Wang Yinzhi (Chinese: 王引之; 1766–1834) a Qing dynasty philologist. The son of Wang Niansun, he was the author of the Jingzhuan Shici.[1]

Wang Yinzhi
Wang Yinzhi
Wang Yinzhi, in the Qingdai xuezhe xiangzhuan 清代学者象传
Born1766
Died1834
OccupationChinese scholar of the Qing dynasty

ReferencesEdit

  1. ^ Wang Zhangtao 王章涛 (2006). Wang Niansun, Wang Yinzhi nianpu (王念孙, 王引之年谱 "Chronology of Wang Niansun and Wang Yinzhi"). Yangzhou: Guangling shushe.
  • Hummel, Arthur W. Sr., ed. (1943). "Wang Yin-chih" . Eminent Chinese of the Ch'ing Period. United States Government Printing Office.