List of governors of Ibaraki Prefecture

Appointed governorsEdit

 • Yamaoka Tesshū 1871
 • Yamaguchi Tadasada 1872
 • Nomura Motosuke 1872
 • Toru Watanabe 1872-1873
 • Seki Shinpei 1873-1875
 • Unknown 1875-1877
 • Tatsutaro Nomura 1877-1880
 • Hitomi Katsutaro 1880-1885
 • Shima 1885-1886
 • Sadanori Yasuda 1886-1891
 • Shoichiro Ishii 1891-1892
 • Nobuaki Makino 1892-1893
 • Chikaaki Takasaki 1893-1896
 • Egi Kazuyuki 1896-1897
 • Motohiro Onoda 1897-1898
 • Kiyoshi Honba 1898-1899
 • Fumi Kashiwada 1899-1900
 • Kono Chuzo 1900-1903
 • Teru Terahara 1903-1906
 • Otsuka 1906-1907
 • Mori Masataka 1907-1908
 • Keisuke Sakanaka 1912-1917
 • Yūichirō Chikaraishi 1917-1921
 • Genjiro Moriya 1921-1923
 • Shohei Fujinuma 1923-1924
 • Tsugino Daisaburo 1924-1925
 • Kaiichiro Suematsu 1925-1926
 • Kihachiro Ito 1926-1927
 • Sanosuke 1927
 • Jiro Morioka 1927-1929
 • Shozo Ushijima 1929-1931
 • Tanaka 1931
 • Seikichi Kimishima 1931-1932
 • Abe Kashichi 1932-1935
 • Ando Kyoushirou 1935-1937
 • Nobuo Hayashi 1937-1938
 • Shigeru Hamaza 1938-1939
 • Tokitsugi Yoshinaga 1939-1941
 • Kanichi Naito 1941-1942
 • Tsujiyama 1942-1943
 • Sieve Yoshimi 1943-1944
 • Hisashi Imai 1944-1945
 • Masami Hashimoto 1945

Elected governorsEdit

 • Yōji Tomosue 1945-1959
 • Nirō Iwakami 1959-1975
 • Fujio Takeuchi 1975-1993
 • Masaru Hashimoto 1993-2017
 • Kazuhiko Ōigawa 2017-