Varshavsky (masculine), Varshavskaya (feminine), or Varshavskoye (neuter) may refer to:

PlacesEdit