List of Aramaic acronyms

This is a list of Jewish Babylonian Aramaic and Jewish Palestinian Aramaic acronyms.

This list is far from complete; you can help by expanding it.

Sorting orderEdit

The entries in each section are sorted according to the Hebrew alphabet. Prefixes indicating prepositions and articles (such as ב, ד, ה, ש, כ) have been removed, with the following exceptions:

 • Where the acronym is incomprehensible or meaningless without the prefix
 • Where the prefix is so integral to the acronym that variants without it rarely, if ever, occur

NumeronymsEdit

Some abbreviations included here are actually gematria (Hebrew numeronyms), but the number is so closely associated with some noun that it is grammatically used as a noun and is synonymous with it, for example ב"ן, Ban. Other abbreviations contain a variable gematria component alongside other words, like the chapter references פי"א perek yud-alef (chapter 11) or פ"ט perek tet (chapter 9). Rather than list separate entries for every possible gematria, or use only one number for an example, the gematria component is replaced with [x] to produce (for example) [x]"פ.

Hebrew acronymsEdit

Some Hebrew acronyms are not included here; they may be found in the List of Hebrew acronyms.

Many of the abbreviations here are similar or identical to corresponding Hebrew acronyms. In fact, a work written in Aramaic may have Hebrew acronyms interspersed throughout (ex. Talmud, Midrash), much as a Hebrew work may borrow from Aramaic (ex. Tanya).

ListEdit

אEdit

 • איו אומרים, א"א (ein omrim) - we cannot say
 • אריך אנפין, א"א (Arich_Anpin) - The Partzuf of Hochma, the central, initial Partzuf in the world of Atzilut, from which all the other Partzufim originate. There is a special Partzuf, a system called Arich Anpin. Through it, the Light trickles downward and descends on us in droplets. We are unable to perceive the Light as a direct flow, but only drop by drop.
 • אצילות בריאה יצירה עשיה, אבי"ע (Abiya, Atzilut, Beriah, Yetzirah, Asiah) - (Kabbalah) the Four Worlds. See בי"ע
 • 'אפילו, אפי (afilu) - even, even if
 • 'אצילות, אצי (Atzilut) - (Kabbalah) the highest of the Four Worlds. See אבי"ע
 • אדם קדמון, א"ק (Ak, Adam Kadmon) - (Kabbalah) Primordial Man, a spiritual level transcending Atzilut
 • אמר רבי, א"ר (amar rabi) - rabbi said
 • אמרו רז"ל, ארז"ל (amru razal) - the sages said. See also רז"ל

בEdit

 • בבא בתרא, ב"ב (Bava Batra) - a tractate of the Talmud, lit. final gate
 • בית דין, ב"ד (beit din) - Jewish court of three adult men, lit. house of judgement. See also בי"ד
 • בית הלל, ב"ה (Beit Hillel) - the academy of Hillel, lit. the house of Hillel
 • בית דין, בי"ד (beit din) - Jewish court of three adult men, lit. house of judgement. See also ב"ד
 • בריאה יצירה עשיה, בי"ע (Biya, Beriah, Yetzirah, Asiah) - (Kabbalah) the three nethermost of the Four Worlds, where the denizens thereof are aware of their own existence. See אבי"ע
 • בבא מציעא, ב"מ (Bava Metzia) - a tractate of the Talmud, lit. middle gate
 • ב"ן (Ban) - (Kabbalah) a spelling-out of the Tetragrammaton numerically equal to 52, the gematria of ב"ן. (Usually appears as שם ב"ן)
 • בסיעטא דשמיא, ב"סד (besiyata dishmaya) - with the help of Heaven. Typically at the top right corner of a printed or written page. See also ב"ה in the List of Hebrew acronyms
 • בבא קמא, ב"ק (Bava Kama) - a tractate of the Talmud, lit. first gate
 • בית שמאי, ב"ש (Beit Shammai) - the academy of Shammai, lit. the house of Shammai

גEdit

 • 'גומר(ה), גו (gomra/gomer) - etcetera
 • גם כן, ג"כ (gam kein) - as well, lit. like so also
 • 'גמרא, גמ (Gemara) - the explanation and discussion of the Mishna as printed in the Talmud

