Talk:Yoruba numerals

Latest comment: 1 year ago by Adeola Ready in topic Àwọn Nọ́mbà Yorùbá

Possible Source: Science and an African LogicEdit

Helen Verran’s "Science and an African Logic" also covers Yoruba numerals -- Simulo (talk) 13:31, 11 January 2020 (UTC)Reply[reply]

Àwọn Nọ́mbà YorùbáEdit

Àwọn Nọ́mbà Yorùbá

0 odo 1 ení 2 èjì 3 ẹ̀ta 4 ẹ̀rin 5 àrún 6 ẹ̀fà 7 èje 8 ẹ̀jọ 9 ẹ̀sán 10 ẹ̀wá 11 ọ̀kanlá 12 èjìlá 13 ẹ̀talá 14 ẹ̀rinlá 15 ẹ́ẹdógún 16 ẹẹ́rìndílógún 17 eétàdílógún 18 eéjìdílógún 19 oókàndílógún 20 ogún 21 ọkanlelogun 22 ejilelogun 23 ẹtalelogun 24 ẹrinlelogun 25 ẹ́ẹdọ́gbọ̀n 26 ẹrindinlọgbọn 27 ẹtadinlọgbọn 28 ejidinlọgbọn 29 ọkandinlọgbọn 30 ọgbọ̀n 31 ọkanlelọgbọn 32 ejilelọgbọn 33 ẹtalelọgbọn 34 ẹrinlelọgbọn 35 arundinlogoji 36 ẹrindinlogoji 37 ẹtadinlogoji 38 ejidinlogoji 39 ọkandinlogoji 40 ogójì 50 àádọ́ta 60 ọgọ́ta 70 àádọ́rin 80 ọgọ́rin 90 àádọ́rùn 100 ọgọ́rùn 110 àádọ́fà 120 ọgọ́fà 130 àádóje 140 ogóje 150 àádọ́jọ 160 ọgọ́jọ 170 àádọ́sán 180 ọgọ́sàn 190 ẹ̀wadilúɡba 200 igba 300 ọ̀ọ́dúrún 400 irinwó 500 ọ̀ọ́dẹ́gbẹ̀ta 600 ẹgbẹ̀ta 700 ọ̀ọ́dẹ́gbẹ̀rin 800 ẹgbẹ̀rin 900 ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀rún 1,000 ẹgbẹ̀rún 2,000 ẹgbẹ̀wá 3,000 ẹgbẹ́ẹdógún 4,000 ẹgbàajì 5,000 ẹgbẹ́ẹdọ́gbọ̀n 6,000 ẹgbàáta 7,000 ẹ̀ẹ́dẹ́ɡbarin 8,000 ẹgbàárin 9,000 ẹ̀ẹ́dẹ́ɡbàárùn 10,000 ẹgbàárùn 100,000 ọkẹ́ marun 1,000,000 àádọ́ta ọkẹ́ Adeola Ready (talk) 12:27, 25 September 2021 (UTC)Reply[reply]