State Anthem of the Republic of Kalmykia

The state anthem of the Republic of Kalmykia (Kalmyk: Хальмг Таңһчин частр, romanized: Khalmg Tanghchin chastr) is the regional anthem of the Republic of Kalmykia, a federal subject of Russia. It was composed by Arkadiy Mandzhiyev and written by Vera Shugrayeva.[1][2][3]

Хальмг Таңһчин частр
English: Anthem of the Kalmyk Republic
National anthem of Kalmykia.png
Sheet music

Regional anthem of Kalmykia
LyricsVera Shugrayeva
MusicArkadiy Mandzhiyev
Adopted30 October 1992
Audio sample
Official orchestral vocal version in E major
Instrumental recording of the anthem
Short instrumental recording

HistoryEdit

The Supreme Council of the Republic of Kalmykia announced the proclamation of the sovereignty of the republic in October 1990. On the 18th, the Supreme Council of the Kalmyk Autonomous SSR adopted the Declaration on State Sovereignty, according to which the Kalmyk ASSR became the Kalmyk SSR. Reflections on the coat of arms and the flag did not find this change. By resolution of the Supreme Council of 20 February 1992, No. 336-IX, the Kalmyk SSR was renamed the Republic of Kalmykia (Хальмг Таңһч). In accordance with the Decree of the Presidium of the Supreme Council of the Kalmyk SSR from 7 June 1991, No. 243-P -1X, a competition was announced in the republic to create new state symbols of the Kalmyk SSR.[1]

As a result, the Supreme Council of Kalmykia approved the anthem on 30 October 1992, along with its music and lyrics. The anthem was also approved by the separate Law of the Republic of Kalmykia of 4 November 1992 "On the Supplement of the Constitution (Basic Law) of the Kalmyk SSR Article 158-1".[1]

LyricsEdit

Kalmyk official[2][3] Kalmyk transliteration Clear Script IPA transcription[a] English translation

I
Сарул сәәхн Хальмг Таңһч
Сансн тоотан күцәнә,
Авта җирһлин бат җолаг
Алдр һартан атхна.

Хор:
Улан залата хальмг улс,
Улата теегән кеерүлий!
(𝄆) Төрскн нутгтан күчән нерәдәд,
Толһа менд җирһий! (𝄇)

II
Олн-келн әмтнлә хамдан
Уралан Таңһчин зүткнә
Иньгллтин залин өндр герлд
Иргч мана батрна.

Хор

III
Баатр, чиирг үрдәр туурад,
Буурл теегм өснә.
Сурһуль, номдан килмҗән өдәг,
Сул нерән дуудулна.

Хор

I
Sarul sääkhn Khalmg Tanghch
Sansn tootan kütsänä,
Awta jirhlin bat jolag
Aldr hartan atkhna.

Khor:
Ulan zalata khalmg uls,
Ulata teegän keerüliy!
(𝄆) Törskn nutgtan küchän nerädäd,
Tolha mend jirhiy! (𝄇)

II
Oln keln-ämtnlä khamdan
Uralan Tanghchin zütknä
Inglltin zalin öndr gerld
Irgch mana batrna.

Khor

III
Baatr-chiirg ürdär tuurad,
Buurl teemg ösnä.
Surhul-nomdan kilmjän ödäg,
Sul nerän duudulna.

Khor

1
ᠰᠠᠷᡇᡇᠯ ᠰᠠᡅ᠋ᡍᠠᠨ ᡍᠠᠯᡅᡏᠠᡎ ᡐᠠᡊᡎᠠᡒᡅ
ᠰᠠᠨ ᠰᠠᠨ ᡐᡆᡃᡐᠠᠨ ᡍᡉᡔᡄᠨᡄᡅ ᠂
ᠠᡋᡇ ᡐᠠᡅ ᡓᡅᠷᡎᠠᠯ ᡅᠨ ᡋᠠᡐᡇ ᡓᡆᠯᡆᡃᡎᡅ 
ᠠᠯᡑᠠᠷ ᡎᠠᠷᡐᠠᡃᠨ ᠠᡐᠠᡍᠠ ᠨᠠ᠃

ᡍᡆᠷ:
ᡇᠯᠠᠠᡃ ᠴᠠᠯᠠᡃ ᡐᠠᡅ ᡍᠠᠯᡅᡏᠠᡎ ᡇᠯᡇᠰ ᡋᡄᡃᠨ᠂
ᡇᠯᠠᡐᠠᡅ ᡐᡄᡅ ᡋᡄᡃᠨ ᡍᡄᠷᡉᡉᠯ ᡅᡎᡅ ᡕᡄᡃᠨ!
(𝄆) ᡐᡈᠷᡈᠰᡍᡈᠨ ᠨᡇᡐᡇᡎᡐᠠᡃᠨ ᡍᡉᡒᡄᡃᠠ ᠨᡄᠷᡄᡐᡄᡅ ᡑᡉ ᠂
ᡐᡆᠯᡆᡎᠠᡅ ᡏᡄᠨᡑᡄ ᡓᡅᠷᡎᠠᠠ ᡅᡎᡅ ᡕᡄᡃᠨ! (𝄇)

2
ᡆᠯᠠᠨ ᡍᡄᠯᡄᠨ- ᡄᡏᡐᡉ ᡋᡄᡃᠨ ᠯᡉᡎᡄᡃ ᡍᠠᡏᡐᡇ ᡋᡄᡃᠨ 
ᡇᠷᠠᠯᠠᠨ ᡐᠠᡊᡎᠠᡒᡅ ᡅᠨ ᠴᡉᡐᡄᡍᡄᡅ ᠨᡄ
ᡅᠨᠠᡎᠯᠠᠯ ᡐᡇ ᡅᠨ ᠴᠠᠯᠠ ᡅᠨ ᡈᠨᡑᡈᠷ ᡎᡄᠷᡄᠯ ᡐᡉ
ᡅᠷᡄᡎᡒᡅ ᡏᠠᠨᠠᡅ ᡋᠠᡃ᠊ᡐᡇᠷ ᠨᠠ ᠃

ᡍᡆᠷ

3
ᡋᠠᡃ᠊ᡐᡇᠷ-ᡒᡅᠷᠠᡅ ᡎᡅ ᡉᡉᠷᡄᡃᡑ ᡋᡄᡃᠷ ᡐᡇᡇᠷᠠᡅ ᡑᡇ᠂
ᡋᡇᡇ᠋ᠷᠠᠯ ᡐᡄᡏᡄᡅ ᡎᡅ ᡈᠰᡉᠨ ᡕᡄᡃᠨ ᠃
ᠰᡇᠷᡎᡇᡇᠯᡅ-ᠨᡆᡏᡑᠠᡃᠨ ᡍᡅᠯᠠᡏᡓᡅ ᡋᡄᡃᠨ ᡈᡑᡄᡎ ᠂
ᠰᡇᠯᠠ ᠨᡄᠷᡄᡃᠨ ᡑᡇᡇ᠋ᡑᡇᡇ᠋ᠯᡇᠨ ᡋᡄᡃᠨ ᠃

ᡍᡆᠷ

1
[sa̠.rʊɫ sɛː.xə̃ xa̠lʲ.mək tʰã̠ŋɣ(ə).t͡ɕʰə |]
[sã̠.sə̃ tʰɔː.tʰã̠ kʏ.t͡sʰɛ̃.nɛ ǁ]
[a̠ʋ.tʰa̠ d͡ʑir(ə)ɣ.lĩ | pa̠.tə d͡ʑɔ.ɫa̠.gə |]
[a̠ɫ.tər ɣa̠r.tʰã̠ a̠t.xʰə̃.na̠ ǁ]

[xɔr]
[ʊ.ɫã t͡sa̠.ɫa̠.tʰa̠ xa̠lʲ.mək ʊɫ.sə |]
[ʊ.ɫa̠.tʰa̠ tʰeː.gɛ̃ keː.rʏ.li.jə ǁ]
𝄆 [tʰør.skə̃ nʊ.tək.tʰã̠ kʏ.t͡ɕʰɛ̃ ne.rɛ.tɛt |]
[tʰɔɫ.ɣa̠ mẽ.tə d͡ʑir.ɣi.jə ǁ] 𝄇

2
[ɔɫ.nə ke.lʲɪ̃ ɛ̃m.tʰə̃.lʲɛ xã̠m.tã̠ |]
[ʊ.ra̠.ɫã̠ tʰã̠ŋɣ.t͡ɕʰɪ̃ t͡sʏtʰ.k(ə̃)nɛ ‖]
[ĩɲɟ.lʲəlʲ.tʰĩ t͡sa̠.lʲĩ ø̃.tər ger(ə).lʲət]
[irk.t͡ɕʰə mã̠.na̠ pa̠.tʰər.na̠ ǁ]

[xɔr]

3
[pa̠ː.tʰər t͡ɕʰiː.rɪk ʏr.tɛr tʰʊː.ra̠t |]
[pʊː.rəɫ tʰẽːm.gə øs.nɛ ǁ]
[sʊr.ɣʊlʲ nɔ̃m.tã̠ kilʲ(ə̃)m.d͡ʑɛ̃ ø.tɛ.gə |]
[sʊɫ(ə) ne.rɛ̃ tʊː.tʊɫ.na̠ ǁ]

[xɔr]

I
Kalmyk Republic blazing and dazzling
Fulfulling everything it wishes for.
In its glorious hands it carries
Strong reins of life in unison.

Chorus:
With Ulan-Zala are the Kalmyk folk,
Let’s adorn our natal steppes!
(𝄆) Let’s devote to our homeland our power,
And live long merrily! (𝄇)

II
Our peoples of different tongues together,
The Republic is striving forth.
In noble incandescence of friendship flare,
Our future is becoming stronger.

Chorus

III
Glorified by children heroic and lasting,
The olden steppe has emerged.
Pouring diligence into learning,
The free name has been forged.

Chorus

RegulationsEdit

The order, place and time of execution of the anthem are defined by the Law of the Republic of Kalmykia of 11 June 1996 No. 44-I-3 "On State Symbols of the Republic of Kalmykia". According to Art. 16 of said Law, the anthem is performed during solemn ceremonies and other events held by state bodies when raising the national flag. After a newly appointed Head takes oath, the anthem is played right after. The anthem can also be played during openings of ceremonial meetings of the Parliament (e.g. People's Khural of Kalmykia) and during openings of memorials and monuments. It can be played during visits by highest officials of Russia (or its federal subjects), the CIS, and other countries (after their anthems have been played). "Khalmg Tanghchin chastr" is also played while state awards are being presented, and played during the openings and closings of solemn rallies, meetings, in honour of sports teams, and official celebrations. Additionally, the anthem can be played while laying wreaths to the graves of victims of political repression and those killed in the defense of their ethnic homeland.[4]

See alsoEdit

External linksEdit

NotesEdit

ReferencesEdit

  1. ^ a b c "Калмыцкий институт гуманитарных исследований РАН". Kigiran.
  2. ^ a b "ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИМВОЛИКА РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ". Huralrk.ru.
  3. ^ a b "Гимн Калмыкии". Калмыкия Online. 2010-07-25.
  4. ^ About the state symbols of the Republic of Kalmykia (in Russian)