List of Chinese films of the 1970s

This is a list of films produced in mainland China ordered by year of release in the 1970s. For an alphabetical listing of Chinese films see Category:Chinese films

1970Edit

Title Chinese Title Director Actors Genre Notability
The Red Detachment of Women 红色娘子军 Pan Wenzhan, Fu Jie Liu Qingtan, Xue Jinghua, Song Chen Musical/Ballet Produced by the Beijing Film Studio
Red Flag Canal 红旗渠 Hao Yusheng Documentary See Red Flag Canal
The Red Lantern 红灯记 Cheng Yin Hao Liang, Gao Yuqian, Liu Changyu Beijing Opera Produced by August First Film Studio
Taking Tiger Mountain by Strategy 智取威虎山 Xie Tieli Chen Jinbo, Tong Xiangling Beijing Opera A television production was also made the same year

1971Edit

Title Chinese Title Director Actors Genre Notability
Shajiabang 沙家浜 Wu Zhaodi Tan Yuanshou, Hong Xuefei, Wan Yiying Musical Produced by the Changchun Film Studio

1972Edit

Title Chinese Title Director Actors Genre Notability
After School 放学以后 Yan Dingxian Animation
Ode to the Dragon River 龙江颂 Xie Tieli Li Bingshu, Zhou Yunmin, Ma Míngqun, Sun Meihua Beijing Opera Film is set in 1963
On the Docks 海港 Xie Tieli, Xie Jin Li Lifang, Zhao Wenkui, Zhu Wenhu, Guo Zhongqin, Zhou Zhuoran Beijing Opera Filmed version of On the Docks
Raid on the White Tiger Regiment 奇袭白虎团 Su Li, Wang Yan Song Yuqing, Xie Tongxi, Xing Yumin Beijing Opera Film is set during the Korean War
The Red Detachment of Women 红色娘子军 Cheng Yin Feng Zhixiao, Du Jinfang, Qu Suying Beijing Opera Produced by the August First Film Studio
White Haired Girl 白毛女 Sang Hu Mao Huifang, Shi Zhongqin, Ling Guiming Ballet

1973Edit

Title Chinese Title Director Actors Genre Notability
East China Sea Sentinel 东海小哨兵 Hu Xionghua Animation Produced by Shanghai Animation Film Studio
Little 8th Route Army 小八路 Lei You Animation Produced by Shanghai Animation Film Studio
Little Bugler 小号手 Wang Shuchen, Yan Dingxian Animation Produced by Shanghai Animation Film Studio
On the Docks 海港 Xie Tieli, Xie Jin Li Lifang, Zhao Wenkui, Zhu Wenhu, Guo Zhongqin, Zhou Zhuoran Beijing Opera Second filmed version of On the Docks with same director and actors
Sunny Days 艳阳天 Lin Nong Zhang Lianwen, Guo Zhenqing, Ma Jingwu Drama Alternate title: Bright Sunny Skies. From Hao Ran short story of the same name.
Tremendous Flood 战洪图 Su Li, Yuan Naichen Lu Su, Cun Li, Cai Songling Drama

1974Edit

Title Chinese Title Director Actors Genre Notability
The Fiery Years 火红的年代 Fu Chaowu, Sun Yongping, Yu Zhongying Yu Yang, Zheng Danian, Wen Xiying Drama
Sparkling Red Star 闪闪的红星 Li Jun, Li Ang Zhu Xinyun, Gao Baocheng, Liu Jiang, Liu Jizhong Propaganda/Drama
Start an Undertaking 创业 Yu Yanfu Zhang Lianwen, Li Rentang, Chen Ying Drama Alternate title: The Pioneers

1975Edit

Title Chinese Title Director Actors Genre Notability
A Yong 阿勇 Sun Jing, Yan Xueshu Liang Baoqing, Zhang Shikun, Li Qing Drama
Before the Storm 雷雨之前 Li Wenhu Wang Li, Wang Baokun, Li Shixi, Zhao Yijun, Shi Cunyu Drama Alternate title: Before the Thunderstorm
Breaking with Old Ideas 決裂 Li Wenhua Guo Zhenqing, Wang Suya, Wenxi Ying, Ge Cunzhuang Drama
The Golden Road (Part One) 金光大道 (上集) Lin Nong, Sun Yu Zhang Guomin, Wang Fuli, Pu Ke Drama From Hao Ran short story of the same name
Spring Seedlings 春苗 Xie Jin, Liang Tinduo, Yan Bili Li Xiuming, Gao Baocheng, Da Shichang Drama
Youth in Wartime 烽火少年 Dong Kena Qiu Yingsan, Ma Jingwu, Wang Jingchun Drama

1976Edit

Title Chinese Title Director Actors Genre Notability
Mountains in Impulse 沸腾的群山 Chen Fangqian, Gan Xuewei, Li Wei Zhang Lianwen, Shi Baoguang, Xu Zhangyou War

1977Edit

Title Chinese Title Director Actors Genre Notability
Ao Jinma 奥金玛 Liu Baode, Zhang Qicang Zhaxilamu, Deqingzhuoma, Tie Duoji Drama
Defense in the Sky 蓝天防线 Wang Weiyi Zhu Shimao, Xia Zongyou, Ning Xiaozhou, Lin Shujin Action/Thriller
Fire over the Yan River 延河战火 Lu Jianhua Li Junhai, Lü Jieren, Han Tao War
Fishing Island in a Fury 渔岛怒潮 Zhang Jingren Da Qi, Liu Jizhong, Li Hui War
Three Black Triangles 黑三角 Chen Fangqian, Liu Chunlin Liu Jia, Ling Yuan, Lei Ming, Zhang Ping Action/Spy Literally Black Triangle
Trace of a Bear 熊迹 Zhao Xinshui Shi Weijian, Li Moran, Deng Shutian, Gu Lan Mystery Alternate title: Bear Tracks
Youth 青春 Xie Jin Joan Chen, Yu Ping, Wang Xiyan Drama

1978Edit

Title Chinese Title Director Actors Genre Notability
The Blue Bay 蓝色的海湾 Ai Shui, Yan Xuezhe Xin Jing, Cao Jingyang, Wang Yixiang Drama
Desert Camel 沙漠驼铃 Liu Qiong Jiao Huang, Wang Hui, Liang Boluo, Chen Hongmei Thriller Literal title: Desert Camel Bell
Dinglong Town 丁龙镇 Wei Rong Li Zhaoming, Guan Zhangzhu Thriller
Eventful Years 峥嵘岁月 Jing Mukui, Wang Feng Zhang Hui, Gu Yongfei, Ling Yuan, Li Yan Drama
The Fight in Leopard Valley 豹子湾战斗 Jiang Shusheng, Wang Jiayi Li Chengbin, Liu Guifen, Yang Xiuzhang War
A Liaison Woman 女交通员 Qin Fusheng Lu Guilan, Yin Da, Zhang Na, Liu Hongkun War
The Man Who Lost His Memory 失去记忆的人 Huang Zuolin, Yan Bili Wu Xiqian, Zhao Jiayan, Ma Guanying, Lin Lan Drama
A Rigorous Course 严峻的历程 Su Li, Zhang Jianyou Guo Zhenqing, Tiancheng Ren, Sun Guolu Drama
The Shark Hunters 斗鲨 Tao Jin Zhang Guomin, Zhang Liang, Shi Jin Thriller "Shark" refers to the code name of a KMT spy chief
Spark in a Mountain Village 山寨火种 Liu Zhongming Zhao Yamin, Fang Huo, Li Wenwei War
Spring Comes Early on the Southern Border 南疆春早 Guo Jun, Xiao Lang Zhang Liwei, Xu Xiaoyuan, Cui Hua, Wang Limin Drama
Uproot Eagle-Grave 平鹰坟 Fu Chaowu, Gao Zheng Zhang Fa, Deng Xiaoling, Qiao Qi Drama

