viThành viên này sử dụng tiếng Việt như ngôn ngữ mẹ đẻ.
Pocket watch.svgThis user's time zone is UTC+7.
Jordens inre.svgThis user is a member of
WikiProject Geology.