieved 2018-03-05.
 190. ^ "База данных ФОМ > Индикаторы". Archived from the original on 2018-03-05. Retrieved 2018-03-05.
 191. ^ a b "База данных ФОМ > Индикаторы". Archived from the original on 2018-03-05. Retrieved 2018-03-05.
 192. ^ "База данных ФОМ > Индикаторы". Archived from the original on 2018-03-05. Retrieved 2018-03-05.
 193. ^ "База данных ФОМ > Индикаторы". Archived from the original on 2018-11-12. Retrieved 2018-03-05.
 194. ^ "База данных ФОМ > Индикаторы". Archived from the original on 2018-03-05. Retrieved 2018-03-05.
 195. ^ "База данных ФОМ > Индикаторы". Archived from the original on 2018-03-05. Retrieved 2018-03-05.
 196. ^ "База данных ФОМ > Индикаторы". Archived from the original on 2018-03-05. Retrieved 2018-03-05.
 197. ^ "База данных ФОМ > Индикаторы". Archived from the original on 2018-03-05. Retrieved 2018-03-05.
 198. ^ "База данных ФОМ > Индикаторы". Archived from the original on 2018-03-05. Retrieved 2018-03-05.
 199. ^ "Archived copy" (PDF). bcsia.ksg.harvard.edu. Archived from the original (PDF) on 8 September 2006. Retrieved 15 January 2022.{{cite web}}: CS1 maint: archived copy as title (link)
 200. ^ "База данных ФОМ > Индикаторы". Archived from the original on 2018-03-05. Retrieved 2018-03-05.
 201. ^ "База данных ФОМ > Индикаторы". Archived from the original on 2018-03-05. Retrieved 2018-03-05.
 202. ^ a b "База данных ФОМ > Индикаторы". Archived from the original on 2018-03-05. Retrieved 2018-03-05.
 203. ^ "База данных ФОМ > Индикаторы". Archived from the original on 2018-03-03. Retrieved 2018-03-02.
 204. ^ a b "База данных ФОМ > Индикаторы". Archived from the original on 2018-03-02. Retrieved 2018-03-02.
 205. ^ a b "База данных ФОМ > Индикаторы". Archived from the original on 2018-03-02. Retrieved 2018-03-02.
 206. ^ a b c "База данных ФОМ > Индикаторы". Archived from the original on 2018-03-03. Retrieved 2018-03-02.
 207. ^ a b c d "База данных ФОМ > Индикаторы". Archived from the original on 2018-03-03. Retrieved 2018-03-02.
 208. ^ a b c d e f "База данных ФОМ > Индикаторы". Archived from the original on 2018-11-12. Retrieved 2018-11-11.
 209. ^ a b c d e f g h "База данных ФОМ > Индикаторы". Archived from the original on 2018-11-12. Retrieved 2018-11-11.
 210. ^ a b c d e f "Archived copy". Archived from the original on 2018-11-12. Retrieved 2018-11-11.{{cite web}}: CS1 maint: archived copy as title (link)
 211. ^ a b c d e f g "База данных ФОМ > Индикаторы". Archived from the original on 2018-03-04. Retrieved 2018-03-04.
 212. ^ a b "Пресс-выпуск #10: Россияне о выборах Президента". Archived from the original on 2016-10-19. Retrieved 2018-03-22.
 213. ^ "Archived copy" (PDF). bcsia.ksg.harvard.edu. Archived from the original (PDF) on 8 September 2006. Retrieved 15 January 2022.{{cite web}}: CS1 maint: archived copy as title (link)
 214. ^ a b "RUSSIAN ELECTION WATCH Vol.3, No.6" (PDF). Harvard University (Belfer Center for Science & International Affairs, Davis Center for Russian & Eurasian Studies) and Indiana University-Bloomington. March 2004. Archived (PDF) from the original on March 2, 2018. Retrieved October 23, 2018.
 215. ^ "Archived copy" (PDF). Archived (PDF) from the original on 2018-03-02. Retrieved 2018-03-02.{{cite web}}: CS1 maint: archived copy as title (link)
 216. ^ a b c d e f "The latest public results of polls on the eve of the presidential election and election forecasts FOM". Archived from the original on 2018-11-11. Retrieved 2018-11-11.
 217. ^ "Пресс-выпуск #29: Предвыборные прогнозы". Archived from the original on 2016-10-19. Retrieved 2018-03-27.
 218. ^ "Л.Седов "Президентские выборы: прогнозы, результаты, постэлекторальный эффект"". Archived from the original on 2022-02-08. Retrieved 2018-03-22.
 219. ^ "База данных ФОМ > Индикаторы". Archived from the original on 2018-03-04. Retrieved 2018-03-04.
 220. ^ a b c "Predictions of the Public Opinion Foundation regarding the results of the presidential elections in the Russian Federation". Archived from the original on 2018-11-11. Retrieved 2018-11-11.
 221. ^ "База данных ФОМ > Последний прогноз перед президентскими выборами". Archived from the original on 2018-11-11. Retrieved 2018-11-11.
 222. ^ a b c d e f g h "Результаты опроса на выходе с избирательных участков в день выборов Президента РФ 14 марта 2003 г. FOM". Archived from the original on 2018-11-11. Retrieved 2018-11-11.
 223. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af "Electoral ratings in the dynamics. Summer-Winter 2001 (Residents of the Central Federal District) FOM". Archived from the original on 2018-11-12. Retrieved 2018-11-11.
 224. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s "Electoral ratings in the dynamics. Fall-Winter 2001 (Residents of the Far Eastern Federal District) FOM". Archived from the original on 2018-11-12. Retrieved 2018-11-11.
 225. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af "ratings in the dynamics. Summer-Winter 2001 (Residents of the Far Eastern Federal District) FOM". Archived from the original on 2018-11-12. Retrieved 2018-11-11.
 226. ^ a b c d "База данных ФОМ > ЕСЛИ БЫ ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ ПРОВОДИЛИСЬ В БЛИЖАЙШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ, ТО ЗА КОГО БЫ ВЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ?". Archived from the original on 2018-11-11. Retrieved 2018-11-11.
 227. ^ a b "База данных ФОМ > ЕСЛИ БЫ В БЛИЖАЙШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ СНОВА СОСТОЯЛИСЬ ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ С ТЕМИ ЖЕ КАНДИДАТАМИ, ТО ЗА КОГО ИЗ НИХ ВЫ БЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ?". Archived from the original on 2018-11-11. Retrieved 2018-11-11.
 228. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s "Electoral ratings in the dynamics. Autumn-Winter 2001 (Moscow residents) FOM". Archived from the original on 2018-11-11. Retrieved 2018-11-10.
 229. ^ a b "База данных ФОМ > Индикаторы". Archived from the original on 2018-11-12. Retrieved 2018-11-11.
 230. ^ a b "База данных ФОМ > Индикаторы". Archived from the original on 2018-11-12. Retrieved 2018-11-11.
 231. ^ a b c "База данных ФОМ > Индикаторы". Archived from the original on 2018-11-12. Retrieved 2018-11-11.
 232. ^ a b c d "База данных ФОМ > Индикаторы". Archived from the original on 2018-11-12. Retrieved 2018-11-11.
 233. ^ a b c d e f "База данных ФОМ > Индикаторы". Archived from the original on 2018-11-12. Retrieved 2018-11-11.
 234. ^ a b c d e "База данных ФОМ > Индикаторы". Archived from the original on 2018-11-12. Retrieved 2018-11-11.
 235. ^ a b c d e f g h "База данных ФОМ > Индикаторы". Archived from the original on 2018-11-12. Retrieved 2018-11-11.
 236. ^ a b c d e f g h i "База данных ФОМ > Индикаторы". Archived from the original on 2018-11-12. Retrieved 2018-11-11.
 237. ^ a b c d e f g "База данных ФОМ > Индикаторы". Archived from the original on 2018-11-12. Retrieved 2018-11-11.
 238. ^ a b c d e f g h i "База данных ФОМ > Индикаторы". Archived from the original on 2018-11-12. Retrieved 2018-11-11.
 239. ^ a b c d "База данных ФОМ > Индикаторы". Archived from the original on 2018-11-12. Retrieved 2018-11-11.
 240. ^ a b c d e f "База данных ФОМ > Индикаторы". Archived from the original on 2018-11-12. Retrieved 2018-11-11.
 241. ^ a b "База данных ФОМ > Индикаторы". Archived from the original on 2018-11-12. Retrieved 2018-11-11.
 242. ^ a b c d "База данных ФОМ > Индикаторы". Archived from the original on 2018-11-12. Retrieved 2018-11-11.
 243. ^ a b c d e "База данных ФОМ > Индикаторы". Archived from the original on 2018-11-12. Retrieved 2018-11-11.
 244. ^ a b c d e f "База данных ФОМ > Индикаторы". Archived from the original on 2018-11-12. Retrieved 2018-11-11.
 245. ^ a b c d e f "База данных ФОМ > Индикаторы". Archived from the original on 2018-11-13. Retrieved 2018-11-12.
 246. ^ a b "База данных ФОМ > Индикаторы". Archived from the original on 2018-11-12. Retrieved 2018-11-11.
 247. ^ a b c d "База данных ФОМ > Индикаторы". Archived from the original on 2018-11-13. Retrieved 2018-11-12.
 248. ^ a b c d e "База данных ФОМ > Индикаторы". Archived from the original on 2018-11-13. Retrieved 2018-11-12.
 249. ^ a b c d e f "База данных ФОМ > Индикаторы". Archived from the original on 2018-11-13. Retrieved 2018-11-12.
 250. ^ a b c d e f g "База данных ФОМ > Индикаторы". Archived from the original on 2018-11-13. Retrieved 2018-11-12.
 251. ^ http://bd.fom.ru/report/map/
 252. ^ a b c d "База данных ФОМ > Индикаторы". Archived from the original on 2018-11-13. Retrieved 2018-11-12.
 253. ^ a b c d e "База данных ФОМ > Индикаторы". Archived from the original on 2018-11-13. Retrieved 2018-11-12.
 254. ^ a b c d e f g "База данных ФОМ > Индикаторы". Archived from the original on 2018-11-13. Retrieved 2018-11-12.
 255. ^ a b c d e f g h "База данных ФОМ > Индикаторы". Archived from the original on 2018-11-13. Retrieved 2018-11-12.
 256. ^ "База данных ФОМ > Индикаторы". Archived from the original on 2018-11-13. Retrieved 2018-11-12.
 257. ^ a b c d "База данных ФОМ > Индикаторы". Archived from the original on 2018-11-13. Retrieved 2018-11-12.
 258. ^ a b c d e "База данных ФОМ > Индикаторы". Archived from the original on 2018-11-13. Retrieved 2018-11-12.
 259. ^ a b c d e f "База данных ФОМ > Индикаторы". Archived from the original on 2018-11-13. Retrieved 2018-11-12.
 260. ^ a b c d e f g "База данных ФОМ > Индикаторы". Archived from the original on 2018-11-13. Retrieved 2018-11-12.
 261. ^ a b c d e f g h "База данных ФОМ > Индикаторы". Archived from the original on 2018-11-13. Retrieved 2018-11-12.
 262. ^ a b c d e "База данных ФОМ > Индикаторы". Archived from the original on 2018-11-13. Retrieved 2018-11-12.
 263. ^ a b c d e f "База данных ФОМ > Индикаторы". Archived from the original on 2018-11-13. Retrieved 2018-11-12.
 264. ^ a b c d e f g "Archived copy". Archived from the original on 2018-11-13. Retrieved 2018-11-12.{{cite web}}: CS1 maint: archived copy as title (link)
 265. ^ a b c d e f g h "База данных ФОМ > Индикаторы". Archived from the original on 2018-11-13. Retrieved 2018-11-12.
 266. ^ a b c d "База данных ФОМ > Индикаторы". Archived from the original on 2018-11-13. Retrieved 2018-11-12.
 267. ^ a b c d e "База данных ФОМ > Индикаторы". Archived from the original on 2018-11-13. Retrieved 2018-11-12.
 268. ^ "База данных ФОМ > Индикаторы". Archived from the original on 2018-11-13. Retrieved 2018-11-12.
 269. ^ "База данных ФОМ > Индикаторы". Archived from the original on 2018-11-13. Retrieved 2018-11-12.
 270. ^ "База данных ФОМ > Индикаторы". Archived from the original on 2018-11-13. Retrieved 2018-11-13.
 271. ^ "Archived copy". Archived from the original on 2018-11-13. Retrieved 2018-11-13.{{cite web}}: CS1 maint: archived copy as title (link)
 272. ^ "База данных ФОМ > Индикаторы". Archived from the original on 2018-11-13. Retrieved 2018-11-13.
 273. ^ "Archived copy". Archived from the original on 2018-11-13. Retrieved 2018-11-13.{{cite web}}: CS1 maint: archived copy as title (link)
 274. ^ "Archived copy". Archived from the original on 2018-11-13. Retrieved 2018-11-13.{{cite web}}: CS1 maint: archived copy as title (link)
 275. ^ "Archived copy". Archived from the original on 2018-11-13. Retrieved 2018-11-13.{{cite web}}: CS1 maint: archived copy as title (link)
 276. ^ "Archived copy". Archived from the original on 2018-11-13. Retrieved 2018-11-13.{{cite web}}: CS1 maint: archived copy as title (link)
 277. ^ "Archived copy". Archived from the original on 2018-11-13. Retrieved 2018-11-13.{{cite web}}: CS1 maint: archived copy as title (link)
 278. ^ "Archived copy". Archived from the original on 2018-11-13. Retrieved 2018-11-13.{{cite web}}: CS1 maint: archived copy as title (link)
 279. ^ a b "Archived copy". Archived from the original on 2018-11-13. Retrieved 2018-11-13.{{cite web}}: CS1 maint: archived copy as title (link)
 280. ^ "Archived copy". Archived from the original on 2018-11-13. Retrieved 2018-11-13.{{cite web}}: CS1 maint: archived copy as title (link)
 281. ^ "Archived copy". Archived from the original on 2018-11-13. Retrieved 2018-11-13.{{cite web}}: CS1 maint: archived copy as title (link)
 282. ^ "Archived copy". Archived from the original on 2018-11-13. Retrieved 2018-11-13.{{cite web}}: CS1 maint: archived copy as title (link)
 283. ^ "CEC". Archived from the original on 2018-11-13. Retrieved 2018-11-13.
 284. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af "Electoral ratings in the dynamics. Summer-Winter 2001 (Residents of the North-West Federal District) FOM". Archived from the original on 2018-11-12. Retrieved 2018-11-11.
 285. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af "Electoral ratings in the dynamics. Summer-Winter 2001 (Residents of the Siberian Federal District) FOM". Archived from the original on 2018-11-12. Retrieved 2018-11-11.
 286. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q "Electoral ratings in the dynamics. Winter-Spring 2001 (Residents of the Southern District) FOM". Archived from the original on 2018-11-11. Retrieved 2018-11-11.
 287. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af "Electoral ratings in the dynamics. Summer-Winter 2001 (Residents of the Southern Federal District) FOM". Archived from the original on 2018-11-12. Retrieved 2018-11-11.
 288. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af "Electoral ratings in the dynamics. Summer-Winter 2001 (Residents of the Ural Federal District) FOM". Archived from the original on 2018-11-12. Retrieved 2018-11-11.
 289. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag "Electoral ratings in the dynamics. Summer-Winter 2001 (Residents of the Volga Federal District) FOM". Archived from the original on 2018-11-08. Retrieved 2018-11-08.