Gezhouba (disambiguation)

Gezhouba is a dam on the Yangtze River, in Yichang, Hubei, China.

Gezhouba may also refer to: