Open main menu

Golden Rooster Award for Best Writing

Golden Rooster for Best Writing (中国电影金鸡奖最佳编剧) is the main category of Competition of Golden Rooster Awards, awarding to screenplay writer.

Contents

Award Winners & NomineesEdit

1980sEdit

Year Winner and nominees
(English)
Winner and nominees
(Chinese)
English title Original title
1981 Ye Nan 叶楠 Evening Rain 巴山夜雨
Lu Yanzhou 鲁彦周 Legend of Tianyun Mountain 天云山传奇
1982 Zhang Xuan 张铉 Corner Left Unnoticed by Love 被爱情遗忘的角落
Xin Xianling 辛显令 In-Laws 喜盈门
1983 N/A
Chen Rong 谌容 At the Middle Age 人到中年
1984 N/A
Lu Yanzhou 鲁彦周 Liao Zhongkai 廖仲恺
1985 Li Zhun/Li Cunbao 李准李存葆 Wreaths at the Foot of the Mountain 高山下的花环
Peng Mingyan/Bi Jianchang 彭名燕、毕鉴昌 The Girl From Huangshan Mountain 黄山来的姑娘
1986 Cao Yu/Wan Fang 曹禺万芳 Sunrise 日出
Yan Xushu/Zhu Zi 颜学恕、竹子 Wild Mountains 野山
Zhang Zeming 张泽鸣 Jue Xiang 绝响
1987 Tian Junli/Fei Linjun 田军利费林军 The Battle of Taierzhuang 血战台儿庄
Ah Cheng/Xie Jin 阿城、谢晋 Hibiscus Town 芙蓉镇
Liu Guoqing 柳国庆 T Province in 84 & 8 T省的八四、八五年
1988 Song Guoxun/Li Ziyu/Huang Shuqin 宋国勋李子羽黄蜀芹 Ren Gui Qing 人鬼情
Zheng Yi 郑义 Old Well 老井
1989 N/A
Tian Junli/Zhai Junjie 田军利、翟俊杰 The Republic will Never Forget 共和国不会忘记
Xu Yali 徐亚力 Wild Snow 荒雪

1990sEdit

Year Winner and nominees
(English)
Winner and nominees
(Chinese)
English title Original title
1990 Zhang Tianmin/Zhang Xiaotian/Liu Xing/Guo Chen 张天民张笑天刘星郭晨 Founding Ceremony 开国大典
1991 N/A
Wei Ren 魏人 Dragon Year Cops 龙年警官
Zheng Xiaolong/Feng Xiaogang 郑晓龙、冯小刚 Bitter Experience Fervor 遭遇激情
Zheng Zhenhuan 郑振环 Tian Bian You Yi Cu Sheng Huo 天边有一簇圣火
1992 Huang Yazhou/Wang Tianyun 黄亚洲汪天云 Kai Tian Pi Di 开天辟地
Jiang Yi 姜一 Spring Festival 过年
Shi Chao/Wang Jun/Li Pingfen 史超、王军、李平分 Decisive Engagement: The Liaoxi-Shenyang Campaign 大决战
1993 Wang Xingdong 王兴东 Jiang Zhuying 蒋筑英
Feng Xiaogang/Zheng Xiaolong 冯小刚、郑晓龙 After Separation 大撒把
1994 Ju Sheng/Liu Xinglong/Bu Yangui 桔生、刘醒龙、卜炎贵 Country Teachers 凤凰琴
Wang Tianyun/Lu Shoujun 汪天云、陆寿钧 The First Temptation 第一诱惑
1995 Bi Bicheng/Fan Yuan 毕必成范元 The Accused Uncle Shangang 被告山杠爷
Huang Xin/Sun Yian 黄欣、孙毅安 Back to Back, Face to Face 背靠背,脸对脸
1996 N/A
Fan Yuan/Liu Xiaoshuang 范元、刘晓双 Wu Er Ge Qing Shen 吴二哥请神
Su Xiaowei 苏小卫 Winner 赢家
1997 Wang Xingdong 王兴东 The Days Without Lei Feng 离开雷锋的日子
Yao Yuan/Wang Yubin/Wang Suhong/Wei Lian/Li Baoling 姚远、王玉彬、王苏红、韦廉、李宝玲 Da Zhuan Zhe 大转折
Zhu Sujin/Ni Zhen/Zong Fuxian/Mai Tianshu 朱苏进、倪震、宗福先、麦天枢 Opium War 鸦片战争
1998 Lu Zhuguo 陆柱国 The Liberation of Southwest China 大进军——席卷大西南
Ma Weijun 马卫军 Settlement 安居
Zhao Dongling 赵冬苓 Passion Defense 激情辩护
1999 Cao Wenxuan 曹文轩 The Grass House 草房子
Su Xiaowei 苏小卫 Postmen in the Mountains 那山那人那狗

2000sEdit

Year Winner and nominees
(English)
Winner and nominees
(Chinese)
English title Original title
2000 He Zizhuang/Song Jigao 贺子壮宋继高 Final Decision 生死抉择
2001 Wang Xiaotang/Wang Chen 王晓棠、王宸 Fragrant Vows 芬芳誓言
2002 Su Xiaowei 苏小卫 Life Show 生活秀
Li Wei 李唯 Pretty Big Feet 美丽的大脚
2003 Su Xiaowei 苏小卫 Nuan
Feng Hua/Xu Geng 冯华、徐耿 Law of Romance 警察有约
Liu Jianwei 柳建伟 Jing Tao Hai Lang 惊涛骇浪
Meng Jiazong 孟家宗 When Ruoma Was Seventee 诺玛的十七岁
2004 Zhao Dongling 赵冬苓 On the Way to School 上学路上
Peng Xiaolian 彭小莲 Shanghai Story 美丽上海
2005 Liu Heng 刘恒 Zhang Side 张思德
Lu Chuan 陆川 Kekexili: Mountain Patrol 可可西里
Lu Zhuguo 陆柱国 On the Mountain of Tai Hang 太行山上
Ma Liwen 马俪文 You and Me 我们俩
2006-2007 Tang Lai/Zhang Sitao/Zhang Chi/Hu Kun 唐灏、张思涛、张弛、胡坤 Tokyo Trial 东京审判
Chen Daming 陈大明 One Foot Off The Ground 鸡犬不宁
Yu Zhong 俞钟 A Postman OF Paradise 香巴拉信使
Zou Jingzhi 邹静之 Riding Alone for Thousands of Miles 千里走单骑
Zheng Hongzhi 郑宏志 The Forest Ranger 天狗
2008-2009 Jiang Haiyang/Gu Bai/Zong Fuxian 江海洋谷白宗福先 Turning Point 1977 高考
Cheng Xiaoling 程晓玲 The Clear Water 清水的故事
Li Qiang 李樯 And the Spring Comes 李樯
Liu Heng 刘恒 Assembly 集结号
Shu Ping 述评 A Tale of Two Donkeys 走着瞧
Su Xiaowei 苏小卫 Six Sisters 沂蒙六姐妹上学

2010sEdit

Year Winner and nominees
(English)
Winner and nominees
(Chinese)
English title Original title
2010-2011 Cheng Xiaoling 程晓玲 The Spectacular Theatre 岁岁清明
Liu Jianwei/Liu Hongwei/Wang Qiang/Zhao Junfang/Liang Shuibao 柳建伟、刘宏伟、王强、赵俊防、梁水宝 Feitian 飞天
Su Xiaowei 苏小卫 Aftershock 唐山大地震
Xing Yuanping 邢原平 The Old Village 老寨
Yang Xiaoyan/Wang Jing 杨筱燕、王竞 Hai Zi Na Xie Shi Er 孩子那些事儿
Zhang Meng 张猛 The Piano in a Factory 钢的琴
2012-2013 Huang Hong/Wang Jinming Fallen City
Tian Yunzhang/Jia Yunzhang The Story of Zhou Enlai
Qu Jiangtao A Grandson from America
Zhou Zhiyong/Zhang Ji/Lin Aihua American Dreams in China
Hu Yonghong My Running Shadow
2014-2015 Li Qiang The Golden Era
A Lai Phurbu & Tenzin
Qu Jiangtao A Grandson from America
Xing Yuanping/Jia Ru Tu Di Zhi
Zhang Ji Dearest
Zhao Baohua We Will Make It Right
2016-2017 Guan Hu, Dong Runnian Mr. Six
Liu Zhenyun I Am Not Madame Bovary
Li Baoluo Bangzi Melody
Huang Dan, Feng Mengyao, Liang Shuang Relocate

ReferencesEdit