The original Nicene Creed (/ˈnsn/; Greek: Σύμβολον τῆς Νικαίας; Latin: Symbolum Nicaenum) was first adopted at the First Council of Nicaea in 325. In 381, it was amended at the First Council of Constantinople. The amended form is also referred to as the Nicene Creed, or the Niceno-Constantinopolitan Creed for disambiguation.

Icon depicting Constantine I, accompanied by the bishops of the First Council of Nicaea (325), holding the Niceno-Constantinopolitan Creed of 381. First line of main text in Greek: Πιστεύω εἰς ἕνα Θ[εό]ν, πατέρα παντοκράτορα, ποιητὴν οὐρανοῦ κ[αὶ] γῆς,. Translation: "I believe in one god, the father the almighty, maker of heaven and earth".

The Nicene Creed is the defining statement of belief of Nicene or mainstream Christianity[1][2] and in those Christian denominations that adhere to it. The Nicene Creed is part of the profession of faith required of those undertaking important functions within the Orthodox and Catholic[3][4] Churches.

Nicene Christianity regards Jesus as divine and "begotten of the Father". Various non-Nicene doctrines, beliefs, and creeds have been formed since the fourth century, all of which are considered heresies[5] by adherents of Nicene Christianity.

In Western Christianity, the Nicene Creed is in use alongside the less widespread Apostles' Creed.[6][7][8] In musical settings, particularly when sung in Latin, this creed is usually referred to by its first word, Credo. On Sundays and solemnities, one of these two creeds is recited in the Roman Rite Mass after the homily. In the Byzantine Rite, the Nicene Creed is sung or recited at the Divine Liturgy, immediately preceding the Anaphora (eucharistic prayer), and is also recited daily at compline.[9][10]

HistoryEdit

 
Oldest extant manuscript of the Nicene Creed, dated to the 6th century
 
Crucial formulation in the Greek of the creed shown in the icon above: homoousion tooi p(a)tri ('of one Being with the Father').

The purpose of a creed is to provide a doctrinal statement of correct belief among Christians. The creeds of Christianity have been drawn up at times of conflict about doctrine: acceptance or rejection of a creed served to distinguish believers and heretics. For that reason, a creed was called in Greek a σύμβολον, symbolon, which originally meant half of a broken object which, when fitted to the other half, verified the bearer's identity.[11] The Greek word passed through Latin symbolum into English "symbol", which only later took on the meaning of an outward sign of something.[12]

The Nicene Creed was adopted to resolve the Arian controversy, whose leader, Arius, a clergyman of Alexandria, "objected to Alexander's (the bishop of the time) apparent carelessness in blurring the distinction of nature between the Father and the Son by his emphasis on eternal generation".[13] Emperor Constantine called the Council at Nicaea to resolve the dispute in the church which resulted from the widespread adoption of Arius' teachings, which threatened to destabilize the entire empire. Following the formulation of the Nicene Creed, Arius' teachings were henceforth marked as heresy.[14]

The Nicene Creed of 325 explicitly affirms the Father as the "one God" and as the "Almighty," and Jesus Christ as "the Son of God", as "begotten of [...] the essence of the Father," and therefore as "consubstantial with the Father," meaning, "of the same substance"[15][16] as the Father; "very God of very God." The Creed of 325 does mention the Holy Spirit but not as "God" or as "consubstantial with the Father." The 381 revision of the creed at Constantinople (i.e., the Niceno-Constantinopolitan Creed), which is often simply referred to as the "Nicene Creed," speaks of the Holy Spirit as worshipped and glorified with the Father and the Son. The Athanasian Creed, formulated about a century later, which was not the product of any known church council and not used in Eastern Christianity, describes in much greater detail the relationship between Father, Son, and Holy Spirit. The earlier Apostles' Creed, apparently formulated before the Arian controversy arose in the fourth century, does not describe the Son or the Holy Spirit as "God" or as "consubstantial with the Father."[17]

St. Thomas Aquinas stated that the phrase for us men, and for our salvation was to refute the error of Origen, "who alleged that by the power of Christ's Passion even the devils were to be set free." He also stated that the phrases stating Jesus was made incarnate by the Holy Spirit was to refute the Manicheans "so that we may believe that He assumed true flesh and not a phantastic body," and He came down from Heaven was to refute the error of Photius, "who asserted that Christ was no more than a man." Furthermore, the phrase and He was made man was to "exclude the error of Nestorius, according to whose contention the Son of God ... would be said to dwell in man [rather] than to be man."[18]

Original Nicene Creed of 325Edit

The original Nicene Creed was first adopted at the First Council of Nicaea, which opened on 19 June 325. The text ends with anathemas against Arian propositions, preceded by the words: "We believe in the Holy Spirit" which terminates the statements of belief.[19][20][21][22][23]

F. J. A. Hort and Adolf von Harnack argued that the Nicene Creed was the local creed of Caesarea (an important center of Early Christianity)[24] recited in the council by Eusebius of Caesarea. Their case relied largely on a very specific interpretation of Eusebius' own account of the council's proceedings.[25] More recent scholarship has not been convinced by their arguments.[26] The large number of secondary divergences from the text of the creed quoted by Eusebius make it unlikely that it was used as a starting point by those who drafted the conciliar creed.[27] Their initial text was probably a local creed from a Syro-Palestinian source into which they inserted phrases to define the Nicene theology.[28] The Eusebian Creed may thus have been either a second or one of many nominations for the Nicene Creed.[29]

The 1911 Catholic Encyclopedia says that, soon after the Council of Nicaea, the church composed new formulae of faith, most of them variations of the Nicene Symbol, to meet new phases of Arianism, of which there were at least four before the Council of Sardica (341), at which a new form was presented and inserted in its acts, although the council did not accept it.[30]

Niceno-Constantinopolitan CreedEdit

What is known as the "Niceno-Constantinopolitan Creed" or the "Nicene-Constantinopolitan Creed",[a] received this name because it was adopted at the Second Ecumenical Council held in Constantinople in 381 as a modification of the original Nicene Creed of 325. In that light, it also came to be very commonly known simply as the "Nicene Creed". It is the only authoritative ecumenical statement of the Christian faith accepted by the Catholic Church (with the addition of the Filioque), the Eastern Orthodox Church, Oriental Orthodoxy, the Church of the East, much of Protestantism including the Anglican communion.[31][32] (The Apostles' and Athanasian creeds are not as widely accepted.)[5]

