List of Yuan emperors

The following is a list of emperors of the Yuan dynasty (1271–1368). It also contains early rulers (Khagans-Emperors and regents) of the Mongol Empire posthumously honored by Kublai Khan as Yuan emperors.

Emperor of the Great Yuan
大元皇帝
Imperial
Emperor Huizong of Yuan.jpg
Last to reign
Toghon Temür

1333–1368
Details
StyleHis Imperial Majesty (陛下)
Great Khan (大汗)
First monarchKublai Khan (Yuan dynasty)
Toghon Temür (Northern Yuan)
Last monarchToghon Temür (Yuan dynasty)
Uskhal Khan Tögüs Temür (Northern Yuan)
Formation1271 (Yuan dynasty)
1368 (Northern Yuan)
Abolition1368 (Yuan dynasty)
1388 (Northern Yuan)
ResidenceImperial Palace, Shangdu
Imperial Palace, Dadu
AppointerHereditary

List of emperorsEdit

Portrait Name by which most commonly known Temple name Posthumous name Khan name Given name Lifespan Period of reign Era name and their according range of years
Convention: use first name (e.g. Temüjin) or Khan names for khans before Kublai Khan. Use "Yuan" + temple name or posthumous name after. A mix of the three for Kublai Khan.
Notes:
1) Decades before Kublai Khan announced the dynastic name "Great Yuan" in 1271, Khagans (Great Khans) of the "Great Mongol State" (Yeke Mongγol Ulus) already started to use the Chinese title of Emperor (Chinese: 皇帝; pinyin: Huángdì) practically in the Chinese language since the enthronement of Genghis Emperor (成吉思皇帝; 'Chéngjísī Huángdì') in Spring 1206[1].
2) To non-Chinese readers, usually the khan names are the most familiar names.
3) Timur or Temür means the same Mongolian words but Temür will be used for avoiding confusion with Timur.
  Genghis Khan Taizu (太祖 Tàizǔ) Emperor Fatian Qiyun Shengwu (法天啟運聖武皇帝) Genghis Khan (成吉思汗) Borjigin Temüjin (孛兒只斤鐵木真 Bó'érjìjǐn Tiěmùzhēn) 1155/1162-1227 1206–1227 did not exist
  Tolui Ruizong (睿宗 Ruìzōng) Emperor Rensheng Jingxiang (仁聖景襄皇帝) None Borjigin Tolui (孛兒只斤拖雷 Bó'érjìjǐn Tuōléi) 1191-1232 1227–1229 None
  Ögedei Khan Taizong (太宗 Tàizōng) Emperor Yingwen (英文皇帝) None Borjigin Ögedei (孛兒只斤窩闊台 Bó'érjìjǐn Wōkuòtái) 1186-1241 1229–1241 None
  Güyük Khan Dingzong (定宗 Dìngzōng) Emperor Jianping (簡平皇帝) None Borjigin Güyük (孛兒只斤貴由 Bó'érjìjǐn Guìyuó) 1206-1248 1246–1248 None
  Möngke Khan Xianzong (憲宗 Xiànzōng) Emperor Huansu (桓肅皇帝) None Borjigin Möngke (孛兒只斤蒙哥 Bó'érjìjǐn Ménggē) 1209-1259 1251–1259 None
  Kublai Khan Shizu (世祖 Shìzǔ) Emperor Shengde Shengong Wenwu (聖德神功文武皇帝) Setsen Khan (薛禪汗) Borjigin Kublai (孛兒只斤忽必烈 Bó'érjìjǐn Hūbìliè) 1215-1294 1260–1294 Zhongtong (中統 Zhōngtǒng) 1260–1264

Zhiyuan (至元 Zhìyuán) 1264–1294

  Temür Khan Chengzong (成宗 Chéngzōng) Emperor Qinming Guangxiao (欽明廣孝皇帝) Öljeytü Khan (完澤篤汗) Borjigin Temür (孛兒只斤鐵木耳 Bó'érjìjǐn Tiěmù'ěr) 1265-1307 1294–1307 Yuanzhen (元貞 Yuánzhēn) 1295–1297

Dade (大德 Dàdé) 1297–1307

  Külüg Khan Wuzong (武宗 Wǔzōng) Emperor Renhui Xuanxiao (仁惠宣孝皇帝) Külüg Khan (曲律汗) Borjigin Qayshan (孛兒只斤海山 Bó'érjìjǐn Hǎishān) 1281-1311 1307–1311 Zhida (至大 Zhìdà) 1308–1311
  Ayurbarwada Buyantu Khan Renzong (仁宗 Rénzōng) Emperor Shengwen Qinxiao (聖文欽孝皇帝) Buyantu Khan (普顏篤汗) Borjigin Ayurparibhadra (孛兒只斤愛育黎拔力八達 Bó'érjìjǐn Àiyùlíbálìbādá) 1285-1320 1311–1320 Huangqing (皇慶 Huángqìng) 1312–1313

Yanyou (延祐 Yányòu) 1314–1320

  Gegeen Khan Yingzong (英宗 Yīngzōng) Emperor Ruisheng Wenxiao (睿聖文孝皇帝) Gegeen Khan (格堅汗) Borjigin Suddhipala (孛兒只斤碩德八剌 Bó'érjìjǐn Shuòdébālá) 1302-1323 1320–1323 Zhizhi (至治 Zhìzhì) 1321–1323
  Yesün Temür None None None Borjigin Yesün-Temür (孛兒只斤也孫鐵木兒 Bó'érjìjǐn Yěsūntiěmùér) 1293-1328 1323–1328 Taiding (泰定 Tàidìng) 1321–1328

Zhihe (致和 Zhìhé) 1328

  Ragibagh Khan None None None Borjigin Arigaba (孛兒只斤阿剌吉八 Bó'érjìjǐn Ālàjíbā) 1320-1328 1328 Tianshun (天順 Tiānshùn) 1328
  Jayaatu Khan Tugh Temür Wenzong (文宗 Wénzōng) Emperor Shengming Yuanxiao (聖明元孝皇帝) Jayaatu Khan (札牙篤汗) Borjigin Toq-Temür (孛兒只斤圖鐵木兒 Bó'érjìjǐn Tútiěmùér) 1304-1332 1328–1329 and 1329–1332 Tianli (天曆 Tiānlì) 1328–1330

Zhishun (至順 Zhìshùn) 1330–1332

 

Khutughtu Khan Kusala Mingzong (明宗 Míngzōng) Emperor Yixian Jingxiao (翼獻景孝皇帝) Khutughtu Khan (忽都篤汗) Borjigin Qoshila (孛兒只斤和世剌 Bó'érjìjǐn Héshìlà) 1300-1329 1329 None
  Rinchinbal Khan Ningzong (寧宗 Níngzōng) Emperor Chongsheng Sixiao (沖聖嗣孝皇帝) None Borjigin Irinchibal (孛兒只斤懿璘質班 Bó'érjìjǐn Yìlínzhìbān) 1326-1332 1332 Zhishun (至順 Zhìshùn) 1332
  Toghon Temür Huizong (惠宗 Huìzōng) Emperor Xuanren Puxiao (宣仁普孝皇帝)
or
Emperor Shun (順皇帝)
Ukhaghatu Khan (烏哈噶圖汗) Borjigin Toghan-Temür (孛兒只斤妥懽貼睦爾 Bó'érjìjǐn Tuǒhuān Tiēmù'ěr) 1320-1370 1333–1368 Zhishun (至順 Zhìshùn) 1333

Yuantong (元統 Yuántǒng) 1333–1335
Zhiyuan (至元 Zhìyuán) 1335–1340
Zhizheng (至正 Zhìzhèng) 1341–1368

TimelineEdit

Uskhal Khan Tögüs TemürBiligtü Khan AyushiridaraToghon TemürToghon TemürRinchinbal KhanJayaatu Khan Tugh TemürKhutughtu Khan KusalaJayaatu Khan Tugh TemürRagibagh KhanYesün Temür (Yuan dynasty)Gegeen KhanAyurbarwada Buyantu KhanKülüg KhanTemür KhanKublai KhanKublai KhanMöngke KhanGüyük KhanÖgedei KhanToluiGenghis Khan

Legend:

ReferencesEdit

  1. ^ "太祖本纪 [Chronicle of Taizu]". 元史 [History of Yuan] (in Classical Chinese). 元年丙寅,大会诸王群臣,建九斿白旗,即皇帝位于斡难河之源,诸王群臣共上尊号曰成吉思皇帝["Genghis Huangdi”]。

External linksEdit

See alsoEdit