Open main menu
Ejective Stop ʈʼ ʡʼ
Affricate t̪θʼ tsʼ t̠ʃʼ ʈʂʼ kxʼ qχʼ
Fricative ɸʼ θʼ ʃʼ ʂʼ ɕʼ χʼ
Lateral affricate tɬʼ cʎ̝̊ʼ kʟ̝̊ʼ
Lateral fricative ɬʼ
Click Tenuis ʘ ǀ ǃ ǂ ʞ
Voiced ʘ̬ ǀ̬ ǃ̬ ‼̬ ǂ̬
Nasal ʘ̃ ǀ̃ ǃ̃ ‼̃ ǂ̃
Tenuis lateral ǁ
Voiced lateral ǁ̬
Implosive Voiced ɓ ɗ ʄ ɠ ʛ
Voiceless ɓ̥ ɗ̥ ᶑ̊ ʄ̊ ɠ̊ ʛ̥