It differs in a number of respects, both by addition and omission, from the creed adopted at the First Council of Nicaea. The most notable difference is the additional section:

And [we believe] in the Holy Ghost, the Lord and Giver-of-Life, who proceedeth from the Father, who with the Father and the Son together is worshipped and glorified, who spake by the prophets. And [we believe] in one, holy, catholic and Apostolic Church. We acknowledge one Baptism for the remission of sins, [and] we look for the resurrection of the dead and the life of the world to come. Amen.[33]

Since the end of the 19th century,[34] scholars have questioned the traditional explanation of the origin of this creed, which has been passed down in the name of the council, whose official acts have been lost over time. A local council of Constantinople in 382 and the Third Ecumenical Council (Council of Ephesus of 431) made no mention of it,[35] with the latter affirming the 325 creed of Nicaea as a valid statement of the faith and using it to denounce Nestorianism. Though some scholarship claims that hints of the later creed's existence are discernible in some writings,[36] no extant document gives its text or makes explicit mention of it earlier than the Fourth Ecumenical Council at Chalcedon in 451.[34][35][37] Many of the bishops of the 451 council themselves had never heard of it and initially greeted it skeptically, but it was then produced from the episcopal archives of Constantinople, and the council accepted it "not as supplying any omission but as an authentic interpretation of the faith of Nicaea".[35] In spite of the questions raised, it is considered most likely that this creed was in fact introduced at the 381 Second Ecumenical Council.[5]

On the basis of evidence both internal and external to the text, it has been argued that this creed originated not as an editing of the original Creed proposed at Nicaea in 325, but as an independent creed (probably an older baptismal creed) modified to make it more like the Nicene Creed.[38] Some scholars have argued that the creed may have been presented at Chalcedon as "a precedent for drawing up new creeds and definitions to supplement the Creed of Nicaea, as a way of getting round the ban on new creeds in Canon 7 of Ephesus".[37] It is generally agreed that the Niceno-Constantinopolitan Creed is not simply an expansion of the Creed of Nicaea, and was probably based on another traditional creed independent of the one from Nicaea.[5][34]

The Third Ecumenical Council (Ephesus) reaffirmed the original 325 version[b] of the Nicene Creed and declared that "it is unlawful for any man to bring forward, or to write, or to compose a different (ἑτέραν) faith as a rival to that established by the holy Fathers assembled with the Holy Ghost in Nicaea" (i.e., the 325 creed). The word ἑτέραν is more accurately translated as used by the council to mean "different", "contradictory", rather than "another".[40] This statement has been interpreted as a prohibition against changing this creed or composing others, but not all accept this interpretation.[40] This question is connected with the controversy whether a creed proclaimed by an ecumenical council is definitive in excluding not only excisions from its text but also additions to it.[citation needed]

In one respect, the Eastern Orthodox Church's received text of the Niceno-Constantinopolitan Creed differs from the earliest text,[41] which is included in the acts of the Council of Chalcedon of 451: The Eastern Orthodox Church uses the singular forms of verbs such as "I believe", in place of the plural form ("we believe") used by the council. Byzantine Rite Eastern Catholic Churches use exactly the same form of the creed, since the Catholic Church teaches that it is wrong to add "and the Son" to the Greek verb "ἐκπορευόμενον", though correct to add it to the Latin "qui procedit", which does not have precisely the same meaning.[42] The form generally used in Western churches does add "and the Son" and also the phrase "God from God", which is found in the original 325 Creed.[43]

Comparison between creed of 325 and creed of 381Edit

The following table, which indicates by square brackets the portions of the 325 text that were omitted or moved in 381, and uses italics to indicate what phrases, absent in the 325 text, were added in 381, juxtaposes the earlier (AD 325) and later (AD 381) forms of this creed in the English translation given in Philip Schaff's compilation The Creeds of Christendom (1877).[44]

First Council of Nicaea (325) First Council of Constantinople (381)
We believe in one God, the Father Almighty, Maker of all things visible and invisible. We believe in one God, the Father Almighty, Maker of heaven and earth, and of all things visible and invisible.
And in one Lord Jesus Christ, the Son of God, begotten of the Father [the only-begotten; that is, of the essence of the Father, God of God,] Light of Light, very God of very God, begotten, not made, consubstantial with the Father; And in one Lord Jesus Christ, the only-begotten Son of God, begotten of the Father before all worlds (æons), Light of Light, very God of very God, begotten, not made, consubstantial with the Father;
By whom all things were made [both in heaven and on earth]; by whom all things were made;
Who for us men, and for our salvation, came down and was incarnate and was made man; who for us men, and for our salvation, came down from heaven, and was incarnate by the Holy Ghost and of the Virgin Mary, and was made man;
He suffered, and the third day he rose again, ascended into heaven; he was crucified for us under Pontius Pilate, and suffered, and was buried, and the third day he rose again, according to the Scriptures, and ascended into heaven, and sitteth on the right hand of the Father;
From thence he shall come to judge the quick and the dead. from thence he shall come again, with glory, to judge the quick and the dead;
whose kingdom shall have no end.
And in the Holy Ghost. And in the Holy Ghost, the Lord and Giver of life, who proceedeth from the Father, who with the Father and the Son together is worshiped and glorified, who spake by the prophets.
In one holy catholic and apostolic Church; we acknowledge one baptism for the remission of sins; we look for the resurrection of the dead, and the life of the world to come. Amen.
[But those who say: 'There was a time when he was not;' and 'He was not before he was made;' and 'He was made out of nothing,' or 'He is of another substance' or 'essence,' or 'The Son of God is created,' or 'changeable,' or 'alterable'— they are condemned by the holy catholic and apostolic Church.]
The differences between the actual wordings (in Greek) adopted in 325[45] and in 381[46] can be presented in a similar way, as follows:
First Council of Nicaea (325) First Council of Constantinople (381)
Πιστεύομεν εἰς ἕνα Θεὸν Πατέρα παντοκράτορα, πάντων ὁρατῶν τε καὶ ἀοράτων ποιητήν· Πιστεύομεν εἰς ἕνα Θεὸν Πατέρα παντοκράτορα, ποιητὴν οὐρανοῦ καὶ γῆς, ὁρατῶν τε πάντων καὶ ἀοράτων.
καὶ εἰς ἕνα Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ, γεννηθέντα ἐκ τοῦ Πατρὸς [μονογενῆ, τοὐτέστιν ἐκ τῆς οὐσίας τοῦ Πατρός, Θεὸν ἐκ Θεοῦ,] Φῶς ἐκ Φωτός, Θεὸν ἀληθινὸν ἐκ Θεοῦ ἀληθινοῦ, γεννηθέντα, οὐ ποιηθέντα, ὁμοούσιον τῷ Πατρί, Καὶ εἰς ἕνα Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ τὸν μονογενῆ, τὸν ἐκ τοῦ Πατρὸς γεννηθέντα πρὸ πάντων τῶν αἰώνων, φῶς ἐκ φωτός, Θεὸν ἀληθινὸν ἐκ Θεοῦ ἀληθινοῦ, γεννηθέντα οὐ ποιηθέντα, ὁμοούσιον τῷ Πατρί·
δι' οὗ τὰ πάντα ἐγένετο, [τά τε ἐν τῷ οὐρανῷ καὶ τὰ ἐν τῇ γῇ,] δι' οὗ τὰ πάντα ἐγένετο·
τὸν δι' ἡμᾶς τοὺς ἀνθρώπους καὶ διὰ τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν κατελθόντα καὶ σαρκωθέντα καὶ ἐνανθρωπήσαντα, τὸν δι' ἡμᾶς τοὺς ἀνθρώπους καὶ διὰ τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν κατελθόντα ἐκ τῶν οὐρανῶν καὶ σαρκωθέντα ἐκ Πνεύματος Ἁγίου καὶ Μαρίας τῆς παρθένου καὶ ἐνανθρωπήσαντα,
παθόντα, καὶ ἀναστάντα τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ, ἀνελθόντα εἰς τοὺς οὐρανούς,

σταυρωθέντα τε ὑπὲρ ἡμῶν ἐπὶ Ποντίου Πιλάτου, καὶ παθόντα καὶ ταφέντα, καὶ ἀναστάντα τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ κατὰ τὰς γραφάς, καὶ ἀνελθόντα εἰς τοὺς οὐρανούς, καὶ καθεζόμενον ἐκ δεξιῶν τοῦ Πατρός,

ἐρχόμενον κρῖναι ζῶντας καὶ νεκρούς. καὶ πάλιν ἐρχόμενον μετὰ δόξης κρῖναι ζῶντας καὶ νεκρούς·
οὗ τῆς βασιλείας οὐκ ἔσται τέλος.
Καὶ εἰς τὸ Ἅγιον Πνεῦμα. Καὶ εἰς τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, τὸ Κύριον, τὸ ζῳοποιόν, τὸ ἐκ τοῦ Πατρὸς ἐκπορευόμενον, τὸ σὺν Πατρὶ καὶ Υἱῷ συμπροσκυνούμενον καὶ συνδοξαζόμενον, τὸ λαλῆσαν διὰ τῶν προφητῶν. Εἰς μίαν, ἁγίαν, καθολικὴν καὶ ἀποστολικὴν Ἐκκλησίαν· ὁμολογοῦμεν ἓν βάπτισμα εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν· προσδοκοῦμεν ἀνάστασιν νεκρῶν, καὶ ζωὴν τοῦ μέλλοντος αἰῶνος. Ἀμήν.
[Τοὺς δὲ λέγοντας, Ἦν ποτε ὅτε οὐκ ἦν, καὶ Πρὶν γεννηθῆναι οὐκ ἦν, καὶ ὅτι Ἐξ οὐκ ὄντων εγένετο, ἢ Ἐξ ἑτέρας ὑποστάσεως ἢ οὐσίας φάσκοντας εἶναι, ἢ κτιστόν, ἢ τρεπτόν, ἢ ἀλλοιωτὸν τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ, τούτους ἀναθεματίζει ἡ ἁγία καθολικὴ καὶ ἀποστολικὴ ἐκκλησία].

Filioque controversyEdit

In the late 6th century, some Latin-speaking churches added the word Filioque ("and the Son") to the description of the procession of the Holy Spirit, in what many Eastern Orthodox Christians have at a later stage argued is a violation of Canon VII[47] of the Third Ecumenical Council, since the words were not included in the text by either the Council of Nicaea or that of Constantinople.[48] This was incorporated into the liturgical practice of Rome in 1014.[42] Filioque eventually became one of the main causes for the East-West Schism in 1054, and the failures of the repeated union attempts.

The Vatican stated in 1995 that, while the words καὶ τοῦ Υἱοῦ ("and the Son") would indeed be heretical if used with the Greek verb ἐκπορεύομαι (from ἐκ, "out of" and πορεύομαι, "(I) come or go")[49]—which is one of the terms used by St. Gregory of Nazianzus and the one adopted by the Council of Constantinople[42][50][51]—the word Filioque is not heretical when associated with the Latin verb procedo and the related word processio. Whereas the verb ἐκπορεύομαι in Gregory and other Fathers necessarily means "to originate from a cause or principle," the Latin term procedo (from pro, "forward;" and cedo, "to go") has no such connotation and simply denotes the communication of the Divine Essence or Substance.[42][52]

In this sense, processio is similar in meaning to the Greek term προϊέναι, used by the Fathers from Alexandria (especially Cyril of Alexandria) as well as others.[42][52] Partly due to the influence of the Latin translations of the New Testament (especially of John 15:26), the term ἐκπορευόμενον (the present participle of ἐκπορεύομαι) in the creed was translated into Latin as procedentem. In time, the Latin version of the creed came to be interpreted in the West in the light of the Western concept of processio, which required the affirmation of the Filioque to avoid the heresy of Arianism.[42][c]

Views on the importance of this creedEdit

The view that the Nicene Creed can serve as a touchstone of true Christian faith is reflected in the name "symbol of faith", which was given to it in Greek and Latin, when in those languages the word "symbol" meant a "token for identification (by comparison with a counterpart)".[53]

In the Roman Rite mass, the Latin text of the Niceno-Constantinopolitan Creed, with "Deum de Deo" (God from God) and "Filioque" (and from the Son), phrases absent in the original text, was previously the only form used for the "profession of faith". The Roman Missal now refers to it jointly with the Apostles' Creed as "the Symbol or Profession of Faith or Creed", describing the second as "the baptismal Symbol of the Roman Church, known as the Apostles' Creed".[54]

Some evangelical and other Christians consider the Nicene Creed helpful and to a certain extent authoritative, but not infallibly so in view of their belief that only Scripture is truly authoritative.[55][56] Non-Trinitarian groups, such as the Church of the New Jerusalem, The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints and the Jehovah's Witnesses, explicitly reject some of the statements in the Nicene Creed.[57][58][59][60]

Ancient liturgical versionsEdit

There are several designations for the two forms of the Nicene Creed, some with overlapping meanings:

 • Nicene Creed or the Creed of Nicaea is used to refer to the original version adopted at the First Council of Nicaea (325), to the revised version adopted by the First Council of Constantinople (381), to the liturgical text used by the Eastern Orthodox Church (with "I believe" instead of "We believe"),[61] to the Latin version that includes the phrase "Deum de Deo" and "Filioque",[62] and to the Armenian version, which does not include "and from the Son", but does include "God from God" and many other phrases.[63]
 • Niceno-Constantinopolitan Creed can stand for the revised version of Constantinople (381) or the later Latin version[64] or various other versions.[65]
 • Icon/Symbol of the Faith is the usual designation for the revised version of Constantinople 381 in the Orthodox churches, where this is the only creed used in the liturgy.[citation needed]
 • Profession of Faith of the 318 Fathers refers specifically to the version of Nicaea 325 (traditionally, 318 bishops took part at the First Council of Nicaea).[citation needed]
 • Profession of Faith of the 150 Fathers refers specifically to the version of Constantinople 381 (traditionally, 150 bishops took part at the First Council of Constantinople).[citation needed]

This section is not meant to collect the texts of all liturgical versions of the Nicene Creed, and provides only three, the Greek, the Latin, and the Armenian, of special interest. Others are mentioned separately, but without the texts. All ancient liturgical versions, even the Greek, differ at least to some small extent from the text adopted by the First Councils of Nicaea and Constantinople. The Creed was originally written in Greek, owing among other things to the location of the two councils.[citation needed]

Although the councils' texts have "Πιστεύομεν [...] ὁμολογοῦμεν [...] προσδοκοῦμεν" ("we believe [...] confess [...] await"), the creed that the Churches of Byzantine tradition use in their liturgy has "Πιστεύω [...] ὁμολογῶ [...] προσδοκῶ" ("I believe [...] confess [...] await"), accentuating the personal nature of recitation of the creed. The Latin text, as well as using the singular, has two additions: "Deum de Deo" (God from God) and "Filioque" (and from the Son). The Armenian text has many more additions, and is included as showing how that ancient church has chosen to recite the creed with these numerous elaborations of its contents.[63]

An English translation of the Armenian text is added; English translations of the Greek and Latin liturgical texts are given at English versions of the Nicene Creed in current use.[citation needed]

Greek liturgical textEdit

Πιστεύω εἰς ἕνα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητὴν οὐρανοῦ καὶ γῆς, ὁρατῶν τε πάντων καὶ ἀοράτων.
Καὶ εἰς ἕνα Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ τὸν μονογενῆ, τὸν ἐκ τοῦ Πατρὸς γεννηθέντα πρὸ πάντων τῶν αἰώνων·
φῶς ἐκ φωτός, Θεὸν ἀληθινὸν ἐκ Θεοῦ ἀληθινοῦ, γεννηθέντα οὐ ποιηθέντα, ὁμοούσιον τῷ Πατρί, δι' οὗ τὰ πάντα ἐγένετο.
Τὸν δι' ἡμᾶς τοὺς ἀνθρώπους καὶ διὰ τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν κατελθόντα ἐκ τῶν οὐρανῶν καὶ σαρκωθέντα
ἐκ Πνεύματος Ἁγίου καὶ Μαρίας τῆς Παρθένου καὶ ἐνανθρωπήσαντα.
Σταυρωθέντα τε ὑπὲρ ἡμῶν ἐπὶ Ποντίου Πιλάτου, καὶ παθόντα καὶ ταφέντα.
Καὶ ἀναστάντα τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ κατὰ τὰς Γραφάς.
Καὶ ἀνελθόντα εἰς τοὺς οὐρανοὺς καὶ καθεζόμενον ἐκ δεξιῶν τοῦ Πατρός.
Καὶ πάλιν ἐρχόμενον μετὰ δόξης κρῖναι ζῶντας καὶ νεκρούς, οὗ τῆς βασιλείας οὐκ ἔσται τέλος.
Καὶ εἰς τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, τὸ κύριον, τὸ ζῳοποιόν,
τὸ ἐκ τοῦ Πατρὸς ἐκπορευόμενον,
τὸ σὺν Πατρὶ καὶ Υἱῷ συμπροσκυνούμενον καὶ συνδοξαζόμενον,
τὸ λαλῆσαν διὰ τῶν προφητῶν.
Εἰς μίαν, Ἁγίαν, Καθολικὴν καὶ Ἀποστολικὴν Ἐκκλησίαν.
Ὁμολογῶ ἓν βάπτισμα εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν.
Προσδοκῶ ἀνάστασιν νεκρῶν.
Καὶ ζωὴν τοῦ μέλλοντος αἰῶνος.
Ἀμήν.
[66][67]

Latin liturgical versionEdit

Credo in unum Deum,
Patrem omnipoténtem,
factórem cæli et terræ,
visibílium ómnium et invisibílium.
Et in unum Dóminum, Iesum Christum,
Fílium Dei unigénitum,
et ex Patre natum ante ómnia sǽcula.
Deum de Deo, lumen de lúmine, Deum verum de Deo vero,
génitum, non factum, consubstantiálem Patri:
per quem ómnia facta sunt.
Qui propter nos hómines et propter nostram salútem
descéndit de cælis.
Et incarnátus est de Spíritu Sancto
ex María Vírgine, et homo factus est.
Crucifíxus étiam pro nobis sub Póntio Piláto;
passus et sepúltus est,
et resurréxit tértia die, secúndum Scriptúras,
et ascéndit in cælum, sedet ad déxteram Patris.
Et íterum ventúrus est cum glória,
iudicáre vivos et mórtuos,
cuius regni non erit finis.
Et in Spíritum Sanctum, Dóminum et vivificántem:
qui ex Patre Filióque procédit.
Qui cum Patre et Fílio simul adorátur et conglorificátur:
qui locútus est per prophétas.
Et unam, sanctam, cathólicam et apostólicam Ecclésiam.
Confíteor unum baptísma in remissiónem peccatórum.
Et exspécto resurrectiónem mortuórum,
et vitam ventúri sǽculi. Amen.
[68]

The Latin text adds "Deum de Deo" and "Filioque" to the Greek. On the latter see The Filioque Controversy above. Inevitably also, the overtones of the terms used, such as a παντοκράτορα, pantokratora and omnipotentem, differ (pantokratora meaning ruler of all; omnipotentem meaning omnipotent, almighty). The implications of the difference in overtones of "ἐκπορευόμενον" and "qui [...] procedit" was the object of the study The Greek and the Latin Traditions regarding the Procession of the Holy Spirit published by the Pontifical Council for Promoting Christian Unity in 1996.[citation needed]

Again, the terms ὁμοούσιον and consubstantialem, translated as "of one being" or "consubstantial", have different overtones, being based respectively on Greek οὐσία (stable being, immutable reality, substance, essence, true nature),[69] and Latin substantia (that of which a thing consists, the being, essence, contents, material, substance).[70]

"Credo", which in classical Latin is used with the accusative case of the thing held to be true (and with the dative of the person to whom credence is given),[71] is here used three times with the preposition "in", a literal translation of the Greek εἰς (in unum Deum [...], in unum Dominum [...], in Spiritum Sanctum [...]), and once in the classical preposition-less construction (unam, sanctam, catholicam et apostolicam Ecclesiam).[citation needed]

Armenian liturgical textEdit

 
17th-century Russian icon illustrating the articles of the creed

Հաւատամք ի մի Աստուած, ի Հայրն ամենակալ, յարարիչն երկնի եւ երկրի, երեւելեաց եւ աներեւութից։
Եւ ի մի Տէր Յիսուս Քրիստոս, յՈրդին Աստուծոյ, ծնեալն յԱստուծոյ Հօրէ, միածին՝ այսինքն յէութենէ Հօր։
Աստուած յԱստուծոյ, լոյս ի լուսոյ, Աստուած ճշմարիտ յԱստուծոյ ճշմարտէ, ծնունդ եւ ոչ արարած։ Նոյն ինքն ի բնութենէ Հօր, որով ամենայն ինչ եղեւ յերկինս եւ ի վերայ երկրի, երեւելիք եւ աներեւոյթք։
Որ յաղագս մեր մարդկան եւ վասն մերոյ փրկութեան իջեալ ի յերկնից՝ մարմնացաւ, մարդացաւ, ծնաւ կատարելապէս ի Մարիամայ սրբոյ կուսէն Հոգւովն Սրբով։
Որով էառ զմարմին, զհոգի եւ զմիտ, եւ զամենայն որ ինչ է ի մարդ, ճշմարտապէս եւ ոչ կարծեօք։
Չարչարեալ, խաչեալ, թաղեալ, յերրորդ աւուր յարուցեալ, ելեալ ի յերկինս նովին մարմնովն, նստաւ ընդ աջմէ Հօր։
Գալոց է նովին մարմնովն եւ փառօք Հօր ի դատել զկենդանիս եւ զմեռեալս, որոյ թագաւորութեանն ոչ գոյ վախճան։
Հաւատամք եւ ի սուրբ Հոգին, յանեղն եւ ի կատարեալն․ Որ խօսեցաւ յօրէնս եւ ի մարգարէս եւ յաւետարանս․ Որ էջն ի Յորդանան, քարոզեաց զառաքեալսն, եւ բնակեցաւ ի սուրբսն։
Հաւատամք եւ ի մի միայն, ընդհանրական եւ առաքելական, Սուրբ Եկեղեցի․ ի մի մկրտութիւն, յապաշխարհութիւն, ի քաւութիւն եւ ի թողութիւն մեղաց․ ի յարութիւնն մեռելոց․ ի դատաստանն յաւիտենից հոգւոց եւ մարմնոց․ յարքայութիւնն երկնից, եւ ի կեանսն յաւիտենականս։

English translation of the Armenian versionEdit

We believe in one God, the Father Almighty, the maker of heaven and earth, of things visible and invisible.
And in one Lord Jesus Christ, the Son of God, the begotten of God the Father, the Only-begotten, that is of the substance of the Father.
God of God, Light of Light, true God of true God, begotten and not made; of the very same nature of the Father, by Whom all things came into being, in heaven and on earth, visible and invisible.
Who for us humanity and for our salvation came down from heaven, was incarnate, became human, was born perfectly of the holy virgin Mary by the Holy Spirit.
By whom He took body, soul, and mind, and everything that is in man, truly and not in semblance.
He suffered, was crucified, was buried, rose again on the third day, ascended into heaven with the same body, [and] sat at the right hand of the Father.
He is to come with the same body and with the glory of the Father, to judge the living and the dead; of His kingdom there is no end.
We believe in the Holy Spirit, the uncreate and the perfect; Who spoke through the Law, the prophets, and the Gospels; Who came down upon the Jordan, preached through the apostles, and lived in the saints.
We believe also in only One, Universal, Apostolic, and [Holy] Church; in one baptism with repentance for the remission and forgiveness of sins; and in the resurrection of the dead, in the everlasting judgement of souls and bodies, in the Kingdom of Heaven and in the everlasting life.[72]

Other ancient liturgical versionsEdit

The version in the Church Slavonic language, used by several Eastern Orthodox churches is practically identical with the Greek liturgical version.

This version is used also by some Byzantine Rite Eastern Catholic Churches. Although the Union of Brest excluded addition of the Filioque, this was sometimes added by Ruthenian Catholics,[73] whose older liturgical books also show the phrase in brackets, and by Ukrainian Catholics. Writing in 1971, the Ruthenian Scholar Fr. Casimir Kucharek noted, "In Eastern Catholic Churches, the Filioque may be omitted except when scandal would ensue. Most of the Eastern Catholic Rites use it."[74] However, in the decades that followed 1971 it has come to be used more rarely.[75][76][77]

The versions used by Oriental Orthodoxy and the Church of the East[78] may differ from the Greek liturgical version in having "We believe", as in the original text, instead of "I believe".[79]

English translationsEdit

The version found in the 1662 Book of Common Prayer is still commonly used by some English speakers, but more modern translations are now more common. The International Consultation on English Texts published an English translation of the Nicene Creed, first in 1970 and then in successive revisions in 1971 and 1975. These texts were adopted by several churches. The Roman Catholic Church in the United States, which adopted the 1971 version in 1973, and the Catholic Church in other English-speaking countries, which in 1975 adopted the version published in that year, continued to use them until 2011, when it replaced them with the version in the Roman Missal third edition. The 1975 version was included in the 1979 Episcopal Church (United States) Book of Common Prayer, but with one variation: in the line "For us men and for our salvation", it omitted the word "men".

See alsoEdit

NotesEdit

 1. ^ Both names are common. Instances of the former are in the Oxford Dictionary of the Christian Church and in the Roman Missal, while the latter is used consistently by the Faith and Order Commission. "Constantinopolitan Creed" can also be found, but very rarely.
 2. ^ It was the original 325 creed, not the one that is attributed to the Second Ecumenical Council in 381, that was recited at the Council of Ephesus.[39]
 3. ^ Briefly, Arianism is a Trinitarian heresy that denies the divinity of the Son, the Second Person. It claims that the Son is subordinate to the Father, so much so that the Son is a mere creature. Orthodox (in the sense of non-heterodox) Trinitarian doctrine teaches that the Persons are distinct from each other only as regards their mutual relations. If the Father has the power to communicate the Divine essence to the Holy Spirit (which is the same thing as saying that the Holy Spirit proceeds – in the Latin sense – from the Father), it follows that the Son must have exactly the same power, since Father and Son are the same in every respect except in their mutual relation. Denying this (by denying the Filioque), Catholic doctrine would argue, would make the Son subordinate to the Father, as in Arianism.

ReferencesEdit

 1. ^ World Encyclopaedia of Interfaith Studies: World religions. Jnanada Prakashan. 2009. ISBN 978-81-7139-280-3. In the most common sense, "mainstream" refers to Nicene Christianity, or rather the traditions which continue to claim adherence to the Nicene Creed.
 2. ^ Seitz, Christopher R. (2001). Nicene Christianity: The Future for a New Ecumenism. Brazos Press. ISBN 978-1-84227-154-4. Archived from the original on 14 January 2023. Retrieved 21 May 2022.
 3. ^ "Profession of Faith". Vatican.va. Archived from the original on 17 January 2021. Retrieved 15 March 2020.
 4. ^ "Code of Canon Law - IntraText". Vatican.va. Archived from the original on 24 November 2020. Retrieved 15 March 2020.
 5. ^ a b c d "Nicene Creed". Encyclopædia Britannica. Archived from the original on 13 June 2013. Retrieved 16 June 2013.
 6. ^   Jenner, Henry (1908). "Liturgical Use of Creeds". In Herbermann, Charles (ed.). Catholic Encyclopedia. Vol. 4. New York: Robert Appleton Company.
 7. ^ "The Nicene Creed - Antiochian Orthodox Christian Archdiocese". Antiochian.org. Archived from the original on 30 January 2018. Retrieved 17 January 2016.
 8. ^ "The Orthodox Faith – Volume I – Doctrine and Scripture – The Symbol of Faith – Nicene Creed". oca.org. Archived from the original on 5 April 2016. Retrieved 17 January 2016.
 9. ^ [1] Archived 26 July 2011 at the Wayback Machine "Archbishop Averky Liturgics – The Small Compline", Retrieved 14 April 2013
 10. ^ [2] Archived 26 July 2011 at the Wayback Machine "Archbishop Averky Liturgics – The Symbol of Faith", Retrieved 14 April 2013
 11. ^ Liddell and Scott: σύμβολον Archived 11 November 2020 at the Wayback Machine; cf. split tally
 12. ^ Symbol. c. 1434, "creed, summary, religious belief," from L.L. symbolum "creed, token, mark," from Gk. symbolon "token, watchword" (applied c. 250 by Cyprian of Carthage to the early credal versions which ended up as the Apostles' Creed, on the notion of the "mark" that distinguishes Christians from pagans), from syn- "together" + stem of ballein "to throw." The sense evolution is from "throwing things together" to "contrasting" to "comparing" to "token used in comparisons to determine if something is genuine." Hence, "outward sign" of something. The meaning "something which stands for something else" first recorded 1590 (in "Faerie Queene"). Symbolic is attested from 1680. (symbol. Online Etymology Dictionary. Douglas Harper, Historian. Accessed: 24 March 2008 Archived 6 July 2006 at the Wayback Machine).
 13. ^ Lyman, J. Rebecca (2010). "The Invention of 'Heresy' and 'Schism'" (PDF). The Cambridge History of Christianity. Archived from the original (PDF) on 22 May 2020. Retrieved 30 November 2015.
 14. ^ Wickham, Chris (2009). The Inheritance of Rome: A History of Europe from 400 to 1000 (1st ed.). New York: Viking. pp. 61–62. ISBN 978-0-670-02098-0.
 15. ^ "Definition of HOMOOUSIAN". www.merriam-webster.com. Archived from the original on 6 September 2021. Retrieved 7 September 2021.
 16. ^ "homousian", The Free Dictionary, archived from the original on 6 September 2021, retrieved 7 September 2021
 17. ^ Denzinger, Henry (1957). The Sources of Catholic Dogma (30th ed.). B. Herder Book Co. p. 3.
 18. ^ Aquinas, Thomas (1993). Light of Faith: The Compendium of Theology. Sophia Institute Press. pp. 273–274.
 19. ^ Hefele, Karl Joseph von (1894). A History of the Christian Councils: From the Original Documents, to the Close of the Council of Nicaea, A.D. 325. T. & T. Clark. p. 275. Archived from the original on 14 January 2023. Retrieved 29 May 2019 – via Google Books.
 20. ^ Leith, John H. (1982). Creeds of the Churches: A Reader in Christian Doctrine, from the Bible to the Present. Westminster John Knox Press. pp. 28–31. ISBN 978-0-8042-0526-9 – via Google Books.
 21. ^ Gwynn, David M. (2014). Christianity in the Later Roman Empire: A Sourcebook. Bloomsbury Publishing. p. 68. ISBN 978-1-4411-3735-7. Archived from the original on 14 January 2023. Retrieved 7 June 2020 – via Google Books.
 22. ^ "First Council of Nicaea – 325 AD". 20 May 0325. Archived from the original on 10 February 2021. Retrieved 7 June 2020.
 23. ^ Bindley, T. Herbert. The Oecumenical Documents of the Faith Methuen & C° 4th edn. 1950 revised by Green, F.W. pp. 15, 26–27
 24. ^ "Creeds of Christendom, with a History and Critical notes. Volume II. The History of Creeds". Ccel.org. Christian Classics Ethereal Library. Archived from the original on 3 August 2020. Retrieved 10 January 2017.
 25. ^ Kelly J.N.D. Early Christian Creeds Longmans (1963) pp. 217–218
 26. ^ Williams, Rowan. Arius SCM (2nd Edn 2001) pp. 69–70
 27. ^ Kelly, J.N.D. (1963). Early Christian Creeds. Longmans. pp. 218ff.
 28. ^ Kelly J.N.D. Early Christian Creeds Longmans (1963) pp. 22–30
 29. ^ Denzinger, Henry (1957). The Sources of Catholic Dogma (30th ed.). B. Herder Book Co. p. 9.
 30. ^   Wilhelm, Joseph (1911). "The Nicene Creed". In Herbermann, Charles (ed.). Catholic Encyclopedia. Vol. 11. New York: Robert Appleton Company.
 31. ^ "Religion Facts, four of the five Protestant denominations studied agree with the Nicene Creed and the fifth may as well, they just don't do creeds in general". Archived from the original on 19 March 2015. Retrieved 29 October 2014.
 32. ^ "Christianity Today reports on a study that shows most evangelicals believe the basic Nicene formulation". Archived from the original on 11 November 2020. Retrieved 29 October 2014.
 33. ^ Schaff's Seven Ecumenical Councils: Second Ecumenical: The Holy Creed Which the 150 Holy Fathers Set Forth... Archived 5 December 2020 at the Wayback Machine
 34. ^ a b c Kelly, J.N.D. Early Christian Creeds Longmans (19602) pp. 305, 307, 322–331 respectively
 35. ^ a b c Davis, Leo Donald S.J., The First Seven Ecumenical Councils, The Liturgical Press, Collegeville, Minnesota, 1990, ISBN 0-8146-5616-1, pp. 120–122, 185
 36. ^ Kelly, J.N.D. Early Christian Creeds London, 1973
 37. ^ a b Richard Price, Michael Gaddis (editors), The Acts of the Council of Chalcedon (Liverpool University Press 2005 Archived 8 January 2023 at the Wayback Machine ISBN 978-0-85323-039-7), p. 3
 38. ^ "Philip Schaff, The New Schaff-Herzog Encyclopedia of Religious Knowledge, Vol. III: article Constantinopolitan Creed". Archived from the original on 24 February 2020. Retrieved 12 January 2010.
 39. ^ "The Third Ecumenical Council. The Council of Ephesus, p. 202". Archived from the original on 16 August 2000. Retrieved 11 January 2009.
 40. ^ a b "NPNF2-14. The Seven Ecumenical Councils". Ccel.org. Christian Classics Ethereal Library. Archived from the original on 21 July 2015. Retrieved 29 November 2006.
 41. ^ "Creeds of Christendom, with a History and Critical notes. Volume II. The History of Creeds". Ccel.org. Christian Classics Ethereal Library. Archived from the original on 8 December 2006. Retrieved 29 November 2006.
 42. ^ a b c d e f "Greek and Latin Traditions on Holy Spirit". Ewtn.com. Archived from the original on 28 December 2018.
 43. ^ "Creeds of Christendom, with a History and Critical notes. Volume II. The History of Creeds". Ccel.org. Christian Classics Ethereal Library. Archived from the original on 9 December 2006. Retrieved 29 November 2006.
 44. ^ Schaff, Philip (1877). The Creeds of Christendom, with a History and Critical Notes. Vol. i. New York: Harper & Brothers. pp. 28–29.. See also Creeds of Christendom Archived 27 August 2021 at the Wayback Machine.
 45. ^ "Creed of Nicaea 325 – Greek and Latin Text with English translation". Earlychurchtexts.com. Archived from the original on 12 November 2020. Retrieved 31 December 2017.
 46. ^ "Nicene Creed Greek Text with English translation". Earlychurchtexts.com. Archived from the original on 26 January 2021. Retrieved 31 December 2017.
 47. ^ "Canon VII". Archived from the original on 18 October 2012. Retrieved 29 November 2006.
 48. ^ For a different view, see e.g. Excursus on the Words πίστιν ἑτέραν Archived 21 July 2015 at the Wayback Machine
 49. ^ "Strong's Greek: 1607. ἐκπορεύομαι (ekporeuomai) – to make to go forth, to go forth". Biblehub.com. Archived from the original on 8 July 2014. Retrieved 15 June 2014.
 50. ^ St. Gregory of Nazianzus, Oratio 39 in sancta lumina, in Patrologia Graeca, ed. by J.P. Migne, vol. 36, D’Ambroise, Paris 1858, XII, p. 36, 348 B: Πνεῦμα ἅγιον ἀληθῶς τὸ πνεῦμα, προϊὸν μὲν ἐκ τοῦ Πατρὸς, οὐχ ὑϊκῶς δὲ, οὐδὲ γὰρ γεννητῶς, ἀλλ' ἐκπορευτῶς [The Holy Spirit is truly Spirit, going from (προϊὸν, a word that can correspond to the Latin procedens) the Father, not as a Son (οὐχ ὑϊκῶς) nor indeed as begotten (γεννητῶς) but as originating (ἐκπορευτῶς)].
 51. ^ St. Gregory of Nazianzus, Oration 31 on the Holy Spirit, in Patrologia Graeca, ed. by J.P. Migne, vol. 36, D’Ambroise, Paris 1858, X, p. 36, 141 C: Τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον, ὃ παρὰ τοῦ πατρὸς ἐκπορεύεται· ὃ καθ' ὅσον μὲν ἐκεῖθεν ἐκπορεύεται, οὐ κτίσμα· καθ' ὅσον δὲ οὐ γεννητόν, οὐχ υἱός· καθ' ὅσον δὲ ἀγεννήτου καὶ γεννητοῦ μέσον θεός: [The Holy Spirit, 'who has his origin in the Father' [John 15:26], who inasmuch as he has his origin in him, is not a creature. Inasmuch as he is not begotten, he is not the Son; inasmuch as he is the middle of the Unbegotten and the Begotten, he is God].
 52. ^ a b Such as St. Gregory of Nazianzen, as seen in the passage from Oratio 39 cited above.
 53. ^ See etymology given in "Symbol". The American Heritage Dictionary of the English Language (Fifth ed.). 2019. Archived from the original on 1 January 2020.
 54. ^ "Ordo Missae, 18–19" (PDF). Usccb.org. Archived (PDF) from the original on 10 August 2009. Retrieved 11 February 2009.
 55. ^ Kehn, N. R. (2009). "Sola Scriptura". Restoring the Restoration Movement: A look under the Hood at the Doctrines that Divide. LaVergne, TN: Xulon Press. ISBN 978-1-60791-358-0. Archived from the original on 14 January 2023. Retrieved 30 July 2021.
 56. ^ Credo Meditations on Thenicene Creed. Chalice Press. pp. xiv–xv. ISBN 978-0-8272-0592-5. Archived from the original on 14 January 2023. Retrieved 30 July 2021.
 57. ^ Timothy Larsen, Daniel J. Treier, The Cambridge Companion to Evangelical Theology Archived 8 January 2023 at the Wayback Machine (Cambridge University Press 2007 ISBN 978-0-521-84698-1, p. 4
 58. ^ Oaks, Dallin H. (May 1995). Apostasy And Restoration Archived 22 September 2020 at the Wayback Machine. Ensign. Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
 59. ^ Stephen Hunt, Alternative Religions (Ashgate 2003 Archived 8 January 2023 at the Wayback Machine ISBN 978-0-7546-3410-2), p. 48
 60. ^ Charles Simpson, Inside the Churches of Christ (Arthurhouse 2009 Archived 8 January 2023 at the Wayback Machine ISBN 978-1-4389-0140-4), p. 133
 61. ^ "Orthodox Prayer: The Nicene Creed". Archived from the original on 2 December 2020. Retrieved 13 May 2018.
 62. ^ This version is called the Nicene Creed in Catholic Prayers Archived 27 October 2011 at the Wayback Machine, Creeds of the Catholic Church Archived 4 November 2011 at the Wayback Machine, Roman Catholic Archdiocese of Brisbane Archived 10 March 2012 at the Wayback Machine, etc.
 63. ^ a b What the Armenian Church calls the Nicene Creed is given in the Armenian Church Library Archived 24 August 2012 at the Wayback Machine, St Leon Armenian Church Archived 16 October 2011 at the Wayback Machine, Armenian Diaconate Archived 19 January 2012 at the Wayback Machine, etc.]
 64. ^ E.g.,"Roman Missal | Apostles' Creed". Wentworthville: Our Lady of Mount Carmel. 2011. Archived from the original on 12 October 2016. Retrieved 30 September 2016. Instead of the Niceno-Constantinopolitan Creed, especially during Lent and Easter Time, the baptismal Symbol of the Roman Church, known as the Apostles' Creed, may be used
 65. ^ Philip Schaff, The New Schaff-Herzog Encyclopedia of Religious Knowledge, Vol. III: article Constantinopolitan Creed Archived 24 February 2020 at the Wayback Machine lists eight creed-forms calling themselves Niceno-Constantinopolitan or Nicene.
 66. ^ Greek Orthodox Archdiocese of America: Liturgical Texts. Greek Orthodox Archdiocese of America. Archived 9 May 2007 at the Wayback Machine
 67. ^ Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Archived 4 January 2007 at the Wayback Machine. Church of Greece.
 68. ^ Missale Romanum. Vatican City: Administratio Patrimonii Sedis Apostolicae. 2002.
 69. ^ "οὐσί-α". Archived from the original on 18 August 2007. Retrieved 7 November 2006.
 70. ^ Charlton T. Lewis, A Latin Dictionary: substantia Archived 2 January 2008 at the Wayback Machine
 71. ^ Charlton T. Lewis, A Latin Dictionary: credo Archived 24 July 2016 at the Wayback Machine
 72. ^ "Text in Armenian, with transliteration and English translation" (PDF). Armenianlibrary.com. Archived (PDF) from the original on 24 August 2012. Retrieved 30 September 2010.
 73. ^   Shipman, Andrew (1912). "Ruthenian Rite". In Herbermann, Charles (ed.). Catholic Encyclopedia. Vol. 13. New York: Robert Appleton Company.
 74. ^ Kucharek, Casimir (1971). The Byzantine-Slav Liturgy of St. John Chrysostom: Its Origin and Evolution. Combermere, Ontario, Canada: Alleluia Press. p. 547. ISBN 0-911726-06-3.
 75. ^ Babie, Paul. "The Ukrainian Greek-Catholic Church in Australia and the Filioque: A Return to Eastern Christian Tradition". Compass. Archived from the original on 14 January 2020. Retrieved 26 June 2013.
 76. ^ "Pastoral Letter of the Ukrainian Catholic Hierarchy in Canada, 1 September 2005". Archeparchy.ca. Archived from the original (PDF) on 24 September 2006. Retrieved 30 July 2013.
 77. ^ "Mark M. Morozowich, "Pope John Paul II and Ukrainian Catholic Liturgical Life: Renewal of Eastern Identity"". Stsophia.us. Archived from the original on 13 December 2013. Retrieved 30 July 2013.
 78. ^ Creed of Nicaea Archived 20 February 2011 at the Wayback Machine (Assyrian Church of the East)
 79. ^ *Nicene Creed Archived 24 August 2012 at the Wayback Machine (Armenian Apostolic Church)

BibliographyEdit

Further readingEdit

External linksEdit