Lục súc tranh công

Lục súc tranh công (六畜爭功 "The Quarrel of the Six Beasts") is a classic narrative poem written in late Eighteenth Century Vietnam. Although the title is given in classical chu Han the poem itself is written in the vernacular Vietnamese language in Sino-Vietnamese nôm script and luc bat verse.[1] The poem is anonymous. It is set in the tuồng form of traditional drama.[2]

First 8 lines of Lục súc tranh công
Vietnamese alphabet (chữ Quốc Ngữ, 𡨸國語) 
Trời hoá sanh muôn vật
Đất dong dưỡng mọi loài
Giống nào là giống chẳng có tài?
Người đâu dễ người không nhờ vật?
Long chức quản bổ thiên, dục nhật
Lân quyền tư giúp thánh phò thần
Qui thông hay thành, cát, bại, hung
Phụng lảu biết thạnh, suy, bĩ, thái

ReferencesEdit

  1. ^ Talking book topics Volume 59 1993 - Page 48 "The Quarrel of the Six Beasts/Luc Suc Tranh Cong RC 34280 translated by Thong Huynh Sanh narrated by Trung Trail and Mary Kane (1 cassette). In this classic narrative poem, written in late-eighteenth-century Vietnam, each of six common ..."
  2. ^ The Vietnam review - Volume 4 - Page 6 1998 "Among the corpus of classical Vietnamese literature, the Lục súc tranh công (The Quarrel of the Six Beasts) stands out in several respects. This narrative poem is cast in the form of a piece of traditional drama known as tuồng rather than in six-eight (luc bat) verse, the conventional medium for storytelling. The style features a heavy use of verbal parallelism (biin ngdu), beginning ...."

External linksEdit