List of emperors of the Liao dynasty

Emperors tableEdit

There were nine emperors of the Liao dynasty. The Liao dynasty was a Khitan-led dynasty of China that at its height ruled over what is now Shanxi, Hebei, Liaoning, Jilin, Heilongjiang, and Inner Mongolia provinces in China, as well as portions of the Korean peninsula, portions of the Russian Far East, and much of the Mongolian Plateau.[1][2]

For emperors of the Northern Liao and Qara Khitai (Western Liao), see Northern Liao#Monarchs and Qara Khitai#Sovereigns of Qara Khitai.

Liao dynasty 916-1125
Temple Names (Miao Hao 廟號 miàohào) Posthumous Names (Shi Hao 諡號 shìhào) Birth Names Period of Reigns Era Names (Nian Hao 年號 niánhào) and their according range of years
Convention: "Liao" + temple name except Liao Tianzuodi who is referred using "Liao" + posthumous name
Taizu (太祖 Tàizǔ) Shen Tian Huangdi Yelü Abaoji (耶律阿保機 Yēlǜ Ābǎojī) 916-926 Shence (神冊 Shéncè) 916-922[3]
Tianzan (天贊 Tiānzàn) 922-926[4]
Taizong (太宗 Tàizōng) Xiao Wu Huangdi Yelü Deguang (耶律德光 Yēlǜ Déguāng) 926-947 Tianxian (天顯 Tiānxiǎn) 926-937[5]
Huitong (會同 Huìtóng) 937-947[6]
Datong (大同 Dàtóng) 947[7]
Shizong (世宗 Shìzōng) Tian Shou Huangdi Yelü Ruan (耶律阮 Yēlǜ Ruǎn) 947-951 Tianlu (天祿 Tiānlù) 947-951[8]
Muzong (穆宗 Mùzōng) Yelü Jing (耶律璟 Yēlǜ Jǐng) 951-969 Yingli (應曆 Yìnglì) 951-969[9]
Jingzong (景宗 Jǐngzōng) Yelü Xian (耶律賢 Yēlǜ Xián) 969-982 Baoning (保寧 Bǎoníng) 969-979[10]
Qianheng (乾亨 Qiánhēng) 979-982[11]
Shengzong (聖宗 Shèngzōng) Wen Wu Da Xiao Xuan Huangdi Yelü Longxu (耶律隆緒 Yēlǜ Lóngxù) 982-1031 Qianheng (乾亨 Qiánhēng) 982[11]
Tonghe (統和 Tǒnghé) 983-1012[12]
Kaitai (開泰 Kāitài) 1012-1021[13]
Taiping (太平 Tàipíng) 1021-1031[14]
Xingzong (興宗 Xīngzōng) Xiao Zheng Huangdi Yelü Zongzhen (耶律宗真 Yēlǜ Zōngzhēn) 1031–1055 Jingfu (景福 Jǐngfú) 1031-1032[15]
Chongxi (重熙 Chóngxī) 1032-1055[16]
Daozong (道宗 Dàozōng) Yelü Hongji (耶律洪基 Yēlǜ Hóngjī) 1055–1101 Qingning (清寧 Qīngníng) 1055-1064[17]
Xianyong (咸雍 Xiányōng) 1065-1074[18]
Taikang (太康 Tàikāng) or Dakang (大康 Dàkāng) 1075-1084[19]
Da'an (大安 Dà'ān) 1085-1094[20]
Shouchang (壽昌 Shòuchāng) or Shoulong (壽隆 Shòulóng) 1095-1101[21]
Tianzuodi (天祚帝 Tiānzuòdì) Yelü Yanxi (耶律延禧 Yēlǜ Yánxǐ) 1101–1125 Qiantong (乾統 Qiántǒng) 1101-1110[22]
Tianqing (天慶 Tiānqìng) 1111-1120[23]
Baoda (保大 Bǎodà) 1121-1125[24]

