Jatiya Samajtantrik Dal (disambiguation)

Jatiya Samajtantrik Dal may refer to: