Open main menu

List of township-level divisions of the Tibet Autonomous Region

Location of Tibet Autonomous Region

This is a list of township-level divisions of Tibet Autonomous Region (TAR), People's Republic of China (PRC). After province, prefecture, and county-level divisions, township-level divisions constitute the formal fourth-level administrative divisions of the PRC. As of the end of 2014, there are a total of 691 such divisions in TAR, divided into 9 subdistricts, 140 towns, 534 townships, and 8 ethnic townships.

Contents

LhasaEdit

 
Location of Lhasa (district in pink, rest of administrative area in yellow) in the Autonomous region

Chengguan DistrictEdit

Subdistricts (དོན་གཅོད་ཁྲུའུ་ or དོན་གཅོད་ཅུས་; Toinjoichu)

 • Caigungtang Subdistrict (ཚལ་གུང་ཐང་དོན་གཅོད་ཁྲུའུ་; 蔡公堂街道), Chabxi Subdistrict (གྲ་བཞི་དོན་གཅོད་ཁྲུའུ་; 扎细街道), Garmagoinsar Subdistrict (ཀརྨ་མ་ཀུན་བཟང་དོན་གཅོད་ཁྲུའུ་; 嘎玛贡桑街道), Gündêling Subdistrict (ཀུན་བདེ་གླིང་དོན་གཅོད་ཁྲུའུ་; 公德林街道), Gyirai Subdistrict (སྐྱིད་རས་དོན་གཅོད་ཁྲུའུ་; 吉日街道), Jêbumgang Subdistrict (རྗེ་འབུམ་སྒང་དོན་གཅོད་ཁྲུའུ་; 吉崩岗街道), Jinzhu West Road Subdistrict (བཅིངས་འགྲོལ་ནུབ་ལམ་དོན་གཅོད་ཁྲུའུ་; 金珠西路街道), Liangdao Subdistrict (ལེང་ཏའོ་དོན་གཅོད་ཁྲུའུ་; 两岛街道), Ngaqên Subdistrict (སྣ་ཆེན་དོན་གཅོད་ཁྲུའུ་; 纳金街道), Nyangrain Subdistrict (ཉང་བྲན་དོན་གཅོད་ཁྲུའུ་; 娘热街道), Pargor Subdistrict (བར་སྒོར་དོན་གཅོད་ཁྲུའུ་; 八廓街道), Togdê Subdistrict (དོག་སྡེ་དོན་གཅོད་ཁྲུའུ་; 夺底街道)

Doilungdêqên DistrictEdit

Towns (གྲོང་རྡལ་; Chongdai)

Townships (ཤང་; Xang)

Dagzê DistrictEdit

The only town is Dagzê Town (སྟག་རྩེ་, 德庆镇)

Townships

Damxung CountyEdit

Towns

Townships

Lhünzhub CountyEdit

The only town is Ganden Chökhor (Lhünzhub) Town (དགའ་ལྡན་ཆོས་འཁོར་, (ལྷུན་གྲུབ་) (甘丹曲果镇)

Townships

Maizhokunggar CountyEdit

The only town is Kunggar Town (གུང་དཀར་, 工卡镇)

Townships

Nyêmo CountyEdit

The only town is Tarrong Town (དར་གྲོང་, 塔荣镇)

Townships

Qüxü CountyEdit

The only town is Qüxü Town (ཆུ་ཤུར་, 曲水镇)

Townships

Qamdo (Chamdo)Edit

 
Location of Qamdo (district in pink, rest of administrative area in yellow) in the Autonomous region

Karub DistrictEdit

Towns

Townships

Jomda CountyEdit

Towns

Townships

Gonjo CountyEdit

The only town is Bolo Town (འབོ་ལོ་, 莫洛镇)

Townships

Banbar CountyEdit

Towns

Townships

Baxoi CountyEdit

 • Baima (པད་མ་, 白玛镇), Ra'og (རྭ་འོག་, 然乌镇), Bangda (སྤང་མདའ་, 帮达镇), Tanggar (ཐང་དཀར་, 同卡镇)

Townships

Dêngqên CountyEdit

Towns

Townships

Lhorong CountyEdit

Towns

Townships

Markam CountyEdit

Towns

Townships

Riwoqê CountyEdit

Towns

Townships

Zhag'yab CountyEdit

Towns

Townships

Zogang CountyEdit

Towns

Townships

Xigazê (Shigatse)Edit

 
Location of Xigazê (district in pink, rest of administrative area in yellow) in the Autonomous region

Samzhubzê DistrictEdit

Subdistricts

Townships

 • Lhain Township (ལྷན་, 联乡), Nyamo Township (ཉ་མོ་, 年木乡), Jangdam Township (ལྕགས་འདམ་, 江当乡), Benxung Township (སྤེན་གཞུང་, 边雄乡), Donggar Township (གདོང་དཀར་, 东嘎乡), Nyarixung Township (ཉ་རི་གཞུང་, 聂日雄乡), Gyacoxung Township (རྒྱ་མཚོ་གཞུང་, 甲措雄乡), Qugboxung Township (ཕྱུག་པོ་གཞུང་, 曲布雄乡), Qumig Township (ཆུ་མིག་, 曲美乡), Nar Township (སྣར་ང་, 纳尔乡).

Bainang CountyEdit

Towns

Townships

 • Pältsel Township (དཔལ་ཚལ་, 巴扎乡), Mak Township (མག་, 玛乡), Wangden Township (དབང་ལྡན་, 旺丹乡), Qunub Township (ཆུ་ནུབ་, 曲奴乡), Düjung Township (འདུས་བྱུང་, 杜琼乡), Jangtö Township (བྱང་སྟོད་, 强堆乡), Gabug Township (སྒ་སྦུག་, 嘎普乡), Tashar Township (བཀྲ་ཤར་, 者下乡), Tongshé Township (སྟོང་ཤེ་, 东喜乡).

Dinggyê CountyEdit

Towns

 • Gyangkar Town (རྒྱལ་མཁར་, 江嘎镇), Ri'og Town (རི་འོག་, 日屋镇), Chentang Town (འདྲེན་ཐང་, 陈塘镇)

Townships

Gamba CountyEdit

The only town is Gamba Town (གམ་པ་, 岗巴镇)

Townships

Gyangzê (Gyantse) CountyEdit

The only town is Gyangzê (Gyantse) Town (རྒྱལ་རྩེ་, 江孜镇)

Townships

Gyirong CountyEdit

Towns

 • Zongga Town (རྫོང་དགའ་, 宗嘎镇), Gyirong Town (སྐྱིད་གྲོང་, 吉隆镇)

Townships

 • Zhêba Township (ཀྲེ་པ་, 折巴乡), Kungtang Township(གུང་ཐང་, 贡当乡), Chagna Township (བྲག་སྣ་, 差那乡).

Kangmar CountyEdit

The only town is Kangmar Town (ཁང་དམར་, 康马镇)

Townships

Lhazê (Lhatse) CountyEdit

Towns

 • Lhazê Town (ལྷ་རྩེ་, 拉孜镇), Quxar Town (ཆུ་ཤར་, 曲下镇)

Townships

Namling CountyEdit

The only town is Namling Town (རྣམ་གླིང་, 南木林镇)

Townships

Ngamring CountyEdit

Towns

 • Gegang Town (གད་སྒང་, 卡嘎镇), Sangsang Town (བཟང་བཟང་, 桑桑镇)

Townships

 • Yagmo Township (ཡག་མོ་, 亚木乡), Dagyu Township (རྟ་རྒྱུད་, 达居乡), Qu'og Township (ཆུ་འོག་, 秋窝乡), Kairag Township (གད་རགས་, 切热乡), Dobê Township (མདོ་སྤེ་, 多白乡), Riwoqê Township (རི་བོ་ཆེ་, 日吾其乡), Xungba Township (གཞུང་བ་, 雄巴乡), Cazê Township (ཚྭ་རྩེ་, 查孜乡), Amxung Township (ཨམ་གཞུང་, 阿木雄乡), Rusar Township (རུ་གསར་, 如沙乡), Kunglung Township (གུང་ལུང་, 孔隆乡), Nyigo Township (ཉི་སྒོ་, 尼果乡), Comë Township (ཚོ་སྨད་, 措迈乡), Darog Township (རྟ་རོག་, 达若乡), Goin'gyibug Township (དགོན་སྐྱིད་སྦུག་, 贡久布乡).

Nyalam CountyEdit

Towns

Townships

Rinbung CountyEdit

The only town is Dê'gyiling Town (བདེ་སྐྱིད་གླིང་, 德吉林镇)

Townships

Sa'gya CountyEdit

Towns

 • Sa'gya Town (ས་སྐྱ་, 萨迦镇), Gêding Town (དགེ་སྡེངས་, 吉定镇)

Townships

Saga CountyEdit

The only town is Gya'gya Town (སྐྱ་སྐྱ་, 加加镇)

Townships

Tingri CountyEdit

Towns

 • Shelkar Town (ཤེལ་དཀར་, 协格尔镇), Gangga Town (སྒང་དགའ་, 岗嘎镇)

Townships

Xaitongmoin CountyEdit

The only town is Chabkha Town (ཆབ་ཁ་, 卡嘎镇)

Townships

Yadong (Dromo) CountyEdit

Towns

 • Xarsingma Town (ཤར་གསིང་མ་, 下司马镇), Pagri Town (ཕག་རི་, 帕里镇)

Townships

Zhongba CountyEdit

The only town is Baryang Town (བར་ཡངས་, 帕羊镇)

Townships

NyingchiEdit

 
Location of Nyingchi (district in pink, rest of administrative area in yellow) in the Autonomous region

Bayi DistrictEdit

Towns

Townships

Bomê CountyEdit

Towns

Townships

Gongbo'gyamda CountyEdit

Towns

Townships

Mainling CountyEdit

Towns

Townships

Mêdog CountyEdit

Townships

Nang CountyEdit

Towns

Townships

Zayü CountyEdit

Towns

 • Drowagön Town (འགྲོ་བ་དགོན་, 竹瓦根镇), Shangzayü Town (རྫ་ཡུལ་རོང་སྟོད་, 上察隅镇), Xiazayü Town (རྫ་ཡུལ་རོང་སྨད་, 下察隅镇).

Townships

Shannan (Lhoka)Edit

 
Location of Shannan (district in pink, rest of administrative area in yellow) in the Autonomous region

Nêdong DistrictEdit

Towns

 • Tsetang (རྩེ་ཐང་, 泽当镇), Thradrug (ཁྲ་འབྲུག་, 昌珠镇)

Townships

Comai CountyEdit

Towns

Townships

Cona CountyEdit

Towns

Townships

Gonggar CountyEdit

Towns

Township

Gyaca CountyEdit

Towns

Townships

Lhozhag CountyEdit

Towns

Townships

Lhünzê CountyEdit

Towns

Townships

Nagarzê CountyEdit

Towns

Townships

Qonggyai CountyEdit

Qonggyai Town (འཕྱོངས་རྒྱས་, 琼结镇)

Townships

Qusum CountyEdit

Towns

Townships

Sangri CountyEdit

Sangri Town (ཟངས་རི་, 桑日)

Townships

Zhanang CountyEdit

Towns

Townships

NagquEdit

 
Location of Nagqu (district in pink, rest of administrative area in yellow) in the Autonomous region

Seni DistrictEdit

Towns

Townships

Amdo CountyEdit

Towns

Townships

Baingoin CountyEdit

Towns

Townships

Baqên CountyEdit

Towns

Townships

Biru CountyEdit

Towns

Townships

Lhari CountyEdit

Towns

Townships

Nyainrong CountyEdit

Townships

Nyima CountyEdit

Townships

Sog CountyEdit

Towns

Townships

Shuanghu (Conyi) CountyEdit

Townships

Xainza CountyEdit

Towns

Townships

Ngari PrefectureEdit

 
Location of Ngari Prefecture (administrative area in yellow) in the Autonomous region

Gar CountyEdit

The only town is Sênggêzangbo (Shiquanhe) Town (སེང་གེ་ཁ་འབབ་, 狮泉河镇)

Townships

Burang CountyEdit

The only town is Burang Town (སྤུ་ཧྲེང་, 普兰镇)

Townships

Coqên CountyEdit

The only town is Coqên Town (མཚོ་ཆེན་, 措勤镇)

Townships

Gê'gyai CountyEdit

The only town is Gê'gyai Town (དགེ་རྒྱས་, 革吉镇)

Townships

Gêrzê CountyEdit

The only town is Gêrzê Town (སྒེར་རྩེ་, 改则镇)

Townships

Rutog CountyEdit

The only town is Rutog Town (རུ་ཐོག་, 日土镇)

Townships

Zanda CountyEdit

The only town is Thoding Town (མཐོ་ལྡིང་, 托林镇)

Townships

External linksEdit