Endaro Mahanubhavulu

Endaro Mahanubhavulu (Telugu: ఎందరో మహానుభావులు) is a popular kriti in Carnatic music composed by Tyagaraja, one of the Trinity of Carnatic music.[1] Its lyrics are in Telugu; the music is set in the Sri Ragam and is in Aadi Talam.[2][3] It is among the Pancharatna Kritis ("five gems") of Tyagaraja.

Legend behind the songEdit

By legend, Endaro Mahanubhavulu, one of Thyagaraja's most famous compositions, was composed after he heard Shadkala Govinda Marar, a famous carnatic musician from Kerala, sing. He was a contemporary of Saint Tyāgarāja and Swathi Thirunal Rama Varma. Marar is said to have used a Tamburu having seven strings.


RagamEdit

The kriti is set to Sri Ragam, which is a janya of the 22nd melakarta, Kharaharapriya.

ScaleEdit

  • Aarohanam : S R2 M1 P N2 S'
  • Avarohanam : S' N2 P D2 N2 P M1 R2 G2 R2 S

LyricsEdit

Pallavi

Endarō mahānubhāvulu andarīki vandanamulu endarō

Anupallavi Canduru varṇuni andacandamunu hr̥dayāravindamuna jūci brahmānanda manubhavin̄cuvā


Charanam 1 Sāmagānalōla manasija lāvaṇya dhan'yamūrdan'yu

Mānasavanacara varasan̄cāramu nilipi mūrti bāgugā pogaḍanēvā

Saragusa bādamulaku svāntamanu

Sarōjamunu samarpaṇamu sēyuvā

Patitapāvanuḍanē parātparu gurin̄ci

Baramārthamagu nijamārgamutōnu bāḍucunu

Sallāpamutō svaralayādi rāgamula teliyuvā

Hari guṇamaṇulagu saramulu gaḷamuna

Śōbhillu bhaktakōṭu lilalō telivitō celimitō Garuṇagalgi jagamellanu sudhādr̥ṣṭicē brōcuvā. Hōyalumīṟa naḍulugalgu sarasuni sadā Ganula jūcucunu, pulakaśarīrulayi mudambunanu yaśamugalavā


Payōdhi nimagnulayi mudambunanu yaśamugalavā


Prēma muppirigonu vēḷa nāmamunu dalacēvāru


Rāmabhaktuḍaina tyāgarāja sutuniki nijarāma

MeaningEdit

Pallavi
Salutations to all those great men in this world
Anupallavi
Those men will feel the moonlike beautiful form of God in their hearts and will be enlightened about it
Charanam 1
Those who worship you who is fond of Samagana
Charanam 2
They control their mind and worship you who is as beautiful as Manmatha
Charanam 3
They submit their hearts at your feet
Charanam 4
Oh! the protector of people they sing your praise with true devotion and they have good knowledge of swara, laya & raga
Charanam 5
They wear garlands made of gems that represent the quality of Hari and with mercy they see the whole world with love & affection
Charanam 6
They are so happy to see the beautiful gait of the God everyday and they are happy about it
Charanam 7
Surya, Chandra, Sanaka Sanandanas, Dikpalas, Devas, Kimpurushas, Prahalada, Narada, Tumburu, Anjaneya, Siva, Sukar, Brahma, Brahmanas enjoy the Brahmanandha Swaroopa of God always. Apart from them there are others and salutations to them also
Charanam 8
They praise your form, name, valour, bravery, peaceful heart, true words. You destroy all bad thoughts that prevent people from praying you, they know that and they praise your qualities
Charanam 9
Those who know the secret of Bhagavatha, Ramayana, Gita, Sruti, Sasthra, Epic, various religious thoughts, the thoughts of the 33 crores of Devas, bhava, raga, tala and they have a long life and enjoy all good things
Charanam 10
Those beloved of the Lord of Tyagaraja, when bhakti increases they think your name, they are Rama bhaktas, they are devotees of the Lord of Tyagaraja who worships you

ReferencesEdit

  1. ^ "The trinity of Carnatic music, Thyagaraja Swamy, Muthuswamy Dikshithar, Shyama Sastry". www.indiavideo.org. Retrieved 16 September 2015.
  2. ^ "Unsung genius". The Hindu. Chennai, India. 23 May 2008.
  3. ^ "Endaro Mahanubhavulu".