Dap Prampi Mesa Chokchey

"Dap Prampi Mesa Moha Chokchey" (Khmer: ដប់ប្រាំពីរមេសាមហាជោគជ័យ, Dâbbrămpir Mésa Môha Choŭkôcheăy [ɗɑpprampiː meːsaː mɔːhaː coːk.cɨj]; "Victorious Seventeenth of April") was the national anthem of Democratic Kampuchea from at least January 1976. Although the anthem may have been in use in the "liberated zone" much earlier, it was proclaimed the national anthem in article 18 of the Constitution of Kampuchea which was promulgated on 5 January 1976. Supposedly, the Khmer Rouge and/or Pol Pot himself wrote the piece, but its origin remains unknown.[1]

Dap Prampi Mesa Chokchey
English: Victorious Seventeenth of April
ដប់ប្រាំពីរមេសាមហាជោគជ័យ
Emblem of Democratic Kampuchea (1975–1979).svg

National anthem of  Democratic Kampuchea
Adopted6 January 1976
Relinquished7 January 1979
Audio sample
Dap Prampi Mesa Chokchey

After Vietnam militarily intervened and forced the Khmer Rouge out of most of Cambodia, the People's Republic of Kampuchea was established and used a new anthem. However the Coalition Government of Democratic Kampuchea continued to use "Dap Prampi Mesa Chokchey" as its state anthem in exile. And since the Coalition Government was recognized as the legitimate government of Cambodia by many Western nations and the United Nations, its state anthem continued to be presented as the national anthem of Cambodia in the West until the restoration of the monarchy in 1993.[citation needed]

LyricsEdit

Khmer Pali

transliteration

IPA transcription English translation
First verse

ឈាមក្រហមច្រាល
ស្រោចស្រពក្រុងវាល
កម្ពុជាមាតុភូមិ
ឈាមកម្មករ កសិករដ៏ឧត្តម
ឈាមយុទ្ធជន យុទ្ធនារីបដិវត្តន៍ ។

Jhām kraham crāl
scor srab kruṅ vāl
kambujā mātubhūm
jhām kammakar kasekar ṭa uttam
jhām yuddhajan yuddhanari paṭivatt.

cʰiəm krɑhɑːm craːl
sraoc sarəp kroŋ ʋiəl
kampuʔciə miətoʔpʰuːm
cʰiəm kamməkɑː kaʔsekɑː dɑː ʔutdɑm
cʰiəm juttəʔcu˘ən juttəʔniəriː paʔteʋo˘ət

The bright scarlet blood
Flooded over the towns and plains of our
motherland Kampuchea,
The blood of our great workers and farmers
The men and women who fight for our revolution.

Second verse

ឈាមប្រែក្លាយជាកំហឹងខ្លាំងក្លា
តស៊ូមោះមុត
ដប់ប្រាំពីរមេសាក្រោមទង់បដិវត្តន៍
ឈាមរំដោះអំពីភាពខ្ញុំគេ!

Jhām prae klāy jā kaṃhiṅ khlāṃṅ klā
ta ŝū moḥ mut
ṭap' prāṃ bīr mesā krom daṅ' paṭivatt
jhām raṃṭoḥ aṃ bī bhāb khñuṃ ge!

cʰiəm prae kʰlaːy ciə kɑmhəŋ kʰlaŋ kʰlaː
tɑː suː mu˘əh mut
dɑp-pram-piː meːsaː kʰraom tu˘əŋ paʔteʋo˘ət
cʰiəm rumdɑh ʔɑmpiː pʰiəp kʰɲom keː

Their blood produced a great anger and the courage
To contend with heroism.
On the 17th of April, under the revolutionary banner,
Their blood freed us from the state of slavery!

Chorus

ជយោ! ជយោ!
ដប់ប្រាំពីរមេសាជោគជ័យ
មហាអស្ចារ្យមានន័យធំធេង
លើសសម័យអង្គរ!

Jăyo! Jăyo!
Ṭap' prāṃ bīr mesā jog jay
mahā ascāry mān năy dhaṃ dheṅ
loes samăy aṅgar!

cejoː cejoː
dɑp-pram-piː meːsaː coːk-cɨj
mɔhaː ʔɑhcaː miən nəi tʰom-tʰeːŋ
ləː samaj ʔɑŋkɔː

Hurrah! Hurrah!
For the glorious 17th of April!
That wonderful victory had greater significance
Than the Angkor period!

Third verse

យើងរួបរួមគ្នា
កសាងកម្ពុជានិងសង្គមថ្មីបវរ
ប្រជាធិបតេយ្យ សមភាពនិងយុត្ដិធម៌
តាមមាគ៌ាម្ចាស់ការ ឯករាជ្យរឹងមាំ។

Yoeṅ ruop ruom gnā
ka sāṅ kambujā nịṅ saṅgam thmī pavar
prajā dhipateyy samabhāb nịṅ yutti dharm
tām mārgā mcās' kār ekarāj rịṅ māṃ

jəːŋ ruəp-ruəm kʰniə
kɑːsaːŋ kampuʔciə nɨŋ sɑŋkum tməi bɑːʋɑː
prɑciə-tʰɨppətaj saːmɔːpʰiəp nɨŋ juttəʔtʰɔə
taːm miəkiə mcah kaː ʔaekkəriəc rɨŋ mo˘əm.

We are uniting
To construct a Kampuchea with a new and better society,
Democratic, egalitarian and just.
We follow the road to firmly-based independence.

Fourth verse

ប្ដេជ្ញាដាច់ខាតការពារមាតុភូមិ
ទឹកដីឧត្តម បដិវត្តន៍ដ៏រុងរឿង។

ptejñā ṭāc' khāt kārbār mātubhūm
dịk ṭī uttam paṭivatt ṭă ruṅ rīoeṅ!

pdacɲaː dac kʰaːt kaːpiə miətoʔpʰuːm
tɨk dəi ʔutdɑm paʔteʋo˘ət dɑː ruŋ-rɨəŋ

We absolutely guarantee to defend our motherland,
Our fine territory and our magnificent revolution!

Fifth verse

ជយោ! ជយោ!
ជយោ កម្ពុជាថ្មី!
ប្រជាធិបតេយ្យ សម្បូរថ្កុំថ្កើង
ប្តេជ្ញាជ្រោងគ្រវីទង់បដិវត្តន៍ក្រហមខ្ពស់ឡើង
សាងមាតុភូមិយើងឱ្យចម្រើនលោតផ្លោះ
មហារុងរឿង មហាអស្ចារ្យ!

Jăyo! Jăyo!
Jăyo Kambujā thmī!
prajā dhipateyy saṃpūr thkuṃ thkoeṅ
ptejñā jroṅ gravī daṅ' paṭivatt kraham khbas' ḷoeṅ
sāṅ mātubhūm yoeṅ oy caṃroen lot phloḥ
mahā ruṅ rīoeṅ mahā ascāry!

cejoː cejoː
cejo: kampuʔciə tməj
prɑciə-tʰippətaj sɑmboː tkom tkaəŋ
pdacɲaa croːŋ krɔʋiː tu˘əŋ paʔteʋo˘ət krɑhɑːm kpu˘əh laəŋ
saːŋ miətoʔpʰuːm jəːŋ ʔaoy cɑmraən loːt plɑh
mɔhaː ruŋ-rɨəŋ mɔhaː ʔɑhcaː

Hurrah! Hurrah!
Hurrah for the new Kampuchea!
A splendid and democratic land of plenty!
We guarantee to raise aloft and wave the red banner of the revolution.
We shall make our motherland prosperous beyond all others,
Magnificent and wonderful!

ReferencesEdit

External linksEdit