Open main menu

Wikipedia β

The national anthem of Thailand was adopted on 10 December 1939. The melody was composed by Phra Chenduriyang (Peter Veit) and the words are by Luang Saranupraphan. Phleng Chat (Thai: เพลงชาติ), literally meaning "national anthem", is a general word for national anthem. Phleng Chat Thai (Thai: เพลงชาติไทย), Thailand's national anthem is also used to refer to this specific song.

Thai National Anthem
Document of an adoption of current Thai national anthem, page 2.jpg
Lyrics of the Thai national anthem, published in the Royal Thai Government Gazette on December 10, 1939.

National anthem of  Thailand
Lyrics Luang Saranupraphan, 1939
Music Phra Chenduriyang, 1932
Adopted 1939 (with current lyrics)
Audio sample
Thai National Anthem

Contents

PeriodizationEdit

Historical national anthem
Name Date Notes
Chom Rat Chong Charoen
(Thai: จอมราชจงเจริญ)
(Long Live the Great King)
1852–1871 Siamese Rattanakosin period royal anthem and national anthem, introduced by King Mongkut (used the melody of God Save the King)
Bulan Loi Ruean
(Thai: บุหลันลอยเลื่อน)
1871–1888
Sansoen Phra Barami
(Thai: สรรเสริญพระบารมี)
(Glorify His Prestige)
1888–1932 Rattanakosin period national anthem
Phleng Chat Sayam
(Thai: เพลงชาติสยาม)
(The Siamese National Anthem)
1932–1946 After Siamese revolution of 1932, the anthem was classified into 2 factions, Phleng Chat Thai was used as national anthem and Sansoen Phra Barami was still used as royal anthem. In 1939 The country's name was changed from Siam to Thailand, the anthem lyrics was changed from the words Siam to Thai.
Sri Ayutthaya
(Thai: ศรีอยุธยา)
1946–1949
Phleng Chat Thai
(Thai: เพลงชาติไทย)
(The Thai National Anthem)
1949–present

Historical backgroundEdit

National Anthem before 1932Edit

Before 1932, Sansoen Phra Barami (the Royal Anthem) was used as the national anthem of Siam.

National Anthem after 1932Edit

 
Phleng Chat Siam sheet music (cover page) in 1933

The anthem was composed a few days after the revolution of 1932 in the tune vaguely similar to the national anthem of Poland, Poland Is Not Yet Lost, and was first broadcast in July 1932. The original lyrics were by Khun Wichitmatra.

Phleng Chat Siam (Khun Wichitmatra Lyrics 1932-1934)Edit

LyricsEdit

แผ่นดินสยามนามประเทืองว่าเมืองทอง
ไทยเข้าครองตั้งประเทศเขตต์แดนสง่า
สืบเผ่าไทยดึกดำบรรพ์โบราณลงมา
รวมรักษาสามัคคีทวีไทย
บางสมัยศัตรูจู่โจมตี
ไทยพลีชีพร่วมรวมรุกไล่
เข้าลุยเลือดหมายมุ่งผดุงผะไท
สยามสมัยบุราณรอดตลอดมา
อันดินสยามคือว่าเนื้อของเชื้อไทย
น้ำรินไหลคือว่าเลือดของเชื้อข้า
เอกราษฎร์คือเจดีย์ที่เราบูชา
เราจะสามัคคีร่วมมีใจ
รักษาชาติประเทศเอกราชจงดี
ใครย่ำยีเราจะไม่ละให้
เอาเลือดล้างให้สิ้นแผ่นดินของไทย
สถาปนาสยามให้เทอดไทยไชโย

First National anthem competition (1934)Edit

In 1934, Thai government launched competitions for the official national anthem, for both melody and lyrics. Jangwang Tua Patayakosol composed a tune in a traditional style called "Phleng Maha Nimit", but Phra Jenduriyang's melody was selected because it sounded more modern.

Second National anthem competitionEdit

After that, in the competition for the lyrics with Phra Jenduriyang's music, the original words by Khun Wichitmatra took first prize. They were in use until 1939, with a minor edit and an additional version written by second prize winner Chan Khamvilai (ฉันท์ ขำวิไล) adopted in 1934.[1][2][3]

Phleng Chat Siam (Chan Khamvilai Lyrics 1934-1939)Edit

LyricsEdit

เหล่าเราทั้งหลายขอน้อมกายถวายชีวิต
รักษาสิทธิ์อิสสระณแดนสยาม
ที่พ่อแม่สู้ยอมม้วยด้วยพยายาม
ปราบเสี้ยนหนามให้พินาศสืบชาติมา
แม้ถึงภัยไทยด้อยจนย่อยยับ[note 1]
ยังกู้กลับคงคืนได้ชื่นหน้า
ควรแก่นามงามสุดอยุธยา
นั้นมิใช่ว่าจะขัดสนหมดคนดี
เหล่าเราทั้งหลายเลือดและเนื้อเชื้อชาติไทย
มิให้ใครเข้าเหยียบย่ำขยำขยี้
ประคับประคองป้องสิทธิ์อิสสระเสรี
เมื่อภัยมีช่วยกันจนวันตาย
จะสิ้นชีพไว้ชื่อให้ลือลั่น
ว่าไทยมั่นรักชาติไม่ขาดสาย
มีไมตรีดียิ่งทั้งหญิงทั้งชาย
สยามมิวายผู้มุ่งหมายเชิดชัยไชโย

Thai Cultural revolutionEdit

In 1939, when the name of the country was changed from Siam to Thailand, a competition was launched to create new lyrics, with those by Luang Saranupraphan winning. Thai Prime Minister Plaek Phibunsongkhram ordered the anthem to be played every day at 08:00 and 18:00, and ordered the populace to stand up to show respect for the nation. Nowadays, the morning and evening anthems correspond to the hoisting and lowering of the national flags in public areas (e.g. schools, workplaces, public buildings), respectively; hence, the anthem is broadcast by both radio and television channels twice per day.

Current LyricsEdit

Thai lyrics and transcriptionEdit

Thai lyrics Thai transcription (RTGS) Phonetic transcription (IPA)
ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย Prathet thai ruam lueat nuea chat chuea thai, [pràtʰêːt tʰaj ruːə̯m lɯ̂ːə̯t nɯ́ːə̯ ʨʰâːt tʰɕɯ́ːə̯ tʰaj]
เป็นประชารัฐ ไผทของไทยทุกส่วน Pen pracha rat, phathai khong thai thuk suan, [pen prà.tɕʰaː rát | pʰà.tʰaj kʰɔ̌ŋ tʰaj tʰúk sùːə̯n]
อยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวล Yu damrong khong wai dai thang muan, [jùː dam.roŋ kʰɔ̌ŋ wáj dâːj tʰáŋ muːə̯n]
ด้วยไทยล้วนหมาย รักสามัคคี duai thai luan mai, rak samakkhi, [dûːə̯j tʰaj lúːə̯n mǎːj | rák sǎ.mák.kʰiː]
ไทยนี้รักสงบ แต่ถึงรบไม่ขลาด thai ni rak sangop, tae thueng rop mai khlat, [tʰaj níː rák sà.ŋòp | tɛ̀ː tʰɯ̌ŋ róp mâj kʰlàːt]
เอกราชจะไม่ให้ใครข่มขี่ Ekkarat cha mai hai khrai khom khi, [ʔèːk.kà.râːt tɕàʔ mâj hâj kʰraj kʰòm kʰîː]
สละเลือดทุกหยาดเป็นชาติพลี Sala lueat thuk yat pen chat phali, [sà.làʔ lɯ̂ːə̯t tʰúk jàːt pen tɕʰâːt pʰá.liː]
เถลิงประเทศชาติไทยทวี มีชัย ชโย Thaloeng prathet chat thai thawi, mi chai, chayo! [tʰà.lɤːŋ prà.tʰêːt ʨʰâːt tʰaj tʰá.wiː miː tɕaj tɕá.joː]

English translationEdit

Thailand unites the flesh and blood of Thais. The land of Thailand belongs to the Thais. Long has been our independence, wish sovereignty allowed to maintain it, Because Thais have been united forever. The Thais are peaceful and loving, In war, we are not cowards. Our sovereignty will never be threatened, We will sacrifice every drop of our blood for our nation. We are ready to die for freedom, security and prosperity.

 
Sheet music of Phleng Chat in 1934, in use with the longer lyrics until 1939.
Thai People stand up to show respect for their national anthem.

See alsoEdit

NotesEdit

  1. ^ ตามที่ปรากฏประกาศเพลงชาติลงวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2477 ซึ่งตีพิมพ์ในราชกิจนุเบกษาเล่ม 51 ตอน 0 ง วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2477 ได้พิมพ์ข้อความในวรรคนี้เป็น "แม้ถึงไทยไทยด้อยจนย่อยยับ" ซึ่งผิดจากลายมือต้นฉบับของฉันท์ ขำวิไล ซึ่งเขียนไว้ว่า "แม้ถึงภัยไทยด้อยจนย่อยยับ" ทำให้อ่านไม่ได้ความหมาย ในบทความนี้จึงถือเอาความตามลายมือของฉันท์ ขำไว้ไลแทนฉบับที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา (ดู สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล. ความเป็นมาของเพลงชาติไทยปัจจุบัน. หน้า 45 - 46

ReferencesEdit

External linksEdit