National Anthem of South Ossetia

The National Anthem of the Republic of South Ossetia[note 1] (Ossetian: Республикӕ Хуссар Ирыстоны Паддзахадон гимн, romanized: Rêšpublika Xuššâr Ireštone Pâddzâxâdon Gimn [resˈpublikɐ ˈχuʂ̟ːar irɘʂ̟ˈtonɘ ˈpad(d͡)zaχadon gimn]), also known as Beloved Ossetia! (Ossetian: Уарзон Ирыстон!, pronounced [ˈwarʐ̟on irɘʂ̟ˈton]), was adopted on 5 May 1995. The lyrics were written by Totraz Kokaev, and the music was composed by Felix Alborov.[1]

Rêšpublika Xuššâr Ireštone Pâddzâxâdon Gimn
English: National Anthem of the Republic of South Ossetia
Республикӕ Хуссар Ирыстоны Паддзахадон Гимн
Coat of arms of South Ossetia.svg

National anthem of South Ossetia South Ossetia
Also known asУарзон Ирыстон!
LyricsTotraz Kokaev
MusicFelix Alborov
Adopted1995
Audio sample
2009 official vocal recording by the consolidated male choir of North and South Ossetia (three verses)
2009 official vocal recording by the consolidated male choir of North and South Ossetia (one verse and last line)
2009 official orchestral instrumental recording by the Mariinsky Theatre Symphony Orchestra (three verses)
2009 official orchestral instrumental recording by the Mariinsky Theatre Symphony Orchestra (one verse and last line)

LyricsEdit

Ossetian official[2][3] Ossetian Romanization IPA transcription[a] Poetic English translation[4]

I
Уарзон Ирыстон! Дӕ номы кадӕн
Лӕууӕм цырагъау мах уырдыг,
Ды дӕ нӕ уарзты ӕнусон авдӕн,
Ды – нӕ цин ӕмӕ хъыг!

Фӕхӕрӕм мах дӕ зӕххӕй ард,
Дӕ ном дын исӕм бӕрзонд,
Удуӕлдай дын кӕнӕм лӕггад,
Дӕуӕн у нӕ цард нывонд!

Базард I:
Уӕ,[b] Стыр Хуыцау! Дӕ хорзӕх, Дӕ арфӕ –
Иры Уӕзӕгӕн Ды цардамонд ратт!

II
Уӕззау уыд дӕ ивгъуыд, Иры бӕстӕ,
Зылди дӕ фӕдыл сау фыдох,
Фӕлӕ-иу уӕддӕр дӕ фарны рӕстӕй
Кодтой дӕ зынтӕ рох.

Царды рухсмӕ ӕдзух цыдтӕ,
Фыдбонты нӕ саст дӕ ныфс,
Сӕрбӕрзонд алкӕддӕр уыдтӕ,
Ӕргомӕй размӕ цӕуыс!

Базард II:
Уӕ,[b] Уастырджи! Дӕ хорзӕх, Дӕ арфӕ –
Иры дзыллӕйӕн фӕндагамонд ратт!

III
Фыдӕлты ӕрдхӕрӕн, Иры Уӕзӕг!
Зӕрдӕйы тӕгтӕй дӕ нывӕзт,
Ацы дунейы нын масты уӕзӕй
Ма у дих ӕмӕ уӕрст,

Дугӕй дугмӕ нӕрӕд дӕ ном,
Бӕрзонддӕр кӕнӕд дӕ кад,
Дӕ ныфсӕй мах цӕрӕм ӕнгом,
Дӕ фӕрцы рухс у нӕ цард!

Базард III:
Уӕ,[b] Бӕсты Фарн! Дӕ хорзӕх, Дӕ арфӕ –
Нӕ уарзон Ирӕн Ды иу амонд ратт!

Ном ӕмӕ йын кад!

I
Uarzon Iryston! Dæ nomy kadæn
Læuuæm cyrahau max uyrdyg,
Dy dæ næ uarzty ænuson avdæn,
Dy – næ cin æmæ qyg!

Fæxæræm max dæ zæxxæj ard,
Dæ nom dyn isæm bærzond,
Uduældaj dyn kænæm læggad,
Dæuæn u næ card nyvond!

