This is a list of significant books in the doctrines of Sunni Islam. A classical example of an index of Islamic books can be found in Kitāb al-Fihrist of Ibn Al-Nadim.

The Qur'an and its translations (in English) edit

 1. The Noble Qur'an by Dr. Muhammad Muhsin Khan and Shaykh Taqi ud din al Hilali[1]
 2. The Meaning of the Glorious Koran by Marmaduke Pickthall
 3. The Holy Qur'an: Text, Translation and Commentary by Abdullah Yusuf Ali
 4. The Qur'an: A New Translation by Muhammad A. S. Abdel Haleem[2][3]
 5. The Clear Quran: A Thematic English Translation by Dr. Mustafa Khattab[4][5]
 6. The Holy Qur'án (The treasure of faith) by Professor Shah Faridul Haque[6][7]
 7. Bridges' Translation of the Ten Qira'at of the Noble Qur'an by Fadel Soliman[8][9]

Hadith edit

Kutub al-Sittah (The Six Books) edit

The most authoritative collections of Hadith are called The Six Books. However, the sixth place is disputed with some scholars preferring the Al-Muwatta, hence there are seven books listed here.

 1. Sahih al-Bukhari - compiled by Muhammad al-Bukhari
 2. Sahih Muslim - compiled by Muslim ibn al-Hajjaj
 3. Sunan ibn Majah - compiled by Ibn Majah
 4. Sunan Abi Dawud - compiled by Abu Dawood
 5. Sunan al-Tirmidhi - compiled by Al-Tirmidhi
 6. Al-Sunan al-Sughra - compiled by Al-Nasa'i
 7. Al-Muwatta of Imam Malik ibn Anas

Other primary Hadith collections edit

 1. Kitab al-Athar of Imam Muhammad al-Shaybani
 2. Musnad of Imam Shafi‘i
 3. Musannaf of ‘Abd ar-Razzaq as-San‘ani
 4. Musannaf of Ibn Abi Shaybah
 5. Musnad of Ishaq Ibn Rahwayh
 6. Musnad[10] of Imam Ahmad ibn Hanbal
 7. Sunan of al-Darimi
 8. Al-Adab al-Mufrad of Muhammad al-Bukhari
 9. Musnad of Abu Bakr Ahmad al-Bazzar
 10. Musnad of Abu Ya'la al-Mawsili
 11. Tahdhib al-Athar of Muhammad ibn Jarir al-Tabari
 12. Sahih of Ibn Khuzaymah
 13. Sahih of Ibn Hibban
 14. Al-Mu'jam al-Kabeer by al-Tabarani
 15. Sunan of Al-Daraqutni
 16. Al-Mustadrak ala al-Sahihayn of Al-Hakim al-Nishapuri
 17. Sunan al-Kubra of Al-Bayhaqi
 18. Shu'ab al-Iman of Al-Bayhaqi
 19. Al-Sunan al-Wusta of Al-Bayhaqi

Secondary Hadith collections edit

These were compiled from the primary collections.

 1. Musnad al-Firdous[11] of Abu Mansur Al-Dailami
 2. At-Targhib wat-Tarhib of Al-Mundhiri
 3. Riyadh as-Saaliheen of Imam al-Nawawi
 4. Mishkat al-Masabih[12] by Khatib Al-Tabrizi
 5. Talkhis al-Mustadrak[13] by al-Dhahabi
 6. Majma al-Zawa'id by Ali ibn Abu Bakr al-Haythami
 7. Bulugh al-Maram by Ibn Hajar Asqalani
 8. Jami’ Jawami’ by Al-Suyuti
 9. Kanz al-Ummal by Ali ibn Abd-al-Malik al-Hindi

Hadith collection commentaries (Sharh) edit

 1. Fath al-Bari of Ibn Hajar Asqalani (the most authoritative commentary)
 2. Sharh Sunan Abi Dawood by Al-Khattabi[14]
 3. Aridat al-Ahwadhi bi-Sharh Sahih al-Tirmidhi by Abu Bakr ibn al-Arabi[15]
 4. Kitab al-Qabas fi Sharh Muwatta Malik by Abu Bakr ibn al-Arabi[16]
 5. al-Ishraf of Awn ad-Din ibn Hubayra
 6. Al Minhaj bi Sharh Sahih Muslim of Al-Nawawi
 7. Commentary on Al-Nawawi's Forty Hadith by Ibn Daqiq al-'Id
 8. Jami al-Masanid Wa al-Sunan by Ibn Kathir
 9. Jami al-Ulum wal-Hikam of Ibn Rajab
 10. Umdat al-Qari of Badr al-Din al-Ayni
 11. Irshad al-Sari of al-Qastallani
 12. Mirqat al-Mafatih Sharh Mishkat al-masabih by Ali al-Qari
 13. Sharh Sunan An-Nasaai of Al-Suyuti and As-Sindi[17]
 14. Annotations Sunan Abi Dawood of Al-Suyuti[18]
 15. Fayd al-Qadir by Al-Munawi
 16. Silsalat al-Hadith ad-Da'ifah by Muhammad Nasiruddin al-Albani

Collections of Fabricated Narrations edit

 1. Al-Mawduʿat al-Kubra by Ibn al-Jawzi

Hadith studies edit

 1. Introduction to the Science of Hadith (Muqaddimah fi Ulum al-Ḥadith) by Ibn al-Salah
 2. Some of the works of al-Madini
 3. Tawil Mukhtalif al-Hadith by Ibn Qutaybah
 4. Gharib al-Hadith by Al-Khattabi
 5. al-Kifaya fi ma'rifat usul 'ilm al-riwaya by Al-Khatib al-Baghdadi[19]
 6. al-Ilma ila Maʿrifa Usul al-Riwaya wa Taqyid al-Samaʿ by Qadi Ayyad
 7. Al-Muqizah fi 'Ilm Mustalah al-Hadith by Al-Dhahabi
 8. Alfiyatu Iraaqee by Zain al-Din al-'Iraqi[20]
 9. Muqaddimah al-Badr al-Munir by Ibn al-Mulaqqin
 10. Nukhbat al-Fikar by Ibn Hajar al-Asqalani
 11. Al-Maqasid al-Hasanah by Al-Sakhawi[21]
 12. Alfiyyah al-Hadit by Al-Suyuti[22]
 13. Tadrib al-Rawi by Al-Suyuti[23]

Tafsir (Exegesis of the Qur'an) edit

Authentic Classical Tafsir edit

 1. Tafsir al-Tabari by Al-Tabari
 2. Tafsir al-Maturidi by Abu Mansur al-Maturidi
 3. Tafsir al-Thalabi by Al-Tha'labi
 4. Kashf al-Asrār wa ʿUddat al-Abrār by Rashīd al-Dīn Maybudī[24]
 5. Tafsir al-Baghawi by Al-Baghawi
 6. Ahkam al-Qur'an by Abu Bakr ibn al-Arabi
 7. Al-Muharrar al-Wajiz by Ibn Atiyyah[25]
 8. Zad al-Masir fi Ilm al-Tafsir by Ibn al-Jawzi[26]
 9. Al-Tafsir al-Kabir (also known as: Mafatih al-Ghayb) by Fakhr al-Din al-Razi
 10. Al-Taysir fi al-Tafsir by Abu Hafs Umar an-Nasafi
 11. Al-Jami' li-Ahkam al-Qur'an by Al-Qurtubi
 12. Tafsir al-Baydawi by Al-Baydawi
 13. Al-Bahr al-Muhit by Abu Hayyan al-Gharnati
 14. Tafsir ibn Kathir by Ibn Kathir
 15. Tafsir al-Jalalayn by Al-Mahalli and Al-Suyuti
 16. Dur al-Manthur by Al-Suyuti

Authentic Modern-age Tafsir edit

 1. Tafsir as Sadi by Abdur Rahman Nasir as Sadi
 2. Kanzul Iman by Ahmed Raza Khan Barelvi
 3. Al-Bahr al-Madid by Ahmad ibn Ajiba
 4. Ruh al-Ma'ani by Mahmud al-Alusi
 5. Bayan Ul Quran by Maulana Ashraf Ali Thanwi
 6. Maariful Quran by Mufti Muhammad Shafi
 7. Tafsir Tibyan-ul-Qur'an by Ghulam Rasool Saeedi
 8. Tafsir-ul-Qur’an (also known as: Tafsir-e-Majidi) by Maulana Abdul Majid Daryabadi
 9. Tafhim-ul-Quran by Syed Abul A'la Maududi
 10. Anwar Ul Bayan by Mufti Muhammad Ashiq Ilahi Bulandshahri
 11. A Thematic Commentary on the Qur'an by Muhammad al-Ghazali[27]
 12. Zubdat al-itqān fī ‘ulūm al-Qur’ān by Muhammad 'Alawi al-Maliki
 13. The Meanings of the Noble Qur’an (with Explanatory Notes) by Mufti Muhammad Taqi Usmani

Aqidah (Theology) edit

 1. Al-Fiqh al-Akbar by Abu Hanifa
 2. Al-Risala by Al-Shafi'i
 3. Kitab al-Iman by Abu Bakr Ibn Abi Shaybah
 4. Usul al-Sunnah by Ahmad Ibn Hanbal
 5. Al-Radd 'ala al-Jahmiyyah wa al-Zanadaqah by Ahmad Ibn Hanbal
 6. Nawadir al-Usul by Al-Hakim al-Tirmidhi
 7. Khalq Afal al-Ibad by al-Bukhari
 8. al-Ikhtilāf fī al-Lafz wa al-Radd ‘alā al-Jahmiyyah wal-Mushabbiha by Ibn Qutaybah
 9. Kitab al-Sunnah by Harb Ibn Ismail al-Kirmani
 10. Kitab al-Sunnah by Abdullah Ibn Ahmad Ibn Hanbal
 11. Kitab at-Tawheed by Ibn Khuzaymah
 12. Al-Ha'iyah by Ibn Abi Dawud
 13. Kitab al-Shariah by Abu Bakr al-Ajurri
 14. Al-Aqidah al-Tahawiyyah by Al-Tahawi
 15. Al-Maqālat al-Islamiyyīn by Abu al-Hasan al-Ash'ari
 16. Al-Ibanah an Usul al-Diyanah by Al-Ash'ari
 17. Kitab al-Tawhid by Abu Mansur al-Maturidi
 18. Al-Sawad al-A'zam by Al-Hakim al-Samarqandi
 19. Kitab al-Thiqat by Ibn Hibban
 20. Al-Sunnah by Al-Tabarani
 21. Al-Shari'ah by Abu Bakr Al-Ajurri
 22. Al-Mutalif wa al-Mukhtalif by Al-Daraqutni
 23. Al-Risala al-Qayrawaniyya by Ibn Abi Zayd al-Qayrawani
 24. Al-Ibaanah by Ibn Battah
 25. Al-Sunnah by Ibn Manda
 26. Al-Iman by Ibn Manda
 27. I'tiqad Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah by Abu al-Qasim Hibat Allah al-Lalakai
 28. Al-Farq bayn al-Firaq by Abu Mansur Al-Baghdadi
 29. Hilyat al-awliya by Abu Nu`aym
 30. Al-Arba`in ala Madhhab al-Mutahaqqiqin min al-Sufiyya by Abu Nu`aym
 31. Aqidah al-Salafi Ahl al-Hadith by Al-Sabuni
 32. Al-Asma' wa al-Sifat by Al-Bayhaqi
 33. Al-Durrah fi ma Yazibu Itiqaduhu by Ibn Hazm al-Andalusi
 34. Al-I'tqaad alaa Madhabis-Salaf Ahlus-Sunnah wal-Jamaah by Al-Bayhaqi
 35. Hayat ul Anbiya fi Quboor by Al-Bayhaqi
 36. Al-Ishara ila Madhhab Ahl al-Haqq by Abu Ishaq al-Shirazi[28]
 37. Kashf ul Mahjoob by Ali Hujwiri
 38. Al-Irshad 'ila Qawati' al-Adilla fi Usul al-I'tiqad by Al-Juwayni
 39. Al-Aqida al-Nizamiyya by Al-Juwayni
 40. Ihya' Ulum al-Din by Al-Ghazali
 41. Al-Iqtisad fi al-I'tiqad by Al-Ghazali
 42. Iljam al-Awwam fi Ilm al-Kalam by Al-Ghazali
 43. Tabsirat al-Adilla by Abu al-Mu'in al-Nasafi
 44. Talkhis al-Adilla li-Qawa'id al-Tawhid by Abu Ishaq al-Saffar al-Bukhari
 45. Al-Aqaid al-Nasafiyya by Umar Ibn Muhammad al-Nasafi
 46. Al-Milal wa al-Nihal by Al-Shahrastani
 47. Tartib al-Madarik wa takrib al-Masalik by Qadi Ayyad
 48. al-I`lam bi Hudud Qawa'id al-Islam by Qadi Ayyad
 49. Daqa`iq al-akhbar fi dhikr al-janna wa-l-nar by Qadi Ayyad
 50. Al-Ghunya li-Talibi Tariq al-Haqq by Shaykh Abdul Qadir Gilani
 51. Al-Fath ar-Rabbani by Shaykh Abdul Qadir Gilani
 52. Al-Baz al-Ashhab by Ibn al-Jawzi
 53. Lum'ah al-I'tiqad by Ibn Qudama al-Maqdisi
 54. Al-Aqīdah Al-Wasitiyyah by Ibn Taymiyyah
 55. Kitab al-Iman by Ibn Taymiyya
 56. Nur al-Mubin by Ibn Jazayy al-Kalbi al-Gharnati al-Maliki
 57. Kitab ar-Ruh by Ibn Qayyim al-Jawziyya
 58. Sharh al-Aqaid al-Nasafiyya by al-Taftazani
 59. Sharh Al-Aqīdah At-Tahawiyyah by Ibn Abi al-Izz al-Hanafi
 60. Al-Aqidah al-Sanusiyya by Al-Sanusi
 61. Kitab al-Tawhid by Ibn Rajab al-Hanbali
 62. Sharh Fiqh al-Akbar by Mulla Ali Al-Qari al-Hanafi
 63. Maktubat Imam Rabbani by Shaykh Ahmad Sirhindi (Mujaddid Alf-e-Saani)
 64. Akhbar al-Akhyar by Shaykh Abdul-Haqq Muhaddith Dehlavi
 65. Takmīl al-Iman by Shaykh Abdul-Haqq Muhaddith Dehlavi
 66. Hujjat Allah al-Baligha by Shah Waliullah Dehlawi
 67. Al-Kharida al-Bahia by Ahmad al-Dardir
 68. Nayl al-Awtar by Al-Shawkani
 69. Risale-i Nur by Bediüzzaman Said Nursi
 70. Maut Ka Manzar by Khawaja Muhammad Islam