1979Edit

Title Chinese Title Director Actors Genre Notability
After the Blue Flash 蓝光闪过之后 Fu Chaowu, Gao Zheng Zhao Lian, He Shuohua Drama Film is set against the backdrop of the July 1976 Tangshan earthquake. "Blue" in the title refers to a blue dress. Winner of Best Art Design at the 1980 Hundred Flowers Awards.
Ah, Cradle 奥!摇篮 Xie Jin Zhu Xijuan, Zhang Yongshou Drama
Aolei Yilan 奥雷·一兰 Tang Xiaodan Zhang Yuhong, Zhong Xinghuo Drama Film is set in the time leading up to the 17th century Sino-Russian border conflicts.
Battle of Jinan City 济南战役 Zhu Wenshun Guo Zhenqing, Yuan Yaodong War Film is about the Battle of Jinan.
Call of the Front 归心似箭 Li Jun Siqin Gaowa, Zhao Erkang War/Romance Also known as Anxious to Return. Film is set in WWII.
Cherries 樱-サクラ Han Xiaolei, Zhan Xiangchi Cheng Xiaoying, Jiang Yunhui, Li Lin, Ouyang Yuqiu Drama
The Dawn 曙光 Tian Ran Wang Tianpeng, Da Shichang War Film is set in early 1930 during the Chinese Civil War
Flying to the Future 飞向未来 Lu Xiaoya, Miao Ling Qu Jia, Hu Rong Family
From Slave to General 从奴隶到将军 Wang Yan Yang Zaibao, Wu Xiqian, Zhang Jinling Drama Literally From Slave to General
Hearts for the Motherland 海外赤子 Ou Fan, Xing Jitian Joan Chen, Qin Yi Drama
Li Siguang 李四光 Ling Zifeng Sun Daolin, Yu Ping, Wang tiecheng Biographical Based on Li Siguang
Little Flower 小花 Huang Jianzhong Joan Chen, Liu Xiaoqing, Tang Guoqiang Drama Co-winner of Best Picture, winner of Best Actress (Joan Chen), Best Cinematography, and Best Music at the 1980 Hundred Flowers Awards.
Prince Nezha's Triumph Against Dragon King 哪吒闹海 Yan Ding Xian, Wang Shuchen Animated/Family Co-winner Best Art Picture at the 1980 Hundred Flowers Awards.
Reverberations of Life 生活的颤音 Wu Tianming, Teng Wenji Shi Zhongqi, Leng Mei, Xiang Ying Drama Alternate title: The Thrill of Life
Troubled Laughter 苦恼人的笑 Deng Yimin,
Yang Yanjin
Li Zhiyu, Pan Hong Drama Screened at the 1981 Cannes Film Festival
Young Swallow 乳燕飞 Sun Jing, Yao Shoukang Chen Zurong, Cui Hua Drama
What a Family 瞧这一家子 Wang Haowei Chen Peisi, Liu Xiaoqing Drama Winner Best Supporting Actor (Liu Xiaoqing) at the 1980 Hundred Flowers Awards.

Mainland Chinese Film Production TotalsEdit

Year Total Films[1]
1970 5
1971 2
1972 6
1973 5
1974 17
1975 25
1976 95
1977 22
1978 39
1979 59

See alsoEdit

ReferencesEdit

  1. ^ From Encyclopaedia of Chinese Films 1949.10-1976 and 1977-1994 tables of contents. This only includes story (故事) and musical (戏曲) films. It does not include documentary or animation films.

SourcesEdit

  • 中国影片大典 Encyclopaedia of Chinese Films. 1949.10-1976, 故事片·戏曲片. (2001). Zhong guo ying pian da dian: 1949.10-1976. Beijing: 中国电影出版社 China Movie Publishing House. ISBN 7-106-01508-3
  • 中国影片大典 Encyclopaedia of Chinese Films. 1977-1994, 故事片·戏曲片. (1995). Zhong guo ying pian da dian: 1977-1994. Beijing: 中国电影出版社 China Movie Publishing House. ISBN 7-106-01095-2
  • 中国艺术影片编目 China Art Film Catalog (1949-1979). (1981) Zhongguo Yi Shu Ying Pian Bian Mu (1949-1979). Beijing: 文化艺术出版社 Culture and Arts Press.

External linksEdit