Riken integrated database of mammals

The Riken integrated database of mammals is an integrated database of multiple large-scale programs that have been promoted by the Riken institute.[1]

Riken integrated database of mammals.
Content
DescriptionRiken integrated database of mammals.
Contact
Research centerRiken
Primary citationMasuya & al. (2011)[1]
Access
Websitehttp://metadb.riken.jp/metadb/download/SciNetS_ria254i

See also

edit

References

edit
  1. ^ a b Masuya, Hiroshi; Makita Yuko; Kobayashi Norio; Nishikata Koro; Yoshida Yuko; Mochizuki Yoshiki; Doi Koji; Takatsuki Terue; Waki Kazunori; Tanaka Nobuhiko; Ishii Manabu; Matsushima Akihiro; Takahashi Satoshi; Hijikata Atsushi; Kozaki Kouji; Furuichi Teiichi; Kawaji Hideya; Wakana Shigeharu; Nakamura Yukio; Yoshiki Atsushi; Murata Takehide; Fukami-Kobayashi Kaoru; Mohan Sujatha; Ohara Osamu; Hayashizaki Yoshihide; Mizoguchi Riichiro; Obata Yuichi; Toyoda Tetsuro (Jan 2011). "The RIKEN integrated database of mammals". Nucleic Acids Res. 39 (Database issue). England: D861-70. doi:10.1093/nar/gkq1078. PMC 3013680. PMID 21076152.
edit