Fyodorovsky (masculine), Fyodorovskaya (feminine), or Fyodorovskoye (neuter), may refer to: