Open main menu

The Grantha script (Tamil: கிரந்த எழுத்து, romanized: Kiranta eḻuttu; Malayalam: ഗ്രന്ഥലിപി; Sanskrit: ग्रन्थलिपिः, romanizedgrantha lipi) is an Indian script that was widely used between the sixth century and the 20th centuries by Tamil and Malayalam speakers in southern India, particularly in Tamil Nadu and Kerala, to write Sanskrit and the classical language Manipravalam, and is still in restricted use in traditional Vedic schools (Sanskrit veda pāṭhaśālā).[1] It is a Brahmic script, having evolved from the Tamil-Brahmi.[2] The Malayalam script is a direct descendant of Grantha, as are the Tigalari and Sinhala scripts.

Grantha
Dharmeshwara Temple Plates HT-34.jpg
Type
LanguagesSanskrit, Tamil
Time period
6th Century CE -present
Parent systems
Child systems
Cham script
Tigalari script
Malayalam script
Sinhala script
Dhives akuru
Sister systems
Kolezhuthu, Tamil script
DirectionLeft-to-right
ISO 15924Gran, 343
Unicode alias
Grantha
U+11300–U+1137F

The rising popularity of Devanagari for Sanskrit and the political pressure created by the Tanittamil Iyakkam[3] for its complete replacement by the modern Tamil script (along with the promotion of Devanagari as a pan-Indian Sanskrit script) led to its gradual disuse and abandonment in Tamil Nadu in the early 20th century, except for specialised Hindu religious literature. Grantha script still lives in Tamil Nadu, albeit in reduced state.

Contents

HistoryEdit

In Sanskrit, grantha is literally 'a knot'.[4] It is a word that was used for books, and the script used to write them. This stems from the practice of binding inscribed palm leaves using a length of thread held by knots. Although Sanskrit is now mostly written with Devanagari, Grantha was widely used to write Sanskrit in the Tamil-speaking parts of South Asia until the 19th century. Scholars believe that the Grantha script was used when the Vedas were first put into writing around the 5th century CE.[citation needed] In the early 20th century, it began to be replaced by Devanagari in religious and scholarly texts and the Tamil script (with the use of diacritics) in popular texts.

The Grantha script was also historically used for writing Manipravalam, a blend of Tamil and Sanskrit which was used in the exegesis of Manipravalam texts. This evolved into a fairly complex writing system which required that Tamil words be written in the Tamil script and Sanskrit words be written in the Grantha script. By the 15th century, this had evolved to the point that both scripts would be used within the same word – if the root was derived from Sanskrit it would be written in the Grantha script, but any Tamil suffixes which were added to it would be written using the Tamil script. This system of writing went out of use when Manipravalam declined in popularity, but it was customary to use the same convention in printed editions of texts originally written in Manipravalam until the middle of the 20th century.

In modern times, the Grantha script is used in certain religious contexts by orthodox Tamil-speaking Hindus. Most notably, they use the script to write a child's name for the first time during the naming ceremony, and to write the Sanskrit portion of traditional wedding cards and announcements of a person's last rites. It is also used in many religious almanacs to print traditional formulaic summaries of the coming year.

Types of GranthaEdit

 
Pratyāhāra Sūtras in Grantha Script

Grantha script may be classified as follows:[5]

Pallava GranthaEdit

An archaic and ornamental variety of Grantha is sometimes referred to as Pallava Grantha. They were used by the Pallava in some inscriptions. Mamallapuram Tiruchirapalli Rock Cut Cave Inscriptions, Kailasantha Inscription come under this type.

The Pallavas also produced a distinctive script separate from the Grantha family.

Western GranthaEdit

The Tigalari-Malayalam script is called Western Grantha. Currently two varieties are used: Brahmanic, or square, and Jain, or round. The Tigalari-Malayalam script was a variety of Grantha dating from the 8th or 9th century CE. It later split into two distinct scripts – Tigalari and Malayalam.[6]

This type of Grantha was used by Cholas approximately from 650 CE to 950 CE. Inscription of later Pallavas and Pandiyan Nedunchezhiyan are also examples for this variety of Grantha Script.

Medieval GranthaEdit

Inscriptions of the Imperial Thanjavur Cholas are an example for Medieval Grantha. This variety was in vogue from 950 CE to 1250 CE.

Modern GranthaEdit

Grantha in the present form descended from later Pandyas and the Vijayanagara rulers. The Modern form of Grantha is very similar to Malayalam script and the Modern Tamil Script.

TypefaceEdit

The font used in the following tables is e-Grantamil taken from INDOLIPI.

The glyphs below denote the late form of Grantha Script, which can be noticed by its similarity with the Modern Tamil Script.

VowelsEdit

 

ConsonantsEdit

 

As with other Abugida scripts Grantha consonant signs have the inherent vowel /a/. Its absence is marked with Virāma:

 

For other vowels diacritics are used:

 

Sometimes ligatures of consonants with vowel diacritics may be found, e.g.:

 

There are also a few special consonant forms with Virāma:

 

Consonant clustersEdit

Grantha has two ways of representing consonant clusters. Sometimes, consonants in a cluster may form ligatures.

 

Ligatures are normally preferred whenever they exist. If no ligatures exist, "stacked" forms of consonants are written, just as in Kannada and Telugu, with the lowest member of the stack being the only "live" consonant and the other members all being vowel-less. Note that ligatures may be used as members of stacks also.

 

Special forms:

  ⟨ya⟩ when final in a cluster, and   ⟨ra⟩ when non-initial become   and   respectively. These are often called "ya-phalaa" and "ra-vattu" in other Indic scripts.

 

  ⟨ra⟩ as initial component of a cluster becomes  (called Reph as in other Indic scripts) and is shifted to the end of the cluster but placed before any "ya-phalaa".

 

DigitsEdit

 

Text samplesEdit

The Grantha text of each sample is followed by a transliteration into Latin (ISO 15919) and Devanāgarī scripts.

Example 1: Taken from Kālidāsa's Kumārasambhavam

 
astyuttarasyāṁ diśi devatātmā himālayo nāma nagādhirājaḥ.
pūrvāparau toyanidhī vagāhya sthitaḥ pr̥thivyā iva mānadaṇḍaḥ.
अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः।
पूर्वापरौ तोयनिधी वगाह्य स्थितः पृथिव्या इव मानदण्डः॥

Example 2: St. John 3:16

By comparing the old print from 1886 with the modern version given below one may see the difficulties the typesetter had with Grantha.
 
 
yata īśvaro jagatītthaṁ prema cakāra yannijamekajātaṁ
putraṁ dadau tasmin viśvāsī sarvamanuṣyo yathā
na vinaśyānantaṁ jīvanaṁ lapsyate.
यत ईश्वरो जगतीत्थं प्रेम चकार यन्निजमेकजातं
पुत्रं ददौ तस्मिन् विश्वासी सर्वमनुष्यो यथा
न विनश्यानन्तं जीवनं लप्स्यते।

Below is an image of a palm leaf manuscript with Sanskrit written in Grantha script:
 

Comparison with other scriptsEdit

Vowel signsEdit

 
Grantha script vowel comparison with Malayalam, Tamil, Sinhala

Note: As in Devanāgarī ⟨e⟩ and ⟨o⟩ in Grantha stand for [eː] and [oː]. Originally also Malayāḷam and Tamiḻ scripts did not distinguish long and short ⟨e⟩ and ⟨o⟩, though both languages have the phonemes /e/ /eː/ and /o/ /oː/. The addition of extra signs for /eː/ and /oː/ is attributed to the Italian missionary Constanzo Beschi (1680–1774), who is also known as Vīramāmunivar.

Consonant signsEdit

 

The letters ழ ற ன and the corresponding sounds occur only in Dravidian languages.

Another table that compares the consonants ka , kha, ga , gha, ṅa with other Southern Indic scripts such as Grantha, Tigalari, Malayalam, Kannada and Sinhala.

 

UnicodeEdit

Grantha script was added to the Unicode Standard in June 2014 with the release of version 7.0. The Unicode block for Grantha is U+11300–U+1137F:

Grantha[1][2]
Official Unicode Consortium code chart (PDF)
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
U+1130x 𑌀 𑌁 𑌂 𑌃 𑌅 𑌆 𑌇 𑌈 𑌉 𑌊 𑌋 𑌌 𑌏
U+1131x 𑌐 𑌓 𑌔 𑌕 𑌖 𑌗 𑌘 𑌙 𑌚 𑌛 𑌜 𑌝 𑌞 𑌟
U+1132x 𑌠 𑌡 𑌢 𑌣 𑌤 𑌥 𑌦 𑌧 𑌨 𑌪 𑌫 𑌬 𑌭 𑌮 𑌯
U+1133x 𑌰 𑌲 𑌳 𑌵 𑌶 𑌷 𑌸 𑌹 𑌻 𑌼 𑌽 𑌾 𑌿
U+1134x 𑍀 𑍁 𑍂 𑍃 𑍄 𑍇 𑍈 𑍋 𑍌 𑍍
U+1135x 𑍐 𑍗 𑍝 𑍞 𑍟
U+1136x 𑍠 𑍡 𑍢 𑍣 𑍦 𑍧 𑍨 𑍩 𑍪 𑍫 𑍬
U+1137x 𑍰 𑍱 𑍲 𑍳 𑍴
Notes
1.^ As of Unicode version 12.0
2.^ Grey areas indicate non-assigned code points

Unification with TamilEdit

Some proposed to unify Grantha and Tamil;[7][8] however, the proposal triggered discontent by some.[9][10] Considering the sensitivity involved, it was determined that the two scripts should not be unified, except for the numerals.[11]

NotesEdit

 1. ^ "Grantha". Ancient Scripts. Retrieved 2012-03-11.
 2. ^ Singh, Upinder (2008-01-01). A History of Ancient and Early Medieval India: From the Stone Age to the 12th Century. Pearson Education India. ISBN 9788131711200.
 3. ^ The Tamil Purist Movement: A Re-evaluation, by K.Kailasapathy
 4. ^ MACDONNELL, ARTHUR. A HISTORY OF SANSKRIT LITERATURE. 1. LONDON: MOTILAL BANARASIDASS, 1900. 15. Print.
 5. ^ "EPIGRAPHY – Inscriptions in Grantha Script". Tnarch.gov.in. Retrieved 2012-03-11.
 6. ^ "Tulu-Malayalam script (writing system) – Britannica Online Encyclopedia". Britannica.com. Retrieved 2012-03-11.
 7. ^ Sharma, Shriramana. (2010a). Proposal to encode characters for Extended Tamil.
 8. ^ Sharma, Shriramana. (2010b). Follow-up to Extended Tamil proposal L2/10-256R.
 9. ^ Eraiyarasan, B. (2011). Dr. B.Eraiyarasan’s comments on Tamil Unicode And Grantham proposals.
 10. ^ Nalankilli, Thanjai. (2018). Attempts to "Pollute" Tamil Unicode with Grantha Characters. Tamil Tribune. Retrieved 13 May 2019 from http://www.tamiltribune.com/18/1201.html
 11. ^ Government of India. (2010). Unicode Standard for Grantha Script.

ReferencesEdit

See alsoEdit

External linksEdit