Hongwu (Chinese: 洪武; pinyin: Hóngwǔ; Wade–Giles: Hung-wu; lit. 'vastly martial') (23 January 1368 – 5 February 1399) was the era name of the Hongwu Emperor, the founder of the Ming dynasty of China. Hongwu was also the Ming dynasty's first era name.

Comparison tableEdit

Hongwu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
AD 1368 1369 1370 1371 1372 1373 1374 1375 1376 1377
Gānzhī (干支) Wùshēn (戊申) Jǐyǒu (己酉) Gēngxū (庚戌) Xīnhài (辛亥) Rénzǐ (壬子) Guǐchǒu (癸丑) Jiǎyín (甲寅) Yǐmǎo (乙卯) Bǐngchén (丙辰) Dīngsì (丁巳)
Hongwu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
AD 1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387
Gānzhī (干支) Wùwǔ (戊午) Jǐwèi (己未) Gēngshēn (庚申) Xīnyǒu (辛酉) Rénxū (壬戌) Guǐhài (癸亥) Jiǎzǐ (甲子) Yǐchǒu (乙丑) Bǐngyín (丙寅) Dīngmǎo (丁卯)
Hongwu 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
AD 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397
Gānzhī (干支) Wùchén (戊辰) Jǐsì (己巳) Gēngwǔ (庚午) Xīnwèi (辛未) Rénshēn (壬申) Guǐyǒu (癸酉) Jiǎxū (甲戌) Yǐhài (乙亥) Bǐngzǐ (丙子) Dīngchǒu (丁丑)
Hongwu 31 32 33 34 35
AD 1398 1399 1400 1401 1402
Gānzhī (干支) Wùyín (戊寅) Jǐmǎo (己卯) Gēngchén (庚辰) Xīnsì (辛巳) Rénwǔ (壬午)

Other eras contemporaneous with HongwuEdit

See alsoEdit

ReferencesEdit

  • 李崇智 (2004). 中國歷代年號考. 北京: 中華書局. ISBN 7101025129.
  • 鄧洪波 (2005). 東亞歷史年表. 臺北: 國立臺灣大學東亞經典與文化研究計劃. ISBN 9789860005189. Archived from the original (pdf) on 2007-08-25. Retrieved 2021-11-26.
Preceded by Ming dynasty Era or nianhao
1368–1398
Succeeded by
Preceded by Ming dynasty Era or nianhao
1402
Succeeded by