Bazard I:
Uæ,[b] Styr Xuycau! Dæ xorzæx, Dæ arfæ –
Iry Uæzægæn Dy cardamond ratt!

II
Uæzzau uyd dæ ivhuyd, Iry bæstæ,
Zyldi dæ fædyl sau fydox,
Fælæ-iu uæddær dæ farny ræstæj
Kodtoj dæ zyntæ rox.

Cardy ruxsmæ ædzux cydtæ,
Fydbonty næ sast dæ nyfs,
Særbærzond alkæddær uydtæ,
Ærgomæj razmæ cæuys!


Bazard II:
Uæ,[b] Uastyrdži! Dæ xorzæx, Dæ arfæ –
Iry dzyllæjæn fændagamond ratt!

III
Fydælty ærdxæræn, Iry Uæzæg!
Zærdæjy tægtæj dæ nyvæzt,
Acy dunejy nyn masty uæzæj
Ma u dix æmæ uærst,

Dugæj dugmæ næræd dæ nom,
Bærzonddær kænæd dæ kad,
Dæ nyfsæj max cæræm ængom,
Dæ færcy ruxs u næ card!

Bazard III:
Uæ,[b] Bæsty Farn! Dæ xorzæx, Dæ arfæ –
Næ uarzon Iræn Dy iu amond ratt!

Nom æmæ jyn kad!}}

1
[war.ʐ̟on i.rɘ.ʂ̟ton ‖ dɐ no.mɘ kʰa.dɐn]
[lɐw.wɐm (t͡)sɘ.ra.ʁaw maχ wɘr.dɘg ǀ]
[dɘ dɐ nɐ war.ʂ̟tɘ ɐ.nu.ʂ̟on av.dɐn ǀ]
[dɘ nɐ (t͡)sin ɐ.mɐ qɘg ‖]

[fɐ.χɐ.rɐm maχ dɐ ʐ̟ɐχ.χɐj ard ǀ]
[dɐ nom dɘn i.ʂ̟ɐm bɐr.ʐ̟ond ǀ]
[ud.wɐɫ.daj dɘn kʰɐ.nɐm lɐg.gad ǀ]
[dɐ.wɐn u nɐ (t͡)sard nɘ.vond ‖]

[ba.ʐ̟ard] 1
[wɐ[b] ǀ ʂ̟tɘr χʷɘ.(t͡)saw ‖ dɐ χor.ʐ̟ɐχ ǀ dɐ ar.fɐ ǀ]
[i.rɘ wɐ.ʐ̟ɐ.gɐn dɘ (t͡)sar.da.mond ratː ‖]

2
[wɐʐ̟.ʐ̟aw wɘd dɐ iv.ʁʷɘd ǀ i.rɘ bɐ.ʂ̟tɐ ǀ]
[ʐ̟ɘl.di dɐ fɐ.dɘl ʂ̟aw fɘ.doχ ǀ]
[fɐ.lɐ.ju wɐd.dɐr dɐ far.nɘ rɐ.ʂ̟tɐj]
[kʰot̚.toj dɐ ʐ̟ɘn.tʰɐ roχ ‖]

[(t͡)sar.dɘ ruχ.ʂ̟mɐ ɐ.(d͡)zuχ sɘt̚.tɐ ǀ]
[fɘd.bon.tʰɘ nɐ ʂ̟aʂ̟t dɐ nɘfʂ̟ ǀ]
[ʂ̟ɐr.bɐr.ʐ̟ond aɫ.kʰɐd.dɐr wɘt̚.tɐ ǀ]
[ɐr.go.mɐj ra.ʐ̟mɐ (t͡)sɐ.wɘʂ̟ ‖]

[ba.ʐ̟ard] 2
[wɐ[b] ǀ wa.ʂ̟tɘr.d͡ʒi ‖ dɐ χor.ʐ̟ɐχ ǀ dɐ ar.fɐ ǀ]
[i.rɘ (d͡)zɘl.lɐ.jɐn fɐn.da.ga.mond ratː ‖]