Fiqh (Jurisprudential Theory) edit

Hanafi edit

 1. Usul al-fiqh by Abu Yusuf (d. 182 AH)
 2. Ẓāhir al-Riwāyah of Abu Hanifa, Abu Yusuf and Muhammad al-Shaybani
 3. Mukhtasar Al Quduri by Aḥmad Ibn-Muḥammad al-Qudūrī (d. 428 AH)
 4. Al-Hidayah by Burhan al-Din al-Marghinani (d. 593 AH)
 5. Al Mabsut by Al-Sarakhsi (d. 483 AH)
 6. Multaqa al-Abḥur by Ibrāhīm al-Ḥalabī (d. 956 AH)
 7. Al-Bahr al-Raiq Sharh Kanz ul-Daqaiq[29] by Ibn Nujaim al-Hanafi (d. 969 AH)[30]
 8. Tuḥfat al-Mubtadī by Ibrāhīm bin Ḥasan al-Mullā al-Aḥsāʿī (d. 1048 AH)
 9. Fath Ar-Rahman Fi Isbat-e-Madhhab an-Nu'man by Abdul-Haqq Dehlavi (d. 1052 AH)
 10. Nur al-Idah by Abul-Ikhlāṣ Ḥasan ash-Shurunbulālī (d. 1069 AH)
 11. Marāqī as-Saʿādāt by Abul-Ikhlāṣ Ḥasan ash-Shurunbulālī
 12. Durr ul-Mukhtar by Muhammad Ala ad-Din Haskafi (d. 1088 AH)
 13. Radd al-Muhtar ala al-Dur al-Mukhtar by Ibn Abidin (d. 1252 AH)
 14. Iṣlāḥ ʿIlm al-Ḥāl by Amīn Jundī
 15. Majallah al-Aḥkām al-ʿAdlīyah
 16. Hukuki İslamiye ve Istılahı Fıkhiyye Kamus by Ömer Nasuhi Bilmen

Compilation of Fatwa (Edicts) edit

 1. Fatawa Aziz by Shah Abdul Aziz Dehlavi
 2. Fatawa-e-Alamgiri commissioned by the Mughal Emperor Aurangzeb
 3. Fatawa-e-Razvia by Ahmed Raza Khan Barelvi

Shafi'i edit

 1. Kitab al-Umm by ash-Shafi'i
 2. Mukhtaṣar al-Muzanī[31] by Al-Muzani
 3. Mukhtaṣar al-Buwayṭi by Al-Buwayti
 4. Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiya by Al-Khattabi[32]
 5. Al-Mabsūṭ by Al-Bayhaqi
 6. Al-Tanbih fi al-Fiqh al-Shafi'i by Abu Ishaq al-Shirazi[33]
 7. Al-Muhadhdhab fi Fiqh al-Imam al-Shafi'i by Abu Ishaq al-Shirazi[34]
 8. Al-Luma' fi Usul al-Fiqh by Abu Ishaq al-Shirazi[35]
 9. Nihayat al-Matlab fi Dirayat al-Madhhab by Al-Juwayni
 10. Al-Burhan Fi Usul al-Fiqh by Al Juwayni
 11. Al-wajiz fi fiqh al-imam al-shafi’i by Al-Ghazali
 12. Al-mustasfa min 'ilm al-usul by Al-Ghazali
 13. Al Muntakhab Mina al-Mahsul fi Usul-al-Fiqh by Fakhr al-Din al-Razi[36]
 14. Al-Ghayah fi Ikhtisar al-Nihayah by Izz al-Din ibn 'Abd al-Salam[37]
 15. Al Qawa'id al-Kubra by Izz al-Din ibn 'Abd al-Salam[38]
 16. Al-Maqāṣid by Al-Nawawi
 17. Minhāj aṭ-Ṭalibīn by Al-Nawawi
 18. Tabaqat ash-Shafi'iyah by Taj al-Din al-Subki[39]
 19. Tashih al-Minhaj by Siraj al-Din al-Bulqini[40]
 20. Umdat ul-Muhtaj ila Sharh al-Minhaj by Ibn al-Mulaqqin[41]
 21. Kanz al-Raghibin by Al-Mahalli[42]
 22. Al-Ashbaahu Wan-Nadhaair by Al-Suyuti[43]
 23. Tuhfah AL-Muhtaj Bi Sharh Al-Minhaj by Ibn Hajar al-Haytami[44]
 24. Al-Manhaj al-Qawim bi Sharh Masa-il at-Ta'lim by Ibn Hajar al-Haytami[45]
 25. Umdat al-Salik wa Uddat al-Nasik by Ahmad ibn Naqib al-Misri
 26. Fatḥ al-Muʿīn by Zayn ad-Din Ahmed al-Malibari

Maliki edit

 1. Al Mudawanna by Sahnun
 2. Al Risalah by Ibn Abi Zayd Al-Qayrawani
 3. Works of Ibn 'Abd al-Barr
 4. Works of Qadi Ayyad
 5. Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtaṣid by Ibn Rushd
 6. Works of Shihab al-Din al-Qarafi
 7. Al-Madkhal by Ibn al-Hajj al-Abdari
 8. Mukhtasar by Khalil ibn Ishaq al-Jundi
 9. Al-Muwafaqaat fi Usool al-Sharia by Al-Shatibi

Hanbali edit

 1. Masāʾil of Ahmad ibn Hanbal (d. 241 AH)
 2. Wadih fi Uṣūl al-Fiqh by Ibn Aqil (d. 513 AH)
 3. Futūh al-Ghayb by Abdul-Qadir Gilani (d. 561 AH)
 4. Muthīr al-Gharām al-Sākin ilā Ashraf al-Amākin by Ibn al-Jawzi (d. 597 AH)
 5. ʿUmdat al-Fiqh by Ibn Qudamah (d. 620 AH)
 6. al-Muqniʿ by Ibn Qudamah
 7. Al-Mughnī by Ibn Qudamah
 8. Al-Kaafi by Ibn Qudamah
 9. Kitab al-Furu by Ibn Muflih (d. 763 AH)
 10. Zād al-Mustaqniʿ by Al-Hajjawi (d. 968 AH)
 11. Dalīl al-Ṭālib by Marʿī bin Yūsuf al-Karmī (d. 1033 AH)
 12. Muntahā al-Irādāt by al-Bahūtī (d. 1051 AH)
 13. ʿUmdat al-Ṭālib by al-Bahūtī
 14. Kashshāf al-Qināʿ by al-Bahūtī
 15. Akhṣar al-Mukhtaṣarāt by Ibn Balban (d. 1083 AH)
 16. Bidāyat al-ʿĀbid by ʿAbd ar-Raḥmān al-Ba’lī (d. 1110 AH)
 17. Al-Ajwibat al-Jaliyyah by Mūsā al-Qaddumi (d. 1265 AH)

Sirah (Prophetic biography) edit

 1. Sīrat Rasūl Allāh Sallalahu 'alaihi Wa Salam by Ibn Ishaq
 2. Al-Sirah Al-Nabawiyyah by Ibn Hisham
 3. Ash-Shifa by Qadi Ayyad
 4. Al-Rawḍ al-unuf by Al-Suhayli (a commentary of Al-Sirah Al-Nabawiyyah)
 5. Al-Wafa bi Ahwal al-Mustafa Sallallahu 'alaihi Wa Salam by Ibn al-Jawzi
 6. Zad al-Ma'ad by Ibn Qayyim Al-Jawziyya
 7. Al-Sīrah al-Nabawīyyah Sallallahu 'alaihi Wa Salam (4 Volume Set) by Ibn Kathir
 8. Al-Khasa'is al-Kubra by Al-Suyuti
 9. Al-Muwahib al-Ladunniyyah by Al-Qastallani
 10. Al-Naimat-ul-Kubra Ala al-Alam by Ibn Hajar al-Haytami
 11. Sharh al-Shifa by Ali al-Qari (a commentary of Ash-Shifa Sallallahu 'alaihi Wa Salam)
 12. Madarij an-Nabuwwat by 'Abd al-Haqq al-Dehlawi
 13. Seerat E Rasool Sallallahu 'alaihi Wa Salam by Shah Waliullah Dehlawi
 14. Seeratul Mustafa Sallallahu 'alaihi Wa Salam by Muhammad Idris Kandhlawi
 15. Ar-Raheeq Al-Makhtum by Safiur Rahman Mubarakpuri
 16. Seerat Khatam al-Anbiya by Shafi Usmani

Proofs of Prophethood edit

 1. Dala'il al-Nubuwwah by Al-Bayhaqi

Shama'il edit

 1. Al-Shama'il al-Muhammadiyya by Al-Tirmidhi

History edit

 1. Jamharah Ansāb al-ʿArab by Hisham ibn al-Kalbi (d.819 AD)
 2. Book of Idols by Hisham ibn al-Kalbi (d.819 AD)
 3. Kitāb al-Ṭabaqāt al-Kabīr by Ibn Sa'd (d.845 AD)
 4. Kitab Ma'rifat al-Sahaba by Al-Madini (d.849 AD)
 5. Kitab al-Fada'il Sahaba by Ahmad ibn Hanbal (d.855 AD)
 6. The Great History by Muhammad al-Bukhari (d.870 AD)
 7. Fath al-Buldan by Ahmad ibn Yahya al-Baladhuri (d.892 AD)
 8. Genealogies of the Nobles (book) by Ahmad Ibn Yahya al-Baladhuri (d.892 AD)
 9. Tarikh at-Tabari by Muhammad ibn Jarir al-Tabari (d.923 AD)
 10. Tarikh E Masoodi by Al-Masudi (d.956 AD)
 11. Works of Ahmad ibn Fadlan (d.960 AD)
 12. Al-Kāmil fi Ḍuʿafāʾ ar-Rijāl[46] by Ibn 'Adi al-Jurjani (d.976 AD)
 13. History of Nishapur by Al-Hakim al-Nishapuri (d.1014 AD)
 14. Hilyat al-Awliya by Abu Nu'aym al-Isfahani (d.1038 AD)
 15. Tabaqat al-Hanabilah by Al-Qadi Abu Ya'la (d.1066 AD) and Ibn Rajab al-Hanbali (d.1393 AD)
 16. History of Baghdad by Al-Khatib al-Baghdadi (d.1071 AD)
 17. Al-Istiʿāb by Ibn Abd-al-Barr (d.1071 AD)
 18. History of Damascus by Ibn `Asakir (d.1176 AD)
 19. Al-Kamal fi Asma' al-Rijal by Abd al-Ghani al-Maqdisi (d.1203 AD)
 20. Chach Nama by Kazi Ismail al-Thakafi & Ali bin Ḥamid Kufi (written in 1226 AD)
 21. Mu'jam Al-Buldan by Yaqut al-Hamawi (d.1229 AD)
 22. The Complete History by Ali ibn al-Athir (d.1233 AD)
 23. Usd al-ghabah fi marifat al-Saḥabah by Ali ibn al-Athir (d.1233 AD)
 24. Tabaqat-i Nasiri by Minhaj-i-Siraj (written in 1260 AD)
 25. Deaths of Eminent Men and the Sons of the Epoch by Ibn Khallikan (d.1282 AD)
 26. Ar Riyadh un Nadhra[47] by Muhibuddin Tabri (d.1295 AD)
 27. Minah al-madh by Fatḥ al-Din Ibn Sayyid al-Nās (d.1334 AD)
 28. Mizan al-Itidal by al-Dhahabi (d.1348 AD)
 29. al-Bidayah wan-Nihayah by Ibn Kathir (d.1373 AD)
 30. Qisas Al-Anbiya by Ibn Kathir (d.1373 AD)
 31. Muqaddimah by Ibn Khaldun (d.1406 AD)
 32. Tahdhib al-Tahdhib by Ibn Hajar al-'Asqalani (d.1449 AD)
 33. History of the Caliphs by Al-Suyuti (d.1505 AD)
 34. Wafa al-Wafa by Ali ibn Ahmad al-Samhudi (d.1533 AD)
 35. Habib al-Siyar by Ghiyās̲ ad-Dīn Khvāndamīr (d. 1534-37 AD)
 36. Tarikh Khamis by Husayn ibn Muhammad Diyarbakri (d.1559 AD)
 37. Tarikh-i Firishta by Muhammad Qasim Firishta (d.1620 AD)
 38. Sirat al-Halbiya by Ali Ibn Burhan-ud-din Halbi (d.1635 AD)
 39. Tariqh-e Haqqi by Abdul-Haqq Dehlavi (d.1642 AD)
 40. Al Insaf fi Bayan Asbab Al Iktikaaf by Shah Waliullah Dehlawi (d.1762 AD)
 41. Sirush Shahadhathayn by Shah Abdul Aziz Dehlavi (d.1824 AD)

Biographies edit

Tazkiyyah (Purification of Heart) edit

Basics edit

 1. Risalah al-Mustarshidin (Treatise for the Seekers of Guidance) by Harith al-Muhasibi (d. 243 AH)

Spiritual Diseases and their Cures edit

 1. ʿUyūb al-nafs wa adwiyātuhā (Infamies of The Soul And Their Treatments) by Abū ʿAbd al-Raḥmān Muḥammad al-Sulamī al-Nīshāpūri (d. 412 AH)
 2. Ṭibb al-Rūḥāni by Ibn al-Jawzi (d. 597 AH)
 3. Tanbih al-Mughtarin by Al-Sha'rani (d. 973 AH)
 4. Maṭharat al-Qulūb by Muḥammad al-Mawlūd (d. 1323 AH)

