Narodnaya Volya (disambiguation)

Narodnaya Volya was a radical organization in Tsarist Russia.

Narodnaya Volya may also refer to: