Sangharsh, Sangharsha, Sunghursh, Sangharshana or Sangarsh may refer to: