UTC+1This user's time zone is UTC+1.
Babel user information
aln-N Ky përdorues e kupton Gegnishten si gjuhë amtare.
sq-N Ky përdorues ka njohuri amtaregjuhës shqipe.
fr-4 Cet utilisateur dispose de connaissances proches de la langue maternelle en français.
en-3 This user has advanced knowledge of English.
nl-2 Deze gebruiker heeft basiskennis van het Nederlands.
it-2 Questo utente può contribuire con un livello intermedio in italiano.
es-1 Esta persona tiene un conocimiento básico del español.
la-2 Hic usor lingua Latina mediae difficultatis conferre potest.
grc-2 Ὅδε ὁ χρώμενος μέσην γνῶσιν τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς ἔχει.
el-1 Αυτός ο χρήστης μπορεί να συνεισφέρει σε βασικού επιπέδου Ελληνικά.
phn-1 This user has basic knowledge of Phoenician.
arc-1 ܗܢܐ ܡܦܠܚܢܐ ܐܝܬ ܠܗ ܝܕܥܬܐ ܪܫܝܬܐ ܒܣܘܪܝܝܐ
he-1 משתמש זה יודע עברית ברמה בסיסית.
syr-1 This user has basic knowledge of Syriac.
ar-2 هذا المستخدم لديه معرفة متوسطة بالعربية.
fa-1 این کاربر فارسی را در حد مقدماتی می‌فهمد.
sa-2 एषः सदस्यः माध्यमिक-संस्कृतेन लेखितुं शक्नोति ।
rom-1 This user has basic knowledge of Romany.
cu-1 сь польꙃєватєл҄ь глаголѥтъ словѣньскꙑ ꙁълѣ
mk-1 Овој корисник разбира македонски на основно ниво.
bg-1 Този потребител има основни познания по български език.
ru-1 Этот участник владеет русским языком на начальном уровне.
uk-1 Цей користувач володіє українською мовою на початковому рівні.
sr-1 Овај корисник има основно знање српског језика.
bs-1 Ovaj korisnik ima osnovno znanje bosanskog jezika.
hr-1 Ovaj suradnik ima osnovno znanje hrvatskog jezika.
cs-1 Tento uživatel má základní znalosti češtiny.
tr-1 Bu kullanıcı temel düzeyde Türkçe bilir.
ota-1 This user has basic knowledge of Ottoman Turkish.
Users by languageArrowë indicatë ðë ʒênêr‑ãl com‑pôsi‑ti‑ôn of their têrmë‑së, basë‑édë ônë [taô‑qôdêksë] ofë qrã‑ana‑graph‑maEdit

→⊕  →⊕  →⊕  
→⊕  ←⊖  →⊕  ←⊖  →⊕ 
→⊕  →⊕ 
→⊕  →⊕  ←⊖  ↔⊜  ↔⊜  ↔⊜ 
↔⊜  ↔⊜  ↔⊜  ↔⊜ 
→⊜  →⊜  →⊜  →⊜  →⊜ 
↔⊜  ↔⊜  →⊖  ↔⊜ 
(Türkia safalsaʃa‑latinis‑édë سفل فلس فلش ههد scriptë :

- Alɸaë [a æ] in Elfa [e ɛ ə] wið‑out ac‑qênθë قحنث :

 - E = (H)Épsilon - Ε ε - Ϩ ϩ ه [e h] (N°0.005.)
 - E = (Ħ)Êta   - Ͱ ͱ - Η η ح [ħ ɛ] (N°0.008.)
 - E = (0)Ë‑katarjsθasë اْ [ə] (N°0.000. Nê‑vtrë‑ãlë.)

- Oinë {Yinë} ع [o ɒ] (N°0.070.)) in Äinë [ɑ ʕ],
 - ←⊖O‑Micronië عماِكرعنىِ - עמיקרון‎ (sound of ovlë عۋل & évilë هۋل)

- nôë Q ق ällë jnë K ك, 
- nôë Θ ث ällë jnë S س,
- nôë Ʒ ژ ällë jnë ←⊖(GǏ)DƷË دژ Ϫ ⇔ →⊕ƷDË ژدر جدر, ژژد ججد, ژدد جدد,
- nôë Ħ ح ällë jnë H ه,
- nôë Ϧ خ [x] ällë jnë H ه,
- nôë Ɣ ällë inë Ğ.

←⊖⊖⊖ Érronêusë هررعنح 
←⊖⊖⊖ okʃë عكس (toxic, toscar, tuscan, t'occidus)
←⊖⊕⊕ Ħêrufë حرف
←⊖⊖⊖ Hérupë هرڡ
→⊕⊕⊕ of
→⊕⊕⊕ Arãbuë ارأبۇ
→⊖⊖⊖ qqalë‑édë
←⊖⊖⊖ Ärapë عرپ - ערף‎
{←⊖⊕⊖ θrêadë ثرحاد
{←⊖⊕⊖⊕ déθradë دثر رداءة هر déθérjôrë
{←⊖⊕⊖⊕ rë‑tardë tradë طرد 
{→⊕⊖⊕ träpë طرعڡ
{←⊖⊖⊖ roptë رعڡط}…
→⊖    ←⊖  →⊕  ↔⊜  →⊕  →⊕  ↔⊜  ↔⊜ 
←⊖  →⊖  ←⊖  ←⊖  ←⊖  ←⊖  ←⊖  ←⊖ 
(Dénuéshmäny : Johanssen Janssen Jessa (FRUSSUK) SS Johnson, mbyti qamosë qoʃmotos në vatamundunia, tê Zôθë :
- Sulfure - Clopixol (Lundbeck), Seroquel (Astra Zeneco neco Zênun Arifi Qrêgwë Crase),
- Fluor : Risperdal, Haloperidol (degrade, decerebrate, desynapsate),
- Chlore - Haldol, Debilify (Aripiprazol ערף {Wexham, SL3 6PJ, UK} DéféraSérpéntaGoni سهرڡ ܥܓܢܐܥܓܢܐ‎ Londoni لعندعنىِ ←⊖Θhérapy ←⊖RP Crape Mbrapë Néuroléptë أرم Mrapametën),
←⊖⊕⊖ Illegal Ãrma أرم Phãrmacia Kimi‑Gʰêmia‑Chimique (Article 5 UN & Geneva Convention about interdiction of chemical weapon) Ãrsénalë أرسهنال Nãrconecro نأركعنهقر Samôtrovë سامغطرعۋ Hélmë هلم)

Description / De‑ʃkri‑pθi‑unoëEdit

HI,
ĦÊLLÔ - حللغ - חללע‎
I’M
NEMZAG - ΝΕΜΖΑΓ - НЕМЗАГ - نهمزاج
AN
AUTODIDACT / AVTO‑DI‑DAQΘE
AND
I
WANT
TO
CONTRIBUTE / CON‑TRIBUΘE
IN
WIKTIONARY
&
WIKIPEDIA
MAINLY
IN
MY
GEG - גֵגGEGNISHT / GEGONIST - ΓΕΓ‑ΩΝ‑ΙΣΤ‧ΗΣ [geg‑ɔn‑jʃθ]
GEGEI - ΓΈΓΕΙΟΣ
GEGON - ΓΕ‧ΓΟΝ‧ΟΣ - ججناث
OTƩALVARBUMÉNIÃNΘHË - عطشالۋربمنياني (Otman + Olm + Tavr + Alban + Arben + Orb + lumen + ruman)
DIALECT / DIA‑LÉGΘË
AND
IN
STANDARD[1]
TOSCAR
TUSCAN
ALBANIAN / ALBANI‑AN

BY
ADDING / AD‑DING
TERMS
&
ALTERNATIVE / AL‑TER‑NAΘIVE
FORMS / VORMS - ڤعرم

- TOSKË (toscanë, toscarë [n ⇒ ʀ])
- ARBËR‧ÊS (T.Als.) {Rhotacism / Motacism}
- ARBAN‧ÊS (G.Aln.) {Nutacism [nu‑θaqi‑ʃmë] / Mutacism [mu‑θaqi‑ʃmë]}
- ARWAN‧ITÊS - ΑΡΒΑΝΊΤΕΣ − ارواني
- ARNAWUDËارناود
- GHEG

FROM / VROM - ڤرعم
ANTIQUE,
MEDIEVAL
&
OTTOMAN - عثمان
ERA
…

I
WANT
ALSO
TO
ADD / AD‑D
SOME
VORDS
PRO
COMPARISON / COM‑PARI‑SON
IN
ETYMOLOGY / VET‑UMO‑LOGY
SECTION / SEC‑TIÔN
OF
THE / THË
SEVERAL / SE‑VÉR‑AL
LANGUAGES / LANGUAGË‑SË
THAT / TʰAT
I
LISTED / LISΘ‑ED
IN
MY
PAGES / PAGË‑SË
…

MOSTLY / MOSΘË‑LY
FROM / VROMË - ڤرعم
SEMITIC / ƩÊMIΘICË − ساميܫܝܡܝܐ‎ - ܫܝܡܝܐ‎ − שמיא‎
SANSKRIT / ƩAṂS‑KṚΘAË − संस्‑कृत
PERSIAN / PERFΘSIAN − 𐎱𐎠𐎼𐎿
SLAVIC / ƩÃLVUNIC − שַאלווּני‎
LATIN / LAΘINË
&
ANCIENT / ANCIENTË
→⊕⊕⊕ QRÊGWË[2] (ϘΡΑΥΓΉ)
←⊖⊖⊖ GRÊQWË
ORIGIN.

My compounded languagesEdit

MY
COMPOUNDED / COM‑POUND‑ED
MAZG‑ÉD {→⊕⊕⊕ JANGË (YANG)}
MIGS‑ÉD {←⊖⊖⊖ YINQË (YIN)}
MERG‑ÉD − ژرحمجد [ʒrɛmgd megdi medi m‑edi] (ماجد [maʒd] : Glorious, م‑جيد [m‑ʒjd] : Ameliorator, Improvator, Goodest.)
LANGUAGË : מזגננאם‎ − ܢܗܡܙܓ‎ - ܢܗܡܙܓ‎ − مزج نما ننم [nɛmzagda],

ISË
ÐË
QƩAKPÊMLOVERÊGUΘSINIΘIG [qʃakpɛmloverɛguθsin‧iθigə]
OR
KƩAPÊQMLOVERÊGUΘSINIΘIG [kʃapɛqmloverɛguθsin‧iθigə]…
IƩÉDARGFSË − ІШЕДАРГФСЪדרג‎ + הדר‎ + דרש‎ = שהדרג‎ − ܕܪܓ‎ + ܕܪܫ‎ = ܕܪܓܫ‎ − ܕܪܓ‎ + ܕܪܫ‎ = ܕܪܓܫ‎ - درج / رجد + درس = درجدس

Bab‑yl‑ônEdit

ΒΑΒ‑ΥΛ‑ΩΝ - بابإله - देववेदद्वार्
(deva‑veda‑dvār, “Door of Per‑fêqθ Ʒʒuodd Know‑Ledge”)
𒆍𒀭𒊏𒆠
(baba‑ale, “Gate of God”).

Who I'mEdit

ƷAZMÊN‑DJËجازمحندي (Tosqë. Mêlikië. مالكي) - Ζ΄Α‑ΖΜΗΝ‑ΔͿƏ
GAZ‑MÉNIËجازمهندي (Gegë. Ħênunifië. حنفي‎) - ΓΑ‑ΖΜΕΝΙƏ - ГАЗ‑МЕН‑ДІ
AR - ار - אר‎ (Light, Gold)
ARÊFÊË − ΑΡΗΦΗ - АРИФИ - ܐܥܪܚܦܚܐ‎ - ܐܥܪܚܦܚܐARIFI − АРІФІ - أ‑ترفيشريفي عريفيأ‑رِفِعيأ‑رأف
(V)ARI - (Ϝ)ΑΡΙ - ܐܪܝܐ‎ − ܐܪܝܐ‎ - ארי‎ - वर
ARISTOCRAT / VARI‑ƩΘO‑QRÃΘË - ВАРІ‧ШѲО‑ҀРАѲЪ - ۋارىِ‑شثۆ‑قرأث
ARITHMETIC / VARI‑FMÊΘIGË - ВАРІ‧ФМИѲІГЪ
AVATɕARË - АВАЌАРЪ
AVA‑TƩARË - АВА‑ТШАР अव‑तार ‎(ava‑tāra)
ǏǏƩVËRË - ІІШВЪРЪ ईश्‑वर ‎(īś‑vara) − سوترا سورات ← إ‑شۋراث
IIƩ‧VËR‧AΘË (“ê‑levaθë to avstrue per‑ffêq‧θ‧ion” − ففائق ففاق and פקח ܦܩܚ)
VERIPH - ϜΕΡΙΦ‧ΟΣ,
VOROPH / VEREPH - ϜΟΡΟΦΗ / ϜΕΡΕΦΗ,
CORYPH - ϘΟΡΥΦ‧Η
=
ΑΕϜϘΟΦΙΡΥΦΟΕ‧ΟΣ − اهۋقعرفعهياܐܗܘ݂ܩܥܪܦܥܗܝܐ‎ − ܐܗܘ݂ܩܥܪܦܥܗܝܐ‎ − [aevqofirufoe‧os]
A‑OTƩPRORFOSA − ܐܥܬܫܦܘܪܦܥܣܐשפע[a‑tʃporfosa],
ZOT‧NI‧JA
&
ZOT‧RI‧JA
ZAOTARIܟܛܐܢܓܬ‎ − ܟܛܐܢܓܬ‎ − श्रोत्रिय,
VÉTÉ‧ËВѢТРЪ वातृ,
AUTOCEPHAL / AVTOɕÉPALË − ܐܰܘܛܳܘ‑ܩܦܰܠ‎ − ܐܰܘܛܳܘ‑ܩܦܰܠ‎
AUTOCRATE / AVTOQRÃΘË − ܐܰܘܛܳܘ‑ܩܪܰܛܳ‎ − ܐܰܘܛܳܘ‑ܩܪܰܛܳ‎
VETERUTH / VÉTÉRUΘIÔ − ܘܼܐܬܪܘܛ‎ − ܘܼܐܬܪܘܛ‎ (“véro + vété + truth”).

GAZIMÊNDOS - عظيم
ALARÊFSIO
AVRIQËDIVRÔ
ÆDÊS
QARM‧ÊNΘ‧IS
CUMÆ
გმირი ‎(gmiri)

GAZMANË − گازمان 
KARMANË − كارمان - कर्मन्
AQRMANΘË − اقرمآنث
ALË‑RÃFJOË − الرِفيع 
DAHRMANËدهرمان 
ZVARÃNSË‑TRÃNË − زۋارأنس‑طرأن
KARMA − कर्म
DʰARMA − धर्म
ϜΡΗΜΑΓΖΗΝΩΝΙΗ - رامگزنوني (“pro my father ZÊNUN”).
GAZIMÊNISË - ΓΑΖΙΜΗΝΙΣƏ
MÊN - ΜΉΝ / ΜΆΝ (“moon, lunatic”)
MÊNU - ΜΕΝΥ‧Ω
MEN - ΜΕΝ‧ΟΣमेने
MENOJNA - ΜΕΝ‧ΟΙΝ‧ΑΩ
GAZAË - جزاء - ܓܙܐ‎ − ܓܙܐ‎ 
GAZAPHYLACHT - ΓΑΖΑΦΥΛ‧ΑΧΤ‧Ο - ܣܩܠܪܐ‎ − ܣܩܠܪܐ‎
KLAR - ΚΛΗΡ‧ΟΣ - ܩܠܪܣ‎ − ܩܠܪܣ‎
QRÊGU - ϘΡΗΓΥ‧ΟΣ
QORUPH - ϘΟΡΥΦ‧Η
QORÊGUFA - ϘΟΡΗΓΥΦΑ‧ΟΣ©® 
KOLQARÊGUFA - ΚΟΛϘΑΡΗΓΥΦΑ‧ΟΣ©®.

Socials MediasEdit

*FaceBook Pro‑file
*Ex‑Wiktionary‑Page
*My Pin‑ter‑ests

My modelsEdit

AVÊTƩRÈNÉFΘ‧OS
TƩÊNG‧IS − طسسانجييس
KHAQANخاقانĦÊAQ‑QANAN حاق‑قانن (ĦAQ‧KING ĦACK QRAG‧KING)
AGA − آقا‎ أغا
AOABAUDDʰOA − أعاباوددعاءबौद्ध
ÐË
DÉRWIJIƩO − درويشع 
AOTƩVAPJRFAOË / AOTVƩAPJRFAOË - عثشۋڡيرفاع ۋڡيرܥܬ݁ܫܘ݂ܦ݁ܝܪܦ݂ܐܥ‎ − ܐܥܬ݁ܫܘ݂ܦ݁ܝܪܦ݂ܐܥ‎ (“əm‑ménse en‑rich‑mènθ”).

My beliefsEdit


Ʒʒuddjusë − درجدسججود‎ درجدسجودد‎
M‑ÊƩ‑ƩÊNGË‑RË,
AJZGDË (GAZMENDË) − ܐܝܙܓܕܐ
TABULARË − ܛܒܠܪܐ (TAÔCODÊKS)
ƩLJϦË − شليخܫܠܝܚܐשליח‎ 
RSULË − رسولܪܣܘܠܐ [rʃul / rsul]
ALILEHË − الإله [al-ile]
NBJË − נביא‎ − ܢܒܝܐ‎ − نبي [nbije] [rsul al-ile nbije]
MESSAGER
DE
AL‑ILEH
=
OUTIL
MECANIQUE آلي [aali]
ALAË − آلة [ala]
ALTË − الت [alt] 
AVTO‑MAΘIQUE
ALIË − آلي [aːliː] 
DU
ĦAULΘ
على [ola]
DE‑SQÊNDUË
ILAË − إلى [iːla], pré‑fixë avant l’at‑tribuθ إائيل [ajil].
حجهۋارائيله حشملكهروبائي
ÔMÊLEKTRIQË − ΩΜΗΛΕΚΤΡΙϘΌΝ
KARUBJMË − ΚΕΡΥΒΑΙΙ − كاروبيمܟܪܘܒܐ‎ − כרוב‎
ΖΕΎΣ
ΗЃΕϜΡΕΪ‑ΊΛΗ − غبراء‑ائيل 
LË
PRO‑TEGΘ‧OR
TUT‧OR
DË
L’ADÊMÊTÊRRA-MARÉ
GAÏA.
SON
LIVRË
E‑SPRIT − ܣܦܪسفراءספר‎
&
MANUÊL
ÊƩÞË
L’AL‑ILÉ
QA’OVRĀNË − القاعۋرأنאלקאעורן‎
TʰÉORAH − تاوراةתאֵוֹרַה‎
PVRANA − پآورانىפֵאוּרַאן‎ − पुराण
VÉDA − वेद
OLA [ola]]
ALA [ɒla]ألعلى 
SONT
LES
DÉITÉS
DIVINES
AVASTRALE
D’EN
HAULΘ
(ϷΑΛ‧ΑΣ [ʃɑl·ɑs]
(ϷΑΛ‧ΗΝ‧Η [ʃɑl·ɛn·ɛ]द्यु
(BRILLANCËS
(DIUS / ديووس ديو
(DEUS
(DIU − दिव [dju]
(DEVA − देव,
(AUSSI
(NOMMÉ
(EN
(ORBITIEN − عربيث
(MALAJIKATH − ملائكات)
(AETHER).
ET
LES
ALI − آلة آلي
SONT
LES
DÉITÉS
DE‑SQÊNDUS − إلى [ila]
D’ICI
BAS (SHÊMERA).
ÃLĦÊ ألح
LË
MIRAGË − إلى آل 
(L’A‑QÊNS‧ION − ܣܘܠܩܐܡܰܣܩܳܢܐ‎
(DU
(PRO‑PHÊΘË − پرع‑فاتح 
(=
(VOYANΘ − عراف
(PORÊFË − پعراف [PORƐF]
(QOER‧AΘ‧OR
(المعراج‎ الإسراء و [ƐL-ˀISRAʔ WA ƐL-MORAG]
(פרוּפֶּא‎ − पित्र्य
(الإسراء [ƐL-ˀISRAʔ]
(LË
(VOYAGE
(NOCTURNE
(&
(المعارج‎ [ƐL-MOARG]
(LES
(VOIES
(D’A‑SQÊNS‧ION − ܣܘܠܳܩܐܡܰܣܩܳܢܐ‎.
ĨLÉ − إله (“god”)
ĨLAH − إله (“god”)
AOLAʔ − اعلاء (“elevation”)
AOLA − اعلی
OALIË − عالي 
OALAË − عالة
OLIAË − عليا 
OLA − علی 
ALITË − ٱلإت 
ILAΘË − آلات 
HÉLLAΘ − هلات 
ALAΘI − آلاتي‌ 
ALAH − آلة 
ALI − آلي 
IYAL‧AΘ − إِيَالَت 
VILAÏAΘ − ولایت 
WOLΘ-ÂGË − ولتاژ 
DAWL‧AΘ − دأولآت 
AL-VILAY‧AΘ − الوِلاَيَاتٌ 
L’ETAT − أل لٱتى [AL-LAΘA]
L’ALΘESSË
ULΘIMË,
LA
DÉESSE
UΘILË
HALTIالتی
MITËRL‧AΘ − مإترلات
IL‧AΘ − إلٱت
DAWL‧AΘ − دأولآت
AL‧AΘ − الت
ΜΟΎΣΑ
ἈΛΊΤΤΑ
ἈΛΙΛΆΤإلاهات ألهات,
DES − ائيل [ajˀɪl]
OVRANIANS − ΟΎΡΑΝΊΗΝعۋرأنياث [ovrɑ̃njɛn]
ἈΦΡΟΔΊΤΗاڡرعذیثهאפּרידיטה[aproðjθɛ]
ALILATH − ἈΛΙΛΆΤ / ἈΛΊΤΤΑאַפָּראוראניהאַפַלַוַדַתַה‎ − اللات‎ أورانيا آپريديته

ÃHÉVRAË − اهۋرا (AHÉVRA, “ZÔTË, GODË”)
HÉVAË − هۋا (HVA / ÉVA, “HÉAVÈNË / HEAVEN”)
Ã‑HÉVAÃË − أ‑هواء (A‑HVAA / A‑ÉVAA, “ÄLLÔVOË, AF‑FÊC‑ΘI‑ÔNË / ALLOVING, AFFECTION”)
ISË
ÐË
DWAAË − دۋاء (DÊWA, “RÈ‑MÉDY / REMEDY”),
دهۋاء أۋإدهۋراء / आविद्देववर (VIDÉVARA, “OƷDAGOË (ODG {{{2}}}‎ ) ISË PÊRË‑FÊQΘË / IS PERFECT”),
ΕϜΡ‧ΩΣ (VÉRÔSË or ÉVRÔS, “LOVE”),
ΕϜΡΙΤ‧ΙΟΝ
ΕϜΤΑΡ‧ΙΟΝ,
MÉDË − مَهَّدَ (“lévël‧ing, nivil‧ing, êqwal‧ing”) [medigwid]
M‑ÉDIJIË م‑هدی (“THE UNI‑FJCA‑TÊVRË GWIDË”) [medigwid]
ISH‑VAPARMAGFO ישע‎ (ISHWO, “SHALVAΘ‧ION”)
ΑΛ‑ΙΣΣΟΙ‧ΟΣ / אֱלִ‑ישָׁע‎ / ܐܶܠ‑ܝܫܰܥ‎ / ال‑يسع
OJƩA − [ojʃa] / OJSA [ojsa]عيسى ܥܝܣܰܐ‎
AL‑IƩOLIMA − אֱלִ‑ישָׁעלימא‎ / ال‑يسعليما [al‑isholjima].
TOLVOÊRUΘË
=
TOLÊRÔ
+
VERUS (TRUE)
LOVË
VROMF
ÐË
OLÉVÈNÉGZAODÉI − علهۋحنهجده.
∞ ‎(“THE ËN‑FIN‧ITË”).
QRAFMAΘE − ϘΡΑΦ‑ΜΑΤΕΎΣقرأקרממטאוס‎ − [qram·maθ·evs]
QRAPHE − ϘΡΑΦΕΎΣ [qraf·evs]
QRYBMENE − ϘΡΥΒΜΈΝΕΎΣ
ΜΝΗΜΟΝΕΎΣ [mnɛm·on·evs]
ΙϷΕΡΕΎΣישהר‧אוּסיראוס‎ − يشهر‧اوس [jer·evs]
ΖΕΎΣΗזאוס‎ − 雷神 [z·evs]
ΠΕΡΣΕΎΣ [pers·evs]
ϜὈΡΦΕΎΣאורפיֵאוס[orf·evs]
ἈΧΙΛΛΕΎΣאַכילֵאוס ‎ − [aqʰil·levs]
ΑΎΣΤΡΑΛΕΎΣאַוסטרַאלֵאוס[avs·tral·evs]
ΆΝΩΡΧΕΎΣ [anɔrqʰ·evs]
ΣΘΙΝΑΡΕΎΣ [ʃθin·ar·evs]
ΣΘΡΑΤΗΓΕΎΣאיסתרַטגֵאוס[ʃθraθ·ɛg·evs]
ΑΎΓΟΎΣΤΕΎΣאַוגוּסטֵאוס[avgovsθ·evs]
ϷΕΒΑΣΙΛΤΕΎΣ [ʃe·bas·ilθ·evs]
ΓΑΛΑΞΊΕΎΣ [galagzi·evs]
ἈΘΗΛΕΎΡΟΥΝΑΣΤΙΛΕΎΣ [atɛlevrunasθil·evs]
ΑΣΤΕΡΟ‑ΕΙΔΕΎΣאַסטֵרוֹאִידֵאוס[asθero·ejð·evs]
VÉDË − वेद ‎(veda)
DÉVË − देव ‎(deva)
ASTRA − अस्त्र ‎(astra)
ΜΕΤΈΩΡΟ‑ΛΟΓΕΎΣ − מֵטֵאוֹרֵאוס[meθ·eɔro·lug·evs]
PHONEUS − ΦΟΝΕΎΣ
Ë‑VIDÊEUS − Ά‑ϜΙΔΗΕΎΣ [ʰadɛ·evs]
ΔΊΕΎΣ
ΣΟΊΔΕΏΔΕΎΣ
स्वर्ण [ɳərʋsə↔səʋrəɳ]
اۋسثا اۋسعअवस्थ [avso avesθa (t̪ʰsəʋə↔əʋsət̪ʰ)]
AVSSË − אוסה[avsa]
ΑΎΤΕΎΣ [avθ·evs]
ΩΜΖΕΧΆϜΡΗΊΟΤΣΊΌΥΝΣΩΤΉΡΌΝ אוּ’מזִאַכּאֶורִיסִטוּנִיֶסָתַארִסצתרה[ɔmzeqʰavrɛjoθsjunijɛsɔθɛr]
ΩΜ
+
ΏΧΡ‧Α
+
ΏΡΟΣ
+
ΧΡΥΣ‧ΌΝ
+
ΧΡΗΣΜ‧ΟΣ
+
ΧΡΙΣΤ‧ΌΝΧΣΑΡΤ‧ΌΝ
+
ΣΩΤΉΡ
+
ΖΕΎΣ
+
ΏΡ‧Α
+
ΧΆΡΩΝ


ΘΏΘΘΕ‧ƏΝ [tɛħuti te·uni ]
ϷΟϜΡΑΝ‧ƏΝ − ƩOVRAN‧US 𒌷𒀭 [ovr·ɛn·uni]
𒀭 | 天神
ΤΎΡΑΝΝ‧ƏΝ [θyr·ɛn·uni]
ΤΙΤΆΝ‧ƏΝ [θiθ·an·uni]
ΤΙΡΆΝ‧ƏΝ [θir·ɛn·uni]
ΘΡΌΝƏΝ [trun·uni]
SATORN‧ƏΝ [saθ·orn·uni]
ΣΕΤ‧ƏΝ [seθ·uni]
ϘΡΌΝ‧ƏΝ [qrun·uni]
ϘΟΡΏΝ‧ƏΝ [qorun·uni]
ϘΡΑΝ‧ƏΝ [qrɛn·uni]
ϘΟΡΩΝ‧ƏΝ [qorɔn·uni]
ϘΟΥΡΟΎΝ‧ƏΝ [qovruvn·uni]
QORNIQS [qor·niqs]
QORÞÊGS [qorθ·ɛgs]
QOR‑RÊGÞ‧ÔR [qor·rɛgθ·ɔr]
QŒRAÞ‧ÔR [qoer·aθ·ɔr]
QOJRAN‧ƏΝ [qojran·uni]
QARAN‧ƏΝ [qaran·uni]
QŒRULE‧VS [qajr·ul·evs]
QRÊGU‧VS [qrɛgu·us]
QORAGS − ϘΌΡΑΞ [qor·ags] 
RAWÊNरवण ‎(ravaṇa) [raw·ɛn]
DRONA − द्रोण ‎(droṇa) [droɳa]
RÊM‧ANرحمان [rɛm·an]
RUMANرومان [rum·an]
RUWÊ‧ANIروحان [ruwɛ·an]
VERAGS [vɛrɑ̃gs]
VORÔNغرابانܥܘ݂ܪܒܐ‎ − עורֵבּן‎ (ovrɛb‧an) [vorɔn]
VERÊN [ver·ɛn]
VERANÏÊ [veraɳɛ]
VERAN [ver·an]
VARAN [var·an]
VARUNÏË [ʋəruɳ]
QŒLESÞË [qoɛl·esθ]
ÊKKLÊSIAËܐܰܩܠܝܣܺܝܰܐ[ɛq·qles·ja]
SQÊÔË [sqɛ·ɔ]
SQULLËܣܶܩܠܐ[sqəl]
ƩKʰOLAשכל[sqol·a]
ƩQALAܫܰܩܶܠ[ʃqala]
ϷΕΛΛΗΝΊϘ‧Α [ʃellɛniqa]
СОҀОЛ [soq·ol] 
AQVILA [aqvil·a]
QOÊL [qo·ɛl]
ÊQWALISواليسحق [ɛq·wal·is]
KLEMÊNSكله [kle·mɛns]
KLAREÔ [klar·eɔ]
QLIMAÞ‧Ëܩܠܝܡܐ[qlim·aθ·us]
KYLARAÞ‧Ë [qyl·ar·aθ]
QÔLD‧Ë [qɔld]
ƷOLDËژعلد (“ar, avrum, or”) [ʒold]
QAÊLܩܰܠܶܣ[qa·ɛl]
KALVERN‧Aكالۋحرنة [kalvɛrn·a]
QRAN‧A [qran·a]
ÔQʰRAN‧A [ɔqʰr·an·a]
OVRAN‧Aعۋرأنةवरण (varaṇa) [ovrɑ̃n·a]
OVARI‧UMعۋرة [ov·um / ovarjum]
AV‧Ô [av·ɔ]
ΕΊΣ [ejs]
AVIS [avjs]
AVE [ave / awe]
OV‧Ô [ov·ɔ]
ΑΡΣΑΦΗΣآرأس
ΆΡΤΕΜΙΣ
ΕΡΜΉΣܐܰܪܡܝܣ‎
&
ΊΡΙΣ (“rainbow”),
ΈΡΩΣ (“love”)
ΙΕΡ‧ΌΣ (“sanctified, holy, sacred”)
ΏΡΟΣ (“Horus”)
ͶΑΡ‧ΗΣ (“war”)
&
ͶΈΡ‧ΙΣ (“discord”)
ΊΣΙΣ (“Isis”)
ΟΣΙΡΙΣ (“Osiris”)
ΙΕΡΕΎΣ (“priest”)
ΙΈΡΑΞ
ΙΕΡΈΑΣ (“clergyman”)
ΑΙΡΓΤ‧ΌΣ (“falcon, hawk”)
ΠΑΡΘΕΝ‧ΟΣ (“virgin”)
ΜΙΘΡ‧ΑΣ (“Mithras”)
ΜΗΤΕΡ‧ΕΣ (“mother”)
ΠΟΡ‧ΟΣ (“passage, way”)
ΘΟΗΡΙΣ (“Thoeris”)
ΑΤΑΡΓΑΤΙΣ (“passage, way”)
ΆΡΠΟ‑ϘΡΑΤΗΣ (“passage, way”)

Vrôm - Ʃrômë - Prômë - RômfëEdit

Belʒium
Pêlgium پلگيومبرژيوم
Otshwapulovarubégth عثواشڡولعۋاروبهجت,
Ruman רוּמַן / رومان,
lind
në
Scupi [ʃkupi]
(Shkupi / Сҁопје :
(Scipii
(Cornelii
(Covrênë
(Al-Ile
(Ovarium
September
1979,
Ʃɕyp‑ni‑alë (Qrêgwë. Gégë.)
and
S.P.Q.R
Shqipëri (Roman. Tosk.)
Ala
Iprimalea Im‑periala אמפריאלה, Per Me : Peri परी, Pari پری, Freya פריה, fury, fairy, fée, théa…
Mëgaheadinô مگاهدينه
Maggedunia מַאגֵהדוּנִיָה / щита читать चित ‎(cita)
चित्त ‎(citta)
इन्द्र ‎(indra) [rədni↔indrə]
رعدين [rodin] 雷電 ;
Për
unë|unê
e
prun
Peruni पुराना ‎(purānā)
प्रण ‎(praṇa)
प्राण ‎(prāṇa)
Ʒɛvosþ ‎(Ʒɛvosþ)
زأڤس Zevsê
فوزي [Fevzi / Fawzi]
le
Phaseur
Waleöla ואלהלה | والهالا
אַרגדינַאלֵה מִן עָדִין | جنات عدن | Arbogudin‑ali‑mên‑Odinë (Госъдарь Гоздару Господін قعدوس) :

Perpetual Student / Pérë‑pêθw‑alë Ʃθudë‑ênθë ‑ عطالۋاربانفثسيان :Edit

ΚΈΡΒΕΡΟΣقربرومקרברום‎
− عقربעקרב‎
− ϘΑΡΑΝϒΣ قرنקרןΙΛΗ [ʰilɛ] : Al‑Ilé − اللهאל’לה‎
→⊕⊕⊕ ϷἍΓͿƏ‑ΝƏ [ʃagjə·nə] : 
→⊕⊕⊕ ΛΕΓΙΏΝ [legi·ʰɔn] : 
→⊕⊖⊕ ΑΛΙΛΑΤ [alileθ] : 
→⊕⊕⊕ ϘΑ’ΟΎΡΑΝΌΝ [qa·ovr·an·un] : QAVRUANUNË − قآورآنونקאוראנון‎
↔⊙⊕⊕ Ə‑ΜΕΤ‑ΡƏ‑ΜƏ [ʰə·meθə·rə·nə] (mésô, mêns‑unô, →⊕méθô, ←⊖mênθô) : 
ΘΕΟΡΑΤƏ‑ΜƏ [teʰo·raθ·ə] : TʰÉORAΘON − تٱوراثونתאֵוֹראַטוֹןΗΠΟΎΡΑΝΙΣ [ɛpovr·an·is] : OPUVARUNI − پآۋرونإهاפִאורוּנִי‎ 
ϘΥΒΕΡΝΏ [qyvern·ʰɔ] : − أكبر
TƩÉVÊRIË
ΓΗΒΟΥΡΕΙΉΛ [gɛb·ovrej·ʰɛl] : ƷVÉDARUJÊLË − جابورائيلגיבּוּראל‎ 
ΏΧΡΥΣΩΤΆΡΗΣ [ɔqʰrysɔt·ʰarɛs] : − زراسطآرس
AL‑ÏUPAΘIR − اليوفإطر היוּפיטֵריוּפיטֵר[ju·fit·or
ΠΆΣΘƏ‑ϜΡƏ‑ΣƏ פָּסטוֹרָ[pasθə‑vrə]
ΠΑΤΡΙΏΤƏ‑ΣƏ פַּטרִיוֹט[pa·tri·orθ]
→⊕⊕⊕ TPALIRFSIË ⇔ ←⊖⊖⊖ ΦΙΛƏ‑ΠΑ‑ΤΡΙ‑ΣƏ
ΜͿΝƏ [mjn] : MJNË − منמִן‎
ƩOMALË [ʃomal] : − شماء שַׁמיםΖΕΎΣΗ [z·evs·ɛ] : 
→⊕⊕⊕ PARJFSÉË פאריפ׳ס‎ →⊕⊖⊕ ΠΕΡΊΦΑΣ [perʰif·as] : 
→⊕⊖⊕ ΖΉΝΩΝ [zʰɛnɔn] : ZÊNŨNË
→⊕⊕⊕ ΑΚΡΙΒΉΣ [aqrjbʰɛs]
→⊕⊕⊕ VRÉHË‑USË ⇔ →⊕⊖⊕ ϜΈΡΟΣ [ver·os]
→⊕⊕⊕ ƩAOJZÔNOSËΣΏΖΩΝ [sʰɔz·ɔn]
→⊕⊕⊕ ϘΟΡΆΓΩΝ [qorʰag·ɔn] פְּרוֹטֶסטוֹר [pro·teʃ·θ·or
→⊕⊕⊕ ϘΆΡΓΙΑ [qʰarg·ja]
ΙΈΡΑΓΩΝ [jerag·ɔn]
ΑΠΌ [apʰo]
→⊕⊕⊕ ΆΡΤΑΡΤƏ‑ΜƏ (Dajãnë.) [ʰarθ·arθ·un] טַרטַרוֹס [tarθs·tarθs·os
ΠΕΡΊ‑ΟΔƏ‑ΜƏ [perʰjoð·un]
Ο [o]
ΦΟΙΤΗΤΉΣ [fojθɛθ·ʰɛs] : AL‑TALJIB − التالب ה‑טליבּ‎
ΑΠΌ [apʰo] : min − منמִן‎
ΘΡΗΣΚΕΊΑ [trɛsge·ja] : DÏNI − دينדת‎
ΤΟΥ [θu]
ΕΙΡΉΝΗ [ejrʰɛn·ɛ] : AL‑I‑ƩOLIIMAƏ − إسلامعيرانيאישׂלַם‎
ΕΙΡΗΝΦΩ [ejrɛnf·ɔ]
ΝΙΡΗΦΩ [nirɛf·ɔ]
ͰΗΚΑ͂ΤͶΑΛΗΝΑΘΕϨƏ‑ΣƏ [ħêkɑ̃twalɛθehə·sə]
→⊕⊖⊕ ϘΕΡΒΟ − قهربو[qerbo]
→⊕⊖⊕ ϘΡΑΝΟ − قرآن[qrano]
→⊕⊕⊕ ϘΡΑΒΟ − قرآب[qrabo]
→⊕⊕⊕ ϜΑΡΟΎΝΑ[[wikt:#Arabic|]][varuna]
→⊕⊕⊕ ΟϜΡΑΝƏ‑ΣƏآۋران[ovranən]
ϜΡΥΝΤΉ − ڤرونث[vronθɛ]
ϜΡΥΝΏ − ڤرون[vrun‑ɔ]
ϜΡΈΝΑ − [[wikt:#Arabic|]][vrena]
→⊕⊖⊖ ΝΕϜΡ‑ΏΝ − نهڤرغن[nevrɔn]
→⊕⊖⊖ ΝΕΡΟ − نهرو[nero]
→⊕⊖⊖ ΝΑΥΤΙΛΊΑ − [[wikt:#Arabic|]][navθilia]
ΝΑΥΣ − [[wikt:#Arabic|]][navs zevs divs vessɛl]

Sacred Language for the French Larousse / Shakrê‑édë Lêngwagë‑së vor dhë Vrêngʰ Laroussë :Edit

01. Vedic‑Sanskrit (Hinduism)
02. Avestan (Zoroastrism)
03. Pali (Buddʰism)
04. Biblical or Ancient‑Obriti‑an (Jéhudai‑ʃm)
05. Ge’ez
06. Qranic‑Orbiti‑an (I‑ʃlam)
07. Bohairic & Coptic
08. Buzanthine‑Qrêgu

ReferencesEdit

* Bab‑yl‑ôn Dic‑ti‑ôn‑ary
* Lingvo‑soft Dic‑ti‑ôn‑ary
* Qenshrin Syriac Onlinë Fr/Eng Dic‑ti‑ôn‑ary
* Spoken‑Sanskrit Onlinë Eng Dic‑ti‑ôn‑ary
* Sanskrit Onlinë Eng Dic‑ti‑ôn‑ary
* Wik‑ti‑ôn‑ary
* Dictionnaire Français-Albanais / Fjalor Shqip-Frengjisht, Vedat Kokona, Tiranë, 2002, ISBN 99927-726-4-6
* Fialuur i voghel Sccyp e ltinisct (Small Dictionary of Albanian and Latin), by P. Jak Junkut, 1895, Sckoder
* Albanian Etymological Dictionary, by Vladimir E Orel, 1998 (based on standard Tosk made by devaluting revolutionary communist, and not recognized by Academy of Sciences of Albania & the Gheg ethnicity…)
* Dictionnaire Français‑Macédonien Macédonien‑Français, by Marija Dameska, 2003, Shtip, ISBN 9989-884-14-5
* Dictionnaire Français‑Serbe Rečnik Srpskohrvatsko‑francuski, by Alksandar P. Perić, 1959, ISBN 
* Dictionnaire Le Grand Bailly Grec Français, by Anatole Bailly, Paris ISBN 201167939-7
* Dictionnaire Larousse Compact Plus Arabe‑Français, root 1888, by Daniel Reig, 2008, ISBN 978-2-03-584217-6
* Dictionnaire Gaffiot Latin‑Français


WikiProjectsEdit

Projects that I am member
 This user participates in
WikiProject Albania.

WikiFaunaEdit

Type
 This user is a WikiGryphon.
 This user is a WikiWizard.

Saving the universe, one article at a time.

It's magic.
 This user is a WikiAngel.
 This user is a WikiElf.
{{User wikipedia/WikiCyclops}}
 This user is a WikiGiant.

InterestEdit

 This user is interested in architecture.
 This user is interested in
art history.
 This user is a music composer.
 This user enjoys films.
 This user supports the Galactic Republic.
 This user is male.
 This user is interested in painting.
 This user is a bibliophile.
 This user is a Moon citizen.
 This user is interested in ancient civilizations.
 This user plays the piano.
 This user comes from the Republic of Macedonia.
 This user supports
renewable energy.
 This user loves the Winter.
 This user supports peace in space.

Writing SystemsEdit

ipa-3
ə
This user has an advanced understanding of the International Phonetic Alphabet.
Latn-N
A
This user has a native-like understanding of the Latin script.
Cyrs-4
Ѭ
This user has a near-complete understanding of the Early Cyrillic alphabet.
Cyrl-4
Д
This user has a near-complete understanding of the Cyrillic script.
Grek-3
Ω
This user has an advanced understanding of the Greek alphabet.
Phnx-3
Δ
This user has an advanced understanding of the Phoenician alphabet.
Arab-3
ع
This user has an advanced understanding of the Arabic script.
Hebr-3
ש
This user has an advanced understanding of the Hebrew alphabet.
Deva-2
This user has an intermediate understanding of the Devanagari.
Hang-2
This user has an intermediate understanding of the Hangul.
Hira-2
This user has an intermediate understanding of the Hiragana.
Kana-2
This user has an intermediate understanding of the Katakana.
Jpan-1
This user has a basic understanding of the Japanese writing system.
Hani-1
This user has a basic understanding of the Chinese characters.
Armn-1
Թ
This user has a basic understanding of the Armenian alphabet.
Geor-1
This user has a basic understanding of the Mkhedruli (Georgian) script.
elder-2
 
This user has an intermediate understanding of the Elder Futhark.
Thai-1
This user has a basic understanding of the Thai script.
Egyp-0
 
This user has no understanding of the Egyptian hieroglyphs.
 1. ^ Dictionnaire Français-Albanais / Fjalor Shqip-Frengjisht, Vedat Kokona, Tiranë, 2002, ISBN 99927-726-4-6
 2. ^ Dictionnaire Le Grand Bailly Grec Français, by Anatole Bailly, Paris ISBN 201167939-7