דEdit

 • דאם כן, דא"כ (de'im kein) - because if so

הEdit

 • הרי הוא, ה"ה (harei hu) - it is, he is
 • 'הוי (Havayeh) - (Kabbalah) "God," (a rearrangement of the letters indicating) the Tetragrammaton, indicating kindness, mercy and revelation
 • הרי זה, ה"ז (harei zeh) - this is
 • הוה ליה למימר, הול"ל (havah leih lemeimar) - shouldn't he have said
 • הני מילי, ה"מ (hanei milei) - this statement, lit. these words

חEdit

 • חס ושלום, ח"ו (chas veshalom) - Heaven forbid, lit. compassion and peace

טEdit

 • טלית גדול, ט"ג (talit gadol) - the large talit

יEdit

 • יצר הטוב, יצה"ט (yetzer hatov) - the good inclination. See also יצ"ט
 • יצר הרע, יצה"ר (yetzer hara) - the evil inclination
 • יצר טוב, יצ"ט (yetzer tov) - good inclination. See also יצה"ט

כEdit

 • כי אם, כ"א (ki im) - unless
 • 'כולו, כו (chulu)- etcetera
 • כל שכן, כ"ש (kol shekein) - all the more so. See also ק"ו

לEdit

 • 'לשון, ל (lashon) - relating to, lit. tongue/language (used to indicate etymology or a definition)

מEdit

 • מיין דכורין, מ"ד (mad/mayin dechurin) - (Kabbalah) "masculine" waters, i.e. Heavenly action
 • מ"ה (Mah) - (Kabbalah) a spelling-out of the Tetragrammaton numerically equal to 45, the gematria of מ"ה. (Usually appears as שם מ"ה)
 • מהדורא קמא, מהדו"ק (mahadura kama) - "first edition," editio princeps
 • מכל מקום, מ"מ (mikol makom) - in any case, lit. from any place
 • ממלא כל עלמין, ממכ"ע (memaleh kol almin) - (Kabbalah) immanent in creation, lit. filling all worlds. See also סוכ"ע
 • מיין נוקבין, מ"ן (man/mayin nukvin) - (Kabbalah) "feminine" waters, i.e. human action
 • מצו(ו)ת עשה, מ"ע (mitzvot/mitzvat asei) - positive commandment, lit. commandment [to] do. See also רמ"ח

נEdit

 • נביאים וכתובים, נ"ך (Nach) - the parts of the Tanakh aside from the Pentateuch, lit. "Prophets and Writings." See also תנ"ך
 • 'נוקבא, נוק (nukva)- female, feminine
 • 'נקרא, נק (nikra) - it/he is called

סEdit

 • סובב כל עלמין, סוכ"ע (sovev kol almin) - (Kabbalah) transcending all creation, lit. surrounding all the worlds. See also ממכ"ע
 • סטרא אחרא, סט"א (sitra achra) - (Kabbalah) the side of unholiness and the Kelipot, lit. the other side
 • סוף סוף, סו"ס (sof sof) - ultimately, lit. end of end
 • ספר תורה, ס"ת (Seifer Torah) - a Torah scroll, containing the Torah

עEdit

 • על זה, ע"ז (al zeh) - on this, regarding this, above this
 • על ידי, ע"י (al yedei) - because of, through agency of, lit. by the hand of
 • עד כאן, ע"כ (ad kan) - until this point, lit. until here
 • על כך, ע"כ (al kach) - thus, lit. [based] on this
 • על כן, ע"כ (al kein) - therefore
 • על כרחך, ע"כ (al karchach) - we are forced [to conclude], perforce, lit. on your compulsion
 • 'עמוד, עמ (amud) - side, page, lit. column
 • על פי, ע"פ (al pi) - according to, lit. by the mouth of
 • עשרת ימי תשובה, עשי"ת (Aseret Yemei Teshuvah) - the Ten Days of Teshuvah

פEdit

 • [x] 'פ ,[x] פרק (perek [x]) - chapter [x]. But, see פ"ק
 • 'פרשת, פ (parshat) - the [Torah] portion of
 • 'פירוש, פי (pirush) - which means, lit. [the] explanation [is]
 • פסיק רישא, פס"ר (pesik reisha) - obvious conclusion, lit. [if] the head is separated, [is it not dead?]
 • פרק קמא, פ"ק (perek kama) - in the first chapter. See [x] 'פ
 • פירוש רש"י, פרש"י (pirush Rashi) - Rashi explains, Rashi's explanation

