Trần Lãm (Hán tự: 陳覽, died 967) was a warlord of Vietnam during the Period of the 12 Warlords.

12 Warlords

Lãm was an ethnic Việt from Guangdong.[1] He held Bố Hải Khấu, Kỳ Bố, Thái Bình Province, and titled himself Trần Minh Công (陳明公).[2] He was the strongest warlord of Vietnam in that time. Đinh Bộ Lĩnh swore allegiance to him, and became adoptive son of him. His territory and troops was annexed by Đinh Bộ Lĩnh after his death.

ReferencesEdit

  1. ^ Khâm định Việt sử Thông giám cương mục, bản điện tử, tr 76
  2. ^ do Tiến sĩ Lê Tung viết ngày 2 tháng 10 niên hiệu Hồng Đức thứ 18 (1487)