Taizhou

Taizhou (Taichow) may refer to either of two cities in eastern China:

  • Taizhou, Jiangsu (Chinese: 泰州; pinyin: Tàizhōu), located on the Yangtze River, 200 km (120 mi) northwest of Shanghai
  • Taizhou, Zhejiang (Chinese: 台州; pinyin: Tāizhōu), located along the East China Sea, 285 km (177 mi) south of Shanghai
Dark green: Taizhou, Jiangsu
Light green: Taizhou, Zhejiang

See alsoEdit