Izvestia (disambiguation)

Izvestia (Russian: Известия; alternative transliteration: Izvestiya, Izvestija) may refer to: