List of political entities in the 19th century BC

Political entities in the 20th century BCPolitical entities in the 18th century BCPolitical entities by century

This is a list of political entities in the 19th century BC.

StatesEdit

Sovereign state Years
Amorite 2000 - 1595 BC
Armi 2290 - 40 BC
Aramea 2300 - 700 BC
Arzawa 2300 - 1200 BC
Assyria 2025 - 911 BC
Babylonia 1894 - 732 BC
Dilmun 2600 - 675 BC
Ebla 3500 - 1600 BC
Egypt 3050 - 1550, 1077 - 322 BC
Elam 2800 - 550 BC
Eshnuna 2000 - 8th century BC
Gojoseon 2333 - 108 BC
Hatti 2700 - 1900 BC
Hitti 1900 - 1600 BC
Illyria 2000 - 168 BC
Indus 3100 - 1300 BC
Kussara 1900 - 1650 BC
Lukka 2000 - 1183 BC
Lullubi 2400 - 650 BC
Luvia 2300 - 1400 BC
Magan 2200 - 550 BC
Mari 2900 - 1759 BC
Minoa 2700 - 1420 BC
Namar 2350 - 750 BC
Pelasgia 3000 - 1183 BC
Purushanda 2000 - 1650 BC
Punt 2400 - 1069 BC
Qiang 2000 BC - 150 BC
Sea Peoples c. 2000 - 1175 BC
Sumeria 2900 - 1674 BC
Ugarit 2500 - 1090 BC
Upper Mesopotamia 1809 - 1776 BC
Văn Lang 2879 - 258 BC
Xia 2205 - 1600 BC
Xu 2000 - 512 BC

See alsoEdit

ReferencesEdit

Centuries and millenniaEdit