Nguyễn Khoan

Nguyễn Khoan (Hán tự: 阮寬, 906–967) was a warlord of Vietnam during the Period of the 12 Warlords.

12 Warlords

Khoan was a grandson of Nguyễn Hãng, a general from China. Khoan had two younger brothers, Nguyễn Thủ Tiệp and Nguyễn Siêu, both were warlords.[1]

Khoan occupied Tam Đái (mordern Yên Lạc District, Vĩnh Phúc Province), and titled himself Nguyễn Thái Bình (阮太平).[2][3] Later, he was defeated by Đinh Bộ Lĩnh.

ReferencesEdit

  1. ^ Nguyễn Bạt Tụy 1954: Tên người Việt Nam. - In trong: tập kỷ yếu hội Khuyến Học Việt Nam, Sài Gòn, tr49-50.
  2. ^ Việt Nam sử lược, Quyển 1, Phần 3, Chương 1
  3. ^ Đại Việt sử ký toàn thư, Peripheral Records vol. 5