List of governors of Miyagi Prefecture

Appointed governorsEdit

 • Ryo Shioya 1872-1873
 • Tokisuke Miyagi 1873-1878
 • Matsudaira Masanao 1878-1891
 • Mamoru Funakoshi 1891-1894
 • Minoru Katsumata 1894-1897
 • Sukeo Kabayama 1897-1898
 • Tokito Konkyo 1898
 • Ōura Kanetake 1898
 • Kiyoshi Shin 1898-1900
 • Chikaaki Takasaki 1900
 • Nomura Masaaki 1900
 • Motohiro Onoda 1900-1902
 • Tadashi Munakata 1902-1903
 • Terumi Tanabe 1903-1905
 • Kamei Ezaburo 1905-1908
 • Terada Yushi 1908-1913
 • Mori Masataka 1913-1914
 • Magoichi Tahara 1914-1915
 • Tsunenosuke Hamada 1915-1919
 • Mori Masataka (2nd time) 1919-1921
 • Yūichirō Chikaraishi 1921-1924
 • Manbei Ueda 1924-1926
 • Katorataro Ushizu 1926-1929
 • Michio Yuzawa 1929-1931
 • Minabe Choji 1931-1933
 • Asaji Akagi 1933-1934
 • Kiyoshi Nakarai 1934-1935
 • Jiro Ino 1935-1936
 • Yoshio Kikuyama 1936-1939
 • Kyuichiro Totsuka 1939
 • Ryosaku Shimizu 1939-1940
 • Nobuo Hayashin 1940-1942
 • Otomaru Kato 1942-1943
 • Nobuya Uchida 1943-1944
 • Tsurukichi Maruyama 1944-1945
 • Motome Ikezumi 1945
 • Saburo Chiba 1945-1947

Elected governorsEdit

 • Jiro Kazuo Watanabe 1947
 • Saburo Chiba (2nd time) 1947-1949
 • Kazuji Sasaki 1949-1952
 • Otogoro Miyagi 1952-1956
 • Yasushi Onuma 1956-1959
 • Yoshio Miura 1959-1965
 • Shintaro Takahashi 1965-1969
 • Soichiro Yamamoto 1969-1989
 • Shuntara Honma 1989-1993
 • Shirō Asano (politician) 1993-2005
 • Yoshihiro Murai 2005-present