English en:User:Mathglot (contributions) (talk)

English simple:User:Mathglot (contributions) (talk)

Catalan ca:Usuari:Mathglot (contribucions) (discussió)

German de:Benutzer:Mathglot (Beiträge) (Diskussion)

Spanish es:Usuario:Mathglot (contribuciones) (discusión)

French fr:Utilisateur:Mathglot (contributions) (discussion)

Italian it:Utente:Mathglot (contributi) (Discussione)

Dutch nl:Gebruiker:Mathglot (bijdragen) (overleg)

Portuguese pt:Usuário:Mathglot (Contribuições) (Discussão)

Russian ru:Участник:Mathglot ( Вклад [contrib]) (Обсуждение [Talk] )


Sister projects:

Meta:User:Mathglot (contributions) (talk)

mediawikiwiki:User:Mathglot (contributions) (talk)

Wikisource:User:Mathglot (contributions) (talk)

Commons:User:Mathglot (contributions) (talk)

Wikiquote:User:Mathglot (contributions) (talk) (fr: U/c/d)

Wikibooks:User:Mathglot (contributions) (talk)

Wiktionary:User:Mathglot (contributions) (talk) (fr: U/c/d)

Wikidata:User:Mathglot (contributions) (talk)

This user received the Editor of the Week award.

 

Interlang policy/guideline shortcut grid
Interlang shortcut grid
en de fr es ru it pt nl caP No original research
NOR
KTF
NOR
TI FP
OR
ОИ NRO PDI
NPOV
GOO
OR
NOTI
P Neutral point of view
NPOV
NPOV
N
NdPV
NPOV
PVN
NPOV
НТЗ NPOV PDI
NPOV
NPOV
NS
PVN
P Civility
CIVIL
NV CIV Э CIVIL HOF
P No personal attacks
NPA
KPA
NPA
PAP
PdAP
NAP
ATP
НО
НЛО
NAP NFAP
ATAQ...
GPA
PA
P Consensus
CONS
CON
C
CO КОНС
КС
CO C CON CON
P What Wikipedia is not
NOT
NICHT
WWNI
CQWNP
NOT
NO
NOES
ЧНЯВ WNE
NON
WNE
NÃO
WWNI
NIET
NO
P Sockpuppetry
SOCK
SOP FN Títere
UT
ВИРТ SOCK SOCK
SP
SOCK
SP
CT
P Blocking policy
BLOCK
BSV
BLOCK
BLOC
BLOCK
BLOQ...
BLOQ
БЛОК
БАН
BLOC... BLOQ...
PB
Blok... BL
P Banning policy
BAN
BAN SUSP ФА-ТБ BANDO
L No legal threats
LEGAL
NLT
KRD
MPJ
PMPJ
NAL
NAAL
СУД
НУСИ
MINAC..
NML
NPAJ
AMEA...
JUR
LEGAL
L Terms of use
TERMS
de fr es ru it pt nl ca
G Assume good faith
AGF
AGF
GGAA
SBF
FOI
BF
PBF
ПДН
ДОБР
BF
PBF
ABF GW
AGF
ABF
BF
G Verifiability
V
BLG
QA
V
VER
VER ПРОВ V V V
VER
VER
G Notability
N
RK
REL
N
NG
ASR
SRA
ЗН
ЗНАЧ
ENCY
E
N
CDN
REL
NE
ADMS
G Reliable sources
RS
FIABLE
SF
FF АИ FA FF
FC
BVB FF
G Manual of Style
MOS
FORM
MOS
CdS
CDS
ME
MDE
ОС MDS
STILE
L
LDE
Conv...
C
LE
G Don't bite the newbies
BITE
VGN MORD...
NMPN
NMN
NOVA...
НННН
НЦН
MORD... MORDA
NMON
BIJT NMN
H Help:Editing
H:EDIT
H:SB MODIF A:ED КПС
КАК
A:Modif.. A:FOR... H:Uitleg A:Editar
I Glossary
G
H:G AJ
JARG
A:Glos... ГЛ
ГР
A:Glos... GL Term
AFK
A:Glos...
N Admin noticeboard
AN
A/N
AN
BULA...
BA
TAB/M
TABM
Ф-А
ФА
P/O
PA/O
OV
VP/O
SA
N Sock investigations
SPI
CU/A
CUA
RCU SVU
TABM
ПП
ЧЮ
RCU
CU/R
PV VP/S
VP/CU
SA
N Arbitration Committee
ARBCOM
SG CA
CAR
CRC
TABM
АК
АРБ
  CA
ArbCom
AC
Arbcom
E Deny recognition
DENY
Deneg... НУВ DENY
NEGUE
E Coatrack articles
COAT
Perch... ВЕШ CABID...
T reply
ping
ping notif resp...
ping
reply...
re
ping resp...
ping
ping resp...
ping
T tl vorl… m ep tl tl lp tl tl
T user Benut...
user
u
user
u
usuar...
user utente
user
usuár...
user
gebr...
user
utot
user
T cite book Liter... Ouvr... Cita l... cite b... Cita l... Cita l... Citeer... Ref-llib
T cite web cite w.. lien .. cita .. cite w.. cita w.. citar w.. citeer w... ref-web
T en de fr es ru it pt nl ca

Legend: row type (column one):

diacritics

edit

From Wiktionary edit form. ° ª º №

  • ca: à ç è é í ï ŀl ò ó ú ü À É È Í Ï Ó Ò Ú Ü Ç K « xxx »
  • fr:  À à â Ç ç ê È è É é ï î ô œ ù ü û « Qui? » № 3
  • de: Ä ä Ö ö ß Ü ü „Zitat.“
  • es: Á á É é Í í Ñ ñ Ó ó Ú ú ü ¿? ¡! 37°C 1ª 2º « ¡Hola!» « ¿Qué? »
  • it: À à Ò ò
  • pt: À á â ã à ç é ê í ó ô õ ú
more accented letters

«» ‹› · „“ ‚‘ · ¿? · ¡! · ~ | ° ª º Acute: Á á Ć ć É é ǵ ḱ Í í Ĺ ĺ Ń ń Ó ó Ŕ ŕ Ś ś Ú ú Ẃ ẃ Ý ý Ź ź Ǽ ǽ ··· Grave: À à È è Ì ì Ò ò Ù ù Ẁ ẁ Ỳ ỳ ··· Circumflex:  â Ĉ ĉ Ê ê Ĝ ĝ Ĥ ĥ Î î Ĵ ĵ Ô ô Ŝ ŝ Û û Ŵ ŵ Ŷ ŷ ··· Umlauts and diaereses: Ä ä Ë ë Ï ï Ö ö Ü ü Ẅ ẅ Ÿ ÿ ··· Tilde: à ã Ẽ ẽ Ĩ ĩ l̃ m̃ Ñ ñ r̃ Õ õ Ũ ũ Ỹ ỹ ··· Ring: Å å Ů ů ··· Cedilla: Ç ç Ģ ģ Ķ ķ Ļ ļ Ņ ņ Ŗ ŗ Ş ş ··· Comma below: D̦ d̦ Ș ș Ț ț ··· Ogonek: Ą ą Ę ę Į į Ǫ ǫ Ų ų ··· Hook: Ả ả Ẻ ẻ Ỉ ỉ Ỏ ỏ Ủ ủ Ỷ ỷ ··· Horn: Ơ ơ Ư ư ··· Caron: Ǎ ǎ Č č Ď ď Ě ě Ǐ ǐ J̌ ǰ Ľ ľ Ň ň Ǒ ǒ Ř ř Š š Ť ť Ǔ ǔ Ž ž Ǯ ǯ ··· Breve: Ă ă Ĕ ĕ Ğ ğ Ĭ ĭ Ŏ ŏ Ŭ ŭ ··· Stroke: Ƀ ƀ Đ đ Ǥ ǥ Ħ ħ Ł ł Ø ø Ŧ ŧ Ʉ ʉ ··· Double acute: Ő ő Ű ű ··· Macron: Ā ā Ē ē Ī ī Ō ō Ū ū Ȳ ȳ Ǣ ǣ ··· Dot above: Ḃ ḃ Ċ ċ Ḋ ḋ Ė ė Ḟ ḟ Ġ ġ İ i Ṁ ṁ Ṅ ṅ Ṗ ṗ Ṙ ṙ Ṡ ṡ Ṫ ṫ Ż ż ··· Dot below: Ạ ạ Ḍ ḍ Ẹ ẹ Ḥ ḥ Ị ị Ọ ọ Ṛ ṛ Ṣ ṣ Ṭ ṭ Ụ ụ Ỵ ỵ Ẓ ẓ ··· Ligatures: Æ æ Œ œ ß ··· Others: Ð ð · Þ þ ·Ȝ ȝ Ƿ ƿ Ᵹ ᵹ·Ƕ ƕ·Ŋ ŋ·ı· ſ ·ʻ ··· Double diacritics: Ằ ằ Ẳ ẳ Ẵ ẵ Ắ ắ Ặ ặ Ầ ầ Ẩ ẩ Ẫ ẫ Ấ ấ Ậ ậ ą́ ą̃ č̣ Č̣ Ề ề Ể ể Ễ ễ Ế ế Ệ ệ ḗ Ė̄ ė̄ ę́ ę̃ ė́ ė̃ Ḯ ḯ į́ į̃ Ồ ồ Ổ ổ Ỗ ỗ Ố ố Ǭ ǭ Ộ ộ ṓ Ờ ờ Ở ở Ỡ ỡ Ớ ớ Ợ ợ Ṏ ṏ Ǘ ǘ Ǜ ǜ Ǚ ǚ Ǖ ǖ Ừ ừ Ử ử Ữ ữ Ứ ứ Ự ự ų́ ų̃ ū́ ū̃ ÿ́