3
[fɘ.dɐɫ.tʰɘ ɐrt.χɐ.rɐn ǀ i.rɘ wɐ.ʐ̟ɐg ‖]
[ʐ̟ɐr.dɐ.jɘ tʰɐg.tʰɐj dɐ nɘ.vɐʂ̟t ǀ]
[a.(t͡)sɘ du.ne.jɘ nɘn ma.ʂ̟tɘ wɐ.ʐ̟ɐj]
[ma u diχ ɐ.mɐ wɐrʂ̟t ǀ]

[du.gɐj dug.mɐ nɐ.rɐd dɐ nom ǀ]
[bɐr.ʐ̟ond.dɐr kʰɐ.nɐd dɐ kʰad ǀ]
[dɐ nɘf.ʂ̟ɐj maχ (t͡)sɐ.rɐm ɐŋ.gom ǀ]
[dɐ fɐr.(t͡)sɘ ruχʂ̟ u nɐ (t͡)sard ‖]

[ba.ʐ̟ard] 3
[wɐ[b] ǀ bɐ.ʂ̟tɘ farn ‖ dɐ χor.ʐ̟ɐχ ǀ dɐ ar.fɐ ǀ]
[nɐ war.ʐ̟on i.rɐn dɘ iw a.mond ratː ‖]

[nom ɐ.mɐ jɘn kʰad ‖]

I
O dear Ossetia! For thy glory of thy name,
Erect we stand like a flambeau.
Of our love, good ol' cradle of fame,
Our joy and grief art thou!

By thine earth we swear to thee,
We honour vastly thy name,
With our might we serve thee,
Our fervor for thee came!

Chorus I:
O Great Khwytsaw! thy blessing and grace!
O give land of Ossetia happiness!

II
O Ossetian land! Thy past was darned,
Thou wert chased by baneful sins.
Yet through the truth of Farn,
Buried are thy hardships.

Thou hast always marched
Toward the light of life.
Thy hope hath not been crushed
During desolate times of strife.

Chorus II:
O Wastyrdzhi! thy blessing and grace!
O give Ossetian clan happiness!

III
Our forebears' pride, home of the Ossete!
Through one kindred, we're united.
In this world of sorrow through defeat,
Be not dispersed nor divided.

Through aeons may thy name echo,
Thy glory groweth with delight,
Together we live with thy hope aglow,
Thanks to thee, our lives shine bright!

Chorus III:
O cherished Farn! thy blessing and grace!
Blessed be our dear Ossetia!

Thine honour and glory!

See alsoEdit

NotesEdit

 1. ^ South Ossetia's status is disputed. It considers itself to be an independent state, but this is recognised by only a few other countries. The Georgian government and most of the world's other states consider South Ossetia de jure a part of Georgia's territory.
 1. ^ See Help:IPA and Ossetian language § Phonology.
 2. ^ a b c d e f g h i Often sung as уӕдӕ уӕ (uædæ uæ [wɐ.dɐ wɐ], "and so, therefore, thus").[5][6]

ReferencesEdit

 1. ^ "National Anthem Downloads, Lyrics, & Information: NationalAnthems.us - Republic of South Ossetia". www.nationalanthems.us.
 2. ^ "На сайте osinform.ru можно скачать гимн и герб Республики Южная Осетия". АЛАНИЯинформ (in Russian). Retrieved 2022-03-12.
 3. ^ Maykarsky (2021-12-10). "National Anthem of South Ossetia - Республикӕ Хуссар Ирыстоны Паддзахадон гимн [English Subtitles]". YouTube. Archived from the original on 2022-05-18. Retrieved 2022-03-12.
 4. ^ Dear Ossetia. LT.
 5. ^ TheMarches09 (2010-02-19). "National Anthem of the Republic of South Ossetia". YouTube. Archived from the original on 2022-05-18. Retrieved 2022-03-12.
 6. ^ Тамерлан Сиукаев (2015-08-19). "ГИМН ЮЖНОЙ ОСЕТИИ.Яна Кабулова и Сослан Зассеев Продюсер Тамерлан Сиукаев". YouTube. Archived from the original on 2022-05-18. Retrieved 2022-03-12.

External linksEdit

 • Anthem of South Ossetia – The Russian language website "Osinform" features a page on the anthem, with new recordings.
 • The Russian language website "Iriston" features a vocal version of the anthem listed as "gimn_ryuo.mp3"