Dhikr edit

 1. Al-Da'awat al-Kabir by Al-Bayhaqi
 2. Hizb al-Bahr by Abul Hasan ash-Shadhili
 3. Kitab al-Adhkar by Al-Nawawi
 4. Al-Wabil al-Sayyib by Ibn Qayyim Al-Jawziyya
 5. Dala'il al-Khayrat by Muhammad al-Jazuli
 6. Al-Hizb ul-Azam by Ali al-Qari

Adab (Manners) edit

 1. Al-Adab al-Mufrad of Muhammad al-Bukhari (d. 256 AH)
 2. Al-Akhlāq wa al-Siyar by Ibn Hazm (d. 456 AH)
 3. Fuṣul al-Adab wa Makarim al-Akhlaq al-Mashruʿah by Ibn Aqil (d. 513 AH)

Zuhd (Asceticism) edit

 1. Kitab az-Zuhd wa al-Raqa'iq by Ibn al-Mubarak (d. 189 AH)
 2. Kitab al-Zuhd by Ahmad ibn Hanbal
 3. Al-Zuhd al-Kabir by Al-Bayhaqi

Sufism edit

 1. al-Arba'in fi 'l-tasawwuf by Abū ʿAbd al-Raḥmān Muḥammad al-Sulamī al-Nīshāpūri
 2. Qut al-qulub (Sustenance of the Hearts) by Abu Talib al-Makki (d. 386 AH)
 3. Al-Arba`in ala Madhhab al-Mutahaqqiqin min al-Sufiyya by Abu Nu`aym (d. 430 AH)
 4. Al-Risala al-Qushayriyya by Abu al-Qasim al-Qushayri (d. 465 AH)
 5. Kashf ul Mahjoob by Ali Hujwiri (d. 465 AH)
 6. Tazkirat al-Awliya by Attar of Nishapur (d. 617 AH)
 7. Maktubat Imam Rabbani by Mujaddid Alf-e-Saani Ahmad Sirhindi (d. 1034 AH)

Islamic Ethics and Philosophy edit

 1. Hayat ul Anbiya fi Quboor by Al-Bayhaqi (d. 458 AH)
 2. Ihya Ulum al-Din by Al-Ghazali (d. 505 AH)
 3. Kimiya-yi sa'ādat by Al-Ghazali (d. 505 AH)
 4. Al-Fath ar-Rabbani by Shaykh Abdul-Qadir Gilani (d. 561 AH)
 5. Al-Futūḥāt al-Makkiyya by Ibn Arabi (d. 638 AH)

Critique edit

 1. Saife Chishtiyai[48] by Meher Ali Shah
 2. Signs of Qiyamah and the Arrival of Maseeh by Muhammad Shafi
 3. Finality of the Prophethood by Muhammad Shafi

Shi'a edit

 1. Al-Awasim min al-Qawasim by Abu Bakr ibn al-Arabi
 2. Al-Sawa'iq al-Muhriqah by Ibn Hajar al-Haytami
 3. Taufa Ithna Ashari by Shah Abdul Aziz Dehlavi

See also edit

References edit

 1. ^ Khan, Dr Muhammad Muhsin (2002). The Noble Qur'an. Darussalam.
 2. ^ Haleem, M. A. S. Abdel (2008-04-17). The Qur'an. Oxford World's Classics. Oxford University Press. ISBN 978-0-19-953595-8. Retrieved 16 June 2021.
 3. ^ The Qur'an. OUP Oxford. 2008-04-17. ISBN 978-0-19-157407-8.
 4. ^ Khattab, Dr. Mustafa. "Endorsements of The Clear Quran® Series". The Clear Quran. Retrieved 16 June 2021.
 5. ^ The Clear Quran: A Thematic English Translation of the Message of the Final Revelation. Book of Signs Foundation. 2016. ISBN 9780977300969.
 6. ^ Paula Youngman Skreslet; Rebecca Skreslet (January 1, 2006). The Literature of Islam: A Guide to the Primary Sources in English Translation. Rowman & Littlefield. pp. 232–. ISBN 978-0-8108-5408-6. Retrieved September 15, 2013.
 7. ^ Shah, Faridul Haque (1988). "The Holy Qur'an". iqra.net. Dar ul 'Ulum Amjadia, Karachi. Retrieved 8 April 2015.
 8. ^ Soliman, Fadel. "Bridges' Translation of the Ten Qira'at of the Noble Qur'an « Bridges Foundation". Bridges Foundation. AuthorHouse UK. Retrieved 16 June 2021.
 9. ^ Bridges' Translation of the Ten Qira'at of the Noble Qur'an (colored). AuthorHouse UK. 2020-01-31. ISBN 9781728390741. Retrieved 16 June 2021.
 10. ^ Sahifah Ibn Munabbih of Hammam ibn Munabbih (d. 719 A.D.) is included in it.
 11. ^ An improved version of Firdous al-Akhbar by Abu Shuja` Shiruyah Al-Dailami.
 12. ^ An improved version of Masabih al-Sunnah by Al-Baghawi.
 13. ^ An abridged version of Al-Mustadrak alaa al-Sahihain of Hakim al-Nishaburi.
 14. ^ "'AWN AL-MA'BOOD - SHARH SUNAN ABI DAWOOD".
 15. ^ "Aridat al-Ahwadhi bi-Sharh Sahih al-Tirmidhi, 14 Vol".
 16. ^ "KITAB AL-QABAS FI SHARH MUWATTA MALIK IBN ANAS - IBNUL-'ARABI AL-MALIKI".
 17. ^ "SHARH SUNAN AN-NASAAI (AS-SUYUTI ET AS-SINDI)".
 18. ^ "ANNOTATIONS SUNAN ABI DAWOOD - IMAM AS-SUYUTI".
 19. ^ "AL-KIFAAYAH FI MA'RIFAH USUL 'ILM AR-RIWAAYAH - AL-KHATIB AL-BAGHDADI".
 20. ^ "عبدالرحيم العراقي صاحب ألفية الحديث وابنه أبو زرعة". 17 June 2017.
 21. ^ "Maqasid al-Hasanah fi Bayan Kathir by Imam al-Sakhawi, Arabic".
 22. ^ "Alfiyyat al-Suyuti fi 'ilm al-Hadith: Imam Suyuti, Small".
 23. ^ "TADRIB AR-RAWI FI SHARH TAQRIB AN-NAWAWI - AS-SUYUTI".
 24. ^ "Kashf al-Asrar The Unveiling of the Mysteries - Volume V | Fons Vitae". Fons Vitae Publishing. Retrieved 29 January 2022.
 25. ^ "Muharar al-Wajiz - Tafsir Ibn Attiyah 1/6 - Islam - Tafsir - Quran Commentary". HilalPlaza.com.
 26. ^ "Zad al-Masir fi Ilm al-Tafsir 8 vol.4 books".
 27. ^ al-Ghazali, Shaykh Muhammad (1 January 2000). A Thematic Commentary on the Qur'an. HERNDON, VA, USA: International Institute of Islamic Thought. doi:10.2307/j.ctvh4zgz9.
 28. ^ "Theological thoughts of Abu Ishaq al- Shirazi with special reference to Kitab al-Isharah Ila Madhhab ahl al-Haqq".
 29. ^ "البحر الرائق شرح كنز الدقائق".
 30. ^ "Short Biography of Ibn Nujaim al-Hanafi". kitaabun.com. Retrieved 30 December 2021.
 31. ^ "Mukhtasar al-Muzani". January 1998.
 32. ^ "AL-IKHTIYARAT AL-FIQHIYA LIL-IMAM AL-KHATABI".
 33. ^ "Kifayatil Nabih Sharh Al-Tanbih 21Vol Arabic Shafi'i Fiqh".
 34. ^ "Muhadhdhab fi Fiqh Madhhab al-Imam al-Shafi'i (6 vol) المهذب في فقه مذهب الإمام الشافعي".
 35. ^ "al-Luma' fi Usul al-Fiqh: Arabic By Imam al-Shayrazi".
 36. ^ "TAL-MUNTAKHAB MINA AL-MAHSUL FI USUL AL-FIQH - FAKHR AL-DIN RAZI".
 37. ^ "Ghāyah fī ikhtiṣār al-Nihāyah (8 v.)".
 38. ^ "AL-QAWA'ID AL-KUBRA - IMAM 'IZZ AD-DIN IBN 'ABDESSALAM (660H)".
 39. ^ "Tabaqat Al-Shafi'iyah Al-Kubra: 6 Vol. Arabic, Ibn Subki, DKI".
 40. ^ Ludwig W. Adamec (2009), Historical Dictionary of Islam, pp.238-239. Scarecrow Press. ISBN 0810861615.
 41. ^ "UMDAT UL-MUHTAJ ILA SHARH AL-MINHAJ - IBN MULAQQIN".
 42. ^ Ludwig W. Adamec (2009), Historical Dictionary of Islam, pp.238-239. Scarecrow Press. ISBN 0810861615.
 43. ^ "AL-ASHBAAHU WAN-NADHAAIR - AS-SUYUTI (FIQH & USUL SHAFI'I)".
 44. ^ "TUHFAH AL-MUHTAJ BI SHARH AL-MINHAJ - IBN HAJAR AL-HAYTAMI (FIQH SHAFII)".
 45. ^ "AL-MANHAJ AL-QAWIM BI SHARH MASA-IL AT-TA'LIM - IBN HAJAR AL-HAYTAMI".
 46. ^ "Al-Kamil fi Du'afa al-Rijal - Al-Hafidh ibn 'Adi (365H)". SifatuSafwa. Retrieved 29 January 2022.
 47. ^ "Al Riaz Ul Nazra". 8 January 2017.
 48. ^ "Saife Chishtiai". www.marfat.com. Retrieved 13 January 2022 – via Marfat Library.