Dioscorea opposita

Dioscorea opposita is an obsolete synonym of two species of yams: