National anthem of the Transvaal

The "Volkslied van Transvaal" (English: "National Anthem of the Transvaal") was the national anthem of the South African Republic, also known as the Transvaal Republic, written and composed by Catharina van Rees in 1875.[1] The anthem was presented to president Thomas Burgers during his 1875 visit to Europe.[2]

Volkslied van Transvaal
English: "The Anthem of the Transvaal"
Volk en Vaderland 58 - Transvaalse Volkslied.png
Excerpt from the F.A.K.-Volksangbundel [af]

National anthem of the  South African Republic
LyricsCatharina van Rees, 1875
MusicCatharina van Rees, 1875
Audio sample
The national anthem of the South African Republic
(Vocal)

LyricsEdit

Die Volkslied van Transvaal
"Die Volkslied van Transvaal" "The Anthem of the Transvaal"
First verse

Kent gij dat volk vol heldenmoed
   En toch zo lang geknecht?
Het heeft geofferd goed en bloed
   Voor vrijheid en voor recht
Komt burgers! laat de vlaggen wapp'ren
   Ons lijden is voorbij;
Roemt in de zege onzer dapp'ren
   Dat vrije volk zijn wij!
Dat vrije volk, dat vrije volk
   Dat vrije, vrije volk zijn wij!

Know ye the folk full of heroism,
   And yet so long oppressed?
It hath offered property and blood
   For freedom and for righteousness.
Come citizens! Let the flags wave
   Our suffering is over;
Praise the victories of our braves:
   That free folk are we!
That free folk, that free folk,
   That free, free folk are we!

Second verse

Kent gij dat land zo schaars bezocht
   En toch zo heerlijk schoon
Waar de natuur haar wond'ren wrocht
   En kwistig stelt ten toon?
Transvalers! laat ons feestlied schallen
   Daar waar ons volk hield stand
Waar onze vreugdeschoten knallen
   Daar is ons vaderland!
Dat heerlijk land, dat heerlijk land
   Dat is, dat is ons vaderland!

Know ye the land, so seldom sought,
   And yet so truly clean;
Where the nature bestows her wonders,
   And luxuriantly sets and tones?
Transvaalers! let our anthem ring out!
   Where firmly our folk must stand
Where our salutes were fired,
   There is our fatherland!
The honest land, the honest land
   That is, that is our fatherland!

Third verse

Kent gij de Staat, nog maar een kind
   In 's werelds Statenrij
Maar toch door 't machtig Brits bewind
   Weleerd verklaard voor vrij?
Transvalers! edel was uw streven
   En pijnlijk onze smaad
Maar God die uitkomst heeft gegeven
   Zij lof voor d'eigen Staat!
Looft onze God! looft onze God!
   Looft onze God voor land en Staat!

Know ye the state, still yet a child
   In the rank of the world's states,
But yet by mighty British powers
   Long ago declared free?
Transvaalers! noble was our strive,
   And painful our slander,
But God gave the outcome,
   Praise Him for our State!
Praise our God! praise our God!
   Praise our God for land and State!


See alsoEdit

ReferencesEdit

  1. ^ Flags of the World Transvaalse Volkslied, Accessed on 9 April 2007
  2. ^ Bossenbroek, M. P.; Rosenberg, Yvette (2018). The Boer War (First Seven Stories Press ed.). New York, NY. p. 26. ISBN 9781609807481.

External linksEdit