List of countries by electricity consumption

This list of countries by electric energy consumption is mostly based on the Energy Information Administration.[2] Several non-sovereign entities are also included for information purposes, with their parent state noted. The per capita data for many countries may be slightly inaccurate as population data may not be for the same year as the consumption data. Population data were obtained mainly from the IMF[3] in 2021 with some exceptions, in which case they were obtained from the Wikipedia pages for the corresponding countries/territories. Average power per capita was calculated according to the formula:[a]

By 2025, Asia is projected to account for half of the world’s electricity consumption, with one-third of global electricity to be consumed in China.[1]
Electric energy per capita [ in watt-hour ] = Total population electricity consumption [in kW·h/yr] × 1,000 /population.
Electric power per capita [ in watt ] = Total population electricity consumption [in kW·h/yr] × 0.114077116 /population.
1 kW·h/yr = 1,000 Wh/(365.25 × 24) h = 0.11408 Watt
Location Consumption
(GWh/yr)
Year Source Population As of Consumption
per capita
kWh/yr Watts
 World 25,343,000 2021[4] EIA 7,909,295,104 2021[5] 3,204 366
1  China 7,806,000 2021[4] EIA 1,425,893,504 2021[5] 5,474 624
2  United States 3,979,000 2021[4] EIA 336,997,632 2021[5] 11,267 1,285
3  India 1,443,000 2021[4] EIA 1,407,563,904 2021[5] 1,025 117
4  Russia 996,000 2021[4] EIA 145,102,752 2021[5] 6,864 783
5  Japan 913,000 2021[4] EIA 124,612,528 2021[5] 7,327 836
6  Brazil 577,000 2021[4] EIA 214,326,224 2021[5] 2,692 307
7  Korea, South 568,000 2021[4] EIA 51,830,136 2021[5] 10,959 1,250
8  Canada 555,000 2021[4] EIA 38,155,012 2021[5] 14,546 1,659
9  Germany 512,000 2021[4] EIA 83,408,560 2021[5] 6,138 700
10  France 447,000 2021[4] EIA 64,531,448 2021[5] 6,927 790
11  Saudi Arabia 329,000 2021[4] EIA 35,950,396 2021[5] 9,151 1,044
12  Iran 302,000 2021[4] EIA 87,923,432 2021[5] 3,435 392
13  Mexico 301,000 2021[4] EIA 126,705,136 2021[5] 2,376 271
14  Italy 300,000 2021[4] EIA 59,240,336 2021[5] 5,064 578
15  United Kingdom 287,000 2021[4] EIA 67,281,040 2021[5] 4,266 487
16  Turkey 284,000 2021[4] EIA 84,775,408 2021[5] 3,350 382
17  Indonesia 282,000 2021[4] EIA 273,753,184 2021[5] 1,030 117
18  Taiwan 278,000 2021[4] EIA 23,859,904 2021[5] 11,651 1,329
19  Australia 237,000 2021[4] EIA 25,921,094 2021[5] 9,143 1,043
20  Spain 234,000 2021[4] EIA 47,486,932 2021[5] 4,928 562
21  Vietnam 229,000 2021[4] EIA 97,468,024 2021[5] 2,349 268
22  Thailand 203,000 2021[4] EIA 71,601,104 2021[5] 2,835 323
23  South Africa 191,000 2021[4] EIA 59,392,256 2021[5] 3,216 367
24  Egypt 168,000 2021[4] EIA 109,262,184 2021[5] 1,538 175
25  Poland 158,000 2021[4] EIA 38,307,724 2021[5] 4,124 470
26  Malaysia 151,000 2021[4] EIA 33,573,872 2021[5] 4,498 513
27  Ukraine 134,000 2021[4] EIA 43,531,424 2021[5] 3,078 351
28  Pakistan 132,000 2021[4] EIA 231,402,112 2021[5] 570 65
29  Norway 131,931 2022 est. EIA 5,455,582 2022 24,182 2,759
30  Sweden 131,000 2021[4] EIA 10,467,095 2021[5] 12,515 1,428
31  United Arab Emirates 129,000 2021[4] EIA 9,365,149 2021[5] 13,774 1,571
32  Argentina 127,000 2021[4] EIA 45,276,788 2021[5] 2,805 320
33  Netherlands 113,000 2021[4] EIA 17,501,696 2021[5] 6,457 737
34  Philippines 98,000 2021[4] EIA 113,880,336 2021[5] 861 98
35  Kazakhstan 97,000 2021[4] EIA 19,196,468 2021[5] 5,053 576
36  Finland 84,000 2021[4] EIA 5,535,982 2021[5] 15,173 1,731
37  Belgium 83,000 2021[4] EIA 11,611,416 2021[5] 7,148 815
38  Chile 81,000 2021[4] EIA 19,493,184 2021[5] 4,155 474
39  Bangladesh 78,000 2021[4] EIA 169,356,240 2021[5] 461 53
40  Colombia 76,000 2021[4] EIA 51,516,560 2021[5] 1,475 168
41  Venezuela 71,000 2021[4] EIA 28,199,862 2021[5] 2,518 287
42  Austria 69,000 2021[4] EIA 8,922,086 2021[5] 7,734 882
43  Algeria 69,000 2021[4] EIA 44,177,964 2021[5] 1,562 178
44  Kuwait 65,000 2021[4] EIA 4,250,111 2021[5] 15,294 1,745
45  Israel 63,000 2021[4] EIA 8,900,057 2021[5] 7,079 808
46  Czech Republic 62,000 2021[4] EIA 10,510,748 2021[5] 5,899 673
47   Switzerland 58,000 2021[4] EIA 8,691,409 2021[5] 6,673 761
48  Uzbekistan 58,000 2021[4] EIA 34,081,452 2021[5] 1,702 194
49  Singapore 53,000 2021[4] EIA 5,941,063 2021[5] 8,921 1,018
50  Iraq 53,000 2021[4] EIA 43,533,592 2021[5] 1,217 139
51  Greece 52,000 2021[4] EIA 10,445,368 2021[5] 4,978 568
52  Peru 52,000 2021[4] EIA 33,715,464 2021[5] 1,542 176
53  Romania 51,000 2021[4] EIA 19,328,558 2021[5] 2,639 301
54  Portugal 48,000 2021[4] EIA 10,290,109 2021[5] 4,665 532
55  Hong Kong 46,000 2021[4] EIA 7,494,580 2021[5] 6,138 700
56  Qatar 45,000 2021[4] EIA 2,688,239 2021[5] 16,740 1,910
57  Hungary 44,000 2021[4] EIA 9,709,784 2021[5] 4,532 517
58  New Zealand 41,000 2021[4] EIA 5,129,730 2021[5] 7,993 912
59  Belarus 41,000 2021[4] EIA 9,578,172 2021[5] 4,281 488
60  Denmark 38,000 2021[4] EIA 5,854,246 2021[5] 6,491 740
61  Morocco 35,000 2021[4] EIA 37,076,588 2021[5] 944 108
62  Ireland 33,000 2021[4] EIA 4,986,525 2021[5] 6,618 755
63  Oman 33,000 2021[4] EIA 4,520,474 2021[5] 7,300 833
64  Serbia 31,000 2021[4] EIA 7,296,771 2021[5] 4,248 485
65  Bahrain 31,000 2021[4] EIA 1,463,266 2021[5] 21,185 2,417
66  Bulgaria 30,000 2021[4] EIA 6,885,864 2021[5] 4,357 497
67  Nigeria 27,000 2021[4] EIA 213,401,328 2021[5] 127 14
68  Ecuador 27,000 2021[4] EIA 17,797,736 2021[5] 1,517 173
69  Libya 27,000 2021[4] EIA 6,735,280 2021[5] 4,009 457
70  Slovakia 26,000 2021[4] EIA 5,447,621 2021[5] 4,773 544
71  Azerbaijan 25,000 2021[4] EIA 10,312,992 2021[5] 2,424 277
72  Jordan 20,000 2021[4] EIA 11,148,288 2021[5] 1,794 205
73  Iceland 19,000 2021[4] EIA 370,338 2021[5] 51,304 5,853
74  Lebanon 19,000 2021[4] EIA 5,592,626 2021[5] 3,397 388
75  Ghana 18,000 2021[4] EIA 32,833,036 2021[5] 548 63
76  Puerto Rico 17,000 2021[4] EIA 3,256,030 2021[5] 5,221 596
77  Myanmar 17,000 2021[4] EIA 53,798,088 2021[5] 314 36
78  Croatia 16,000 2021[4] EIA 4,060,139 2021[5] 3,941 450
79  Tunisia 16,000 2021[4] EIA 12,262,949 2021[5] 1,305 149
80  Cuba 16,000 2021[4] EIA 11,256,373 2021[5] 1,421 162
81  Tajikistan 16,000 2021[4] EIA 9,750,078 2021[5] 1,641 187
82  Dominican Republic 15,000 2021[4] EIA 11,117,873 2021[5] 1,349 154
83  Turkmenistan 15,000 2021[4] EIA 6,341,850 2021[5] 2,365 270
84  Sri Lanka 15,000 2021[4] EIA 21,773,438 2021[5] 689 79
85  Angola 15,000 2021[4] EIA 34,503,776 2021[5] 435 50
86  Slovenia 14,000 2021[4] EIA 2,119,408 2021[5] 6,606 754
87  Zambia 14,000 2021[4] EIA 19,473,132 2021[5] 719 82
88  Uruguay 14,000 2021[4] EIA 3,426,265 2021[5] 4,086 466
89  Syria 13,000 2021[4] EIA 21,324,366 2021[5] 610 70
90  Mozambique 13,000 2021[4] EIA 32,077,074 2021[5] 405 46
91  Sudan 13,000 2021[4] EIA 45,657,204 2021[5] 285 33
92  Georgia 13,000 2021[4] EIA 3,757,984 2021[5] 3,459 395
93  Guatemala 13,000 2021[4] EIA 17,608,484 2021[5] 738 84
94  Korea, North 12,000 2021[4] EIA 25,971,910 2021[5] 462 53
95  Kyrgyzstan 12,000 2021[4] EIA 6,527,742 2021[5] 1,838 210
96  Lithuania 12,000 2021[4] EIA 2,786,652 2021[5] 4,306 491
97  Bosnia and Herzegovina 11,000 2021[4] EIA 3,270,948 2021[5] 3,363 384
98  Costa Rica 11,000 2021[4] EIA 5,153,959 2021[5] 2,134 243
99  Cambodia 11,000 2021[4] EIA 16,589,031 2021[5] 663 76
100  Bolivia 9,700 2021[4] EIA 12,079,474 2021[5] 803 92
101  Moldova 9,700 2021[4] EIA 3,061,509 2021[5] 3,168 361
102  Panama 9,500 2021[4] EIA 4,351,264 2021[5] 2,183 249
103  Ethiopia 9,500 2021[4] EIA 120,283,024 2021[5] 79 9
104  Kenya 9,100 2021[4] EIA 53,005,616 2021[5] 172 20
105  Congo, Democratic Republic of the 8,900 2021[4] EIA 95,894,120 2021[5] 93 11
106  Estonia 8,800 2021[4] EIA 1,328,704 2021[5] 6,623 756
107  Trinidad and Tobago 8,300 2021[4] EIA 1,525,671 2021[5] 5,440 621
108  Zimbabwe 8,300 2021[4] EIA 15,993,525 2021[5] 519 59
109  Honduras 8,200 2021[4] EIA 10,278,346 2021[5] 798 91
110  Ivory Coast 8,000 2021[4] EIA 27,478,250 2021[5] 291 33
111  Mongolia 7,800 2021[4] EIA 3,347,782 2021[5] 2,330 266
112  Paraguay 7,700 2021[4] EIA 6,703,802 2021[5] 1,149 131
113  Albania 7,400 2021[4] EIA 2,854,710 2021[5] 2,592 296
114  Tanzania 7,200 2021[4] EIA 63,588,332 2021[5] 113 13
115    Nepal 7,200 2021[4] EIA 30,034,988 2021[5] 240 27
116  Latvia 6,900 2021[4] EIA 1,873,926 2021[5] 3,682 420
117  North Macedonia 6,700 2021[4] EIA 2,103,329 2021[5] 3,185 363
118  Luxembourg 6,500 2021[4] EIA 639,330 2021[5] 10,167 1,060
119  El Salvador 6,400 2021[4] EIA 6,314,165 2021[5] 1,014 116
120  Palestine 6,200 2021[4] EIA 5,133,393 2021[5] 1,208 138
121  Cameroon 6,100 2021[4] EIA 27,198,632 2021[5] 224 26
122  Armenia 6,100 2021[4] EIA 2,790,971 2021[5] 2,186 249
123  Laos 6,100 2021[4] EIA 7,425,055 2021[5] 822 94
124  Macau 5,600 2021[4] EIA 686,616 2021[5] 8,156 930
125  Kosovo 5,600 2021[4] EIA 1,662,022 2021[5] 3,369 384
126  Afghanistan 5,500 2021[4] EIA 40,099,460 2021[5] 137 16
127  Senegal 5,300 2021[4] EIA 16,876,726 2021[5] 314 36
128  Nicaragua 4,900 2021[4] EIA 6,850,546 2021[5] 715 82
129  Cyprus 4,700 2021[4] EIA 1,244,193 2021[5] 3,778 431
130  Papua New Guinea 4,600 2021[4] EIA 9,949,438 2021[5] 462 53
131  Brunei 4,200 2021[4] EIA 445,382 2021[5] 9,430 1,076
132  Botswana 3,400 2021[4] EIA 2,588,424 2021[5] 1,314 150
133  Namibia 3,400 2021[4] EIA 2,530,150 2021[5] 1,345 153
134  Bhutan 3,300 2021[4] EIA 777,500 2021[5] 4,244 484
135  New Caledonia 3,300 2021[4] EIA 287,809 2021[5] 11,466 1,308
136  Jamaica 3,200 2021[4] EIA 2,827,701 2021[5] 1,132 129
137  Uganda 3,100 2021[4] EIA 45,853,780 2021[5] 68 8
138  Yemen 2,900 2021[4] EIA 32,981,644 2021[5] 88 10
139  Montenegro 2,900 2021[4] EIA 627,856 2021[5] 4,619 527
140  Mauritius 2,700 2021[4] EIA 1,298,922 2021[5] 2,079 237
141  Mali 2,700 2021[4] EIA 21,904,990 2021[5] 123 14
142  Burkina Faso 2,600 2021[4] EIA 22,100,690 2021[5] 118 13
143  Malta 2,500 2021[4] EIA 526,751 2021[5] 4,746 541
144  Guinea 2,500 2021[4] EIA 13,531,909 2021[5] 185 21
145  Gabon 2,400 2021[4] EIA 2,341,185 2021[5] 1,025 117
146  Suriname 2,400 2021[4] EIA 612,989 2021[5] 3,915 447
147  Congo, Republic of the 2,200 2021[4] EIA 5,835,814 2021[5] 377 43
148  Bahamas 2,000 2021[4] EIA 407,920 2021[5] 4,903 559
149  Madagascar 2,000 2021[4] EIA 28,915,652 2021[5] 69 8
150  Mauritania 1,900 2021[4] EIA 4,614,981 2021[5] 412 47
151  Guam 1,700 2021[4] EIA 170,546 2021[5] 9,968 1,137
152  Swaziland 1,500 2021[4] EIA 1,192,273 2021[5] 1,258 144
153  Niger 1,300 2021[4] EIA 25,252,722 2021[5] 51 6
154  Equatorial Guinea 1,300 2021[4] EIA 1,634,473 2021[5] 795 91
155  Togo 1,200 2021[4] EIA 8,644,829 2021[5] 139 16
156  Malawi 1,000 2021[4] EIA 19,889,742 2021[5] 50 6
157  Barbados 1,000 2021[4] EIA 281,204 2021[5] 3,556 406
158  Guyana 1,000 2021[4] EIA 804,571 2021[5] 1,243 142
159  Fiji 1,000 2021[4] EIA 924,615 2021[5] 1,082 123
160  Curacao 900 2008 est. EIA 157,540 2019 5,713 652
161  Lesotho 900 2021[4] EIA 2,281,464 2021[5] 394 45
162  Belize 900 2021[4] EIA 400,037 2021[5] 2,250 257
163  Liberia 900 2021[4] EIA 5,193,422 2021[5] 173 20
164  Netherlands Antilles 800 2021[4] EIA 211,871 2013 3,776 431
165  Aruba 800 2021[4] EIA 106,543 2021[5] 7,509 857
166  Cayman Islands 700 2021[4] EIA 68,157 2021[5] 10,270 1,172
167  Rwanda 700 2021[4] EIA 13,461,891 2021[5] 52 6
168  French Polynesia 600 2021[4] EIA 304,038 2021[5] 1,973 225
169  Jersey 600 2004 est. EIA 98,069 2016 6,425 733
170  U.S. Virgin Islands 600 2021[4] EIA 100,100 2021[5] 5,994 684
171  Seychelles 600 2021[4] EIA 106,486 2021[5] 5,635 643
172  Greenland 600 2021[4] EIA 56,266 2021[5] 10,664 1,217
173  Maldives 600 2021[4] EIA 521,469 2021[5] 1,151 131
174  Marshall Islands 562.40 2014 est. EIA 58,790 2019 9,566 1,091
175  Benin 500 2021[4] EIA 12,996,901 2021[5] 101 12
176  South Sudan 500 2021[4] EIA 10,748,278 2021[5] 47 5
177  Bermuda 500 2021[4] EIA 64,213 2021[5] 7,787 888
178  Andorra 500 2012 est. EIA 77,140 2019 6,482 739
179  Djibouti 500 2021[4] EIA 1,105,562 2021[5] 452 52
180   U.S. Pacific Islands 500 2021[4] EIA
181  Burundi 400 2021[4] EIA 12,551,215 2021[5] 32 4
182  Haiti 400 2021[4] EIA 11,447,575 2021[5] 35 4
183  Somalia 400 2021[4] EIA 17,065,588 2021[5] 23 3
184  Eritrea 400 2021[4] EIA 3,620,324 2021[5] 110 13
185  Faroe Islands 400 2021[4] EIA 52,915 2021[5] 7,559 862
186  Timor-Leste 400 2021[4] EIA 1,320,944 2021[5] 303 35
187  Liechtenstein 394 2015 est. CIA 38,020 2019 10,352 1,181
188  Saint Lucia 300 2021[4] EIA 179,663 2021[5] 1,670 191
189  Antigua and Barbuda 300 2021[4] EIA 93,229 2021[5] 3,218 367
190  Cabo Verde 300 2021[4] EIA 587,936 2021[5] 510 58
191  Chad 300 2021[4] EIA 17,179,744 2021[5] 17 2
192  Turks and Caicos Islands 300 2021[4] EIA 45,141 2021[5] 6,646 758
193  Gambia 200 2021[4] EIA 2,639,922 2021[5] 76 9
194  Northern Mariana Islands 200 2012 est. EIA 57,220 2019 3,495 399
195  Saint Kitts and Nevis 200 2021[4] EIA 47,631 2021[5] 4,199 479
196  Gibraltar 200 2021[4] EIA 32,698 2021[5] 6,117 698
197  Grenada 200 2021[4] EIA 124,624 2021[5] 1,605 183
198  Saint Vincent and the Grenadines 200 2021[4] EIA 104,340 2021[5] 1,917 219
199  American Samoa 200 2021[4] EIA 45,056 2021[5] 4,439 506
200  Dominica 200 2021[4] EIA 72,435 2021[5] 2,761 315
201  Micronesia, Federated States of 125 2002 est. EIA 113,810 2019 1,101 126
202  Samoa 124 2018 est. EIA 197,100 2019 627 72
203  Central African Republic 100 2021[4] EIA 5,457,165 2021[5] 18 2
204  Sierra Leone 100 2021[4] EIA 8,420,642 2021[5] 12 1
205  British Virgin Islands 100 2021[4] EIA 31,145 2021[5] 3,211 366
206  Comoros 100 2021[4] EIA 821,632 2021[5] 122 14
207  Solomon Islands 98.26 2018 est. EIA 669,820 2019 147 17
208  Sao Tome and Principe 80.91 2018 est. EIA 215,060 2019 376 43
209  Vanuatu 65.19 2018 est. EIA 299,880 2019 217 25
210  Tonga 51.15 2018 est. EIA 104,490 2019 490 56
211  Saint Pierre and Miquelon 44.64 2018 est. EIA 850,890 2016 7,479 853
212  Guinea-Bissau 39.06 2018 est. EIA 1,920,920 2019 20 2
213  Cook Islands 38.81 2018 est. EIA 9,556 2016 3,308 377
214  Nauru 32.55 2018 est. EIA 12,580 2019 2,587 295
215  Kiribati 27.75 2018 est. EIA 117,610 2019 236 27
216  Falkland Islands 18.32 2018 est. EIA 2,931 2016 4,759 543
217  Montserrat 14.88 2018 est. EIA 5,267 2016 4,061 463
218  Niue 7.44 2018 est. EIA 1,190 2016 1,193 136
219  Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha 2.79 2018 est. EIA 7,795 2016 3,126 357
The table above grouped by continent[6]
Continent Total electricity
consumption
(exaJoule)
North America 113.7
Oceania 6.5
Europe 82.38
South America 28.46
Asia–Pacific 344.11
Africa 19.99
Antarctica 0 (N/A)
World 595.14

See also

edit

Notes

edit
  1. ^ It is interesting to compare the average electric power consumed per capita with the person's basal metabolic rate (about 65 watts), the average power obtained by a human body at rest from the food metabolism.

References

edit
  1. ^ "Electricity Market Report 2023" (PDF). IEA.org. International Energy Agency. February 2023. p. 15. Archived (PDF) from the original on 15 March 2023. Licensed CC BY 4.0.
  2. ^ "INTERNATIONAL: ELECTRICITY - CONSUMPTION". EIA. 2019. Retrieved 19 November 2014.
  3. ^ "Report for Selected Countries and Subjects". IMF. Retrieved 13 October 2023.
  4. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao ap aq ar as at au av aw ax ay az ba bb bc bd be bf bg bh bi bj bk bl bm bn bo bp bq br bs bt bu bv bw bx by bz ca cb cc cd ce cf cg ch ci cj ck cl cm cn co cp cq cr cs ct cu cv cw cx cy cz da db dc dd de df dg dh di dj dk dl dm dn do dp dq dr ds dt du dv dw dx dy dz ea eb ec ed ee ef eg eh ei ej ek el em en eo ep eq er es et eu ev ew ex ey ez fa fb fc fd fe ff fg fh fi fj fk fl fm fn fo fp fq fr fs ft fu fv fw fx fy fz ga gb gc gd ge gf gg gh gi gj gk gl gm gn go gp "International - U.S. Energy Information Administration (EIA)". www.eia.gov. Retrieved 13 October 2023.
  5. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao ap aq ar as at au av aw ax ay az ba bb bc bd be bf bg bh bi bj bk bl bm bn bo bp bq br bs bt bu bv bw bx by bz ca cb cc cd ce cf cg ch ci cj ck cl cm cn co cp cq cr cs ct cu cv cw cx cy cz da db dc dd de df dg dh di dj dk dl dm dn do dp dq dr ds dt du dv dw dx dy dz ea eb ec ed ee ef eg eh ei ej ek el em en eo ep eq er es et eu ev ew ex ey ez fa fb fc fd fe ff fg fh fi fj fk fl fm fn fo fp fq fr fs ft fu fv fw fx fy fz ga gb gc gd ge gf gg gh gi gj gk gl gm gn "Population". Our World in Data. Retrieved 17 October 2023.
  6. ^ "Primary energy consumption by region 2021". Statista. Retrieved 2023-07-11.

  This article incorporates public domain material from The World Factbook. CIA.

edit