Template:Solar terms

Solar term
Term Longitude Dates
Lichun 315° 4–5 February
Yushui 330° 18–19 February
Jingzhe 345° 5–6 March
Chunfen 20–21 March
Qingming 15° 4–5 April
Guyu 30° 20–21 April
Lixia 45° 5–6 May
Xiaoman 60° 21–22 May
Mangzhong 75° 5–6 June
Xiazhi 90° 21–22 June
Xiaoshu 105° 7–8 July
Dashu 120° 22–23 July
Liqiu 135° 7–8 August
Chushu 150° 23–24 August
Bailu 165° 7–8 September
Qiufen 180° 23–24 September
Hanlu 195° 8–9 October
Shuangjiang 210° 23–24 October
Lidong 225° 7–8 November
Xiaoxue 240° 22–23 November
Daxue 255° 7–8 December
Dongzhi 270° 21–22 December
Xiaohan 285° 5–6 January
Dahan 300° 20–21 January