List of Russian-language writers

  (Redirected from Russian writers)

This is a list of authors who have written works of prose and poetry in the Russian language.

Russian-language writers
Tolstoy
Dostoyevsky
Bulgakov
Solzhenitsyn
Pushkin
Turgenev
Chekhov
Blok
Bunin
Tsvetaeva
Gogol
Lermontov
Gorky
Pasternak
Mayakovsky
Zamyatin
Goncharov
Leskov
Shchedrin
Yesenin
Platonov
Babel
Krylov
Mandelstam
Sholokhov
Bely
Kuprin
Akhmatova

For separate lists by literary field:

AEdit

BEdit

CEdit

DEdit

EEdit

FEdit

GEdit

HEdit

IEdit

KEdit

LEdit

MEdit

NEdit

OEdit

PEdit

REdit

SEdit

TEdit

UEdit

VEdit

YEdit

ZEdit

See alsoEdit