צEdit

 • צריך להיות, צ"ל (tzarich lihiyot) - it should/must be (can be used to indicate a textual correction)
 • צריך עיון, צ"ע (tzarich iyun) - [this] requires investigation. See also צע"ק
 • צריך עיון קצת, צע"ק (tzarich iyun ketzat) - [this] requires a little investigation. See also צ"ע

קEdit

 • קל וחומר, ק"ו (kal vachomer) - all the more so, at least as much so, lit. light and weighty. See also כ"ש
 • קודשא בריך הוא, קוב"ה (Kudsha Brich Hu) - the Blessed Holy One
 • קימלא לן, קי"ל (kaimla lan) - we have established, lit. established for us
 • קריאת שמע, ק"ש (keriat shema) - reading of the Shema

רEdit

 • 'ראיה, ראי (raya) - proof
 • ראש השנה, ר"ה (Rosh HaShanah) - the beginning of the year
 • רבותינו זכרונם לברכה, רז"ל (Razal) - "Our Rabbis, of blessed memory," referring to Jewish sages of previous generations. See also חז"ל
 • ראש חודש, ר"ח (Rosh Chodesh) - the beginning of the month
 • רחמנא לצלן, ר"ל (Rachamana litzlan) - Heaven forbid, lit. may the Merciful One spare us
 • רעיא מהימנא, ר"מ (Ra'aya Mehemna) - a commentary on the Zohar, lit. The Faithful Shepherd
 • רמ"ח (remach) - 248, indicating either the 248 positive mitzvot or the 248 organs of the human body. See also תרי"ג and שס"ה
 • רפ"ח (rapach) - (Kabbalah) 288, indicating the 288 sparks resulting from the Shattering of the Vessels of the world of Tohu

שEdit

 • 'שנאמר, שנא (shene'emar) - as it says
 • שס"ה (shesah) - 365, indicating either the 365 negative mitzvot, the 365 veins and sinews of the human body, or the 365 days of the solar year. See also תרי"ג and רמ"ח
 • שמנה עשרה, ש"ע (Shemoneh Esrei) - (Liturgy) the amidah, or standing prayer, lit. [the order of] 18 [blessings]
 • שליח ציבור, ש"ץ (shali'ach tzibur) - prayer leader, lit. emissary of the community
 • שבת קודש, ש"ק (Shabat Kodesh) - the Holy Shabbat
 • שקלא וטריא, שקו"ט (shakla vetarya) - (Talmud) discussion, give and take, lit. take and give

תEdit

 • תורה שבכתב, תושב"כ (Torah SheBichtav) - the Written Torah. See also תושבע"פ and תנ"ח
 • תורה שבעל פה, תושבע"פ (Torah SheBe'al Peh) the Oral Torah. See also תושב"כ
 • תשבי יתרץ קושיות ואביות, תיק"ו (teiku, Tishbi yetareitz kushiyot ve'avayot) - it stands unresolved, lit. the Tishbite (Elijah the Prophet, in the time of the Moshiach) will answer questions and problems
 • תורה נביאים וכתובים, תנ"ך (Tanakh) - the Bible, lit. "Torah [five books of Moses], Prophets and Writings." See also נ"ך
 • תנא קמא, ת"ק (Tanna kama) - the first Tanna [mentioned]
 • תרי"ג (taryag) - 613, usu. indicating the 613 mitzvot. Also used to indicate the 613 corresponding organs and veins of the human body. See also רמ"ח and שס"ה
 • תקיעה תרועה תקיעה, תר"ת (tarat, tekiah teruah, tekiah) - a series of shofar blasts
 • תקיעה שברים-תרועה תקיעה, תשר"ת (tashrat, tekiah, shevarim-teruah, tekiah) - a series of shofar blasts
 • תקיעה שברים תקיעה, תש"ת (tashat, tekiah, shevarim, tekiah) - a series of shofar blasts
 • תפילה של יד, תש"י (tefilah shel yad) - the arm tefillin
 • תפילה של ראש, תש"ר (tefilah shel rosh) - the head tefilin