Chkalovskaya metro station

Chkalovskaya metro station may refer to:

See alsoEdit