Emperors family treeEdit

Yelü clan - Liao dynasty
Yelü Nieli 耶律涅里
Yelü Pidie 耶律毗牒
Yelü Keling 耶律頦領
Yelü Noulisi 耶律耨里思
Suzu 肅祖
Yelü Salade 耶律薩剌德
Yizu 辽懿祖
Yelü Yundeshi
耶律勻德實
Xuanzu 辽玄祖
Yelü Saladi 耶律撤剌的
Dezu 辽德祖
Yelü Abaoji 耶律阿保機
Taizu 太祖
872–907–926
Yelü Anduan
耶律安端
?-947-952
Yelü Bei 耶律倍
Yizong 辽义宗
899-926-
930
-937
Queen Xiao
of Dongdan Kingdom
人皇王妃萧氏
?-930-940
Yelü Deguang 耶律德光
Taizong 太宗
902–926–947
Yelü Lihu 耶律李胡
911-960
Zhangsudi 辽章肃帝
Yelü Ruan 耶律阮
Shizong 世宗
918–947–951
Yelü Jing 耶律璟
Muzong 穆宗
931–951–969
Yelü Xian 耶律賢
Jingzong 景宗
948–969–982
Yelü Longxu 耶律隆緒
Shengzong 聖宗
971–982–1031
Yelü Zongzhen
耶律宗真

Xingzong 興宗
1015–1031–1055
Liáo sì
Yuándì 辽嗣元帝
Yelü Hongji 耶律洪基
Daozong 道宗
1032–1055–1101
Yelü Hélǔwò 耶律和魯斡
仁圣皇太叔
?-1110
Yelü Jun 耶律浚
1057–1077

Shunzong 顺宗
Yelü Chun 耶律淳
Xuanzong 宣宗
1062-1122
Empress Dowager
Xiao Puxiannü
蕭普賢女 ?-1122
Yelü Zhulie 耶律朮烈
Yingzong 英宗
?-1123
Yelü Dashi 耶律大石
Dezong 德宗
1087-1124-1143
Xiao Tabuyan 蕭塔不煙
Empress Gantian 感天皇后
?-1143-1150
Yelü Yangxi 耶律延禧
1075–1128

Tianzuodi 天祚帝
1101–1125
Yelü Yilie 耶律夷列
Renzong 仁宗
?-1150-1163
Yelü Pusuwan 耶律普速完
Empress Dowager
Chengtian 承天太后

?-1163-1178
Yelü Yali 耶律雅里
1094-1123
Yelü Zhilugu 耶律直魯古
Mozhu 末主 / Modi 末帝
?-1178-1211-1213
Princess Húnhū
渾忽公主
Kuchlug 屈出律
Usurper of Qara Khitai
?-1211-1218

TimelineEdit

KuchlugYelü ZhiluguYelü PusuwanYelü YilieXiao TabuyanYelü DashiEmperor Tianzuo of LiaoEmperor Daozong of LiaoEmperor Xingzong of LiaoEmperor Shengzong of LiaoEmperor Jingzong of LiaoEmperor Muzong of LiaoEmperor Shizong of LiaoEmperor Taizong of LiaoAbaoji

Legend:

ReferencesEdit

CitationsEdit

 1. ^ Steinhardt (1994), 5.
 2. ^ Mote (1999), 58.
 3. ^ Bo (1977) 842-845.
 4. ^ Bo (1977), pp. 845-849.
 5. ^ Bo (1977), pp. 849-856.
 6. ^ Bo (1977), pp. 856-863.
 7. ^ Bo (1977), p. 863.
 8. ^ Bo (1977), pp. 863-867.
 9. ^ Bo (1977), pp. 867-879.
 10. ^ Bo (1977), pp. 879-882.
 11. ^ a b Bo (1977), pp. 882-883.
 12. ^ Bo (1977), pp. 883-893.
 13. ^ Bo (1977), pp. 893-895.
 14. ^ Bo (1977), pp. 895-896.
 15. ^ Bo (1977), p. 896.
 16. ^ Bo (1977), pp. 896-905.
 17. ^ Bo (1977), pp. 905-908.
 18. ^ Bo (1977), pp. 908-913.
 19. ^ Bo (1977), pp. 913-917.
 20. ^ Bo (1977), pp. 918-921.
 21. ^ Bo (1977), pp. 922-927.
 22. ^ Bo (1977), pp. 927-929.
 23. ^ Bo (1977), pp. 929-932.
 24. ^ Bo (1977), pp. 933-935.

SourcesEdit

 • Bo, Yang (1977). Timeline of Chinese History 《中國歷史年表》 (in Chinese (Taiwan)). Taipei: Sing-Kuang Book Company Ltd. ISBN 9576302846.
 • Mote, Frederick W. (1999). Imperial China: 900–1800. Cambridge, MA: Harvard University Press. ISBN 0674445155.
 • Steinhardt, Nancy Shatzman (1994). "Liao: An Architectural Tradition in the Making". Artibus Asiae. 1/2. 54: 5–39. JSTOR 3250078.